<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ποινή συνολική
1)
546/2013 Καθορισμός συνολικής ποινής (άρθρο 551 ΚΠΔ). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως. Συνιστά ουσιαστική ποινική διάταξη το άρθρο 551 ΚΠΔ, κατά το μέρος που αναφέρεται στον καθορισμό συνολικής ποινής. Ο καθορισμός της συνολικής ποινής συγχωρείται και πριν επέλθει το αμετάκλητο των καταδικαστικών αποφάσεων, που πρόκειται να εκτελεσθούν κατά του ίδιου προσώπου. Τα υπόλοιπα των ποινών που επιβλήθηκαν στον αιτούντα με τη συγχωνευτική απόφαση και με τις ...
2)
451/2010 Συγχώνευση ποινών. Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης αν το έγκλημα για το οποίο επιβλήθηκε μέσα από τις υπό συγχώνευση ποινές, τελέσθηκε κατά το διάστημα της με όρο απόλυσης του κατάδικου για την πρώτη ποινή (άρθρα 108 ΠΚ και 551 § 1 εδ. α΄ ΚΠΔ). Αίτηση αναίρεσης από Εισαγγελέα κατά της απόφασης που συγχώνευσε τις παραπάνω ποινές και παραδοχή αυτής. Αναίρεση απόφασης και παραπομπή υπόθεσης στο ίδιο Δικαστήριο για νέα συζήτηση.
3)
670/2010 Καθορισμός συνολικής ποινής (χρηματικής). Έφεση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατά αποφάσεως Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, που προέβη σε εσφαλμένο καθορισμό συνολικής χρηματικής ποινής λαμβάνοντας ως βάση άλλη ποινή και όχι τη μεγαλύτερη. Η διορθωτική απόφαση συμπροσβάλλεται με εκείνη που διόρθωσε. Αναιρεί. Κρατεί και καθορίζει συνολική χρηματική ποινή.
4)
760/2010 Καθορισμός συνολικής ποινής. Βαρυτέρα ποινή τυγχάνει η κάθειρξη έναντι της φυλάκισης ανεξαρτήτως του μεγέθους των. Όταν πρόκειται να καθορισθεί συνολική ποινή μεταξύ ποινής φυλάκισης και κάθειρξης ως ποινή βάσης λαμβάνεται η της κάθειρξης έστω και αν η πρώτη είναι μεγαλύτερης διάρκειας. Αν έχει καθορισθεί κατόπιν συγχώνευσης επί μέρους ποινών, διασπάται και στην ποινή κάθειρξης προσμετρώνται αυτές (ΑΠ 2688/2008, ΑΠ 959/2007, ΑΠ 977/2006). Αναιρείται η απόφαση που έλαβε ως ποινή βάσης την φυλάκισ...
5)
857/2010 Αναιρεί. Έφεση του Εισαγγελέα Πλημ/κών κατά αποφάσεως του Μονομελούς Πλημ/κείου, που καθόρισε συνολική ποινή φυλακίσεως στον κατηγορούμενο, ο οποίος με αίτησή του είχε ζητήσει αυτό. Όμως ο αιτών - κατηγορούμενος, κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως, είχε ήδη εκτίσει ολοκληρωτικά και μάλιστα διαδοχικά, κάθε μία από τις επιμέρους ποινές φυλακίσεως που του είχαν επιβληθεί και εν συνεχεία συγχωνεύθηκαν, χωρίς να το γνωρίζει το δικαστήριο, που τις συγχώνευσε. Υστέρα γνώση του γεγονότος αυτού από το Δ...
