<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Εφέσεως απαράδεκτο
1)
76/2015 Απόφαση, με την οποία απορρίφθηκαν οι εφέσεις των κατηγορουμένων ως απαράδεκτες λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως. Επίδοση της εκκαλουμένης ως άγνωστης διαμονής. Πότε είναι άκυρη η επίδοση. Ο κατηγορούμενος, αν έχει γνωστή διαμονή σε τρίτους, θεωρείται γνωστής διαμονής, έστω και αν η διαμονή του ήταν άγνωστη στην Εισαγγελική Αρχή που εξέδωσε το προς επίδοση έγγραφο. Το δικαστήριο, για τη σχετική κρίση του, πρέπει να συνεκτιμήσει και τα αποδεικτικά μέσα που προσκόμισε ο κατηγορούμενος και να μη βασιστεί...
2)
376/2015 Αθωωτική απόφαση πρωτοβαθμίου δικαστηρίου για πλαστογραφία με χρήση. Έφεση εισαγγελέα. Πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αναίρεση προσβαλλόμενης αποφάσεως για θετική υπέρβαση εξουσίας, γιατί το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, παρά το ότι η έφεση του εισαγγελέα δεν ήταν ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη, προχώρησε στην εκδίκαση της ουσίας της υποθέσεως και σε καταδικαστική κρίση. Δεν συντρέχει περίπτωση παραπομπής της υποθέσεως, κατ' άρθρ...
3)
621/2015 Αιτιολογημένη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του κατηγορουμένου ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως. Επίδοση της εκκαλουμένης ως άγνωστης διαμονής. Πότε είναι άκυρη η επίδοση. Ο εκκαλών δεν επικαλέστηκε, με λόγο εφέσεως, ότι, κατά το χρόνο επιδόσεως της εκκαλουμένης, είχε άλλη διεύθυνση κατοικίας και ποια ήταν αυτή, ώστε ο ισχυρισμός αυτός να αποτελέσει αντικείμενο αποδείξεως. Δεν αρκεί η απλή επίκληση ότι «έλαβε γνώση» την τάδε ημερομηνία, χωρίς καμιά μνεία περί της, κατά τον κρ...
4)
440/2013 Χειραγώγηση ΧΑΑ - Παράβαση άρθρου 72 παρ. 1 Ν. 1969/1992, 30 ν. 3340/2005 από 1° αναιρεσείοντα και άμεση συνέργεια του 2ου αναιρεσείοντα. 1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 273 παρ.1 ΚΠΔ, ως τόπος κατοικίας θεωρείται εκείνος που έχει δηλώσει ο κατηγορούμενος, κατά την προανάκριση, που τυχόν έχει ενεργηθεί και σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εκείνος που έχει δηλώσει στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή και αν δεν έχει ενεργηθεί προανάκριση ή ο κατηγορούμενος δεν έχει εμφανιστεί κατ' αυτήν, ως τόπος κατ...
5)
455/2013 Απόφαση με την οποία η έφεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Ποιος θεωρείται άγνωστης διαμονής. Ποιος θεωρείται τόπος κατοικίας του κατηγορουμένου. Άρθρο 6§1 της ΕΣΔΑ. Στο αποδεικτικό επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής δεν απαιτείται να αναφέρεται το όνομα του Δημάρχου, εφόσον κατονομάζεται και υπογράφει ο εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή εγγράφων υπάλληλος, ενώ η μη διαγραφή του ενός ζεύγματος από το έντυπο μέρος του επιδοτηρίου «παρέδωσα στο Δήμαρχο Αχαρνών ή στον ορισμένο από αυτόν υπάλληλο» δεν δημι...
6)
482/2013 Ποινική Δικονομία. Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης. Αναίρεση. Παραδεκτό - απαράδεκτο αυτής. Αναίρεση κατά της ως άνω εφετειακής αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφ' όσον γίνει εντός 10 ημερών από την καταχώριση στο ειδικό βιβλίο και όχι με δήλωση επιδιδόμενη στον Εισαγγελέα του Α. Π. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
7)
519/2013 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατηγορουμένου εγκύρως ως άγνωστης διαμονής. Στην Έκθεση Εφέσεως και την αναίρεση επικαλείται ο αναιρεσείων ακυρότητα επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής της ερήμην του πρωτόδικης αποφάσεως. Βάσιμος ο λόγος αναιρέσεως, για υπέρβαση εξουσίας, γιατί εσφαλμένα απορρίφθηκε η έφεση ως εκπρόθεσμη, διότι η επίδοση προς τον κατηγορούμενο ήταν άκυρη, καθόσον το εντεταλμένο όργανο επιδόσεως της ερήμην καταδικαστικής αποφάσεως δε μετέβη σε ορισμένο τόπο ...
8)
556/2013 Απόφαση με την οποία η έφεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Ποιος θεωρείται άγνωστης διαμονής. Ποιος θεωρείται τόπος κατοικίας του κατηγορουμένου. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη για να είναι αιτιολογημένη. Στην έννοια της ανώτερης βίας δεν εμπίπτει ο ισχυρισμός για ακυρότητα της επίδοσης ως άγνωστης διαμονής. Υποχρέωση δηλώσεως στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή της μεταβολής κατοικίας. Εκ περισσού εξέταση μάρτυρα. Απόρριψη αιτήσεως.
9)
557/2013 Απόφαση με την οποία η έφεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Ποιος θεωρείται άγνωστης διαμονής. Ποιος θεωρείται τόπος κατοικίας του κατηγορουμένου. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη για να είναι αιτιολογημένη. Στην έννοια της ανώτερης βίας δεν εμπίπτει ο ισχυρισμός για ακυρότητα της επίδοσης ως άγνωστης διαμονής. Υποχρέωση δηλώσεως στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή της μεταβολής κατοικίας. Εκ περισσού εξέταση μάρτυρα. Απόρριψη αιτήσεως.
10)
579/2013 Έφεση εκπρόθεσμη. Έλλειψη αιτιολογίας. Στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η απόφαση που απέρριψε την έφεση του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμη, διότι α) παρέλειψε να αναφέρει τα στοιχεία του αποδεικτικού επίδοσης της εκκαλουμένης απόφασης (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα αυτού που ενήργησε την επίδοση), β) δεν προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη τα αποδεικτικά μέσα (μάρτυρας που εξετάστηκε και έγγραφα) μάλιστα στην αρχή του σκεπτικού δεν εμπεριέχεται η στερεότυπη γενική και κατ' είδος αναφορά σ...
11)
647/2013 Έφεση εκπρόθεσμη. Έλλειψη αιτιολογίας. Στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η απόφαση που απέρριψε την έφεση του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμη, διότι δεν αιτιολογήθηκε ο ισχυρισμός ταυ αναιρεσείοντος που διατυπώθηκε με την έφεση ότι είχε γνωστή διαμονή.
12)
648/2013 Έφεση εκπρόθεσμη. Έλλειψη αιτιολογίας. Στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η απόφαση που απέρριψε την έφεση του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμη, διότι δεν αιτιολογήθηκε ο ισχυρισμός ταυ αναιρεσείοντος που διατυπώθηκε με την έφεση ότι είχε γνωστή διαμονή.
13)
826/2013 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατ/νου εγκύρως ως άγνωστης διαμονής. Ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, λόγος της κρινόμενης αιτήσεως, για ελλιπή και μη εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απορριπτικής της εφέσεως ως εκπρόθεσμης, προσβαλλόμενης αποφάσεως, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
14)
972/2013 Απόφαση με την οποία απορρίφθηκε αίτηση της αναιρεσείουσας για αναστολή ποινής
φυλακίσεως κατ' άρθρο 33 παρ. 7 ν. 3904/2010. Ορθώς απορρίφθηκε, με απόφαση του
εφετείου, που συνεδρίασε ως συμβούλιο, έφεση κατ' αυτής ως απαράδεκτη, γιατί δεν
προβλέπεται άσκηση του ενδίκου αυτού μέσου. Οι περιορισμοί στην άσκηση ενδίκων μέσων
δεν αντίκεινται στην ΕΣΔΑ και στο άρθρο 14 παρ. 5 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά
και Πολιτικά Δικαιώματα. Όταν εισάγεται, στο δικαστήριο, που συνεδριάζει ...
15)
1/2010 Αν το Συμβούλιο Εφετών παραπέμψει τον κατηγορούμενο στο ακροατήριο, μετά από έφεση του πολιτικώς ενάγοντος κατά του πρωτόδικου απαλλακτικού βουλεύματος, αναιρεθεί δε το παραπεμπτικό βούλευμα, με παραδοχή λόγων αναιρέσεως που αφορούν την κατηγορία (όπως είναι η εσφαλμένη του νόμου εφαρμογή ή η ελλιπής αιτιολογία) και όχι το παραδεκτό της εφέσεως του πολιτικώς ενάγοντος, το Συμβούλιο της Παραπομπής, δεν έχει εξουσία να ερευνήσει εκ νέου το παραδεκτό της εφέσεως, γιατί θα προσέκρουε στο τυπικό δεδι...
16)
18/2010 Απόρριψη έφεσης ως εκπρόθεσμης. Η απόφαση πρέπει να περιέχει τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, το χρόνο άσκησης του ένδικου μέσου και το αποδεικτικό επιδόσεως. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής σε κατηγορούμενο γνωστής διαμονής. Λόγοι αναίρεσης: Αιτιολογία. Σε περίπτωση που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκκαλούντος και το άγνωστο της διαμονής του και η εντεύθεν αδυναμία γνώσης της επίδοσης, απαιτείται ειδική αιτιολογία (ΑΠ Ολ. 6/1994, ΑΠ 787/2007, ΑΠ 722/2007, ΑΠ 89, 90, 91, 94/200...
17)
26/2010 Έφεση πολιτικώς ενάγοντος κατά βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Κατοικία αυτού εκτός της έδρας του Συμβουλίου. Μη διορισμός αντικλήτου δικηγόρου στην έδρα του Συμβουλίου. Απαράδεκτη δήλωση πολιτικής αγωγής. Έφεση πολιτικώς ενάγοντος. Μη διορισμός αντικλήτου στην έδρα του Συμβουλίου Εφετών. Υπέρβαση εξουσίας και απόλυτη ακυρότητα. Αναιρεί. Παραπέμπει στο ίδιο Συμβούλιο συντιθέμενο από άλλους δικαστές. Απορρίπτει επίσης αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του Συμβουλίου αυτού.
18)
52/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για απόπειρα κακουργηματικής απάτης κατόπιν εφέσεως του πολιτικώς ενάγοντος κατά του πρωτοδίκου απαλλακτικού βουλεύματος. Η δήλωση πολιτικής αγωγής είναι απαράδεκτη όταν δεν περιέχει το διορισμό αντικλήτου στην έδρα του δικαστηρίου, όταν αυτός που κάνει τη δήλωση δεν διαμένει μόνιμα εκεί. Ο Κορυδαλλός υπάγεται στην έδρα των δικαστηρίων του Πειραιά και όχι των Αθηνών. Αυτεπάγγελτη αναίρεση για υπέρβαση εξουσίας και απόρριψη της έφεσης ως απαράδεκτης.
19)
71/2010 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία απερρίφθη ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως η έφεση του ήδη αναιρεσείοντος κατά αποφάσεως καταδικαστικής του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για παράβαση του νόμου περί επιταγών. Η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται, διότι ασκήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται στο νόμο για την παραδεκτή άσκησής της. Ειδικότερα, η αίτηση αναιρέσεως, ασκήθηκε με δήλωση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου πο...
20)
80/2010 Αίτηση κατά έφεσης απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση για να είναι αιτιολογημένη. Δεκτή η αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει.
21)
139/2010 Η αναίρεση που ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να είναι παραδεκτή, πρέπει να στρέφεται κατά καταδικαστικής απόφασης, τέτοια δε απόφαση δεν είναι αυτή που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) γιατί ασκήθηκε με δήλωση επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
22)
147/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Η απόφαση δεν είναι καταδικαστική. Η αναίρεση ασκήθηκε μη νομότυπα (ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου). Απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση.
23)
212/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (ανυποστήρικτη). Η απόφαση δεν είναι καταδικαστική. Η αναίρεση ασκήθηκε μη νομότυπα (ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου). Απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
24)
213/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (ανυποστήρικτη). Η απόφαση δεν είναι καταδικαστική. Η αναίρεση ασκήθηκε μη νομότυπα (ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου). Απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
25)
286/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη. Δεν υπόκειται σε αναίρεση μετά την τροποποίηση του άρθρου 476 παρ. 2 ΚΠΔ με άρθρο 38 παρ. 2 του Ν.3160/2003. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη (ΑΠ 1247/2006, ΑΠ 209/2005) -.
26)
349/2010 Παράνομη μεταφορά αλλοδαπών στο Ελληνικό Έδαφος κατά συναυτουργία. Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Επίδοση πρωτόδικης αποφάσεως ως άγνωστης διαμονής, ενώ είχε γνωρίσει στην αρμόδια αρχή νόμιμα τη διεύθυνση της κατοικίας του κατά την προανάκριση. Η επίδοση της εκκαλουμένης έπρεπε να γίνει στη δηλωθείσα κατοικία του με θυροκόλληση και όχι ως άγνωστης διαμονής. Δικαιολογημένα δεν έλαβε γνώση αυτής ο αναιρεσείων και η έφεσή του δεν είναι εκπρόθεσμη. Κατ' ουσία βάσιμος ο λόγος για έλλε...
27)
359/2010 Απόρριψη έφεσης ως εκπρόθεσμης. Η απόφαση πρέπει να περιέχει τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, το χρόνο άσκησης του ένδικου μέσου και το αποδεικτικό επιδόσεως. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής σε κατηγορούμενο γνωστής διαμονής. Λόγοι αναίρεσης. Αιτιολογία. Σε περίπτωση που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκκαλούντος και το άγνωστο της διαμονής του η εντεύθεν αδυναμία γνώσης της επίδοσης, απαιτείται ειδική αιτιολογία (ΑΠ Ολ. 6/1994, ΑΠ 18/2010, ΑΠ 787/2007, ΑΠ 722/2007, ΑΠ 89, 90, 91...
