<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Κατασκευή αυθαιρέτου κτίσματος
1)
410/2010 Αυθαίρετο κτίσμα. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης. Μη υποχρέωση Δικαστηρίου να απαντήσει επί ενοχής και όχι αυτοτελούς αιτήματος αναβολής. Όχι ακυρότητα υπέρ του κατηγορουμένου η μη ακρόαση προηγουμένως του Εισαγγελέως επί παρεμπίπτοντος ζητήματος (αιτήματος αναβολής). Απόρριψη αίτησης για αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά την διαδικασία στο ακροατήριο και για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
2)
806/2010 Παράνομο κτίσμα. Έλλειψη αιτιολογίας όταν δεν διευκρινίζεται αν η αυθαίρετη κατασκευή έγινε από δόλο ή αμέλεια του δράστη και αν δεν προσδιορίζεται πόσα η καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδειας αυθαίρετη κατασκευή, όταν πρόκειται για πολυώροφη οικοδομή. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης. Παραδοχή του λόγου για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναίρεση απόφασης και επέκταση αποτελέσματος στον συγκατηγορούμενο του αναιρεσείοντος (άρθρο 469 ΚΠΔ) -.
3)
870/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανέγερση παράνομου κτίσματος. Απορρίπτονται οι λόγοι της αιτήσεως αναίρεσης εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ. Ο ισχυρισμός της αναιρεσείουσας ότι η μητέρα της ετέλεσε την πράξη δεν είναι αυτοτελής ισχυρισμός, αλλά αρνητικός της κατηγορίας ισχυρισμός, η αιτιολογία του οποίου εμπεριέχεται στην περί ενοχής αιτιολογία της αποφάσεως.
4)
1123/2010 Συρρέοντα (αληθώς) εγκλήματα. Μεταβολή αιγιαλού με κατασκευή έργων χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου κτήματος και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών χωρίς άδεια της αρμόδιας Πολεοδομικής αρχής. Δεν είναι νόμιμη η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου ως πολιτικώς ενάγοντος για το τρίτο των ως άνω εγκλημάτων. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης και ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απόλυτη ακυρότητα για λήψη υπόψη από το Δικαστήριο εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν. Αίτ...
5)
1489/2010 Ηθική αυτουργία σε αυθαίρετη δόμηση. Έννοια αυθαιρέτου έργου στο αδίκημα του άρθρου 17 § 8 Ν,1337/83. Ποιες κατασκευές είναι νόμιμες, ακόμα και αν έγιναν χωρίς άδεια της πολεοδομικής αρχής. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως για έλλειψη επαρκούς και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και έλλειψη νόμιμης βάσεως στην προσβαλλόμενη απόφαση λόγω συνεχίσεως των διακοπεισών εργασιών σε οικοδομή - τσιμεντοστρώσεως διαδρόμου στο οικόπεδο αυτής. Απορρίπτει αίτηση.
6)
1678/2010 Αυθαίρετο κτίσμα (παράβαση άρθρ. 17 παρ.8 του Ν. 1337/1983). Καταδικαστική απόφαση για τοποθέτηση κοντέινερ σε οικόπεδο του κατηγορουμένου. Μη αναφορά στην αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης του αποδεικτικού μέσου του μάρτυρα (μοναδικός μάρτυρας κατάθεσης). Αίτηση αναίρεσης με ιδιαίτερο λόγο την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αφού δεν προέκυπτε από το όλο περιεχόμενο του αιτιολογικού της καταδικαστικής απόφασης ότι λήφθηκε υπόψη το ως άνω αποδεικτικό μέσο. Παραδοχή του λόγ...
7)
1746/2010 Παράβαση άρθρ. 1 παρ. 71 ν. 998/1979 και 2 παρ. 17 ν. 1337/1983. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των παραπάνω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων με εκ πλαγίου παράβαση. Ο από το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Α' του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως με τον οποίο οι αναιρεσείουσες υποστηρίζουν ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και στήριξε την περί της ενοχής κρίση του και...
8)
1929/2010 Καταδικαστική απόφαση για αυθαίρετη κατασκευή. Αναιρείται η απόφαση για εκ πλαγίου παραβίαση της ουσιαστικής ποινικής διάταξης με τη μορφή της έλλειψης νόμιμης βάσης, διότι ενώ στο σκεπτικό η προσβαλλόμενη δέχεται ότι ο κατηγορούμενος χωρίς άδεια της Πολεοδομικής Υπηρεσίας προέβη στην κατασκευή ξύλινης στέγης, βοηθητικών χώρων κτλ, στο διατακτικό τον κηρύσσει ένοχο διότι καθ' υπέρβαση της χορηγηθείσας οικοδομικής άδειας κατασκεύασε ξύλινη στέγη, βοηθητικούς χώρους ..., το γεγονός δε αυτό έχει κα...
9)
43/2009 Αβάσιμη ένσταση ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος παραδεκτώς προβαλλόμενης ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση άρθρου 17 παρ. 8 του Ν. 1337/1983 και παρεμπίπτουσας αποφάσεως απόρριψης αιτήματος αναβολής. Δεν δημιουργείται ακυρότητα εάν, χωρίς να ζητηθεί, δεν δοθεί ο λόγος στον κατηγορούμενο μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα για να προβεί σε δηλώσεις, ούτε όταν ο διευθύνων τη συζήτηση κηρύξει το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, χωρίς να...