6)
1352/2010 Καθορισμός συνολικώς εκτιτέας ποινής. Εάν συντρέξει λόγος νέας συγχώνευσης ποινών, κατ' αυτήν δεν επιτρέπεται να προσμετρηθεί για την καθεμιά από τις συντρέχουσες ποινές χρόνος μεγαλύτερος από εκείνον που είχε προσμετρηθεί προηγουμένως. Αναιρεί για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
7)
1691/2010 Αίτηση συγχώνευσης ποινών. Είναι μη νόμιμη όταν, κατά το διάστημα της υφ' όρον απόλυσης δοκιμασίας για την πρώτη ποινή, τελέσει ο αιτών νέο έγκλημα από δόλο και του επιβληθεί ποινή ανώτερη από έξι (6) μήνες, έστω και αν η δεύτερη απόφαση δεν είναι αμετάκλητη ακόμη (κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συγχώνευσης) καθόσον το υπόλοιπο της πρώτης ποινής εκτίεται αθροιστικά και δεν συγχωνεύεται με την ποινή της δεύτερης απόφασης. Απόρριψη αίτησης αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε την αίτηση συγχ...
8)
1692/2010 Απόφαση καθορισμού συνολικής ποινής. Λόγος αναίρεσης εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων που εφαρμόστηκαν. Ουσία βάσιμος ο λόγος. Δέχεται αίτηση αναίρεσης.
9)
1880/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράνομη κατακράτηση και παράβαση άρθρ. 55 § 1 Ν. 2910/2001. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναγνώρισης ελαφρυντικής περίστασης, ο οποίος εντελώς αορίστως υποβλήθηκε. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας διότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν προέβη στην επιμέτρηση συνολικής χρηματικής ποινής. Αναιρεί κατά τούτο και παραπέμπει.
10)
2068/2010 Ο καθορισμός συνολικής ποινής χωρεί ανεξαρτήτως του αμετακλήτου των καταδικαστικών αποφάσεων. Το δικαστήριο, κατά την επιμέτρηση της συνολικής ποινής φυλακίσεως, μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο των δέκα ετών, απαιτείται, όμως, τότε να ορίσει την εκτιτέα ποινή στο ανώτατο όριο των δέκα ετών. Αναίρεση αποφάσεως, ως προς τον καθορισμό συνολικής ποινής φυλακίσεως 14 ετών και 11 μηνών και, ενόψει του ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραπομπής της υποθέσεως κατά το άρθρο 519 ΚΠΔ. Ορισμός από τον Άρειο Π...
11)
180/2009 Εάν ο καταδικασθείς απολυθεί υπό όρο και κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του τελέσει νέο έγκλημα για το οποίο θα του επιβληθεί αμετάκλητα ποινή φυλάκισης άνω των 6 μηνών, δεν είναι παραδεκτή η υποβολή αιτήσεως καθορισμού συνολικής ποινής.
12)
637/2009 Συγχώνευση ποινών. Αναιρεί την συγχωνευτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων λόγω εσφαλμένης εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 105, 108, 109 του ΠΚ και 551 παρ. 1 και 2 του ΚΠΔ και λόγω αναρμοδιότητας καθ’ ύλη αυτού. Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων.
13)
640/2009 Συγχώνευση ποινών. Αναιρεί την συγχωνευτική ποινών απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών για εσφαλμένη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 94, 97 και 173 παρ. 1 εδ. β του ΠΚ, διότι συγχώνευσε εσφαλμένα την συγχωνευόμενη ποινή, που εξέτισε ο αιτών την συγχώνευση και την ποινή για απόδραση που επιβλήθηκε σ’ αυτόν. Η απόδραση επισυνέβη κατά τον χρόνο που εξέτισε ο αιτών την επιβληθείσα σ’ αυτόν ποινή, ενώ έπρεπε να εκτιθεί η τελευταία αθροιστικά, μη συγχωνευόμενη με την παραπάνω ποινή π...
14)
801/2009 Συγχώνευση ποινών. Από τις διατάξεις των άρθρων 108 και 109 του ΠΚ, προκύπτει ότι προβλέπεται «άρση της απόλυσης», που επέρχεται αυτοδικαίως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, προβλέπεται αθροιστική έκτιση ολόκληρου του υπολοίπου της προηγούμενης ποινής, το οποίο έπρεπε να εκτίσει ο κατάδικος κατά το χρόνο της προσωρινής απόλυσης και της ποινής που επιβλήθηκε για πράξη που τελέστηκε κατά το χρόνο της δοκιμασίας. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων ...