28)
394/2010 Απόφαση που απορρίπτει έφεση ως εκπρόθεσμη. Τι πρέπει να διαλαμβάνει για να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη. Επίδοση κλητηρίου θεσπίσματος και εκκαλουμένης αποφάσεως με θυροκόλληση στην κατοικία που ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει κατά την κατάθεση του ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου (Υπολιμενάρχη) πριν από την τροποποίηση ου άρθρου 273 § 1 ΚΠΔ με το άρθρο 14 του ν. 3160/2003. Η διάταξη, όπως τροποποιήθηκε, ως δικονομική, εφαρμόζεται και ο κατηγορούμενος υποχρεούται να δηλώσει ενδεχόμ...
29)
409/2010 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψεν τις 3 εφέσεις των 3 αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων, ως εκπρόθεσμες. Απαράδεκτη η εκπρόθεσμη έφεση, αν στην έκθεση ασκήσεώς της, δεν αναφέρονται οι λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, αλλά ταυτόχρονα και τα αποδεικνύοντα αυτούς αποδεικτικά μέσα, προκειμένου από αυτά να είναι δυνατή η εκτίμηση περί του αν συντρέχει ή όχι η επικαλούμενη κατάσταση ανώτερης βίας ή το ανυπέρβλητο κώλυμα. Αλλιώς η έφεση κηρύσσεται, με βάση το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ως απαράδεκ...
30)
452/2010 Αναίρεση κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε την έφεση κατά του πρωτοβάθμιου παραπεμπτικού βουλεύματος ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη). Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω του ότι το ως άνω βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών δεν υπόκειται σε αναίρεση.
31)
491/2010 Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, και αν απουσιάζει ο εκκαλών, έχει υποχρέωση να ερευνήσει την ύπαρξη τυχόν παραγραφής του αξιοποίνου της πράξεως και να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η έφεση ασκήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, αλλιώς ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας. Αβάσιμος ο λόγος για υπέρβαση εξουσίας, γιατί η έφεση ασκήθηκε εκπροθέσμως και έτσι το δικαστήριο ορθά την απέρριψε ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) χωρίς να ερευνήσει την παραγραφή. Αβάσιμοι και ο...
32)
504/2010 Αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως που απέρριψε έφεση Εισαγγελέα Εφετών κατά αθωωτικής αποφάσεως, ως απαράδεκτη, λόγω αοριστίας. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα. ΑΠ περί ακυρότητας της αποφάσεως γιατί πριν την απορριπτική απόφαση δε δόθηκε ο λόγος στην Εισαγγελέα της έδρας και εντεύθεν η αίτηση αναιρέσεως, ως αβάσιμος, διότι από τα πρακτικά της δίκης προκύπτει ότι δόθηκε ο λόγος στην Εισαγγελέα της έδρας, η οποία και ανέπτυξε την έφεση του Αντεισαγγελέα Εφετών.
33)
519/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά απόρριψη της έφεσης κατά ερήμην απόφασης ως απαράδεκτη. Λόγοι της έφεσης: 1) Δεν ήταν άγνωστης διαμονής αλλά γνωστής, και 2) Λόγος ανωτέρας βίας για εκπρόθεσμη άσκηση έφεσης. Ορισμένο των λόγων αυτών αλλιώς απόρριψή τους ως απαράδεκτων. Ποια περιστατικά πρέπει να επικαλείται και να αποδεικνύει ο εκκαλών. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης λόγω της ορθής απόρριψης αμφοτέρων των λόγων της εφέσεως του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου.
34)
526/2010 Απόρριψη έφεσης ως εκπρόθεσμης. Η απόφαση πρέπει να περιέχει τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, το χρόνο άσκησης του ένδικου μέσου και το αποδεικτικό επιδόσεως. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής σε κατηγορούμενο γνωστής διαμονής. Λόγοι αναίρεσης. Αιτιολογία. Σε περίπτωση που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκκαλούντος και το άγνωστο της διαμονής του και η εντεύθεν αδυναμία γνώσης της επίδοσης, απαιτείται ειδική αιτιολογία (ΟλΑΠ 6/1994, ΑΠ 359/2010, ΑΠ 18/2010, ΑΠ 787/2007, ΑΠ 722/2007...
35)
532/2010 Δεν υπόκειται σε αναίρεση το βούλευμα Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, την έφεση κατά του πρωτοβάθμιου βουλεύματος (άρθρο 476 §2 ΚΠΔ). Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης.
36)
552/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του δικάσαντος κατ' έφεση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που απέρριψε αίτημα των ήδη αναιρεσειόντων ως νομίμων εκπροσώπων και μελών του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας καταδικασθέντων για μη έγκαιρη καταβολή εργατικών εισφορών ΙΚΑ που είχαν παρακρατηθεί από τις αποδοχές του προσωπικού της επιχειρήσεως της άνω ανωνύμου εταιρείας, να αναγνωρισθεί η επέλευση υπέρ αυτών, παρά το ότι άσκησαν εκπροθέσμως κατά της πρωτοδίκου καταδικαστικής αποφάσεως εφέσεις π...
37)
553/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, που δίκασε κατ' έφεση επί υποθέσεως μη καταβολής εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ και μη καταβολής παρακρατηθεισών ασφαλιστικών εισφορών εργασθέντων στην επιχείρηση ανωνύμου εταιρείας μισθωτών για τις οποίες κατηγορούνταν οι δύο αναιρεσείοντες και ένας ακόμη συγκατηγορούμενος με αυτούς και με την οποία προσβαλλομένη με τις συνεκδικαζόμενες αιτήσεις των δύο αναιρεσειόντων απόφαση απορρίφθησαν ως εκπροθέσμως ασκηθείσες οι εφέσεις των αν...
38)
569/2010 Λόγοι εφέσεως κατά αποφάσεως ή βουλεύματος. Αρκεί να αναφέρεται ως λόγος η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, χωρίς να απαιτείται ειδικότερη ανάλυση αυτών. Αναίρεση της προσβαλλομένης που δέχθηκε τα αντίθετα. Παραπέμπει.
39)
577/2010 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατ/νου εγκύρως ως αγνώστου διαμονής. Α) Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, για απόλυτη ακυρότητα, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, για έλλειψη ακροάσεως, για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και για υπέρβαση εξουσίας, διότι ο προβληθείς με την έκθεση εφέσεως λόγος ακυρότητας της επιδόσεως ερευνήθηκε και αιτιολογημένα απορρίφθηκε, τα δε έγγραφα που συνεκτιμήθηκαν ρητά σημειώνεται στο αιτιολογικό ότι αναγνώσθηκαν. Ερευνώνται μόνο οι λόγοι ακυρότ...
40)
578/2010 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατηγορουμένου εγκύρως ως αγνώστου διαμονής. Α) Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, για απόλυτη ακυρότητα, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, για έλλειψη ακροάσεως, για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και για υπέρβαση εξουσίας, διότι ο προβληθείς με την έκθεση εφέσεως λόγος ακυρότητας της επιδόσεως ερευνήθηκε και αιτιολογημένα απορρίφθηκε, τα δε έγγραφα που συνεκτιμήθηκαν ρητά σημειώνεται στο αιτιολογικό ότι αναγνώσθηκαν. Ερευνώνται μόνο οι λόγοι...
41)
579/2010 Απόφαση με την οποία η έφεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη και απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για αρνητική υπέρβαση εξουσίας και παραβίαση του άρθρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ. Ορθή επίδοση της εκκαλουμένης ως άγνωστης διαμονής όταν ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει στο μηνυτή ελλιπή διεύθυνση κατοικίας (οδό με αριθμό πέραν της υφισταμένης αρίθμησης) -.
42)
580/2010 Απόφαση με την οποία η έφεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη και απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για αρνητική υπέρβαση εξουσίας και παραβίαση του άρθρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ. Ορθή επίδοση της εκκαλουμένης ως άγνωστης διαμονής όταν ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει στο μηνυτή ελλιπή διεύθυνση κατοικίας (οδό με αριθμό πέραν της υφισταμένης αρίθμησης) -.
43)
581/2010 Απόφαση που απορρίπτει ως εκπρόθεσμη την έφεση του κατηγορουμένου, ο οποίος κλητεύθηκε ως άγνωστης διαμονής. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να είναι αιτιολογημένη. Προϋποθέσεις εγκυρότητας της επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής, Στοιχεία που πρέπει να επικαλεσθεί ο εκκαλών στην ανωτέρω περίπτωση. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας της απορριπτικής κρίσεως, για υπέρβαση εξουσίας και για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
44)
582/2010 Απορρίπτεται αναίρεση για εσφαλμένη αιτιολογία και για υπέρβαση εξουσίας κατ' αποφάσεως που απέρριψε ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμου ασκήσεως έφεση του κατηγορουμένου κατά ερήμην του πρωτοδίκου καταδικαστικής αποφάσεως για πλαστογραφία με χρήση διότι αιτιολογημένα κρίθηκε ότι εκχώρησε επίδοση της καταδικαστικής αποφάσεως στον κατηγορούμενο ως αγνώστου διαμονής εφόσον δεν βρέθηκε στη γνωστή στην Εισαγγελική Αρχή που παρήγγειλε την επίδοσή της, διεύθυνση κατοικίας του κατηγορουμένου κατά τον χρόνο ...
45)
583/2010 Απορρίπτεται η αναίρεση για εσφαλμένη αιτιολογία και για υπέρβαση εξουσίας κατ' αποφάσεως που απέρριψε ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως έφεση του κατηγορουμένου κατά ερήμην του πρωτοδίκου καταδικαστικής αποφάσεως για πλαστογραφία με χρήση, διότι αιτιολογημένα κρίθηκε ότι εχώρησε επίδοση της καταδικαστικής αποφάσεως στον κατηγορούμενο ως αγνώστου διαμονής εφόσον δεν βρέθηκε στην γνωστή στην Εισαγγελική Αρχή που παρήγγειλε την επίδοσή της, διεύθυνση κατοικίας του ο κατηγορούμενος κατά τον κ...
46)
588/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης. Μη καταδικαστική απόφαση. Αναίρεση που ασκήθηκε κατά μη καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη. Ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος δικηγόρος.
47)
596/2010 Η έφεση όταν ασκηθεί εκπρόθεσμα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο έλεγχος του ΑΠ περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσης για την απόρριψη αυτή. Η απορριπτική απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για να έχει την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αρκεί να διαλαμβάνει το χρόνο της νόμιμης επίδοσης της πρωτοβάθμιας απόφασης ,εκείνο της άσκησης της έφεσης και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση. Τόπος κατοικίας νοείται εκείνος που έχει δηλώσει ο κατηγορούμενος κατά την προανάκριση και αν...
48)
628/2010 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατηγορουμένου εγκύρως ως αγνώστου διαμονής. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και για υπέρβαση εξουσίας, διότι ο προβληθείς με την έκθεση εφέσεως λόγος ακυρότητας της επιδόσεως ερευνήθηκε και αιτιολογημένα απορρίφθηκε.
49)
629/2010 Απόφαση με την οποία η έφεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αρνητική υπέρβαση εξουσίας και παραβίαση του άρθρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ. Ποιος θεωρείται άγνωστης διαμονής. Ποιος θεωρείται τόπος κατοικίας του κατηγορουμένου. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη για να είναι αιτιολογημένη. Στην έννοια της ανώτερης βίας δεν εμπίπτει ο ισχυρισμός για ακυρότητα της επίδοσης ως άγνωστης διαμονής...
50)
630/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, που ως δευτεροβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε ως εκπρόθεσμη έφεση του αναιρεσείοντος κατά πρωτοδίκου ερήμην του εκδοθείσης καταδικαστικής αποφάσεως για χρέη προς το δημόσιο, και η οποία άνω απόφαση του είχε επιδοθεί ως αγνώστου διαμονής. Απορρίπτονται οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως και για την καθ' υπέρβαση εξουσίας απόρριψη της εφέσεως του αναιρεσείοντος ως εκπρόθε...
51)
643/2010 Απορρίπτονται οι αιτήσεις αναιρέσεώς τους, ως απαράδεκτες, ως ασκηθείσες χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις. Ειδικότερα, άσκησαν τις αιτήσεις τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 473 παρ. 2 του ΚΠΔ (με δήλωση στον Εισαγγελέα του ΑΠ) κατά αποφάσεως μη καταδικαστικής (απέρριψε την έφεση τους ως εκπρόθεσμη), ενώ έπρεπε να τις ασκήσουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 474 παρ. 1 του ΚΠΔ.
52)
724/2010 Έλλειψη της απαιτούμενης αιτιολογίας υπάρχει και όταν δεν αναφέρονται οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά για την καταδίκη αθώωση ή άλλη κρίση του Δικαστηρίου, όπως όταν απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη. Αναιρείται η προσβαλλόμενη και παραπέμπεται η υπόθεση σε νέα συζήτηση προκειμένου να κριθεί το παραδεκτό ή μη της έφεσης και η τυχόν παραγραφή της πράξης.
53)
781/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως αυτής. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει η απόφαση για να είναι αιτιολογημένη. Η συνδρομή λόγου ανώτερης βίας πρέπει να περιέχεται στη δήλωση ασκήσεως της εφέσεως καθώς και τα περιστατικά που τον αποδεικνύουν. Η επιλογή του οργάνου επιδόσεως της αποφάσεως, καθώς και η κρίση για το αν υπάρχει κατά το χρόνο της παραγγελίας έλλειψη ή κώλυμα ποινικού ή δικαστικού επιμελητή, εναπόκειται στην παραγγέλουσα την επίδοση Αρχή. Για την αυτεπάγγελτη εξ...
54)
793/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (ανυποστήρικτη). Η απόφαση δεν είναι καταδικαστική. Η αναίρεση ασκήθηκε μη νομότυπα (ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου). Απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
55)
796/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης) κατά πρωτοβάθμιας καταδικαστικής αποφάσεως. Άσκηση αίτησης (δήλωσης) αναίρεσης κατά της απόφασης αυτής όχι με κοινοποίηση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (άρθρο 473 § 2 ΚΠΔ) ως μη καταδικαστικής. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης αυτής ως απαράδεκτης.
56)
801/2010 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης και καταδίκη αναιρεσείοντος στα δικαστικά έξοδα.