10)
371/2009 Αυθαίρετο κτίσμα. Δεν αποτελεί εξωτερικό όρο του αξιοποίνου η τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού του ως αυθαιρέτου. Ανθρωποκτονία από (ασυνείδητη) αμέλεια. Παράσταση ως πολιτικώς ενάγουσας της ανήλικης που με συμβολαιογραφική πράξη αναγνωρίστηκε από το θανόντα ως τέκνο του. Δεν επηρεάζονται τα αποτελέσματα της αναγνώρισης, από το γεγονός ότι ο αναγνωρείσας (και πραγματικός πατέρας) δήλωσε στη συμβολαιογράφο ψευδή στοιχεία της ταυτότητάς του. Αιτιολογημένη η καταδίκη ιδιοκτήτη οικοδομής για ανθ...
11)
992/2009 Παράβαση άρθρου 17 παρ. 8 Ν. 1337/83. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας.
12)
1557/2009 Κατασκευή αυθαιρέτου κτίσματος. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. 2) Απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος απόλυτης ακυρότητας: α) για το λόγο ότι λήφθηκαν υπόψη στο σκεπτικό ένα έγγραφο, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα αναγνωστέα έγγραφα, διότι από τα πρακτικά προκύπτει σαφώς ότι δεν αναγνώσθηκε, αλλά προκύπτει αυτό από τη μαρτυρική κατάθεση, β) δεν αναγνώσθηκαν τα πρακτι...
13)
1658/2009 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 17 § 8 του Ν. 1337/1983. Απόρριψη λόγων αναίρεσης για: α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) έλλειψη ακρόασης λόγω μη απαντήσεως σε ισχυρισμούς περί νομικής και πραγματικής πλάνης, γ) απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω του ότι ο Εισαγγελέας δεν απήγγειλε κατά την έναρξη της διαδικασίας ολόκληρο το περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος, αλλά συνοπτικά.
14)
1667/2009 Ο χρόνος τέλεσης του εγκλήματος που είναι κατ' άρθρο 17 ΠΚ ο χρόνος κατά τον οποίο ενήργησε ή όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος, πρέπει να καθορίζεται επακριβώς στην απόφαση για να είναι εφικτός ο έλεγχος του Αρείου Πάγου της ορθής εφαρμογής της διατάξεων περί παραγραφής της αξιόποινης πράξης της παράβασης του άρθρου. Η μη αναφορά του χρόνου κατά τον οποίο έλαβαν χώρα οι παραβάσεις οικοδομικής αδείας, στερεί την προσβαλλόμενη απόφαση της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναιρε...
15)
1737/2009 Κατασκευή αυθαίρετου έργου. Στοιχεία του εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό του κατηγορουμένου, ο οποίος προέβη σε πέντε αυθαίρετες κατασκευές. Το ότι ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για έγκλημα από δόλο προκύπτει κυρίως από το ότι, αφενός στις διατάξεις που προ-βλέπουν την πράξη που αναφέρεται το άρθρο 27 § 1 ΠΚ και αφετέρου στο σκεπτικό επιμετρήσεως της ποινής αναφέρεται η ένταση του δόλου μεταξύ των κριτηρίων επιμετρήσεως. Συνεκδίκαση συναφών εγκλημάτων τόσο από το...
16)
2213/2009 Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη της επιβαλλόμενης αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως ως προς το κεφάλαιο περί ενοχής της αναιρεσείουσας για παράβαση του άρθρου 17 § 8 Ν.1337/1983 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 § 13 Ν. 2242/1994, αφού εκτίθενται στο αιτιολογικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως σε συνδυασμό με το διατακτικό, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο και από τα οποία συνήγαγε την κρίση του για τη στοι...
17)
2385/2009 Καταδικαστική απόφαση για κατάληψη δημοσίου κτήματος, μεταβολή αιγιαλού και κατασκευή αυθαιρέτου κτίσματος και απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, παραβίαση δεδικασμένου από αμετάκλητη αθωωτική απόφαση (αφού δεν υπάρχει ταυτότητα πράξης) και μη αναγνώσεως και μη λήψης υπόψη εγγράφου της δικογραφίας, του οποίου, όμως, δεν ζητήθηκε η ανάγνωση. Μερική αναίρεση, κατ' αυτεπάγγελτη έρευνα, και παραπομπή ως προς την ποινή για την κατασκευή αυθαιρέτου και ...
18)
140/2008 Κατασκευή αυθαιρέτου κτίσματος. Δράστης ο νόμιμος εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρίας, στο πλαίσιο κατασκευαστικής κοινοπραξίας. Απορρίπτονται λόγοι Δ΄ και Ε΄. Απορρίπτεται τρίτος λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω αυτεπάγγελτης μεταβολής κατηγορίας.
19)
1249/2008 Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στην καταδικαστική απόφαση. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση με την οποία ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για αυθαίρετη εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (άρθρο 17 παρ. 8 του Νόμου 1337/1983), λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρεται αν ο κατηγορούμενος τέλεσε το ως άνω πλημμέλημα από δόλο ή από αμέλεια, ούτε προσδιορίζονται πραγματικά περιστατικά, που να ενδεικνύουν τον δόλο ή την αμέλεια του δράστη. Αναιρεί και παραπέμπει.
20)
1833/2008 Παράβαση του άρθρου 17 παρ. 8 του Ν. 1337/1983. Εφόσον η πράξη απειλείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών, το δικαστήριο δεν υπερέβη την εξουσία του με το να μην εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 31 του Ν. 3346/2005 και να παύσει υφ’ όρο την ποινική δίωξη. Επαρκής αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως ως προς την ενοχή. Ανεπαρκής αιτιολογία ως προς την επιμέτρηση της ποινής, διότι εκτός των γενικών κριτηρίων του άρθρου 79 του ΠΚ, το δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής δεν διαλ...


<< Επιστροφή