<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Πρακτικά συνεδρίασης
1)
568/2015  
2)
90/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε μπορούν να ληφθούν υπόψη έγγραφα που δεν είναι βέβαιο ότι αναγνώσθηκαν. Πρακτικά πρωτοβάθμιας δίκης (άρθρ. 502 παρ. 1 εδ. γ ΚΠΔ). Όχι απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπόψη εγγράφων που αναφέρονταν ως αναγνωσθέντα στα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, καθώς και εγγράφου, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από έγγραφο που αναγνώσθηκε πρωτοδίκως. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος για συνεκδίκαση συναφ...
3)
92/2013 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Τι πρέπει να περιέχει ο λόγος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ του ΚΠΔ για να είναι ορισμένος. Απόρριψη σχετικών λόγων ως απαραδέκτων. Αίτημα αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις (προσκόμιση εξοφλητικής αποδείξεως) μη νόμιμο. Παρά ταύτα, απόρριψη αυτού αιτιολογημένα. Από τις παραδοχές, για την απορριπτική κρίση, δεν παραβιάστηκε το τεκμήριο αθωότητας. Από τα πρακτικά, που δεν προβλήθηκαν ως πλαστά, δεν προκύπτει ότι ζητήθηκε η ανάγνωση συ...
4)
619/2013 Καταδικαστική απόφαση για αποπλάνηση ανηλίκου νεωτέρου των δέκα ετών κατ" εξακολούθηση. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτημάτων για τήρηση πρακτικών με φωνοληψία (άρ. 142α ΚΠΔ) και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τη διακρίβωση της ψυχογενετήσιας καταστάσεως του κατηγορουμένου. Από τις διατάξεις των άρθρων 333 §2 και 358 του ΚΠΔ δεν προκύπτει υποχρέωση του διευθύνοντος τη συζήτηση να δίδει το λόγο στους διαδίκους, χωρίς αίτησή τους, για να προβούν σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά με τα αποδεικτικά μέ...
5)
1084/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση. Πότε μπορεί να προσβληθεί η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ενώπιον του Αρείου Πάγου για πλαστότητα. Στα πρακτικά δεν απαιτείται να καταχωρίζονται οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στους μάρτυρες και οι απαντήσεις τους, εκτός αν ο κατηγορούμενος ζητήσει να καταχωρισθεί κάποια ερώτηση και η σχετική απάντηση. Μη καταχώριση τέτοιων ερωτήσεων και απαντήσεων, καθώς και εσφαλμένη ερμηνεία νομικής διατάξεως δεν συνιστούν πλαστότητα της αποφάσεως. Ορθά δεν απαντήθηκε ισ...
6)
2/2009 Καταδίκη με την προσβαλλόμενη απόφαση του αναιρεσείοντος για: α) αγορά, β) κατοχή και γ) κατ’ εξακολούθηση πώληση κοκαΐνης. Το Πενταμελές Εφετείο διέλαβε στην εν λόγω απόφασή του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και δεν απαιτείτο για την πληρότητα αυτής ο ακριβής προσδιορισμός: α) του χρόνου τελέσεως των επί μέρους πράξεων της πωλήσεως ναρκωτικών, αφού δεν τίθεται εν προκειμένω θέμα παραγραφής αυτών και β) του επιτευχθέντος τιμήματος από κάθε μερικότερη πράξη πωλήσεως, καθώς...
7)
105/2009 Απαράδεκτος ο αυτοτελής ισχυρισμός του μοναδικού λόγου αναίρεσης, διότι αυτός δεν αναπτύχθηκε και προφορικά, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των πρακτικών της δίκης.
8)
406/2009 Φοροδιαφυγή δια εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ’ εξακολούθηση (19 παρ. 1, 4 Ν. 2523/1997). Αίτημα αναβολής μέχρι να αποφανθούν τα διοικητικά δικαστήρια επί της φοροδιαφυγής. Η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και τη μηνυτήρια αναφορά και δεν έχει ως προϋπόθεση την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου επί της προσφυγής που ασκήθηκε. Η αναβολή της ποινικής δίκης (61 ΚΠΔ) εφόσον είναι εκκρεμής δίκη ενώπιον διοικητικού δικαστη...
9)
1243/2009 Εκπρόθεσμη έφεση. Στοιχεία που απαιτούνται για να είναι αιτιολογημένη η απόρριψή της. Τα πρακτικά συνεδρίασης του δικαστηρίου ωσότου προσβληθούν για πλαστότητα αποδεικνύουν όλα όσα αναγράφονται σ' αυτά και είναι απαράδεκτος ο ισχυρισμός ότι ανακριβώς αναγράφτηκε στα πρακτικά ότι η κατηγορουμένη εμφανίστηκε στη δίκη, ενώ αυτή δεν είχε εμφανιστεί. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως. Απορρίπτει.