57)
848/2010 Συνεκδίκαση τεσσάρων αυτοτελών αιτήσεων αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου που απέρριψε κατά πλειοψηφία τις εφέσεις που είχαν ασκήσει κατά της καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου ως απαράδεκτες για το ότι δεν περιείχαν συγκεκριμένο λόγο έφεσης. Απόρριψη των αιτήσεων αναιρέσεως των δύο πρώτων αναιρεσειόντων κατ' άρθρο 514α ΚΠΔ διότι δεν εμφανίσθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Αρείου Πάγου, αν και κλητεύθηκαν για να εμφανισθούν στην ορισθείσα δικάσιμο από τον Εισαγγελέα του...
58)
884/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη. Δεν υπόκειται σε αναίρεση μετά την τροποποίηση του άρθρου 476 παρ. 2 ΚΠΔ με άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 3160/2003 (286/11-2-2010, ΑΠ 1247/2006, ΑΠ 209/2005). Η αυτή ρύθμιση προσήκει και επί βουλεύματος του συμβουλίου εφετών, που απέρριψε ως απαράδεκτη προσφυγή κατά κλητηρίου θεσπίσματος, που ασκήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 322 παρ. 3 ΚΠΔ, από πρόσωπο ιδιάζουσας δωσιδικίας (111 παρ. 7 ΚΠΔ), διότι η προσφυγή αυτή τυγχάνει ειδικό ένδικο μ...
59)
907/2010 Αγνώστου διαμονής. Απόρριψη λόγων για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, παραβίαση του άρθρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ και υπέρβασης εξουσίας. Λόγοι ακυρότητος της επιδόσεως ως αγνώστου διαμονής.
60)
908/2010 Αγνώστου διαμονής. Απόρριψη λόγων για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, παραβίαση του άρθρου 6 §1 της ΕΣΔΑ και υπέρβασης εξουσίας. Λόγοι ακυρότητος της επιδόσεως ως αγνώστου διαμονής.
61)
910/2010 Απόφαση που απορρίπτει ως εκπρόθεσμη την έφεση του κατηγορουμένου, ο οποίος κλητεύθηκε ως άγνωστης διαμονής. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να είναι αιτιολογημένη, Προϋποθέσεις εγκυρότητας της επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής. Στοιχεία που πρέπει να επικαλεσθεί ο εκκαλών στην ανωτέρω περίπτωση. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας της απορριπτικής κρίσεως, για υπέρβαση εξουσίας και για παραβίαση του άρθρου 6 ΕΣΔΑ. Απορρίπτεται η αίτηση.
62)
911/2010 Απόφαση που απορρίπτει ως εκπρόθεσμη την έφεση του κατηγορουμένου, ο οποίος κλητεύθηκε ως άγνωστης διαμονής. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να είναι αιτιολογημένη. Προϋποθέσεις εγκυρότητας της επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής, Στοιχεία που πρέπει να επικαλεσθεί ο εκκαλών στην ανωτέρω περίπτωση. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας της απορριπτικής κρίσεως, για υπέρβαση εξουσίας και για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
63)
923/2010 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης - εκπρόθεσμης. Ασκήθηκε μετά την παρέλευση 10ημέρου από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως, παρά το ότι η κατηγορουμένη θεωρείται ως παρούσα. Επικαλείται αόριστα και αβάσιμα λόγο ανώτερης βίας. Αιτιολογημένη η προσβαλλομένη από-φαση. Απορρίπτει σχετικό λόγο για έλλειψη αιτιολογίας και για υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
64)
1002/2010 Απόφαση με την οποία η έφεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Αν ο εκκαλών κατηγορούμενος δεν εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου του προς υποστήριξη της εφέσεως του, το εφετείο, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση οριστικής παύσης ή κήρυξης απαράδεκτης της ποινικής δίωξης, ερευνά αν ο εκκαλών κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, οπότε και απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη. Μόνο αν το Εφετείο διαπιστώσει ότι συντρέχει περίπτωση οριστικής παύσης της ποινικής δίωξης κ.λ.π., οφείλει να ερευνήσει αν η έ...
65)
1014/2010 Χρήση πλαστών πιστοποιητικών, υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως κατ' εξακολούθηση - παράβαση άρθρ. 8, 22 παρ. 6 Ν. 1599/1996. Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου που απέρριψε ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) την έφεση της αναιρεσείουσας κατά της πρωτοδίκου καταδικαστικής αποφάσεως. Απόρριψη ως απαραδέκτου της αιτήσεως αναιρέσεως διότι στρέφεται κατ' αποφάσεως που δεν είναι καταδικαστική και ασκήθηκε από τον ως πληρεξούσιο στη δίκη στο Τριμελές Εφετείο συνήγορο της αναιρεσείουσας με δήλωσ...
66)
1030/2010 Η έφεση Εισαγγελέως κατά αθωωτικής αποφάσεως πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη (άρθρ. 474, 476 § 2, 498 ΚΠΔ). Το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο την απορρίπτει ως απαράδεκτο. Πρέπει να εκτίθενται σ' αυτή συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά σε σχέση με τις πλημμέλειες της αποφάσεως. Δεν υπάρχει αντίθεση στα άρθρα 20 Συντάγματος και 6 ΕΣΔΑ. Αναίρεση Εισαγγελέως Αρείου Πάγου κατ' αποφάσεως που απέρριψε έφεση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ως απαράδεκτη (άρθρα 505 § 2, 504 § 1 ΚΠΔ)....
67)
1062/2010 Απόρριψη έφεσης ως εκπρόθεσμης. Η απόφαση πρέπει να περιέχει τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, το χρόνο άσκησης του ένδικου μέσου και το αποδεικτικό επιδόσεως. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής σε κατηγορούμενο γνωστής διαμονής. Λόγοι αναίρεσης. Αιτιολογία. Σε περίπτωση που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκκαλούντος και το άγνωστο της διαμονής του και η εντεύθεν αδυναμία γνώσης της επίδοσης, απαιτείται ειδική αιτιολογία. Πρέπει όμως ο εκκαλών να επικαλείται ότι την διαμονή του είχε ...
68)
1096/2010 Απορριπτική απόφαση εφέσεων ως εκπρόθεσμων, κληθέντων των 2 κατηγορουμένων εγκύρως με θυροκόλληση. Στις Εκθέσεις Εφέσεως επικαλούνται οι 2 αναιρεσείοντες ως ανωτέρα βία τη μη γνώση της κλήσεως και της ερήμην αποφάσεως και όχι ακυρότητα επιδόσεως της ερήμην τους πρωτόδικης αποφάσεως. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, για έλλειψη ακροάσεως, για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και για υπέρβαση εξουσίας, διότι ο προβληθείς με τις 2 εκθέσεις εφέσεως λόγος ανωτέρας βίας, ό...
69)
1130/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά απορριψάσης την έφεση απόφασης ως εκπρόθεσμης με λόγο ότι εσφαλμένα κλήθηκε για την εκδίκαση της έφεσης ως αγνώστου διαμονής, ενώ είχε γνωστή διαμονή. Απόρριψη του λόγου αυτού του εκκαλούντος ως αβασίμου λόγου της μη γνωστοποίησης της αλλαγής της κατοικίας του στις αρμόδιες εισαγγελικές - δικαστικές αρχές. Όχι επίκληση λόγου ανώτερης βίας για το εκπρόθεσμο της έφεσης, περιεχομένου στην έκθεση εφέσεως. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης με λόγο την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμέν...
70)
1205/2010 Έφεση κατ' αποφάσεως ΜΟΔ, η οποία εκδόθηκε με ωσεί παρόντα τον κατηγορούμενο - αναιρεσείοντα, ο οποίος είχε αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της δίκης και εκπροσωπήθηκε από το συνήγορο που είχε διορίσει ο πρόεδρος αυτεπαγγέλτως. Η δεκαήμερη προθεσμία της εφέσεως αρχίζει από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Αν η έφεση ασκηθεί εκπροθέσμως, πρέπει, στη δήλωση της ασκήσεως της, να αναφέρεται ο λόγος που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση της και τα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν το λόγο αυτό, εκτός αν ο λό...
71)
1217/2010 Άρθρο 476 §§ 1, 2 ΚΠΔ. Απαράδεκτο το ένδικο μέσο εάν ησκήθη εκπροθέσμως. Αναίρεση κατ' αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως εκπρόθεσμη. Πότε αιτιολογία σχετικής (απορριπτικής) αποφάσεως, εάν προβάλλεται με την έφεση σαφής και ορισμένος λόγος ακυρότητος της επιδόσεως. Απορρίπτει αίτηση.
72)
1267/2010 Επίδοση πρωτόδικης απόφασης ως άγνωστης διαμονής. Αβάσιμος ο λόγος ότι είναι άκυρη η επίδοση ως άγνωστης διαμονής στο γραφείο του αρμόδιου Δημάρχου. Δεν ήταν γνωστή η διεύθυνση κατοικίας των κατηγορουμένων, αφού αναζητήθηκαν και δεν βρέθηκαν αυτοί ή κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 § 1 ΚΠΔ πρόσωπα στην επαγγελματική τους στέγη. Απόρριψη εφέσεως. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
73)
1368/2010 Η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη έφεση της κατηγορουμένης- νυν αναιρεσείουσας, κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος, με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη αίτηση εξαιρέσεως, κατά των σε αυτή Εισαγγελικών Λειτουργών, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, διότι από την διάταξη του άρθρου 476 παρ. 2 ΚΠΔ, προκύπτει ότι δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα ασκήσεως αναιρέσεως από τους διαδίκους κατά βουλεύματος, το οποίο απέρριψε...
74)
1420/2010 Απαράδεχτη αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος α) ασκηθείσα από πολιτικώς ενάγοντα β)στρεφόμενη κατά βουλεύματος που απέρριψε ένδικο μέσο ως απαράδεκτο Απορρίπτει αίτηση.
75)
1453/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου, με την οποία απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη έφεση της αναιρεσείουσας κατ' αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, που είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλακίσεως για πλημμέλημα. Αν πρόκειται για επίδοση ερήμην καταδικαστικής αποφάσεως προς κατηγορούμενο, που δήλωνε σύμφωνα με άρθρ. 273 § 1α, όπως αντ. με άρθρ. 34 § 4 Ν. 2172/1993 και ίσχυε από 16-12-1993 ενώπιον του ανακριτή ή Εισαγγελέα ή Πταισματοδίκη ή Ειρηνοδίκη κατά την προανάκριση τη διεύθυνση της κ...
76)
1466/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως 5μελούς Εφετείου (σε συμβούλιο) που απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως της. Πρέπει να περιέχει λόγους ορισμένους και παραδεκτούς, διαφορετικά είναι απαράδεκτη. Λόγος εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Δ' ΚΠΔ. Τι πρέπει να περιέχει για να είναι ορισμένος. Αοριστία πρώτου λόγου που περιορίζεται στην επανάληψη της διατυπώσεως του άρθρου 510 παρ. 1 εδαφ. Δ' και παράθεση του άρθρου, μη νόμιμος δεύτερος λόγος για υπέρβαση εξουσίας (510 παρ. 1 Η ΚΠΔ). Απορρίπτ...
77)
1598/2010 Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αναίρεση, διότι η προσβαλλόμενη απόφαση που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, δεν είναι καταδικαστική.
78)
1672/2010 Απόφαση που απορρίπτει έφεση ως εκπρόθεσμη. Τι πρέπει να διαλαμβάνει για να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη. Επίδοση εκκαλουμένης αποφάσεως, με θυροκόλληση, στην κατοικία που ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει κατά την κατάθεση του ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου πριν από την τροποποίηση του άρθρου 273 § 1 ΚΠΔ με το άρθρο 14 του Ν. 3160/2003. Η διάταξη, όπως τροποποιήθηκε, ως δικονομική, εφαρμόζεται και ο κατηγορούμενος υποχρεούται να δηλώσει ενδεχόμενη μεταβολή της κατοικίας του εφόσον ...
79)
1684/2010 Απόρριψη έφεσης ως εκπρόθεσμης. Η απόφαση πρέπει να περιέχει τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, το χρόνο άσκησης του ένδικου μέσου και το αποδεικτικό επιδόσεως. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής σε κατηγορούμενο γνωστής διαμονής. Λόγοι αναίρεσης. Αιτιολογία. Σε περίπτωση που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκκαλούντος και το άγνωστο της διαμονής του και η εντεύθεν αδυναμία γνώσης της επίδοσης, απαιτείται ειδική αιτιολογία (ΑΠ Ολ 6/1994, ΑΠ 787/2007, ΑΠ 722/2007, ΑΠ 89, 90, 91, 94/2008...
80)
1748/2010 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατ/νου εγκύρως ως άγνωστης διαμονής. Στην Έκθεση Εφέσεως επικαλείται ο αναιρεσείων ως ανωτέρα βία τη μη γνώση της κλήσεως και της ερήμην αποφάσεως και όχι ακυρότητα επιδόσεως της ερήμην του πρωτόδικης αποφάσεως. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, για έλλειψη ακροάσεως, για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και για υπέρβαση εξουσίας, διότι ο προβληθείς με την έκθεση εφέσεως λόγος ανωτέρας βίας, ότι δεν έλαβε γνώσ...
81)
1760/2010 Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε ως απαράδεκτη έφεση κατά βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών παραπεμπτικού για πλημμέλημα. Απορριπτέο και το αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης.
82)
1849/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου με την οποία απορρίφθηκε έφεση κατ' αποφάσεως Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς της, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απόρριψη της πρώτης αιτιάσεως ότι είχε γνωστή άλλη διαμονή, την οποία όμως δεν είχε γνωρίσει στην Εισαγγελική αρχή κατά νόμιμο τρόπο, καθώς και της αιτίασης ότι η...
83)
1861/2010 Για την άσκηση ενδίκου μέσου (εφέσεως) από παραστάντα κατά τη συζήτηση συνήγορο, δεν απαιτείται παροχή πληρεξουσίου. Αναιρείται για υπέρβαση εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση επειδή απαίτησε πληρεξούσιο στην ανωτέρω περίπτωση και απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη.
84)
2004/2010 Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη, ως στρεφόμενη κατά αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου που είχε απορρίψει αίτηση για μετατροπή της ποινής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 16 του ν. 3727/2008, κατά το άρθρο 482, 546 παρ.2 και 476 παρ. 1 ΚΠΔ.
