<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Έγκληση
1)
701/2018 Νομότυπη η υποβολή εγκλήσεως από εντεταλμένο καταστήματος
Ε.Τ.Ε. για ακάλυπτη επιταγή, διότι ενεργεί ως υποκατάστατος του Δ.Σ. της
Ε.Τ.Ε.. Αναιρεί για υπέρβαση εξουσίας γιατί κήρυξε απαράδεκτη την
ποινική δίωξη λόγω μη νομότυπης υποβολής εγκλήσεως, ενώ η έγκληση
είχε υποβληθεί νομότυπα και έπρεπε να θεωρήσει παραδεκτή την δίωξη
και να προχωρήσει στην κατ' ουσίαν εκδίκαση της υποθέσεως. Παραπέμπει.
2)
430/2015 Ψευδής Καταμήνυση , Ψευδορκία Μάρτυρα και Συκοφαντική
Δυσφήμηση κατά συρροή και κατ'εξακ/ση.
1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς ενοχή και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
2. Αν η κατά τόπον αναρμοδιότητα του δικαστηρίου δεν προταθεί από κάποιο
διάδικο ή τον Εισαγγελέα ή δεν γίνει αντιληπτή από τον πρωτοβάθμιο δικαστήριο μέχρι την έναρξη της απ...
3)
512/2013 Αδικήματα: Ψευδής Καταμήνυση κατά συρροή - Ψευδορκία Μάρτυρα - Συκοφαντική Δυσφήμηση κατά συρροή - Ηθική Αυτουργία σε Ψευδορκία Μάρτυρα (άρθρα 46, 224, 229, 362, 363 ΠΚ. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α', Δ και Ε ΚΠΔ και 6 της ΕΣΔΑ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για σφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, όσον αφορά την ενοχή. 2. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, λόγος αναίρεσης, για χωρίς ειδική αιτιολογία, παραδεκτά π...
4)
59/2010 Αφαίρεση (κλοπή) για την οποία ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε αθώος με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε από τον εγκαλούντα αδελφό του κατηγορουμένου, διότι δεν είχε παραστεί στο ακροατήριο του δικαστηρίου που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση για να δηλώσει στο ποινικό δικαστήριο ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για αποζημίωση ή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εναντίον του κατηγορουμένου και επομένως η αίτηση αναιρέσεως ως ασκη...
5)
203/2010 Υπέρβαση εξουσίας. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Έγκληση από καταστατικό όργανο της ΑΕ. Δεν είναι αναγκαία για την νομότυπη υποβολή της εγκλήσεως η προσκομιδή πληρεξουσίου εγγράφου, βεβαιωμένου από κάποια αρχή ή δικηγόρο, ούτε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών του ΔΣ της ΑΕ. Παραδοχή αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Αναιρεί και παραπέμπει.
6)
211/2010 Απορρίπτεται αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο από το ότι η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που έπαυσε οριστικώς την ποινική δίωξη για υπεξαγωγή από τον κατηγορούμενο εγγράφου διαθήκης του πολιτικώς ενάγοντος λόγω παραγραφής έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε την μήνυση (έγκληση) του πολιτικώς ενάγοντα χωρίς να αναγνωσθεί στο ακροατήριο και η έγκληση του μηνυτή είναι διαδικαστικό έγγραφο που λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δ...
7)
608/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που καταδίκασε την ήδη αναιρεσείουσα ανεκκλήτως για κλοπή πραγμάτων ευτελούς αξίας (άρθρα 372§1, 377 ΠΚ). Απορρίπτεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας ότι δεν αρκούσε για την παραδεκτή εναντίον της αναιρεσείουσας υποβολή της εγκλήσεως η εξουσιοδότηση της υπαλλήλου, που την υπέβαλε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας, που ήταν σύμφωνα με το καταστατικό της ο ν...
8)
672/2010 Αναίρεση από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη, λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως της εγκλήσεως για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Το τρίμηνο αρχίζει από τότε που εμφανίστηκε η επιταγή και έλαβε γνώση ο παθών (κομιστής) της ελλείψεως διαθεσίμων κεφαλαίων από τον εκδότη της επιταγής και του προσώπου του εκδότη και όχι από το χρόνο εκδόσεως της επιταγής. Αίτηση αναιρέσεως από εισαγγελέα για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Δ...
9)
774/2010 Απόφαση εν μέρει καταδικαστική για έκδοση ακαλύπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση και εν μέρει παύσασα οριστικά την ποινική δίωξη λόγω μη νομότυπης υποβολής της εγκλήσεως. Συνεκδίκαση αιτήσεων αναιρέσεως του κατηγορουμένου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κάθε ακυρότητα της πρωτόδικης αποφάσεως καλύπτεται με την έκδοση της επί της ουσίας αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, το οποίο δεν είναι υποχρεωμένο ν' απαντήσει σε σχετικό ισχυρισμό περί ακυρότητας στην πρωτοβάθμια δίκη και συνακόλουθ...
10)
859/2010 Έγκληση ανώνυμης εταιρείας από υποκατά-στατο. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών του Δ.Σ., που υπέγραψαν το σχετικό πρακτικό. Απορρίπτει αίτηση.
