<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Καθυστέρηση τιμήματος αγροτικών προϊόντων
1)
653/2010 Υπερημερία καταβολής τιμήματος αγροτικών προϊόντων. Ποιος είναι πωλητής και εντεύθεν έχει δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής στο ποινικό δικαστήριο όταν τα αγροτικά προϊόντα των μελών συνεταιρισμού πωλούνται σε τρίτον από το συνεταιρισμό (αγροτικό - κτηνοτροφικό) για λογαριασμό του. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (παράσταση πολιτικής αγωγής από μη δικαιούμενο πρόσωπο), για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφα...
2)
1085/2009 Παράβαση του άρθρου 1 Ν.Δ. 3424/55. "Υπερημερία αγοραστών γεωργικών προϊόντων". Απορρίπτεται ο μοναδικός λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας.
3)
125/2008 Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955, όπως ισχύει (υπερημερία καταβολής τιμήματος γεωργικών προϊόντων), για έλλειψη ακροάσεως κατά το άρθρο 170 παρ. 2 του Κ.Π.Δ., διότι το δικαστήριο που την εξέδωσε δεν απάντησε στον υποβληθέντα από τον κατηγορούμενο - αναιρεσείοντα αυτοτελή ισχυρισμό περί άρσεως της υπερημερίας, λόγω πτωχεύσεως της εταιρείας (αγοράστριας των αγροτικών προϊόντων) που εκπροσωπούσε ο αναιρεσείων, με ορισθέντα χρόνο παύσεως τ...
4)
1168/2008 Γεωργικά αδικήματα - αυτουργός του εγκλήματος του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955 είναι ο αγοραστής που καθίσταται υπερήμερος και επί εταιρίας ο εκπρόσωπός της, καθώς και ο αντισυμβληθείς για λογαριασμό της αντιπρόσωπος. Αναιρείται η καταδικαστική για παράβαση του άρθρου 1 του ν.δ. 3424/1955 απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας λόγω ασάφειας ως προς το δικαιολογητικό λόγο ευθύνης του κατηγορουμένου. Αναιρεί και παραπέμπει.


<< Επιστροφή