85)
2021/2010 Καταδικαστική απόφαση για επιταγές. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση που ασκήθηκε από τον παραστάντα στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο δικηγόρο του αναιρεσείοντα με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατ' άρθρο 473 παρ. 2 ΚΠΔ, δεδομένου ότι η απόφαση δεν είναι καταδικαστική (απέρριψε ως εκπρόθεσμη την έφεση) -.
86)
2078/2010 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη.
87)
2090/2010 Αίτηση αναιρέσεως με τις διατυπώσεις του άρθρου 473 § 2 ΚΠΔ (με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου) επιτρέπεται μόνο κατά καταδικαστικής αποφάσεως. Τέτοια δεν είναι η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη, ανυποστήρικτη ή απαράδεκτη. Απαράδεκτη δήλωση αναιρέσεως, με τις ως άνω διατυπώσεις, κατά αποφάσεως, με την οποία απορρίφθηκε έφεση ως εκπρόθεσμη. Έπρεπε να ασκηθεί κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 474 § 1 ΚΠΔ.
88)
124/2009 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, με την επίκληση του λόγου: α) της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού, ότι ήταν γνωστής διαμονής, και β) απόλυτης ακυρότητας. Αναιρεί για απόλυτη ακυρότητα, γιατί έλαβε υπόψη του έγγραφα τα οποία δεν είχαν αναγνωσθεί. Αναιρεί και παραπέμπει. Το θέμα της παραγραφής θα ερευνηθεί από το δικαστήριο της παραπομπής, εφόσον κριθεί εμπρόθεσμη και παραδεκτή η έφεση.
89)
167/2009 Απορριπτική απόφαση πέντε συνεκδικασθεισών εφέσεων, ως εκπρόθεσμων, κληθείσας της κατηγορουμένης ως αγνώστου διαμονής. Α΄ Λόγος: Αβάσιμος ο πρώτος λόγος αναιρέσεως ότι το Δικαστήριο αυθαίρετα συνεκδίκασε τις πέντε εφέσεις του κατά 5 αποφάσεων, διότι από τα πρακτικά προκύπτει ότι η συνεκδίκαση έγινε νόμιμα κατ΄ άρθρα 128, 129 του ΚΠΔ, μετά από αίτημα της ίδιας της κατηγορουμένης, λόγω συναφείας. Β΄ Λόγος: Αβάσιμος ο λόγος «ότι είναι άκυρη η επίδοση των αποφάσεων του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, ως ...
90)
185/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας - υπέρβασης εξουσίας. Δεν αναφέρεται στο αποδεικτικό το Δικαστήριο που εξέδωσε την εκκαλούμενη απόφαση. Προκύπτει εξ άλλων στοιχείων και κατά τρόπο ανεπίδεκτο αμφιβολίας. Απορρίπτει αναίρεση.
91)
280/2009 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Επαρκής αιτιολογία της αποφάσεως.
92)
284/2009 Επάρκεια αιτιολογίας αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη.
93)
289/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο (έφεση) ως εκπρόθεσμο. Από το αναφερόμενο στο σκεπτικό αποδεικτικό επιδόσεως της εκκαλούμενης απόφασης δεν προκύπτει ότι η έφεση ασκήθηκε εκπρόθεσμα. Δεν αναφέρονται στην απόφαση τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και παραπέμπει προκειμένου να ερευνηθεί και να κριθεί αν η έφεση ασκήθηκε παραδεκτώς και σε καταφατική περίπτωση να κριθεί η τυχόν παραγραφή.
94)
303/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση που στρέφεται κατά απόφασης που απέρριψε αίτηση για επεκτατικό αποτέλεσμα ενδίκου μέσου. Διαδικαστικά έγγραφα λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως και δεν δημιουργείται ακυρότητα από τη μη ανάγνωσή των. Εκπρόθεσμη έφεση. Επίδοση ως άγνωστης διαμονής. Επίκληση ότι δεν έλαβε γνώση, δίχως ο εκκαλών να ισχυρίζεται ότι είναι γνωστής διαμονής. Δεν συνιστά ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα η επίκληση ότι δεν έλαβε γνώση ο εκκαλών, δίχως να προσδιορίζει άλλα περιστατικά.
95)
394/2009 Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη.
96)
400/2009 Αιτιολογημένη απόφαση που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη. Απορρίπτει.
97)
453/2009 Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Πληρότητα αιτιολογίας απορριπτικής αποφάσεως.
98)
464/2009 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού, ότι ήταν γνωστής διαμονής. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση.
99)
538/2009 Βούλευμα. Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 482 παρ. 1 ΚΠΔ εξέλιπε το δικαίωμα του πολιτικώς ενάγοντος να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος, το οποίο απορρίπτει ένδικο μέσο ως απαράδεκτο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναιρέσεως της πολιτικώς ενάγουσας κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη έφεση της αναιρεσείουσας. Απορρίπτει αίτηση.
100)
587/2009 Υπέρβαση εξουσίας δικαστηρίου που απέρριψε έφεση ως εκπρόθεσμη ενώ ήταν εμπρόθεσμη. Αναιρεί και παραπέμπει.
101)
593/2009 Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων. Αρπαγή από κοινού με σκοπό τον εξαναγκασμό σε πράξη για την οποία δεν υπήρχε υποχρέωση (322 β. β ΠΚ). Απόρριψη μίας εκ τούτων, ως απαράδεκτης, διότι ασκήθηκε από αντιπρόσωπο χωρίς ειδική πληρεξουσιότητα και διότι η αίτησης αναίρεσης στρέφεται κατά βουλεύματος που απορρίπτει ασκηθέν ένδικο μέσο ως απαράδεκτο. Απόρριψη αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και νομίμου βάσεως...
102)
595/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη. Αναιρεί και παραπέμπει.
103)
639/2009 Απόφαση του Εφετείου με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη και απαράδεκτη και απόρριψη του λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία της απορριπτικής απόφασης. Επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης ως άγνωστης διαμονής. Άγνωστης διαμονής θεωρείται εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαμονή του είναι άγνωστη για την Εισαγγελική αρχή που έχει εκδώσει το προοριζόμενο για επίδοση έγγραφο.
104)
687/2009 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς της, διότι το Δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος ως εκπρόθεσμη, εκπροσωπήθηκε ο εκκαλών - αναιρεσείων δια συνηγόρου και την κρινόμενη αίτηση άσκησε μετά την παρέλευση της κατ΄ άρθρον 473 β παρ. 1,3 ΚΠΔ οριζόμενης 10ημέρου προθεσμίας, από της καταχωρήσεως της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων, που τηρείται στην γραμματεία του ποινικού Δικ...
105)
699/2009 Αναίρεση κατά απόφασής του, που απέρριψε ως απαράδεκτη, (εκπρόθεσμη) έφεση. Η δυνατότητα άσκησης αναίρεσης από τον παράστανα στη συζήτηση συνήγορο και η άσκηση αναίρεσης με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου παρέχεται μόνο σε καταδικαστική απόφαση. Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη δεν είναι καταδικαστική. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη.
106)
715/2009 Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος, που απέρριψε ως απαράδεκτη έφεση του πολιτικώς ενάγοντος από τον τελευταίο. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη, γιατί ο πολιτικώς ενάγων, μετά την ισχύ του ν. 3160/30-6-2003, κατά τα άρθρα 476 παρ. 2 και 482 παρ. 1, 483 ΚΠΔ, δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος που απορρίπτει έφεσή του ή κατά απαλλακτικού για τον κατηγορούμενο βουλεύματος (ΑΠ 2408/2008, 1599/2008). Οι ως άνω ρυθμίσεις και μετά το Ν. 3160/2003, που ανάγονται στην προθεσμία...
107)
718/2009 Απόρριψη της αναιρέσεως, ως απαράδεκτης, γιατί στρέφεται κατά βουλεύματος Συμβ. Εφετών, που απέρριψεν έφεση του προσφεύγοντος καταδίκου ως απαράδεκτη, γιατί στρεφόταν κατά απορριπτικής αποφάσεως του δια των άρθρων 54-58 του Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν. 2776/1999) προβλεπόμενου Δικαστηρίου Εκτέλεσης ποινών, του οποίου όμως οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε ουδέν ένδικο μέσο. Η μη πρόβλεψη ως άνω ενδίκων μέσων, στο Σωφρονιστικό Κώδικα, κατά αποφάσεων του Δικαστηρίου Εκτέλεσης ποινών, που κρίνει και τη χο...
108)
724/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας απόφασης που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη.
109)
792/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο (έφεση) ως εκπρόθεσμο. Αγνώστου διαμονής. Η τυχόν ακυρότητα της επίδοσης ή ανώτερη βία πρέπει να περιέχονται στην έφεση. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αοριστία λόγων εφέσεως (δεν προσδιορίζεται αν είχε η κατηγορούμενη γνωστή, και ποια, διαμονή). Απορρίπτει αίτηση.
110)
804/2009 Μετά την τροποποίηση του άρθρου 476 παρ. 2 ΚΠΔ με το άρθρο 38 του Ν. 3160/2003 δεν επιτρέπεται πλέον αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου με το οποίο απορρίπτεται η έφεση κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος ως απαράδεκτη. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως για τον άνω λόγο.
111)
902/2009 Απόρριψη έφεσης από το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο ως εκπρόθεσμης. Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Δεν λήφθηκαν υπόψη ούτε αξιολογήθηκαν η κατάθεση του μάρτυρα που εξετάσθηκε και τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν και αναγνώστηκαν. Αναιρεί και παραπέμπει.
112)
973/2009 Αίτηση αναίρεσης αποφάσεως που απέρριψε την έφεση, ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού, ότι ήταν γνωστής διαμονής. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
113)
983/2009 Αίτηση αναίρεσης αποφάσεως που απέρριψε την έφεση, ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού, ότι ήταν γνωστής διαμονής. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης και πρόσθετους λόγους.
114)
1010/2009 Με την προσβαλλόμενη απόφαση απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος ως εκπρόθεσμη. Στο εφετήριο δεν εκτίθενται λόγοι ακυρότητας της επιδόσεως της εκκαλούμενης αποφάσεως στον εκκαλούντα ως άγνωστης διαμονής ή ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Το πρώτο κατά τη συζήτηση της εφέσεως προβλήθηκε απαραδέκτως ένσταση ακυρότητας της άνω επιδόσεως για το λόγο ότι ήταν κατά τον κρίσιμο αυτό χρόνο κρατούμενος στις φυλακές και εντεύθεν όχι άγνωστης διαμονής. Απορρίπτονται οι περί του αντιθέτου εκ του ά...
115)
1080/2009 Υπέρβαση εξουσίας, γιατί το Συμβούλιο εξέτασε στην ουσία της, έφεση πολιτικώς ενάγουσας η οποία ασκήθηκε απαραδέκτως, από πρόσωπο που δεν είχε δηλώσει νομότυπα παράσταση πολιτικής αγωγής. Αναιρεί. Κηρύσσει απαράδεκτη την έφεση της ανώνυμης εταιρίας.
116)
1110/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη γιατί ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου και στρέφεται κατά απόφασης που δεν είναι καταδικαστική, αφού απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη. Απορρίπτει.
117)
1134/2009 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση, ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού, ότι ήταν γνωστής διαμονής. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αναίρεση.
118)
1135/2009 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση, ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού, ότι ήταν γνωστής διαμονής. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αναίρεση.
119)
1149/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο (έφεση) ως εκπρόθεσμο. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα διότι λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν, προκειμένου να μορφώσει το δικαστήριο την κρίση του για το ότι νομίμως χώρησε η επίδοση της εκκαλούμενης αποφάσεως και οι εφέσεις που άσκησαν οι κατηγορούμενοι ήταν εκπρόθεσμες (αποδεικτικά επιδόσεως κλπ, που δεν αποτελούν στην προκειμένη περίπτωση απλά διαδικαστικά έγγραφα). Αναιρεί και παραπέμπει.
120)
1155/2009 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση, ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, με την επίκληση των λόγων: α) της απόλυτης ακυρότητας, γιατί δεν προκύπτει, ότι οι δικαστές που έλαβαν μέρος στη σύνθεση του Δικαστηρίου κληρώθηκαν ή διορίστηκαν και β) της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού, ότι ήταν γνωστής διαμονής. Δεν επάγεται ακυρότητα το γεγονός ότι στην απόφαση δεν αναγράφεται ότι η σύνθεση προήλθε από κλήρωση (ΑΠ 867/2007). Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρί...
121)
1179/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο (έφεση) ως εκπρόθεσμο. Αγνώστου διαμονής. Λόγοι έφεσης για ακυρότητα επίδοσης, διότι δεν αναφέρεται το όνομα του Δημάρχου. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Επίκληση λόγου ακυρότητας επιδόσεως εκκαλούμενης αποφάσεως, που δεν αναφέρεται στην έφεση. Απορρίπτει αναίρεση.
122)
1194/2009 Επίδοση πρωτόδικης αποφάσεως ως άγνωστης διαμονής. Αβάσιμος ο λόγος ότι είναι άκυρη η επίδοση ως άγνωστης διαμονής στο γραφείο του αρμοδίου Δημάρχου, αφού δεν ήταν γνωστή η διεύθυνση κατοικίας της κατηγορουμένης, αφού αναζητήθηκε και δεν βρέθηκε αυτή ή κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 παρ. 1 ΚΠΔ πρόσωπα στην επαγγελματική της στέγη. Απόρριψη εφέσεως. Απορρίπτει αναίρεση κατ' αυτής.
123)
1197/2009 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμη). Επίδοση πρωτόδικης αποφάσεως ως άγνωστης διαμονής. Δικαιολογημένα, δεν έλαβε γνώση ο αναιρεσείων της προσβαλλόμενης αποφάσεως, διότι αναζητήθηκε και δεν βρέθηκε σε άλλη διεύθυνση και όχι στην κατοικία του. Αναιρεί και παραπέμπει υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο με άλλη σύνθεση.
124)
1217/2009 Με το προσβαλλόμενο βούλευμα απορρίφθηκε η έφεση κατά του πρωτόδικου παραπεμπτικού βουλεύματος ως απαράδεκτη. Μετά το ν. 3160/03, δεν υπόκειται σε αναίρεση το βούλευμα. Η ασκηθείσα από τους παραπεμπόμενους κατηγορούμενους απαράδεκτη. Απορρίπτει ως τέτοια.