15)
866/2009 Ληστεία και παράνομη οπλοφορία (αεροβόλου). Στοιχεία αδικημάτων. Πότε υπάρχει απόπειρα ληστείας. Ελαφρυντικά 84 παρ. 2ε΄ ΠΚ. Αοριστία ισχυρισμού ότι ο κατηγορούμενος επέδειξε καλή συμπεριφορά μετά την πράξη. Επιμέτρηση ποινής κατά το άρθρο 79 του ΠΚ. Αιτιολογία της περί ποινής αποφάσεως. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 42 παρ. 1 και 380 παρ. 1 του ΠΚ καθώς και του άρθρου 10 παρ. 11 του ν. 2168/03 (οπλοφορία αεροβόλου). Συγχώνευση ποινών....
16)
867/2009 Ληστεία και παράνομη οπλοφορία. Στοιχεία αδικημάτων. Ελαφρυντικά 84 παρ. 2ε΄ ΠΚ. Αοριστία ισχυρισμού ότι ο κατηγορούμενος επέδειξε καλή συμπεριφορά μετά την πράξη. Επιμέτρηση ποινής κατά το άρθρο 79 του ΠΚ. Αιτιολογία της περί ποινής αποφάσεως. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου άρ. 10 παρ. 11 του ν. 2168/03 (οπλοφορία αεροβόλου). Συγχώνευση ποινών. Μετατροπή ποινής (που συγχωνεύθηκε) σε χρηματική. Εφόσον κρίθηκε η ποινή βάσης αμετάτρεπτη, ...
17)
871/2009 Αποκλεισμός συγχώνευσης ποινών, εάν ο υφ’ όρο απολυθείς κατάδικος κατά το χρόνο της δοκιμασίας του τελέσει νέο εκ δόλου έγκλημα. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου.
18)
887/2009 Συγχώνευση ποινών. Έννοια άρθρων των 108, 109 ΠΚ 551 ΚΠΔ. Δεκτή αναίρεση για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ως άνω άρθρων.
19)
1341/2009 1. Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. Α΄ της ΕΣΔΑ, που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, υπερνομοθετική ισχύ, το επισυναπτόμενο στην κρινόμενη έκθεση αναιρέσεως έγγραφο, που περιέχει τους λόγους αναιρέσεως, στους οποίους μάλιστα σαφώς παραπέμπει, το οποίο δεν συνυπογράφει ο παραλαβών αυτό και συντάξας την έκθεση αναιρέσεως Διευθυντής των Φυλακών, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκθέσεως εφέσεως και η εν λόγω έκθεση είναι παραδεκτή καίτοι δεν περιείχε στο...
20)
1673/2009 Αναστολή εκτέλεσης επί συνολικής ποινής. Αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για εσφαλμένη ερμηνεία ποινικής διάταξης από Δικαστήριο της ουσίας. Εσφαλμένη ερμηνεία ποινικής διάταξης (άρθρων 99 και 100 ΠΚ). Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
21)
2288/2009 Καταδικαστική απόφαση για χρήση νοθευμένου εγγράφου και για λαθρεμπορία (ενέργεια κατά τον τελωνισμό οχήματος, που αποσκοπούσε να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο των από αυτό εισπρακτέων φόρων - άρθρο 115 § 1 β Ν. 2960/2001) και απόρριψη λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία. Ανάγνωση εγγράφου χωρίς να προβληθεί αντίρρηση και απόρριψη του λόγου αναιρέσεως για σχετική ακυρότητα της διαδικασία στο ακροατήριο. Δεν απαιτείται να δοθεί ο λόγος στον εισαγγελέα και στον κατηγορούμενο και το συνήγορό του ...