11)
866/2010 Καταδολίευση δανειστών. Τελείται με τέσσερις τρόπους: α) με βλάβη, καταστροφή ή εκμηδένιση της αξίας οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, β) με απόκρυψη τέτοιου στοιχείου, γ) με απαλλοτρίωση χωρίς ισάξιο και αξιόχρεο αντάλλαγμα, και δ) με δημιουργία ψευδών χρεών ή δικαιοπραξιών, όπως η εικονική. Επί των κατ' έγκληση διωκομένων εγκλημάτων, εφόσον η έγκληση υποβλήθηκε μετά την παρέλευση τριμήνου από την τέλεση αυτών, πρέπει η καταδικαστική απόφαση να διαλαμβάνει αιτιολογία ως προς το χρόνο κατά τον ...
12)
874/2010 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι στην ουσία οι λόγοι της αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται επίσης, ως αβάσιμος στην ουσία, και ο λόγος για υπέρβαση εξουσίας (άρθρ. 510 §1 στ. Η' περ.δ΄ ΚΠΔ), καθόσον είχε υποβληθεί νομίμως η απαιτούμενη έγκληση από την διαχειρίστρια - εταίρο της μηνύτριας ΕΠΕ, που την εκπροσωπούσε νομίμως.
13)
1044/2010 Άρθρο 363 § 1 ΠΚ. Έγκληση (άρθρ. 368 § 1, 117 § 1 ΠΚ) εντός τριμήνου από της γνώσεως λαμβανομένης υπόψη και της ημέρας της γνώσεως, που πρέπει να αιτιολογείται. Η κρίση περί του χρόνου γνώσεως ανέλεγκτη. Υπέρβαση εξουσίας εάν δεν υπεβλήθη η απαιτούμενη έγκληση και παρά ταύτα δεν κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη. Απορρίπτει αίτηση.
14)
1247/2010 Άρθρα 505 § 2 και 473 § 3 ΚΠΔ. Ο Εισαγγελέας Αρείου Πάγου ζητεί την αναίρεση οιασδήποτε αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου, επομένως και κατ' αυτής που κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη, λόγω μη υπάρξεως εγκλήσεως. Άρθρο 79 § 1 Ν. 5960/1933 "περί επιταγής". Άρθρο 18 § 1 Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών". Πως εκπροσωπείται η ανώνυμος εταιρία. Άρθρα 65, 67 και 68 ΑΚ και άρθρο 22 § 3 Ν. 2190/1920. Πότε υποκατάσταση του Δ.Σ. της ΑΕ. Δεν είναι νόμιμη με εξωεταιρική συμφωνία. Όταν δεν υπάρχουν οι πρ...
15)
1271/2010 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Συκοφαντική δυσφήμιση Έννοια. Στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς. Αιτιολογία πλήρης κι εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει στην απόφαση. Έγκληση. Προθεσμία υποβολής. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση για πληρότητα αιτιολογίας επί εκπροθέσμου υποβολής εγκλήσεως. Έγγραφα. Πότε παράγεται ακυρότητα από την λήψη υπόψη χωρίς να αναγνωσθούν. Αρκεί να προκύπτει από το σκεπτικό της αποφάσεως ότι αναγνώσθηκε, έστω κι αν δεν αναφέρεται μεταξύ των ανα...
16)
1402/2010 Αιτιολογημένη καταδίκη αναιρεσείοντος για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Δικαιούχος εγκλήσεως είναι και ο εξ αναγωγής κομιστής της επιταγής. Αιτιολογημένη καταδίκη για ακάλυπτη επιταγή. Απόρριψη αίτησης.
17)
1403/2010 Ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, της οποίας νόμιμη κομίστρια ήταν η εγκαλούσα πολιτικώς ενάγουσα ΑΕ. Εκπροσώπηση της τελευταίας κατά την υποβολή της σχετικής εγκλήσεως από υποκατάστατο όργανο του Δ.Σ. Δεν είναι αναγκαία η βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής των μελών του ΔΣ. Νόμιμη υποβολή της εν λόγω εγκλήσεως. Απορρίπτεται ο μοναδικός λόγος από το άρθρο 510 § 1 Η' ΚΠΔ.
18)
2053/2010 Λόγοι αναιρέσεως: 1) Υπέρβαση εξουσίας, συνισταμένη στο ότι ενώ η διωκόμενη πράξη της συκοφαντικής δυσφημήσεως έλαβε χώρα στις 1452002 και η έγκληση υποβλήθηκε στις 10102002 το δικαστήριο αντί να κηρύξει την δίωξη απαράδεκτη προχώρησε στην κατ' ουσία έρευνα και καταδίκασε τον αναιρεσείοντα. 2) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, συνισταμένη στο ότι: α) Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τις καταθέσεις της πολιτικώς ενάγουσας, έγγραφα, πρακτικά της πρωτόδικης αποφάσεως και τις καταθέσεις...
19)
1/2009 Με την προσβαλλόμενη απόφαση καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για α) έκδοση ακαλύπτων επιταγών κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, και β) υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που το εμπιστεύθηκε σ’ αυτήν ο εγκαλών λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου. Το Πενταμελές Εφετείο διέλαβε στην απόφασή του ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς τα άνω εγκλήματα, ήτοι: Ι) ως προς το ειρημένο πλημμέλημα (εκτός από τις αναφερόμενες πιο κάτω επιταγές) και συγκεκ...