125)
1237/2009 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατηγορουμένου ως αγνώστου διαμο-νής. Λόγος αναιρέσεως, 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Η΄ ΚΠΔ. Αβάσιμος ο λόγος ότι είναι άκυρη η επίδοση της αποφάσεως του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, ως αγνώστου διαμονής, με τοιχοκόλληση στο γραφείο του αρμόδιου Δημάρχου, αφού δεν ήταν γνωστή η νέα διεύθυνση κατοικίας ή της έδρας της επιχειρήσεως του κατηγορουμένου, μόνη δε γνωστή διεύθυνση ήταν εκείνη της κατοικίας του και όχι της επαγγελματικής του εγκατάσταση...
126)
1243/2009 Εκπρόθεσμη έφεση. Στοιχεία που απαιτούνται για να είναι αιτιολογημένη η απόρριψή της. Τα πρακτικά συνεδρίασης του δικαστηρίου ωσότου προσβληθούν για πλαστότητα αποδεικνύουν όλα όσα αναγράφονται σ' αυτά και είναι απαράδεκτος ο ισχυρισμός ότι ανακριβώς αναγράφτηκε στα πρακτικά ότι η κατηγορουμένη εμφανίστηκε στη δίκη, ενώ αυτή δεν είχε εμφανιστεί. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως. Απορρίπτει.
127)
1263/2009 Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κλήση ως άγνωστης διαμονής. Το αποδεικτικό επιδόσεως, κατ' άθρον 162 ΚΠΔ, έχει αποδεικτική δύναμη και παράγει πλήρη απόδειξη μέχρις προσβολής του για πλαστότητα, μόνον ως προς τα βεβαιούμενα ότι έγιναν από το όργανο επιδόσεως, όχι και για ζητήματα που δεν έγιναν από το ίδιο και μπορούν να ανατραπούν με προσκόμιση αντιθέτων αποδείξεων, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση χωρεί ανταπόδειξη για το ζήτημα του τόπου κατοικίας και το άγνωστο της διαμονής της ενδιαφερόμενης...
128)
1287/2009 Βούλευμα. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η έφεση του αναιρεσείοντος.
129)
1325/2009 Απόρριψη έφεσης ως εκπρόθεσμης. Αίτηση αναίρεσης κατά της απορριψάσης την έφεση απόφασης Δικαστηρίου της ουσίας για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης. Υποχρέωση κατηγορουμένου να γνωστοποιεί στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή τη μεταβολή της κατοικίας του για το έγκυρο των επιδόσεων σε αυτόν.
130)
1330/2009 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως εκπρόθεσμη. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο του δικαστηρίου, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, προκαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 1 εδ. Δ΄ του ιδίου Κώδικα, και αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν, εκτός άλλων, την εμφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Η έλλειψη, από τη μη αναγραφή διευθύνσεως κατοικίας στην εξουσιοδότηση για την απουσιάζουσα κατηγορούμενη π...
131)
1340/2009 Απλή χρεωκοπία. Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατηγορουμένου ως αγνώστου διαμονής. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για αναιτιολόγητη απόρριψη της εφέσεως ως εκπρόθεσμης, για το λόγο ότι ήταν άκυρη η επίδοση στον κατηγορούμενο της αποφάσεως του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου ως αγνώστου διαμονής, με τοιχοκόλληση στο γραφείο του αρμόδιου Δημάρχου, αφού το Δικαστήριο με επαρκή και ειδική αιτιολογία δέχθηκε ότι ήταν άγνωστη η διεύθυνση κατοικίας, του κατηγορουμένου, μόνη δε γνωστή ...
132)
1368/2009 Άρθρο 473 παρ. 2 εδάφιο Α΄ ΚΠΔ. Αναίρεση με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μόνο κατά καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτουσα την έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της δεν είναι καταδικαστική. Απαράδεκτη η αναίρεση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατ' αυτής. Απορρίπτει.
133)
1379/2009 Η απορριπτική της εφέσεως απόφαση του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου αρκεί να διαλαμβάνει το χρόνο της νόμιμης επίδοσης της πρωτοβάθμιας απόφασης, εκείνο της άσκησης της έφεσης και το αποδεικτικό επίδοσης. Σε περίπτωση που αμφισβητείται ο τόπος της κατοικίας του εκκαλούντος και το άγνωστο της διαμονής του, πρέπει να διαλαμβάνεται στην απόφαση σχετική αιτιο-λογία. Ασάφεια ως προς τη μνεία των αποδεικτικών μέσων. Αναιρεί και παραπέμπει.
134)
1451/2009 Έφεση. Απόρριψη αυτής ως εκπρόθεσμης, χωρίς επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Αίτηση αναίρεσης κατά της απορριψάσης την έφεση απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης για το λόγο αυτό και περί απολύτου ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω κακής σύνθεσης του Δικαστηρίου της ουσίας. Πότε καλύπτεται η τοιαύτη ακυρότητα. Απορρίπτει αίτηση.
135)
1458/2009 Απόρριψη έφεσης ως εκπρόθεσμης. Επίδοση καταδικαστικής απόφασης στον κατηγορούμενο ως αγνώστου διαμονής. Αιτιολογία της απόφασης. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας της απορριψάσης την έφεση απόφασης. Απόρριψη της εν λόγω αίτησης αναίρεσης.
136)
1467/2009 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση, ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού, ότι ήταν γνωστής διαμονής. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αναίρεση.
137)
1476/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του Α.Ν 86/1967, που απέρριψε ως απαράδεκτη την έφεση, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, με την επίκληση της έλλειψης αιτιολογίας. Απορρίπτει την αναίρεση.
138)
1512/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο (έφεση) ως εκπρόθεσμο. Δεν αναφέρονται στην απόφαση τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του το δικαστήριο. Γνωστή είναι η κατοικία που δηλώθηκε στην παραγγέλουσα την επίδοση αρχή και όχι στο ΙΚΑ. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και παραπέμπει προ-κειμένου να ερευνηθεί και να κριθεί αν η έφεση ασκήθηκε παραδεκτώς και σε καταφατική περίπτωση να κριθεί η τυχόν παραγραφή.
139)
1529/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης απορριψάσης έφεσης ως εκπρόθεσμη. Επαρκής αιτιολογία απόφασης Δικαστηρίου ουσίας και απόρριψη αίτησης αναίρεσης και μη επίκληση λόγων ανώτερης βίας που να δικαιολογείται το εκπρόθεσμο της έφεσης.
140)
1530/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης απορριψάσης έφεση ως εκπρόθεσμη. Επαρκής αιτιολογία απόφασης Δικαστηρίου ουσίας και απόρριψη αίτησης αναίρεσης και μη επίκληση λόγων ανώτερης βίας που να δικαιολογείται το εκπρόθεσμο της έφεσης.
141)
1542/2009 Αίτηση αναιρέσεως Εισαγγελέως Αρείου Πάγου (άρθρ. 483§3, 479§2, 483§3). Η περιεχόμενη στην έγκληση δήλωση της αναιρεσείουσας εταιρίας, ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα για τη ζημία την οποία υπέστη, έχει προδήλως την έννοια της ασκήσεως της εκ του άρθρου 914 ΑΚ αξιώσεως αποζημιώσεως για περιουσιακή ζημία. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα διότι παρά τον νόμο απέρριψε ως απαράδεκτη την έφεση της αναιρεσείουσας, κρίνον ότι η άνω δήλωσή της δεν συνιστούσε νόμιμο παράσταση πολιτικής αγωγής, κ...
142)
1578/2009 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της με την επί-κληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού, ότι ήταν γνωστής διαμονής. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση.
143)
1587/2009 Έφεση εκπρόθεσμη. Ο έλεγχος του Αρείου Πάγου περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσης για την απόρριψη αυτή. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αιτιολογία της απορριπτικής της έφεσης απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Σε περίπτωση όμως που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκείνου που ασκεί το ένδικο μέσο και το άγνωστο της διαμονής, πρέπει να διαλαμβάνεται στην απόφαση σχετική αιτιολογία, άλλως ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 αρ. 1 Δ΄ αναιρετικός λόγος. Αν κριθεί κάποιος λόγος β...
144)
1618/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης που απέρριψε έφεση κατά καταδικαστικής απόφασης ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) χωρίς επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Απόρριψη σχετικής αίτησης αναίρεσης.
145)
1647/2009 Έφεση εκπρόθεσμη. Ο Άρειος Πάγος περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσης για την απόρριψη αυτή. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η απορριπτική της έφεσης απόφαση για να είναι η αιτιολογία της ειδική και εμπεριστατωμένη. Ως άγνωστης διαμονής θεωρείται εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαμονή του είναι άγνωστη στη Δικαστική Αρχή που έχει εκδώσει το προοριζόμενο για επίδοση έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοσή του έστω και αν αυτή είναι γνωστή σε τρίτους ή και στην αστυνομική αρ...
146)
1662/2009 Έφεση εκπρόθεσμη. Ο έλεγχος του Αρείου Πάγου περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσης για την απορριπτική απόφαση. Η απορριπτική απόφαση αρκεί να διαλαμβάνει το χρόνο της νόμιμης επίδοσης της πρωτοβάθμιας απόφασης, εκείνον της άσκησης της έφεσης και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση χωρίς να απαιτείται ο ειδικότερος προσδιορισμός τούτου ή η μνεία των κατά το άρθρο 161 § 1 ΚΠΔ στοιχείων της εγκυρότητας της επίδοσης. Όταν προβάλλεται ακυρότητα της επίδοσης ή ότι η εκπρόθεσμη άσκηση της ...
147)
1688/2009 Αναίρεση κατά απόφασης απορριψάσης έφεσης ως εκπρόθεσμης, χωρίς επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Επαρκής αιτιολογία απόφασης και απόρριψη σχετικής αίτησης αναίρεσης.
148)
1690/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης απορριψάσης έφεσης ως εκπρόθεσμη, χωρίς επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Επαρκής αιτιολογία απόφασης και απόρριψη σχετικής αίτησης αναίρεσης.
149)
1694/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης απορριψάσης έφεσης ως εκπρόθεσμη, χωρίς επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Επαρκής αιτιολογία απόφασης και απόρριψη σχετικής αίτησης αναίρεσης.
150)
1695/2009 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατηγορουμένου ως αγνώστου διαμονής. Αβάσιμος ο λόγος ότι είναι άκυρη η επίδοση των ερήμην αποφάσεων του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου ως αγνώστου διαμονής με τοιχοκόλληση στο γραφείο του αρμόδιου Δημάρχου, αφού δεν ήταν γνωστή η διεύθυνση κατοικίας του κατηγορουμένου, αναζητήθηκε και δεν βρέθηκε αυτός ή κάποιο άλλο πρόσωπο από εκείνα του άρθρου 156 παρ. 1 ΚΠΔ, ενώ δεν είχε διενεργηθεί προανάκριση, ώστε να δηλώσει ο κατηγορούμενος κάποια διεύθ...
151)
1763/2009 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατηγορουμένου ως αγνώστου διαμονής. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για αναιτιολόγητη απόρριψη της εφέσεως για το λόγο ότι ήταν άκυρη η επίδοση της εκκαλουμένης ως αγνώστου διαμονής στον ιερέα της ενορίας του. Δεν είχε γνωστοποιήσει μεταβολή της κατοικίας του στον Εισαγγελέα. Απορρίπτει αναίρεση.
152)
1767/2009 Δύο αιτήσεις αναιρέσεως και πρόσθετοι λόγοι. Παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία. Ορθά απορρίφθηκαν οι εφέσεις των αναιρεσειόντων κατηγορουμένων, ως απαράδεκτες, λόγω μη αναγραφής στην έκθεση εφέσεως ουδενός λόγου εφέσεως και είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι για υπέρβαση εξουσίας και παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ λόγοι αναιρέσεως. Ορθά εφαρμόσθηκε το άρθρο 502 παρ. 1, 6 ΚΠΔ. αφού με τις προηγούμενες τέσσερις αναβολές της δίκης, κατ' άρθρον 349 ΚΠΔ και όχι για κρείσσονες αποδείξεις ή κατ' ά...
153)
1771/2009 Επίδοση πρωτόδικης αποφάσεως ως άγνωστης διαμονής. Αβάσιμος ο λόγος ότι είναι άκυρη η επίδοση ως άγνωστης διαμονής στο γραφείο του αρμοδίου δημάρχου, αφού δεν ήταν γνωστή η διεύθυνση κατοικίας του κατηγορουμένου, αφού αναζητήθηκε και δεν βρέθηκε αυτός ή κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 παρ. 1 ΚΠΔ πρόσωπα στην επαγγελματική του στέγη. Απόρριψη εφέσεως. Απορρίπτει αναίρεση κατ' αυτής.
154)
1790/2009 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης. Δικαίωμα να ζητήσουν αναβολή έχουν ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορος αυτού και ο Εισαγγελέας. Αναβολή και κατ' άρθρο 352 ΚΠΔ (κρείσσονες αποδείξεις). Απόλυτη ακυρότητα από τη μη τήρηση των διατάξεων που καθορίζουν την εμφάνιση, εκπροσώπηση και υπεράσπιση του κατηγορουμένου και ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ. Την έλλειψη ακροάσεως του Εισαγγελέα, δεν δικαιούται να προτείνει ο κατηγορούμενος. Αίτημα αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις από ...
155)
1821/2009 Απόρριψη έφεσης ως εκπρόθεσμης. Αιτιολογία της απορριπτικής απόφασης. Αοριστία ισχυρισμού εκκαλούντος περί μη γνώσης της προσβαλλόμενης με την έφεσή του απόφασης. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης με μόνο λόγο την έλλειψη αιτιολογίας της δευτεροβάθμιας απορριπτικής απόφασης.
156)
1822/2009 Επίδοση πρωτόδικης αποφάσεως ως άγνωστης διαμονής. Αβάσιμος ο λόγος ότι είναι άκυρη η επίδοση ως άγνωστης διαμονής στο γραφείο του αρμοδίου δημάρχου, αφού δεν ήταν γνωστή η διεύθυνση κατοικίας του κατηγορουμένου, αφού αναζητήθηκε και δεν βρέθηκε αυτός ή κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 παρ. 1 ΚΠΔ πρόσωπα στην επαγγελματική του στέγη. Απόρριψη εφέσεως. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατ' αυτής.
