<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Εκκρεμοδικία
1)
1283/2009 Εκκρεμοδικία. Απόρριψη ως αβασίμου λόγου αναίρεσης για αναιτιολόγητη απόρριψη ισχυρισμών περί εκκρεμοδικίας και ως απαραδέκτου του δικογράφου των προσθέτων με τον οποίο αποδίδεται εσφαλμένη εκτίμηση αποδείξεων.
2)
190/2008 Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως που πλήττει απόφαση πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Πότε υφίσταται εκκρεμοδικία.
3)
1291/2008 Για το παραδεκτό του αναιρετικού λόγου της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρμόσθηκε στο βούλευμα πρέπει να προσδιορίζεται η διάταξη που παραβιάσθηκε και σε τι συνίσταται η παραβίασή της σε σχέση με τις ουσιαστικές παραδοχές του βουλεύματος, οι οποίες πρέπει να παρατίθενται στο αναιρετήριο. Δεν θεμελιώνεται ο ανωτέρω λόγος επί δικονομικών διατάξεων (άρθρα 57, 36, 43 ΚΠΔ). Έννοια εκκρεμοδικίας. Δεν αποτελεί νέα ποινική δίωξη η συμπληρωματική της προηγούμενη...
4)
1958/2008 Ζωοκλοπή από κοινού. Απορρίπτει.
5)
1959/2008 Παράβαση άρθρ. 30 § 12 Ν. 136/ 1946. Πότε αιτιολογία. Δεν απαιτείται να αναφέρει το χρόνο της εξέτασης και επανεξέτασης του δείγματος, ούτε ως παραβίαση δικαιωμάτων του κατηγορουμένου δύναται να θεωρηθεί (άρθρ. 171 §1 στοιχ. δ΄ ΚΠΔ) αφού έπρεπε η αιτίαση να προβληθεί μέχρι την αμετάκλητο παραπομπή στο ακροατήριο (άρθρ. 173 § 2, 174 § 1 ΚΠΔ), αλλιώς καλύπτεται. Ένσταση εκκρεμοδικίας: Δεν προβλήθηκε κατά τρόπον σαφή και ορισμένο και το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει. Απορρίπτει αναίρεσ...


<< Επιστροφή