20)
172/2009 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Οπισθογράφηση κομιστή προς τράπεζα για είσπραξη, σε πίστωση λογαριασμού αυτού, με τη φράση «αξία σε πίστωση λογαριασμού», την μετατρέπει μεν σε λογιστική επιταγή, πλην παραμένει νόμιμος κομιστής και δικαιούχος σε έγκληση ο άνω κομιστής και όχι η τράπεζα που την ανέλαβε από τον κομιστή πελάτη της για είσπραξη και την εμφάνισε σε άλλη την πληρώτρια τράπεζα, όπου και σφραγίστηκε ως ακάλυπτη. Επομένως, γίνεται δεκτός ο σχετικός λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Π...
21)
644/2009 Ορθή απόρριψη εφέσεως του μη εμφανισθέντος εκκαλούντος ως ανυποστήρικτης, διότι μόνο από το γεγονός ότι η επίδοση στον αντίκλητο προηγήθηκε της επιδόσεως στον εκκαλούντα δεν δημιουργείται ακυρότητα της επιδόσεως. Απορρίπτεται ο περί υπερβάσεως εξουσίας λόγος αναιρέσεως. Ορθή απόρριψη εφέσεως του μη εμφανισθέντος στη μετ’ αναβολήν δικάσιμο εκκαλούντος, διότι στη δικάσιμο κατά την οποία εχώρησε η αναβολή δεν είχε αυτός εμφανισθεί για να υποστηρίξει την έφεσή του και δεν είχε αρχίσει η δίκη, αλλά δ...
22)
838/2009 Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Στοιχεία. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας και έλλειψη νόμιμης βάσεως, διότι δεν διευκρινίζεται αν το οικόπεδο, επί του οποίου είχαν εμπηχθεί οι αποτελούντες την καταστραφείσα περίφραξη σιδηροπάσσαλοι και είχαν φυτευτεί τα καταστραφέντα δένδρα, ανήκε κατά κυριότητα στον εγκαλούντα και από ποια στοιχεία το Δικαστήριο συνήγαγε τούτο ή αποτελούσε έκταση του Δημοσίου, όπως υποστήριξε ο κατηγορούμενος, στοιχείο αναγκαίο για την αντικειμ...
23)
839/2009 Για να τιμωρηθεί ο ημεδαπός για πράξη που τέλεσε στην αλλοδαπή απαιτείται η πράξη αυτή να φέρει χαρακτήρα κακουργήματος ή πλημμελήματος κατά τον ελληνικό ποινικό νόμο και να είναι αξιόποινη κατά τους νόμους της ξένης χώρας όπου διαπράχθηκε. Η έγκληση του παθόντος απαιτείται, κατά το άρθρο 6 παρ. 3 ΠΚ, όταν η πράξη φέρει χαρακτήρα πλημμελήματος κατά τον ελληνικό ποινικό νόμο και όχι κατά τους νόμους της χώρας όπου διαπράχθηκε, ο υπό των οποίων χαρακτηρισμός της πράξεως είναι αδιάφορος αρκεί να εί...
24)
943/2009 Επιταγή. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και κακή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτεται η αναίρεση, διότι η απόφαση έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Προς υποβολή εγκλήσεως νομιμοποιείται και ο εξ αναγωγής υπόχρεος. Από τις διατάξεις των άρθρων 171 παρ. 2, 63 και 68 παρ. 2 του ΚΠΔ προκύπτει ότι δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα όταν ο παραστάς ως εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος άλλου δεν είχε την αναγ...
25)
1009/2009 Καταδικάσθηκε η αναιρεσείουσα για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Απορρίφθηκε ο ισχυρισμός της περί απαραδέκτου της ποινικής διώξεως που ασκήθηκε εναντίον της, για το λόγο ότι ο εγκαλών Μ.Λ. δεν ήταν ο κομιστής της επιταγής κατά το χρόνο εμφανίσεώς της προς πληρωμής, αλλ' εξ αναγωγής υπόχρεος. Λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ και Η΄ ΚΠΔ. Απορριπτέοι, αφού από τις αναφερόμενες διατάξεις των 5960/33 συνάγεται ότι πριν ρυθμιστεί νομοθετικά το σχετικό ζήτημα με το άρθρο 15 παρ. 3 ν. 347...
26)
1084/2009 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία αυτής. Αιτιολόγηση δόλου. Ακυρότητα από μη αναγνωσθέντα έγγραφα. Ποιος δικαιούται να υποβάλει την έγκληση κατ' άρθρο 79 παρ. 5 του Ν. 5960/1933. Δημοσιότητα στην έκδοση αποφάσεων. Υπέρβαση εξουσίας. Δεκτή η αναίρεση μόνο για αρνητική υπέρβαση εξουσίας, διότι δεν ερευνήθηκαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 99 του ΠΚ για αναστολή της ποινής. Αναιρεί ως προς τη διάταξη περί μετατροπής της ποινής. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
27)
1229/2009 Αναιρεί εν μέρει, κατά τη διάταξη επιβολής χρηματικής ποινής 10.000 €, ενώ με την αναιρεθείσα είχε επιβληθεί προηγουμένως ποσό 5.000 €. Υπέρβαση εξουσίας. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής (Ν. 5960/33). 1. Απορριπτέος είναι ο από το 510 παρ. 1 Β΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα της διαδικασίας και για έλλειψη ακροάσεως σε υποβληθέντα ισχυρισμό ακυρότητας του επιδοθέντος κλητηρίου θεσπίσματος, που προβλήθηκε το πρώτον, με λόγο εφέσεως, διότι στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο που παρέστη ο κατηγορούμενος, δεν...