10)
1420/2009 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Επί υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 379 ΠΚ περί εξαλείψεως του αξιοποίνου λόγω υστέρας αποδόσεως των ιδιοποιημένων χρημάτων. Λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε επάγεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Στα πρακτικά δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται ποιο αποδεικτέο θέμα αφορά το έγγραφο ούτε να καταχωρίζεται το περιεχόμενο του εγγράφου που αναγνώσθηκε. Απορρίπτει αίτηση.
11)
1857/2009 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Στοιχεία του εγκλήματος. Αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου που διατηρεί μάντρα πωλήσεως παλαιών σιδήρων για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, ο οποίος αγόρασε χωρίς νόμιμα παραστατικά σωλήνες και εξαρτήματα αυτών αξίας 3.500.000 δρχ., εν γνώσει του ότι προέρχονταν από κλοπή. Δεν θεμελιώνεται έλλειψη ακροάσεως για μη ανάγνωση προσκομισθέντων από τον κατηγορούμενο εγγράφων, εφόσον δεν προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης ότι προσκομίστηκαν τέτοια έγγραφα και ζητήθη...
12)
2251/2009 Ανάγνωση εγγράφων. Λήψη υπόψη. Αρκεί να προκύπτει το έγγραφο από το όλο περιεχόμενο των πρακτικών.
13)
127/2008 Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει αναβολή της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις, με σκοπό να προσαχθούν νέες αποδείξεις. Το δικαστήριο οφείλει να απαντήσει στο υποβαλλόμενο αίτημα αναβολής και σε περίπτωση απόρριψής του να αιτιολογήσει ειδικά την απόφασή του. Αν απορρίψει το αίτημα χωρίς την απαιτούμενη ειδική αιτιολογία, θεμελιώνεται λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ενώ η μη απάντηση στο αίτημα (σιγή απόρριψης συνιστά έλλειψη ακρόασης, η οποία θεμελιών...
14)
335/2008 Στοιχεία απάτης. Τρόποι τέλεσης. Έννοια γεγονότος. Άμεσος δόλος. Απαιτείται η αιτιολόγηση της γνώσης του ψεύδους των γεγονότων. Εγκληματικός σκοπός (υπερχειλής δόλος). Πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Δεν επήλθε ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, δεδομένου ότι από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης προκύπτει, ότι δεν είχε υποβληθεί στο δικαστήριο οιοσδήποτε αυτοτελής ισχυρισμός, ούτε εκείνος περί πλάνης της κατηγορουμένης και επομένως το δικαστήριο δεν υποχρεούταν να απαντήσει, μά...
15)
973/2008 1) Η απόφαση για την παύση της ποινικής διώξεως ή για την κήρυξη αυτής απαράδεκτης λόγω εκκρεμοδικίας είναι μεν οριστική, δεν υφίσταται όμως δικονομική υποχρέωση για να λάβει αυτή ξεχωριστό αριθμό, διότι η απόφαση είναι ενιαία τόσο ως προς το μέρος περί κηρύξεως της ποινικής διώξεως απαράδεκτης, όσο και ως προς το επόμενο περί ενοχής. Πέραν τούτου ο αναιρεσείων δεν έχει έννομο συμφέρον να προβάλει τέτοιο λόγο ακυρότητας. 2) Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί και ενστάσεις πρέπει να αναπτύσσονται και προφο...
16)
1744/2008 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στοιχεία του εγκλήματος. Απαιτείται δόλος για το επικίνδυνο του τρόπου τέλεσης. Αιτιολογημένη η απόφαση. Το δικαστήριο δεν ήταν υποχρεωμένο να απαντήσει σε αυτοτελή ισχυρισμό του κατηγορουμένου ο οποίος αν και είχε περιληφθεί σε υπόμνημα του αναιρεσείοντος που ενσωματώθηκε στα πρακτικά, δεν αναπτύχθηκε και προφορικά ούτε προκύπτει ότι έγινε προφορική αναφορά του αναιρεσείοντος ή του συνηγόρου του στο ουσιώδες περιεχόμενο αυτού. Αιτιολογημένη η απόρριψη του αιτήματος το...
17)
2/2005 Αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου, ο οποίος περιλαμβάνεται σε έγγραφο υπόμνημα που δόθηκε στο διευθύνοντα τη συζήτηση και καταχωρίστηκε στα πρακτικά, θεωρείται ότι έχει προβληθεί παραδεκτά, εφόσον από τα ίδια τα πρακτικά προκύπτει ότι έγινε και προφορική ανάπτυξή του κατά τα ουσιώδη στοιχεία της νομικής και πραγματικής θεμελιώσεώς του. Διαφορετικά, ο ισχυρισμός αυτός θεωρείται ότι δεν έχει προβληθεί παραδεκτώς και το Δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει επ' αυτού. Από τις διατάξεις ...


<< Επιστροφή