22)
1136/2008 Αναίρεση Εισαγγελέως. Καθορισμός συνολικής ποινής. Αν πρόκειται να εκτελεστούν κατά του ιδίου προσώπου περισσότερες αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για διαφορετικά εγκλήματα που συρρέουν καθορίζεται μία συνολική ποινή, η οποία θα εκτιθεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται λόγοι, επιβαλλόμενοι από άλλες διατάξεις, που εμποδίζουν τη συγχώνευση των ποινών αυτών, καθορίζοντας την αθροιστική έκτισή τους. Αν ο κατάδικος, που απολύθηκε υφ’ όρο, τελέσει κατά τον χρόνο της δοκιμασίας του έγκλημα...
23)
1137/2008 Συγχώνευση ποινών. Η διάταξη του άρθρου 97 παρ. 1 Π.Κ. εφαρμόζεται και στην περίπτωση, κατά την οποία πριν εκτιθεί ολοκληρωτικά ή παραγραφεί ή χαρισθεί η ποινή, καταγνωσθεί νέα καταδίκη για άλλη αξιόποινη πράξη, οποτεδήποτε και αν αυτή τελέσθηκε. Η υπό τον όρο της ανακλήσεως απόλυση του καταδίκου σε στερητική της ελευθερίας ποινή δεν αποτελεί απαλλαγή από την ποινή, αλλά στάδιο εκτελέσεώς της. Επομένως, μπορεί η ποινή στην τελευταία αυτή περίπτωση να συγχωνευθεί με άλλες ποινές, αν συναντάται με...
24)
1830/2007 Η προθεσμία, περί της οποίας προβλέπουν τα άρθρα 507 παρ. 1α και 473 παρ. 1 ΚΠΔ, για την άσκηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως που έχει απαγγελθεί ανεκκλήτως, αρχίζει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠΔ από την καταχώρηση της αποφάσεως καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο. Για τον καθορισμό συνολικής ποινής προσμετρείται και το κατ’ άρθρο 105 ΠΚ ανασταλέν υπόλοιπο ποινής φυλακίσεως.
25)
2174/2007 Καθορισμός συνολικής ποινής. Με την προσβαλλόμενη απόφαση καθορίστηκε ως εκτιτέα συνολική ποινή καθείρξεως εννέα ετών, επαυξηθείσης της βαρύτερης ποινής καθείρξεως των επτά ετών, που ελήφθη ως ποινή βάσης, κατά δύο έτη από την άλλη ποινή φυλάκισης των πέντε ετών. Απορρίπτει ως αβάσιμο το λόγο αναιρέσεως της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου, καθόσον η συγχωνευτική ποινή είναι εντός των πλαισίων του άρθρου 94 παρ. 1 του Π.Κ.
26)
3/2005 Παραίτηση από την αίτηση καθορισμού συνολικής ποινής. Όταν ο Εισαγγελέας εισάγει αυτεπαγγέλτως με αφορμή αίτηση του καταδικασθέντος για συγχώνευση ποινών, με ίδιο έγγραφό του που είναι ταυτόσημο με εκείνο της αιτήσεως, η παραίτηση του καταδικασθέντος από την αίτησή του δεν έχει καμία νομική σημασία, έστω και εάν δεν προέκυπτε ότι οι υπό συγχώνευση αποφάσεις έχουν καταστεί αμετάκλητες. Το δε δικαστήριο με το να παραλείψει να καθορίσει συνολική ποινή, αν και συνέτρεχαν οι απαιτούμενοι για αυτό κατ...
27)
4/2005 Ο καθορισμός συνολικής ποινής χωρεί ανεξαρτήτως του αμετακλήτου των καταδικαστικών αποφάσεων. Από τις διατάξεις των άρθρων 94 έως 97 ΠΚ και 491 εδ. β ΚΠΔ προκύπτει ότι για τον καθορισμό συνολικής ποινής κατ’ άρθρο 551 ΚΠοινΔ, δεν είναι αναγκαίο οι καταδικαστικές αποφάσεις να είναι αμετάκλητες και ότι δεν συνάγεται το αντίθετο από τη διάταξη του άρθρο 551 ΚΠΔ που αναφέρεται στην εκτέλεση περισσοτέρων αποφάσεων για συρρέοντα εγκλήματα, η οποία, καθώς και στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται, καθο...


<< Επιστροφή