28)
1293/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του νόμου περί επιταγών, με την επίκληση των λόγων α) της υπερβάσεως εξουσίας και β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει υπέρβαση εξουσίας από το γεγονός ότι η μήνυση υποβλήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ανώνυμης εταιρείας, ως τρίτος κα όχι ως υποκατάστατος, χωρίς να προκύπτει από το πρακτικό που προσαρτήθηκε στη μήνυση, η γνησιότητα της υπογραφής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναιρεί και παραπέμπει. Παρέλκ...
29)
1356/2009 Εγκλήματα κατ' έγκληση διωκόμενα. Άρθρο 117 παρ. 1 ΠΚ. Δυσφήμιση 362, 368 ΠΚ. Η καταδικαστική απόφαση επ' αυτών για να έχει αιτιολογία ειδική, εφ' όσον η έγκληση υπεβλήθη μετά το τρίμηνο, πρέπει να διαλαμβάνει τον χρόνο καθ' όν έλαβε γνώση ο δικαιούμενος εις έγκληση της πράξεως και του προσώπου που την ετέλεσε. Άλλως λόγος εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ. Αναιρεί και παραπέμπει.
30)
1360/2009 Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας διότι δεν διευκρινίζεται ποιος εμφάνισε τις επιταγές και αν αυτός, ή οποιοσδήποτε εξ αναγωγής υπόχρεος που πλήρωσε τον κομιστή υπέβαλε έγκληση κατά του αναιρεσείοντος. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί και παραπέμπει.
31)
1373/2009 Επιταγή. Λόγοι αναιρέσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και κακή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτεται η αναίρεση διότι η απόφαση έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Προς υποβολή εγκλήσεως νομιμοποιείται και ο εξ αναγωγής υπόχρεος. Από τις διατάξεις των άρθρων 171 παρ. 2, 63 και 68 παρ. 2 του ΚΠΔ προκύπτει ότι δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα όταν ο παραστάς ως εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος άλλου δεν είχε την αναγκ...
32)
1429/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση φυσικού προσώπου. Άρθρα 362-363 ΠΚ. Έννοια δόλου (ΑΠ 2121/2008, 73/2002). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, διότι αιτιολογείται επαρκώς το μη αληθές των διαδοθέντων και η γνώση του κατηγορουμένου ως προς την αναλήθεια των επίμαχων συκοφαντικών ισχυρισμών και αναφέρεται από ποία πραγματικά περιστατικά συνάγεται η γνώση αυτή και αιτιολογημένα απορρίπτεται αυτοτελής ισχυρισμός του αναιρεσείοντος ότι ο εγκαλών δεν είνα...
33)
1601/2009 Στοιχεία κλοπής (άρθρ. 372 ΠΚ). Στοιχεία υφαίρεσης (άρθρ. 378 ΠΚ). Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Δόλου αιτιολογία. Εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εφόσον οι παραδοχές της αποφάσεως είναι ότι υπάρχει κλοπή, δεν έχει σημασία το εμπρόθεσμο ή μη της εγκλήσεως, το οποίο ενδιαφέρει μόνο στην υφαίρεση. Υφαίρεση είναι η κλοπή μεταξύ συγγενών σε ευθεία γραμμή και όχι μεταξύ θείου - ανεψιού. Αυτοτελής ισχυρισμός περί εμπράκτου μετανοίας. Πρέπει να είναι ορισμένος (άρθρ...
34)
1641/2009 Καταδολίευση δανειστών. Χρόνος έγκλησης. Αιτιολογία απόφασης και ορθή εφαρμογή νόμου από Δικαστήριο της ουσίας. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για μη έγκαιρη - έγκυρη υποβολή έγκλησης, έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου.
35)
1762/2009 Δικαιούχος εγκλήσεως για έκδοση ακάλυπτης επιταγής δεν είναι μόνο ο τελευταίος κομιστής της επιταγής που δεν πληρώθηκε, αλλά και κάθε άλλος που πλήρωσε την επιταγή ως εξ αναγωγής υπόχρεος και έγινε κομιστής της. Πότε υπάρχει υπέρβαση εξουσίας (θετική ή αρνητική). Ήδη με το άρθρο 15 παρ. 3 Ν. 3471/2006 ορίζεται πλέον ρητά ότι δικαίωμα υποβολής εγκλήσεως έχουν τόσο ο κομιστής της επιταγής, που δεν πληρώθηκε, όσο και ο εξ αναγωγής υπόχρεος, ο οποίος εξόφλησε την επιταγή και έγινε κομιστής της. Απορ...
36)
1765/2009 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής, Ποιος ο εγκαλών και πολιτικώς ενάγων όταν η εκδότρια είναι ανώνυμη εταιρία. Νομιμοποίηση πολιτικώς ενάγοντος μέλους του ΔΣ της εταιρίας που του έχει δοθεί σχετική εξουσία για αντιπροσώπευση της ΑΕ για την υποβολή έγκλησης και παράσταση ως πολιτικώς ενάγουσας στην ποινική δίκη για την έκδοση της ακάλυπτης επιταγής. Αναιρεί και παραπέμπει.