157)
1831/2009 Στα εγκλήματα που διαπράττονται δια του τύπου, η προθεσμία ασκήσεως εφέσεως συντέμνεται στο ήμισυ, δηλαδή στις πέντε ημέρες. Άσκηση εφέσεως από μέρους του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών κατά αθωωτικής αποφάσεως που απαγγέλθηκε με παρόντα τον κατηγορούμενο, την ένατη ημέρα από της δημοσιεύσεως, είναι απαράδεκτη. Υπέρβαση εξουσίας από μέρους του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου το οποίο δεν απέρριψε ως απαράδεκτη την έφεση, αλλά τη δέχτηκε και εξετάζοντας στην ουσία την υπόθεση καταδίκασε τον κατηγορούμενο....
158)
1910/2009 Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη. Αιτιολογημένη η απόρριψη της εφέσεως του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμης, αφού αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση ο χρόνος της νόμιμης επιδόσεως και εκείνος της ασκήσεως του ένδικου μέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει αυτή.
159)
1935/2009 Επίδοση πρωτόδικης αποφάσεως ως άγνωστης διαμονής. Αβάσιμος ο λόγος ότι είναι άκυρη η επίδοση ως άγνωστης διαμονής στο γραφείο του αρμοδίου δημάρχου, αφού δεν ήταν γνωστή η διεύθυνση κατοικίας του κατηγορουμένου, αφού αναζητήθηκε και δεν βρέθηκε αυτός ή κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 παρ. 1 ΚΠΔ πρόσωπο στην επαγγελματική του στέγη. Απόρριψη εφέσεως. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατ' αυτής.
160)
1940/2009 Επίδοση πρωτόδικης αποφάσεως ως άγνωστης διαμονής. Αβάσιμος ο λόγος ότι είναι άκυρη η επίδοση ως άγνωστης διαμονής στο γραφείο του αρμοδίου Δημάρχου, αφού δεν ήταν γνωστή η διεύθυνση κατοικίας του κατηγορουμένου, αφού αναζητήθηκε και δεν βρέθηκε αυτός ή κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 παρ. 1 ΚΠΔ πρόσωπα στην επαγγελματική του στέγη. Απόρριψη εφέσεως. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατ' αυτής.
161)
1992/2009 Αν με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκείνου που ασκεί το ένδικο μέσο και το άγνωστο της διαμονής του, όπως και η από εκεί απορρέουσα αδυναμία γνώσης της επίδοσης, πρέπει στην απόφαση να διαλαμβάνεται σχετική αιτιολογία και να περιέχονται οι αποδείξεις, οι οποίες θεμελιώνουν τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για την συνδρομή των στοιχείων απόρριψης των συγκεκριμένων ισχυρισμών, άλλως θεμελιώνε...
162)
2003/2009 Επί κηρύξεως εφέσεως απαραδέκτου ως εκπροθέσμως ασκηθείσης αίτηση αναιρέσεως από εκκαλούντα για ανεπάρκεια της αιτιολογίας συνισταμένη στο ότι δεν προκύπτει αν ελήφθη υπόψη η κατάθεση μάρτυρα που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση. Δεκτή.
163)
2014/2009 Αγνώστου διαμονής επίδοση. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας και έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Αιτιολογημένη απόρριψη του περί ανωτέρας βίας ισχυρισμού του αναιρεσείοντα που πρόβαλε με την έφεσή του. Δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα η μη ταυτόχρονη επίδοση της πρωτόδικης απόφασης σε επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που κατανοεί ο κατηγορούμενος. Δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα η αναφορά εγγράφου μόνο ιστορικά, όπως είναι η έκθεση επίδοσης της κλήσης προς εμφάνιση του...
164)
2080/2009 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατηγορουμένου νόμιμα με θυροκόλληση. Αβάσιμος ο Α΄ λόγος, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ του ΚΠΔ, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας ως προς το εκπρόθεσμο της εφέσεως, καθόσον αναφέρονται στο αιτιολογικό ο χρόνος επιδόσεως της πρωτόδικης αποφάσεως, το αποδεικτικό επιδόσεως και ο χρόνος ασκήσεως της εφέσεως. Ο ισχυρισμός ότι έλαβε γνώση αργότερα και είναι εμπρόθεσμη η έφεση, γιατί το θυροκολληθέν αντίγραφο της αποφάσεως χάθηκε, δεν συνιστ...
165)
2090/2009 Παράβαση άρθρου 42 παρ. 1, 6 ν. 2094/1992. Αναίρεση κατά της αποφάσεως του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που απέρριψε ως εκπρόθεσμη την έφεση του κατηγορουμένου κατά της πρωτοδίκου καταδικαστικής αποφάσεως. Γίνεται δεκτή η αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας από την παράλειψη του διευθύνοντος τη διαδικασία στην κατ' έφεση να δώσει το λόγο στη δικηγόρο που εκπροσωπούσε τον μη εμφανισθέντα αυτοπροσώπως κατηγορούμενο μετά την πρόταση της Εισαγγελέως του δικαστηρίου επί του τύποις παραδεκτού...
166)
2104/2009 Πότε αιτιολογία από απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Τι απαιτείται να αναφέρει η απορριπτική απόφαση. Πότε ο κατηγορούμενος είναι "αγνώστου διαμονής". Εάν υπάρχει λόγος ακυρότητας της επιδόσεως ή ανωτέρας βίας, η αιτιολογία εκτείνεται και στον λόγο αυτό. Οι λόγοι πρέπει να προβάλλονται με την έφεση ορισμένως, άλλως το δικαστήριο δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει. Απορρίπτεται αίτηση.
167)
2105/2009 Αναίρεση κατά αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της. Τι πρέπει να περιέχεται στην προσβαλλομένη εφετειακή απόφαση ήτοι ο χρόνος επιδόσεως της επικαλουμένης, ο χρόνος ασκήσεως του ενδίκου μέσου καθώς και το αποδεικτικό της επιδόσεως, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, εκτός εάν προβάλλονται λόγοι ακυρότητας της επιδόσεως ή ανωτέρας βίας. Πότε η αιτιολογία εκτείνεται και στα ζητήματα αυτά εφόσον με την έφεση έχουν προβληθεί ορισμένως. Πότε είναι ορισμένοι οι άνω λόγοι. Υπ...
168)
2108/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της: Πρέπει να αναφέρει χρόνο επιδόσεως της εκκαλούμενης εάν απηγγέλθη απόντος του εκκαλούντος, χρόνο ασκήσεως ενδίκου μέσου και αποδεικτικό επιδόσεως, εκτός εάν προβάλλεται λόγος ακυρότητος ή ανωτέρας βίας, οπότε πρέπει να αιτιολογούνται και αυτά - άρθρα 154 § 2, 155 §§ 1 & 2, 161 § 1, 273 ΚΠΔ. Επίδοση δια θυροκολλήσεως. Με το να ισχυρίζεται ο εκκαλών ότι "ουδέποτε έλαβε γνώση της απόφασης" δεν προβάλλει ακυρότητα της ...
169)
2143/2009 Απόφαση με τη οποία η έφεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη και απόρριψη του λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία, ειδικότερα σε σχέση με την επίδοση της εκκαλουμένης αποφάσεως ως αγνώστου διαμονής. Ποιοι θεωρούνται ως άγνωστης διαμονής. Απόρριψη και των λόγων αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ και Η΄ ΚΠΔ.
170)
2155/2009 Κήρυξη εφέσεως απαραδέκτου. Αίτηση αναίρεσης εκκαλούντος. Για να ληφθεί εγκύρως υπ' όψη έγγραφο, αρκεί να αναφέρεται ως αναγνωσθέν ακόμη και στο σκεπτικό της αποφάσεως. Η δήλωση κατοικίας, που διατυπώνεται στην έκθεση ανωμοτί εξέτασης του υπόπτου, παραδεκτώς λαμβάνεται υπ' όψη προς έλεγχο της νομιμότητας της προς αυτόν επίδοσης που έγινε στην εν λόγω διεύθυνση, της οποίας δεν γνωστοποιήθηκε νομίμως μεταβολή. Για την καταδίκη στα δικαστικά έξοδα αρκεί ως αιτιολογία αυτή με την οποία το ένδικο μέσ...
171)
2172/2009 Απόρριψη έφεσης ως εκπρόθεσμης. Λόγοι αναίρεσης: 1) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας - Απορριπτέος. 2) Ακυρότητα της επίδοσης της αναιρεσιβαλλομένης και του κλητηρίου θεσπίσματος, διότι αγνοούσε την Ελληνική γλώσσα - Απορριπτέος.
172)
2190/2009 Απόφαση. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη. Αιτιολογημένη η απόρριψη της εφέσεως του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμης, αφού αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση ο χρόνος της νόμιμης επιδόσεως και εκείνος της ασκήσεως του ένδικου μέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει αυτή. Απορρίπτει αίτηση.
173)
2207/2009 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθείσας της κατηγορουμένης με θυροκόλληση. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως, ότι εσφαλμένα απορρίφθηκε η έφεσή της, ως εκπρόθεσμη, για το λόγο ότι δεν έλαβε γνώση της εκκαλούμενης αποφάσεως, γιατί είναι άκυρη η επίδοση της ερήμην αποφάσεως του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου στην κατηγορουμένη, αφού της επιδόθηκε στην επί της οδού ... διεύθυνση, ενώ αυτή διέμενε επί της οδού …, διεύθυνση γνωστή στις Αρχές, διότι ο προβληθείς με την έκθεση εφέσεως λόγος αυτός ακυ...
174)
2225/2009 Απορρίπτεται η αναίρεση κατ' αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της ασκήσεώς της. Η απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως απαράδεκτη, λόγω του εκπροθέσμου, για να έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, πρέπει να διαλαμβάνει τον χρόνο της επιδόσεως στον εκκαλούντα της προσβαλλόμενης με την έφεση αποφάσεως και εκείνον της ασκήσεως αυτής, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό των στοιχείω...
175)
2229/2009 Απόρριψη της έφεσης ως εκπρόθεσμης (ασκηθείσα κατά καταδικαστικής απόφασης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο). Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και έλλειψης νομίμου βάσεως: είναι παντελώς αόριστοι. Απορρίπτεται η αίτηση.
176)
2267/2009 Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως που απέρριψε έφεση λόγω του εκπροθέσμου της ασκήσεως της. Λόγος αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
177)
2269/2009 Αναίρεση κατ' αποφάσεως η οποία απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη. Η απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη, για να έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, πρέπει να διαλαμβάνει τον χρόνο επιδόσεως στον εκκαλούντα της εφεσιβαλλόμενης αποφάσεως από εκείνον της ασκήσεως αυτής, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση. Μεταξύ των λόγων ακυρότητας της επιδόσεως είναι και η επίδοση ως ¨άγνωστης διαμονής¨, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής, μολονότι δηλαδή ...
178)
2275/2009 Αίτηση αναιρέσεως για λόγο απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας από την λήψη υπόψη από το Δικαστήριο της ουσίας για την κρίση του ως προς την επίδοση της αποφάσεως του Πρωτοβάθμιου δικαστηρίου στον κατηγορούμενο ως αγνώστου διαμονής και απόρριψη του ισχυρισμού του στην κατ' έφεση δίκη ότι ήταν πάντοτε γνώστης διαμονής, εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν κατά τη συζήτηση και έτσι στερήθηκε ο κατηγορούμενος της δυνατότητας να εκθέσει τις απόψεις του ως προς τα αποδεικτικά μέσα και να προβεί σε παρατηρήσ...
179)
2318/2009 Αναίρεση κατά απόφασης που απέρριψε έφεση ως εκπρόθεσμη. Επίδοση στον κατηγορούμενο ως αγνώστου διαμονής. Έφεση με ισχυρισμό για γνωστή διαμονή. Επάρκεια αιτιολογίας, αλλιώς η αιτίαση είναι αναιρετέα για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει.
180)
2369/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά της απορριψάσης την έφεση ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης) απόφασης. Απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης λόγω έλλειψης πληρεξουσιότητας από τον ασκήσαντα αυτήν δικηγόρο. Δεν έχει τέτοια πληρεξουσιότητα ο δικηγόρος που παρέστη στη δίκη για την έφεση, η οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη.
181)
2376/2009 Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Δεν αναφέρονται στο αιτιολογικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως το αποδεικτικό επιδόσεως της εκκαλούμενης αποφάσεως και ο χρόνος ασκήσεως του ενδίκου μέσου της εφέσεως. Δεν αρκεί η μνεία της ημεροχρονολογίας επιδόσεως της αποφάσεως στον, κατά την απαγγελία της, απόντα εκκαλούντα, καθώς και του χρόνου ασκήσεως της εφέσεως. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα εκδίκαση.
182)
2378/2009 Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως που ασκήθηκε έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της ασκήσεώς της. Λόγος αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
183)
2408/2009 Απόρριψη ως απαράδεκτης αιτήσεως αναιρέσεως κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο είχε απορριφθεί ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) η έφεση που είχε ασκήσει ο ήδη αναιρεσείων κατά του πρωτόδικου παραπεμπτικού βουλεύματος κατ' άρθρο 476 παρ. 2 ΚΠΔ (όπως ισχύει), σύμφωνα με το οποίο μόνον κατά αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη επιτρέπεται άσκηση αναιρέσεως από τον κατηγορούμενο.
184)
2440/2009 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατηγορουμένου εγκύρως ως αγνώστου διαμονής. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
185)
2443/2009 Άρθρα 476 §§1 & 2 ΚΠΔ. Πότε απαράδεκτο το ένδικο μέσο. Η αναίρεση κατ' αποφάσεως που απέρριψε τη έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της έχει λόγους εκ του άρθρου 510 Κ.Π.Δ., εφ' όσον αναφέρονται στην ορθότητα της κρίσεως για το απαράδεκτο. Πότε η απόφαση έχει πλήρη αιτιολογία.. Τι απαιτείται εάν επί πλέον προβάλλονται λόγοι ακυρότητας της επιδόσεως. Πότε άκυρη η επίδοση εις "σύνοικον" (άρθρα 155-157-159-161 ΚΠΔ), εφόσον αναφέρεται στο αποδεικτικό ότι "επεδόθη εις σύνοικον", αρκεί χωρίς να ...