37)
1859/2009 Έγκληση. Υποβολή μετά την τρίμηνη προθεσμία, αιτιολογία. Αδιαίρετο της εγκλήσεως, έννοια. Ψευδής καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορκία μάρτυρα, προϋποθέσεις, Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Έγγραφα, λήψη υπόψη χωρίς να αναγνωσθεί - απόλυτη ακυρότητα. Άρθρ. 367 ΠΚ δεν εφαρμόζεται επί συκοφαντικής δυσφημήσεως, οπότε ο σχετικός ισχυρισμός δεν χρήζει ειδικής αιτιολογίας. Μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής από δευτεροβάθμιο δικαστήριο, η οποία στο πρωτοβάθμιο είχε ανασταλεί - όχ...
38)
2091/2009 Παράβαση αρθρ. 79 ν. 5960/1933 κατά του δράστη της οποίας είχε υποβληθεί έγκληση από ανώνυμη εταιρεία που δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής και ανέθεσε την εκπροσώπηση της εταιρείας να υποβάλει την έγκληση σε τρίτο δικηγόρο με πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. το καταστατικό της οποίας περιείχε σχετική ρύθμιση για την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρείας ή για την ενέργεια ορισμένης πράξεως σε μέλη του ή τρίτους που ενεργούν ως υποκατάστατοι του Δ.Σ. δηλαδή ως καταστατικά όργανα της...
39)
2161/2009 Επιταγή. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και κακή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτονται οι δύο λόγοι της αναιρέσεως, διότι η απόφαση έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Προς υποβολή εγκλήσεως νομιμοποιείται και ο εξ αναγωγής δικαιούχος. Αναιρείται εν μέρει ως προς την περί μετατροπής της ποινής διάταξη.
40)
2165/2009 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ο ενεχυρούχος δανειστής αποκτά με την οπισθογράφηση αυτοτελή και ανεξάρτητη νομική θέση έναντι του ενεχυραστή οπισθογράφου και ασκεί με βάση το ενέχυρο το δικαίωμα εισπράξεως του τίτλου και μάλιστα στο όνομά του. Γίνεται δεκτή η αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και αναιρείται η απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας, με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η ποινική δίωξη, διότι η έγκληση υποβλήθηκε από την ενεχυρούχο δανείστρια.
41)
2189/2009 Επιταγή. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και κακή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως διότι η απόφαση έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Προς υποβολή εγκλήσεως νομιμοποιείται και ο εξ αναγωγής υπόχρεος.
42)
2283/2009 Επιταγή. Λόγος αναιρέσεως έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτεται η αίτηση διότι η απόφαση έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Προς υποβολή εγκλήσεως νομιμοποιείται και ο εξ αναγωγής δικαιούχος. Η αυτεπάγγελτη έρευνα της υποβολής εγκλήσεως ή της συνδρομής των προϋποθέσεων της αυτεπάγγελτης διώξεως ερευνάται από το Δικαστήριο μόνο αν είχε υποβληθεί από τον αναιρεσείοντα ή τον συνήγορό του αυτοτελής ισχυρισμός για έλλειψή της, οπότε θα όφειλε το Δικαστήριο να απαντήσ...
43)
2469/2009 Ψευδορκία μάρτυρος και συκοφαντική δυσφήμιση. Έννοια στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως (ΑΠ 2005/2009 ΑΠ 141/2008, 187/2008). Αιτιολογία αποφάσεως. Πότε είναι ειδική και εμπεριστατωμένη. Πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, όπως εκείνοι αναγνωρίσεως ελαφρυντικών (ΑΠ 2038/2009). Έγκληση. Προθεσμία υποβολής. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση για πληρότητα αιτιολογίας επί εκπροθέσμου υποβολής εγκλήσεως (ΑΠ 431/2004). Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογ...
44)
130/2008 Δικαιούχος της έγκλησης για έκδοση ακάλυπτης επιταγής δεν είναι μόνο ο τελευταίος κομιστής της επιταγής που δεν πληρώθηκε αλλά και κάθε άλλος υπογραφέας, που πλήρωσε την επιταγή ως εξ αναγωγής υπόχρεος και έγινε κομιστής. Απορρίπτεται ως αβάσιμη η αιτίαση της αναιρεσείουσας κατά της προσβαλλόμενης απόφασης ότι απέρριψε με ελλιπή αιτιολογία τους αυτοτελείς ισχυρισμούς της που κατατέθηκαν εγγράφως από τον συνήγορό της, αφού όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης οι ισχυρισμοί α...
45)
196/2008 Δικαιούχος της έγκλησης για έκδοση ακάλυπτης επιταγής δεν είναι μόνο ο τελευταίος κομιστής της επιταγής που δεν πληρώθηκε, αλλά και κάθε άλλος υπογραφέας που πλήρωσε την επιταγή ως εξ αναγωγής υπόχρεος και έγινε κομιστής της. Πότε υφίσταται υπέρβαση εξουσίας (θετική ή αρνητική). Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία το Δικαστήριο κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη για παράβαση του άρθρου 79 ν. 5960/1933, λόγω έλλειψης έγκλησης από τον τελευταίο κομιστή της επιταγής. Το Δικαστήριο υπερ...
46)
204/2008 Επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής η τήρηση προθεσμίας της εγκλήσεως αρχίζει από την ημέρα, κατά την οποίαν ο κομιστής της επιταγής την εμφάνισε προς πληρωμή και δεν πληρώθηκε. Συνιστά υπέρβαση εξουσίας η καταδίκη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, εφ’ όσον η έγκληση υπεβλήθη μετά την πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας του άρθρου 117 παρ. 1 ΠΚ.
47)
411/2008 Τραπεζική επιταγή. Η εταιρία που οπισθογράφησε την επιταγή στην Τράπεζα με τη ρήτρα αξία σε πίστωση λογαριασμού, που τηρούσε σ’ αυτή, (η οποία έχει την έννοια της κατά πληρεξουσιότητα μεταβιβάσεως της επιταγής, χωρίς μεταβιβαστικά αποτελέσματα), παρέμεινε κυρία και τελευταία κομίστρια της επιταγής αυτής, δικαιουμένη σε υποβολή εγκλήσεως για παράβαση του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933. Το Δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση και έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη του κατηγορουμένου με την ...
48)
503/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Αυτοτε-λείς ισχυρισμοί. α) εκπρόθεσμο της εγκλήσεως και β) του άρθρου 367 ΠΚ. Αιτιολογίες της αποφάσεως και για τον άμεσο δόλο. Όχι και προφορική ανάπτυξη των άνω ισχυρισμών και συνεπώς όχι υποχρέωση του Δικαστηρίου να απαντήσει και να αιτιολογήσει την απόρριψή τους, ανεξάρτητα του ότι α) εμπρόθεσμα υποβλήθηκε η έγκληση και β) όχι 367 ΠΚ επί συκοφαντικής δυσφημήσεως. Απορρίπτονται οι σχετικοί από Δ΄ και Ε΄ λόγοι αναιρέσεως. Ο λόγος σχετικά με την ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσ...
49)
974/2008 Επιταγή. Προς υποβολή εγκλήσεως νομιμοποιείται και ο εξ αναγωγής [;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;] υπόχρεος. Απορρίπτει την αναίρεση.
50)
1121/2008 Καταδίκη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Νομιμοποιείται για την υποβολή εγκλήσεως ο εξ αναγωγής υπόχρεος ο οποίος πλήρωσε την επιταγή και κατέστη ο ίδιος εξ αναγωγής κομιστής του τίτλου. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απόρριψη αναιρέσεως.
51)
1151/2008 Αναίρεση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καλαμάτας, που δίκασε ως εφετείο, με την οποία έπαυσε οριστικώς η ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ανώνυμη Εταιρία. Εκπροσώπηση από τρίτο πρόσωπο, υποκατάστατο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 2190/1920 επιτρέπει στο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα, που κατονομάζονται, δικαιούνται να εκπροσωπού...
52)
1364/2008 Σε περίπτωση εγκλήματος που διώκεται κατ’ έγκληση, εφόσον η έγκληση υποβλήθηκε μετά παρέλευση τριμήνου από την τέλεση του εγκλήματος, πρέπει να διαλαμβάνεται στην απόφαση και να προσδιορίζεται συγκεκριμένα ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος έλαβε γνώση της πράξης και του προσώπου που τη διέπραξε. Το δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλομένη την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αναφορικά με τον χρόνο κατά τον οποίο ο εγκαλών έλαβε γνώση του χρόνου τελέσεως της εις βάρος ...
53)
1439/2008 Παραδεκτή η υποβολή εγκλήσεως για έκδοση ακάλυπτης επιταγής από εντολοδόχο, δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, με το οποίο δίδεται εντολή υποβολής εγκλήσεως από την παθούσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται τα ισχύοντα για βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στο πρακτικό του Δ.Σ. των μελών αυτού, αφού τέτοιο πρακτικό δεν κατατίθεται. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως με λόγο την υπέρβαση εξουσίας.
54)
1554/2008 Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ενεχυρική οπισθογράφηση τίτλων εις διαταγή. Ο ενεχυρούχος δανειστής και κομιστής της τραπεζικής επιταγής κατά το χρόνο εμφανίσεως και μη πληρωμής της δικαιούται σε υποβολή εγκλήσεως για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Δεν υπερέβη την εξουσία του το Δικαστήριο με την παραδοχή ότι κατέβαλε το ποσό της επιταγής σε προηγούμενο κομιστή, αφού η καταβολή αυτή δεν επιδρά στο αξιόποινο. Ως μόνος λόγος εξαλείψεως του αξιοποί...
55)
1558/2008 Τραπεζική επιταγή ακάλυπτη. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως περί απαραδέκτου και μη νόμιμης υποβολής εγκλήσεως από ανώνυμη εταιρεία δια μέλους του Δ.Σ. αυτής. Το καταστατικό της εγκαλούσας και το πρακτικού του Δ.Σ. αυτής, από το όλο περιεχόμενο των πρακτικών συνάγεται ότι ανεγνώσθησαν. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναστολής της επιβληθείσας ποινής, λόγω επανειλημμένης έκδοσης ακάλυπτων επιταγών. Απορρίπτει.
56)
1562/2008 Καταδίκη για έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ’ εξακολούθηση. Η εγκαλούσα (και πολιτικώς ενάγουσα) Τράπεζα τις είχε οπισθογραφήσει στον υπάλληλό της για να τις εμφανίσει και τις εισπράξει κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, σύμφωνα με τις παραδοχές της απόφασης (κύριας και παρεμπίπτουσας). Άρα παραδεκτή η ποινική δίωξη με βάση την έγκληση της Τράπεζας καθώς και η παράσταση πολιτικής αγωγής. Ναι μνεία κατ’ είδος αποδεικτικών μέσων στην κύρια απόφαση, που καλύπτει τη σχετική έλλειψη της παρεμπίπτουσας...