186)
2455/2009 Η απόφαση που απέρριψε ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) την έφεση δεν είναι καταδικαστική και συνεπώς η αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν είναι νομότυπη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης (άρθρα 473 παρ. 2 και 474 παρ. 1 του ΚΠΔ) -.
187)
2464/2009 Άρθρ. 473 § 1 εδ. α' ΚΠΔ. Προθεσμία για άσκηση ενδίκων. 474 § 1 ΚΠΔ. 473 § 2 ΚΠΔ. Η αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως ασκείται από τον καταδικασθέντα και με δήλωσή του στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ή εκπρόθεσμη ή ανυποστήρικτη δεν είναι καταδικαστική διότι το δικαστήριο δεν υπεισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης ασκούμενη με δήλωση στον εισαγγελέα του ΑΠ κατά αποφάσεως πού απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη...
188)
2478/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά απορριψάσης την έφεση ως απαράδεκτη με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Απαράδεκτη λόγω της τοιαύτης ασκήσεως της και απόρριψη αυτής.
189)
89/2008 Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Αναίρεση της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το εκπρόθεσμο.
190)
90/2008 Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Αναίρεση της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το εκπρόθεσμο.
191)
91/2008 Απόρριψη εφέσεως, ως απαράδεκτης, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως. Αναιρείται η προσβαλλομένη γιατί δεν αναφέρει το χρόνο επιδόσεως της προσβαλλομένης, το χρόνο ασκήσεως της εφέσεως και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση.
192)
94/2008 Απόρριψη εφέσεως, ως απαράδεκτης, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως. Η απόφαση περιέχει πλήρη αιτιολογία, αφού αναφέρει το χρόνο επιδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, εκείνον της ασκήσεως του ενδίκου μέσου καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση. Απορρίπτει αναίρεση.
193)
122/2008 Η απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως απαράδεκτη, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεώς της, δεν είναι καταδικαστική και ως εκ τούτου η αναίρεση κατ’ αυτής δεν μπορεί να ασκηθεί με δήλωση του καταδικασθέντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, διότι καίτοι δεν στρέφεται κατά καταδικαστικής απόφασης, αφού με την προσβαλλομένη απόφαση απορρίφθηκε έφεση του αναιρεσείοντος ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη), ασκήθηκε ...
194)
133/2008 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Αναίρεση αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Δεν συνεκτίμησε μαρτυρική κατάθεση περί του ότι η αναιρεσείουσα είχε γνωστή διαμονή και κακώς κλητεύθηκε ως αγνώστου διαμονής.
195)
152/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Δεν αναφέρεται μεταξύ των αποδεικτικών μέσων η απολογία της κατηγορουμένης. Ενώ εκτιμήθηκε ότι είχε προβληθεί ως λόγος έφεσης ανώτερη βία για τη μη γνώση της απόφασης, η απορριπτική αιτιολογία είναι αντιφατική και ασαφής. Αναιρεί
196)
243/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Ενώ είχε προβληθεί ως λόγος έφεσης ανώτερη βία για τη μη γνώση της εκκαλούμενης απόφασης, η απορριπτική αιτιολογία είναι ελλιπής, γιατί δεν αναφέρεται στην ανωτέρα βία. Αναιρεί.
197)
285/2008 Στην απόφαση που απορρίπτει το ένδικο μέσο της εφέσεως, ως εκπρόθεσμο, πρέπει να διαλαμβάνεται ο χρόνος επιδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, εκείνος της ασκήσεως του ενδίκου μέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση. Αιτιολογημένη η προσβαλλομένη απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση. Η περιεχομένη στην έφεση φράση «Ουδέποτε έλαβα γνώση της κλήσης ή της απόφασης, όπως με μάρτυρες και έγγραφα θα αποδείξω» δε συνιστά περιστατικά ανωτέρας βίας ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος.
198)
296/2008 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Ακυρότητα επιδόσεως της πρωτόδικης αποφάσεως στον εκκαλούντα με θυροκόλληση σε διεύθυνση κατοικίας από την οποία είχε μετοικήσει και ήταν αγνώστου διαμονής. Μη έναρξη προθεσμίας για άσκηση εφέσεως. Υπέρβαση εξουσίας από την απόρριψη της εφέσεως ως απαράδεκτης. Αναίρεση αποφάσεως και οριστική παύση ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής.
199)
442/2008 Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για να καταλήξει στην κρίση ότι ο εκκαλών καλώς κλητεύθηκε ως αγνώστου διαμονής και για να απορρίψει τον προβληθέντα με την έφεση ισχυρισμό ότι είχε αυτός κατά το χρόνο της επιδόσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως γνωστή διαμονή, δεν έλαβε υπόψη του και δεν συνεκτίμησε με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα και την κατάθεση του μάρτυρα που εξετάσθηκε. Αναιρεί και παραπέμπει.
200)
504/2008 Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη). Λόγοι αναιρέσεως: Πρώτος: Δεν πλήττεται μ’ αυτόν η παραδοχή της αποφάσεως ότι εγκύρως του επιδόθηκε ως άγνωστης διαμονής η εκκαλουμένη, αλλά γιατί δεν έλαβε υπόψη τον ισχυρισμό του αναιρεσείοντος για απόλυτη ακυρότητα στην πρωτόδικη δίκη λόγω μη κλητεύσεώς του. Απορριπτέος. Η επίδοση της εκκαλουμένης κίνησε την προθεσμία της εφέσεως, ανεξαρτήτως της άνω απόλυτης ακυρότητας. Δεύτερος λόγος: Σχετικός με το άρθρο 502§6 ΚΠοι...
201)
506/2008 Α) Εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο της εφέσεως εκπρόθεσμα οφείλει να επικαλεσθεί ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα ή ακυρότητα επιδόσεως για συγκεκριμένο λόγο, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα, άλλως απορρίπτεται το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο. Αναπλήρωση των ανωτέρω με προβολή ισχυρισμών κατά τη συζήτηση της εφέσεως είναι απαράδεκτη. Για την πληρότητα της αιτιολογίας της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη δέον να αναφέρονται ο χρόνος επιδόσεως και ασκήσεως εφέσεως, καθώς και αποδεικτικ...
202)
578/2008 Απόφαση. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη και απαράδεκτη. Αιτιολογημένη η απόρριψη της εφέσεως του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμης, αφού αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση ο χρόνος της νόμιμης επιδόσεως και εκείνος της ασκήσεως του ένδικου μέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση, ενώ ο κατηγορούμενος δεν αναφέρει στην έκθεση εφέσεώς του (λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος), που να δικαιολογούν την εκπρόθεσμ...
203)
626/2008 Κατά της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη είναι επιτρεπτή η άσκηση αναίρεσης. Τι πρέπει να διαλαμβάνει ο λόγος από το άρθρο 510 παρ. 1, στοιχ. Δ του ΚΠΔ. Ως άγνωστης διαμονής θεωρείται εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαμονή του είναι άγνωστη για την Εισαγγελική αρχή που έχει εκδώσει το προοριζόμενο για επίδοση έγγραφο. Απορρίπτει.
204)
652/2008 Αναίρεση Αντεισαγγελέα του Αναθεωρητικού, κατά αποφάσεως του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, η οποία κήρυξε απαράδεκτη έφεση. Κατηγορούμενος για εξύβριση ανωτέρου όχι κατά την υπηρεσία. Κατά ποιων αποφάσεων των στρατιωτικών δικαστηρίων ασκείται αναίρεση. Η διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του ΚΠΔ δεν είναι ουσιαστική αλλά δικονομική. Λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 207 παρ. 1 του ΣΠΚ κατά την οποία ο Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου μπορεί...
205)
688/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Αναιρεί. Δεν αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα και τα στοιχεία που προσδιορίζουν το αποδεικτικό επιδόσεως της εκκαλούμενης αποφάσεως, (ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα επιδόσαντος). Αναιρεί και παραπέμπει.
206)
798/2008 Απορρίπτει αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος ως απαράδεκτη.
207)
805/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη και απαράδεκτη, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
208)
825/2008 Αιτιολογημένη απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως.
209)
855/2008 Αναίρεση ασκηθείσα με δήλωση στον Εισαγγελέα του ΑΠ κατά μη καταδικαστικής αποφάσεως ως είναι εκείνη με την οποία η έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη). Απόρριψη της αναιρέσεως ως απαράδεκτης.
210)
937/2008 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
211)
976/2008 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση, ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης,. Παραδεκτή η άσκησή της. Απέχει για την υποβολή προτάσεως από τον Εισαγγελέα επί των λόγων αναιρέσεως, που είχε προτείνει το απαράδεκτο της αναιρέσεως. (Διατακτικό: Δέχεται. Διατάσσει την εισαγωγή της υποθέσεως ενώπιον του ακροατηρίου του Αρείου Πάγου κατά τη συνήθη διαδικασία).
212)
993/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Αναιρεί για έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, λόγω ασαφειών και μη αναφοράς των αποδεικτικών μέσων και της απόλυτης ακυρότητας, λόγω του ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίμησε, ως αποδεικτικά στοιχεία, έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο. Αναιρεί και παραπέμπει.
213)
994/2008 Απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη δεν είναι καταδικαστική. Απαράδεκτη αίτηση αναίρεση, που ασκήθηκε κατ’ αυτής με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Απορρίπτει.
214)
1075/2008 Αναιρείται απόφαση που απέρριψε έφεση του αναιρεσείοντος ως ανυπόστατη καίτοι η πράξη του είχε παραγραφεί για αρνητική υπέρβαση εξουσίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
215)
1076/2008 Εκπροσώπηση κατηγορουμένου στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο από συνήγορο. Στην περίπτωση αυτή ο κατηγορούμενος θεωρείται «παρών» και όχι «ωσεί παρών», γι’ αυτό η 10ήμερη προθεσμία ασκήσεως της εφέσεως αρχίζει από τη δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης και όχι από την επίδοσή της, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκπροσωπήσας τον κατηγορούμενο συνήγορος ήταν παρών στη δημοσίευση. Άσκηση εφέσεως μετά την παρέλευση της 10ήμερης προθεσμίας από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης, εφόσο...
216)
1101/2008 Μετά την τροποποίηση του άρθρου 476 παρ. 2 ΚΠΔ με το άρθρο 38 του Ν. 3160/2003 δεν επιτρέπεται πλέον αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο απορρίπτεται η έφεση κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος ως απαράδεκτη (για οποιοδήποτε λόγο). Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως για το λόγο αυτό.
217)
1173/2008 Προθεσμία ασκήσεως ενδίκου μέσου. Έναρξη. Στην έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου πρέπει να εκτίθενται ο λόγος της εκπρόθεσμης ασκήσεως με επίκληση και προσαγωγή των προς τούτο αποδεικτικών μέσων. Δεν αρκεί η δήλωση ότι Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Πότε η απορρίπτουσα αυτών απόφαση έχει ειδική αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
218)
1199/2008 Για να είναι αιτιολογημένη η απόφαση, με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της εφέσεως ως εκπρόθεσμο, πρέπει να διαλαμβάνεται σ’ αυτήν ο χρόνος επιδόσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως και εκείνος της ασκήσεως του ενδίκου μέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση. Σε περίπτωση όμως που με το ένδικο μέσο αμφισβητούνται ο τόπος της κατοικίας του ασκούντος το ένδικο μέσο και το άγνωστο της διαμονής του, καθώς και η εντεύθεν αδυναμία γνώσης της επίδοσης, πρέπει επίσης να δια...
219)
1211/2008 Έννοια προσώπου αγνώστου διαμονής. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της έφεσης ως εκπρόθεσμο και απαράδεκτο. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη με την οποία απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη η έφεση του αναιρεσείοντος. Αναιρεί και παραπέμπει.
220)
1215/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας, ως προς το εάν η αναφερόμενη διαμονή της κατηγορουμένης ήταν γνωστή ή όχι στις αρχές. Το γεγονός ότι η αναιρεσείουσα δήλωσε στον αστυνομικό υπάλληλο διεύθυνση κατοικίας, δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η «γνωστή στις αρχές» κατοικία της, εφόσον ο αστυνομικός υπάλληλος σύμφωνα με την ισχύουσα τότε πριν την τροποποίησή της με το άρθρο 14 παρ. 2, 3 και 4 του ν. 3160/2003 διάταξη του άρθρου 273 ΚΠΔ δεν είχε σ...
221)
1233/2008 Κατά της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως για όλους τους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά στην διάταξη του άρθρου 510 ΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί αναφέρονται στην ορθότητα της κρίσεως για το απαράδεκτο. Η απορριπτική αυτή απόφαση έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, όταν διαλαμβάνει τον χρόνο επιδόσεως στον εκκαλούντα της προσβαλλομένης με την έφεση αποφάσεως (αν απαγγελθεί απόντος τούτου), ο χρόνος ασκήσεως της ...
222)
1279/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος από κατηγορούμενο, που απέρριψε έφεσή του ως απαράδεκτη, λόγω του εκπροθέσμου της (άρθρο 463, 476§2, 482 ΚΠΔ). Υπαρχούσης προτάσεως για κατ’ ουσίαν παραδοχή της αναιρέσεως, απέχει το Συμβούλιο, μέχρι να ειδοποιηθεί ο αναιρεσείων ή ο αντίκλητός του και να υποβληθεί, μετά ταύτα, πρόταση επί του απαραδέκτου της αναιρέσεως.
223)
1296/2008 Κατά της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη είναι επιτρεπτή η άσκηση αναιρέσεως για όλους τους λόγους που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 510 του ΚΠΔ, με την προϋπόθεση ότι αυτοί αναφέρονται στην ορθότητα της κρίσεως για το απαράδεκτο. Ως άγνωστης διαμονής θεωρείται εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαμονή του είναι άγνωστη για την Εισαγγελική Αρχή που έχει παραγγείλει την επίδοση. Απορρίπτει.