57)
1685/2008 Αναίρεση για υπέρβαση εξουσίας. Καταδίκη για έκδοση ακαλύπτων επιταγών για την μη πληρωμή των οποίων δεν υποβλήθηκε νομότυπη έγκληση. Αναιρεί. Κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη.
58)
1708/2008 Σωματικές βλάβες από αμέλεια (τροχαίο) οδηγού ΙΧΦ βυτιοφόρου αυτοκινήτου. Ψευδορκία μάρτυρος. Αυτεπάγγελτη και κατ’ έγκληση δίωξη της σωματικής βλάβης εξ αμελείας που τελείται κατά την οδήγηση οχήματος. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας που τελέστηκε κατά την οδήγηση οχήματος που εξυπηρετούσε την βιοποριστική μεταφορά πραγμάτων λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι δεν προσδιορίζεται το είδος των εκτελούμενων μεταφορών, ιδίως δε ότι ο κατηγορούμενος χρησ...
59)
1715/2008 Δικαίωμα υποβολής έγκλησης για ακάλυπτη επιταγή έχει και ο εξ αναγωγής υπόχρεος. Απορρίπτει.
60)
1739/2008 Επιταγή. Λόγος αναιρέσεως: Υπέρβαση εξουσίας, ήτοι το Δικαστήριο υπερέβη την εξουσία του, διότι, ενώ κατά τον αναιρεσείοντα η ποινική δίωξη ήταν απαράδεκτη ως εκ του ότι η έγκληση δεν ασκήθηκε από τον τελευταίο κομιστή, αλλά από τον εξ αναγωγής υπόχρεο, εν τούτοις το Δικαστήριο την έκρινε παραδεκτή και προχώρησε στην ουσιαστική εκδίκαση της υποθέσεως και κήρυξε τον αναιρεσείοντα ένοχο. Απορρίπτει την αναίρεση.
61)
1752/2008 Ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου για έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ’ εξακολούθηση, των οποίων νόμιμη κομίστρια ήταν η εγκαλούσα πολιτικώς ενάγουσα ΑΕΒΕ. Εκπροσώπηση της τελευταίας κατά την υποβολή της σχετικής εγκλήσεως από την Μ.Κ., απλή εντολοδόχο του Δ.Σ. της ΑΕ. Νόμιμη υποβολή της εν λόγω εγκλήσεως. Απορρίπτεται ο μοναδικός λόγος από το άρθρο 510 § 1 Η΄ ΚΠΔ.
62)
1898/2008 Φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση και μεμονωμένα. Λόγος αναίρεσης: Έλλειψη νόμιμης βάσης. Σε περίπτωση που υποβληθεί η έγκληση από μη δικαιούμενο πρόσωπο, το δικαστήριο πρέπει, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 370 παρ. γ΄ ΚΠΔ, να κηρύξει απαράδεκτη την ασκηθείσα ποινική δίωξη. Κάθε άλλη ενέργεια αυτού, όπως εάν ο δικαιούμενος έλαβε γνώση της αξιόποινης πράξης και αν παρήλθε το τρίμηνο για την υποβολή της, δεν διαφοροποιεί τα πράγματα, γιατί η ποινική δίωξη κινή...
63)
1915/2008 Πότε απόλυτη ακυρότητα. Όταν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπ’ όψη του για την ενοχή έγγραφα που δεν ανεγνώσθησαν. Δεν είναι αναγκαίο να αναγνωσθεί το υλικό αντικείμενο του εγκλήματος, ως είναι η επιταγή (για την παράβαση άρθρου 79 Ν. 5960/1933), ούτε τα διαδικαστικά έγγραφα κλήσης και αποδεικτικά, κτλ. Εάν αναγνωσθεί έγγραφο αυτεπαγγέλτως ή κατά πρόταση του Εισαγγελέως, χωρίς εναντίωση του κατηγορουμένου, όχι ακυρότητα. Δικαιούχος προς υποβολή εγκλήσεως για έκδοση ακαλύπτου επιταγής είναι όχι ...
64)
1932/2008 (Ι) Αποπλάνηση (3) παιδιών που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση. Τα 2 εξ αυτών είναι θυγατέρες του δράστη που τελούσε σε διάσταση με τη σύζυγο και μητέρα των ανηλίκων παθουσών. Εγκύρως υποβλήθηκε η έγκληση από την αμέτοχη μητέρα των τελευταίων ενόψει του επείγοντος χαρακτήρα της πράξης και του ότι δεν έχει εφαρμογή εδώ, ενόψει της διασπάσεως της έγγαμης συμβιώσεως των γονέων των παθουσών, η ΑΚ 1517 για διορισμό ειδικού επιτρόπου προς υποβολή τ...
65)
1994/2008 Επιταγή. Προς υποβολή εγκλήσεως νομιμοποιείται και ο εξ αναγωγής υπόχρεος. Απορρίπτει την αναίρεση.
66)
2268/2008 Στα εγκλήματα που η ποινική δίωξη ασκείται έπειτα από την υποβολή έγκλησης, αυτή συνιστά διαδικαστική προϋπόθεση και ερευνάται αυτεπαγγέλτως. Στην προβαλλόμενη αιτιολογία πρέπει να διαλαμβάνεται ο χρόνος κατά τον οποίο ο παθών έλαβε γνώση της τελεσθείσας πράξης καθώς και τον υπαίτιο ή κάποιον από τους συμμετόχους, εφόσον η έγκληση υποβλήθηκε μετά την τέλεση της πράξης προκειμένου να κριθεί το εκπρόθεσμο ή μη της εγκλήσεως. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για παράβαση του ...
67)
2449/2008 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών. 1) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Όχι κακή σύνθεση του δικαστηρίου, εκ του ότι δεν αναγράφεται ότι η Πλημμελειοδίκης που αναπλήρωσε την κωλυόμενη τακτική Πλημμελειοδίκη, ήταν αναπληρώτρια με κλήρωση, γιατί αυτό δεν είναι αναγκαίο κατά το νόμο. 2) Απορριπτέος λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, για το λόγο του ότι δεν δόθηκε ο λόγος στον συνήγορο της αναιρεσείουσας τελευταία και πάλι, μετά την αγόρευση και την πρόταση του εισαγγελέως και του συνηγόρου πολιτικής ...
68)
2451/2008 Έκδοση ακαλύπτων επιταγών. 1) Η εγκαλούσα ΑΤΕ είχε το δικαίωμα εγκλήσεως γιατί ήταν τελευταία από οπισθογράφηση κομίστρια των ακάλυπτων επιταγών και δη κομίστρια δικαιούχος προς είσπραξη, ως ενεχυρούχος δανείστρια και είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (ΟλΑΠ 23, 24/2007, ΑΠ 119/08, 822, 1249, 1254, 1620/07). 2) Η έγκληση της παθούσας ΑΤΕ, ως ανώνυμης εταιρείας, από το Διευθυντή του κεντρικού της καταστήματος, κατά ...
69)
2570/2008 Δικαιούχος εγκλήσεως για έκδοση ακάλυπτης επιταγής δεν είναι μόνο ο τελευταίος κομιστής της επιταγής που δεν πληρώθηκε, αλλά και κάθε άλλος που πλήρωσε την επιταγή ως εξ αναγωγής υπόχρεος και έγινε κομιστής της. Πότε υπάρχει υπέρβαση εξουσίας (θετική ή αρνητική). Δέχεται αναίρεση κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 99 ΠΚ, γιατί μετέτρεψε την ποινή φυλακίσεως ενός (1) έτους, χωρίς να ερευνήσει προηγουμένως αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αναστολής. Αναιρεί και παραπέμπει.
70)
2583/2008 Αιτιολογία. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται να υπάρχει σε όλες, χωρίς εξαίρεση τις δικαστικές αποφάσεις, επομένως και στις παρεμπίπτουσες. Υπάρχει αιτιολογία της αποφάσεως όταν αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα, κατ’ είδος, χωρίς να απαιτείται να γίνεται ειδική μνεία καθενός εγγράφου, χωριστά. Παραδεκτή η άσκηση της ποινικής διώξεως, εάν η έγκληση υποβλήθηκε από τον δικηγόρο που διορίστηκε από τη μία και όχι από τις δύο παθούσες, διότι το δικαίωμα εγκλήσεως είναι αυτοτελές για κάθ...
71)
1/2007 Η αρχή του αδιαιρέτου της εγκλήσεως ισχύει μόνον επί ανακλήσεως ή παραιτήσεως από αυτή υπέρ ενός συμμέτοχου, οπότε η ανάκληση ή παραίτηση επεκτείνεται και στους υπόλοιπους και όχι σε περίπτωση υποβολής της έγκλησης σε βάρος ορισμένων μόνον από τους συμμέτοχους, οπότε είναι με δυνατή η δίωξη των υπόλοιπων, από την παράλειψη όμως του Εισαγγελέα να ασκήσει τη δίωξη και κατά των τελευταίων, ούτε ακυρότητα δημιουργείται (για παραβίαση της αρχής του αδιαιρέτου της εγκλήσεως), ούτε μπορεί να θεωρηθεί ό...
72)
2/2007 Η αρχή του αδιαιρέτου της εγκλήσεως ισχύει μόνον επί ανακλήσεως ή παραιτήσεως από αυτή υπέρ ενός συμμέτοχου, οπότε η ανάκληση ή παραίτηση επεκτείνεται και στους υπόλοιπους και όχι σε περίπτωση υποβολής της έγκλησης σε βάρος ορισμένων μόνον από τους συμμέτοχους, οπότε είναι με δυνατή η δίωξη των υπόλοιπων, από την παράλειψη όμως του Εισαγγελέα να ασκήσει τη δίωξη και κατά των τελευταίων, ούτε ακυρότητα δημιουργείται (για παραβίαση της αρχής του αδιαιρέτου της εγκλήσεως), ούτε μπορεί να θεωρηθεί ό...
73)
7/2006 Η δήλωση παράστασης της πολιτικής αγωγής, πρέπει να διατυπώνεται κατά τρόπο σαφή, βέβαιο και ανεπιφύλακτο, να μην τελεί υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία και να μην αναφέρεται στο μέλλον αλλά στο παρόν, να είναι δηλαδή ενεστώσα και όχι μελλοντική, για τη δημιουργία όμως βεβαιότητας ότι το νόημα της δηλώσεως είναι η άμεση παράσταση και η απόκτηση των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, δεν απαιτούνται πανηγυρικές εκφράσεις. Έτσι η δήλωση που διαλαμβάνεται στην έγκληση, «… δηλώνω ότι θα παρασταθώ...


<< Επιστροφή