224)
1315/2008 Έφεση του Εισαγγελέα που φέρεται ότι ασκήθηκε με δήλωση του ενώπιον του γραμματέα του Πρωτοδικείου, εφόσον, δεν έχει υπογραφή του πιο πάνω γραμματέα είναι άκυρη. Δέχεται λόγο αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας.
225)
1318/2008 Μετά την τροποποίηση του άρθρου 476§2 ΚΠΔ με το άρθρο 38 του ν. 3160/30-6-2003 δεν επιτρέπεται πλέον αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο απορρίπτεται η έφεση κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος ως απαράδεκτη (για οποιοδήποτε λόγο). Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως για τον ως άνω λόγο.
226)
1321/2008 Έλλειψη αιτιολογίας απόφασης που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη. Αναιρεί και παραπέμπει.
227)
1345/2008 Απορρίπτει τις αιτήσεις αναιρέσεως ως απαράδεκτες, διότι στρέφονται κατά βουλεύματος που δεν επιτρέπεται αναίρεση και η δεύτερη για τον επιπρόσθετο λόγο ότι ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, χωρίς να συντρέχει νόμιμη περίπτωση.
228)
1349/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Αναιρεί για έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, μη αναφοράς των αποδεικτικών μέσων και των στοιχείων του επιδόσαντος την εκκαλούμενη απόφαση και της απόλυτης ακυρότητας, λόγω του ότι δεν έδωσε τον λόγο στο συνήγορο του κατηγορουμένου πριν από την έκδοση της αποφάσεως και διότι έλαβε υπόψη της έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν. Αναιρεί και παραπέμπει.
229)
1410/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της εφέσεως ως απαράδεκτο (εκπρόθεσμο). Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη η έφεση της κατηγορουμένης κατά της καταδικαστικής αποφάσεως για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, διότι δεν αναφέρεται το αποδεικτικό επιδόσεως της εκκαλούμενης αποφάσεως στην εκκαλούσα-αναιρεσείουσα (με απουσία της οποίας δημοσιεύθηκε η εκκαλούμενη απόφαση). Αναιρεί και παραπέμπει.
230)
1465/2008 Απορρίπτει αναίρεση κατά βουλεύματος που κήρυξε την έφεση κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος ως απαράδεκτη.
231)
1479/2008 Επί ακυρότητας της επίδοσης της εκκαλουμένης απόφασης δεν αρχίζει η προθεσμία εφέσεως κατ’ αυτής. Το εμπρόθεσμο ή μη της εφέσεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Αναιρείται λόγω υπέρβασης εξουσίας η προσβαλλόμενη απόφαση που απέρριψε ως εκπρόθεσμη την έφεση του αναιρεσείοντος, διότι ενώ η πρωτόδικη απόφαση επιδόθηκε σ’ αυτόν ως άγνωστης διαμονής, η παράδοσή της έγινε σε άτομο που δεν προκύπτει ότι είχε ορισθεί από τον Δήμαρχο της τελευταίας διαμονής του κατηγορουμένου, για παραλαβή πα...
232)
1483/2008 Αιτιολογημένα απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της η έφεση της αναιρεσείουσας κατά της πρωτόδικης απόφασης η οποία της επιδόθηκε ως γνωστής διαμονής με τη σκέψη ότι παρά τον περί αντιθέτου ισχυρισμό της αναιρεσείουσας, η προς αυτήν επίδοση της εκκαλουμένης απόφασης είναι έγκυρη, δεδομένου ότι δεν αναφερόταν στην έφεσή της ότι αυτή κατέστησε γνωστή στην παραγγέλουσα την επίδοση εισαγγελική αρχή την νέα διεύθυνση της κατοικίας της, όπου μετοίκησε από ...
233)
1542/2008 Η έφεση του κατηγορουμένου κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος απορρίφθηκε ως απαράδεκτη με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Η κρινόμενη αίτηση κατά του τελευταίου βουλεύματος του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου είναι απαράδεκτη. Ο Εισαγγελέας με την πρότασή του παρείδε το εν λόγω απαράδεκτο, και αντί να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 476§1 ΚΠοινΔ (ειδοποίηση του αναιρεσείοντος ή του αντικλήτου του να προσέλθει στο Συμβούλιο και να εκθέσει τις απόψεις του κλπ) προτείνει την κατ’ ουσίαν απόρριψ...
234)
1559/2008 Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως πολιτικώς ενάγουσας κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεσή της ως απαράδεκτη.
235)
1572/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη.
236)
1574/2008 Κατά το ν. 3160/30-6-2003 δεν συγχωρείται αναίρεση κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών με το οποίο κηρύχθηκε απαράδεκτη η έφεση (ως εκπρόθεσμη) - (άρθρα 476 § 2, 482 § 1 Κ.Π.Δ). Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά τοιούτου βουλεύματος (άρθρ. 513 § 1 Κ.Π.Δ.).
237)
1575/2008 Τι πρέπει να περιέχει η έφεση κατά ερήμην καταδικαστικής απόφασης που κοινοποιήθηκε ως άγνωστης διαμονής. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας.
238)
1590/2008 Έννοια προσώπου αγνώστου διαμονής. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της έφεσης ως εκπρόθεσμο. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος ως εκπρόθεσμη. Παραπέμπει.
239)
1605/2008 Αιτιολογίας ανεπάρκεια. Η απόφαση που απόρριψε την έφεση ως απαράδεκτη είναι αιτιολογημένη, αφού διαλαμβάνει το χρόνο της επίδοσης στον εκκαλούντα της προσβαλλόμενης απόφασης και εκείνον της άσκησης της έφεσης, Οι εκκαλούσες δεν προέβαλαν με τις εφέσεις τους ότι είχαν καταστήσει γνωστή την αλλαγή της διευθύνσεως που αναφέρεται στην μήνυση στην εισαγγελική Αρχή που είχε παραγγείλει την επίδοση. Συνεπώς νομίμως αυτές αναζητήθηκαν σ’ αυτή. Απορρίπτει.
240)
1608/2008 Έννοια προσώπου αγνώστου διαμονής. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της έφεσης ως εκπρόθεσμο. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος ως εκπρόθεσμη. Παραπέμπει.
241)
1609/2008 Άσκηση εφέσεως δια πληρεξουσίου. Πρέπει να παρέχεται ειδική πληρεξουσιότητα προς άσκηση εφέσεως κατά της συγκεκριμένης αποφάσεως. Κατ’ άρθρον 476 § 1 ΚΠΔ, εάν το ένδικο μέσο ασκείται χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που απαιτούνται ή εάν ησκήθη εκπροθέσμως, απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Άρθ. 476 §2 κατά της αποφάσεως που απορρίπτει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο επιτρέπεται μόνο αναίρεση. Εφόσον ο δικαιούμενος είναι παρών δια πληρεξουσίου θεωρείται παρών και η προθεσμία προς άσκηση εφέσεως είναι δέκ...
242)
1610/2008 Προθεσμία εφέσεως κατ’ άρθρο 473 § 1 ΚΠΔ. Άρθρο 340 § 2 ΚΠΔ - Πότε θεωρείται παρών ο δια πληρεξουσίου εκπροσωπούμενος κατηγορούμενος. Κατά της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη, μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως (άρθρο 476 § 2) για τους λόγους του άθρ. 510 ΚΠΔ υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί αναφέρονται στην ορθότητα της κρίσεως για το απαράδεκτο. Τοιούτος είναι και ο λόγος για ελλιπή αιτιολογία. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση, η οποία απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη. Η αναφ...
243)
1641/2008 Αιτιολογημένα απέρριψε το δικάσαν δικαστήριο με την προσβαλλόμενη απόφασή του ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου ασκήσεώς του την έφεση του αναιρεσείοντος κατά της πρωτόδικης απόφασης που του επιδόθηκε ως αγνώστου διαμονής, αφού μνημονεύεται σε αυτήν τόσο ο χρόνος της επίδοσης της εκκαλούμενης απόφασης και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει αυτή, όσο και ο χρόνος ασκήσεως της ως άνω έφεσης. Αόριστος ο ισχυρισμός ότι ήταν γνωστής διαμονής. Ήταν άγνωστης, αφού αναζητήθηκε και δεν ανευρέθη στη διεύθ...
244)
1651/2008 Η προθεσμία της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της εφέσεως για τον διαμένοντα στην αλλοδαπή είναι τριάντα ημέρες υπό την προϋπόθεση ότι η επίδοση της αποφάσεως έγινε σ’ αυτή (αλλοδαπή). Απορρίπτει.
245)
1694/2008 Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Αναίρεση για ελλιπή αιτιολογία.
246)
1707/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει ένδικο μέσο (έφεση) ως εκπρόθεσμο. Αγνώστου διαμονής. Λόγοι έφεσης: ακυρότητα επίδοσης - ανώτερη βία. Διαφορετικοί λόγοι πρέπει να περιέχονται στην έφεση. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Επίκληση λόγου ακυρότητας επιδόσεως εκκαλουμένης αποφάσεως, που δεν αναφέρεται στην έφεση, αλλά με ανυπόγραφη παραπομπή στην πίσω σελίδα της εφέσεως. Απαράδεκτος. Απορρίπτει αναίρεση.
247)
1741/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη. Αιτιολογημένη η απόρριψη της εφέσεως του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμης, αφού αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση ο χρόνος της νόμιμης επιδόσεως και εκείνος της ασκήσεως του ένδικου μέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει αυτή, ενώ ο κατηγορούμενος δεν αναφέρει στην έκθεση εφέσεώς του λόγους που να δικαιολογούν την εκπρόθεσμη άσκησή της, ο δε λόγος ότι η επίδοση έγινε σε ανύπαρκτο πρόσωπο, ήτοι...
248)
1754/2008 Στην προσβαλλομένη με αναίρεση απόφαση πρέπει να μνημονεύονται κατά το είδος τους τα αποδεικτικά μέσα, στην αξιολόγηση των οποίων προέβη το Δικαστήριο για να καταλήξει στην κρίση του, διαφορετικά υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας κατά τα άρθρα 93 §3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ, η οποία ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ αναιρετικό λόγο. Αναιρείται η απόφαση του δικάσαντος ως Εφετείο Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για έλλειψη αιτιολογίας γιατί δεν μνημονεύονται σ’ αυτή ούτε κατ’ είδος τα αποδε...
249)
1756/2008 Αίτηση αναίρεσης. Παραδεκτά ασκείται κατ’ άρθρο 473 § 2 ΚΠΔ με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά απόφασης καταδικαστικής. Απόφαση που απορρίπτει έφεση ως απαράδεκτη δεν είναι καταδικαστική. Απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε κατά απόφασης του Εφετείου που απέρριψε σχετική έφεση ως απαράδεκτη κατά απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου με την οποία καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε απάτη.
250)
1763/2008 Απόρριψη έφεσης ως εκπρόθεσμης. Για την ύπαρξη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη της έφεσης ως εκπρόθεσμης πρέπει να αναφέρονται στην προσβαλλομένη απόφαση του Εφετείου ο χρόνος επίδοσης στον εκκαλούντα της πρωτόδικης απόφασης κατά της οποίας αυτός άσκησε έφεση, ο χρόνος άσκησης αυτής (έφεσης) και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση, χωρίς τον ειδικότερο προσδιορισμό των στοιχείων εγκυρότητας του αποδεικτικού ή της επίδοσης, εκτός και αν προβλήθηκε με την έφεση λόγος ακυρότητας της επ...
251)
1797/2008 Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης και απαράδεκτης. Αναίρεση της απόφασης για ελλιπή αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
252)
1887/2008 Προθεσμία για άσκηση ενδίκου μέσου (άρθρ. 473 ΚΠΔ). Πότε πρόσωπο αγνώστου διαμονής. Αιτιολογία αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη. Τι πρέπει να περιλαμβάνει. Αναιρείται δι’ έλλειψη αιτιολογίας (ασαφή και αντιφατική) η απορρίπτουσα έφεση ως εκπρόθεσμη.
253)
1888/2008 Προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου μέσου (άρθρ. 473 ΚΠΔ). Πότε πρόσωπο αγνώστου διαμονής. Αιτιολογία αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη. Τι πρέπει να περιλαμβάνει. Αναιρείται δι’ έλλειψη αιτιολογίας (ασαφή και αντιφατική) η απορρίπτουσα έφεση ως εκπρόθεσμη.
254)
1945/2008 Πότε η απόφαση η απορρίπτουσα την έφεση ως απαράδεκτη είναι αιτιολογημένη. Έννοια ανωτέρας βίας και ανυπερβλήτου κωλύματος. Η αιτιολογία της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη πρέπει να εκτείνεται και στους τυχόν υποβληθέντες λόγους εκπρόθεσμης ασκήσεως αυτής υπό την προϋπόθεση να αναφέρονται στη δήλωση ασκήσεως σαφώς και ορισμένως οι λόγοι εκπρόθεσμης άσκησης. Απορρίπτει.
255)
1983/2008 Λόγοι αναιρέσεως: 1) Υπέρβαση εξουσίας, συνιστάμενη στο ότι παραβιάστηκε η αρχή της αναλογικότητας, διότι ο αναιρεσείων απώλεσε το δικαίωμα για άσκηση εμπρόθεσμης εφέσεως, όχι από δική του υπαιτιότητα ή πλημμελή άσκηση δικαιώματος, αλλ’ εξ αιτίας πεπλανημένης συμπεριφοράς του πληρεξουσίου δικηγόρου του. Απορρίπτεται ο λόγος αυτός ως ουσία αβάσιμος. 2) Έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτεται και ο ως άνω λόγος, διότι ήταν αιτιολογημένη η απόρριψη της εφέσεως του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμης, αφού αναφ...
256)
1987/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη. Αιτιολογημένη η απόρριψη της εφέσεως του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμης, αφού αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση ο χρόνος της νόμιμης επιδόσεως και εκείνος της ασκήσεως του ενδίκου μέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει αυτή.
257)
1988/2008 Η δυνατότητα ασκήσεως αναιρέσεως για λογαριασμό του καταδικασθέντος από τον παραστάντα στη συζήτηση συνήγορο, παρέχεται μόνο σε καταδικαστική απόφαση. Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη δεν είναι καταδικαστική. Απορρίπτει την αναίρεση.
258)
1997/2008 Η δυνατότητα ασκήσεως αναιρέσεως για λογαριασμό του καταδικασθέντος από τον παραστάντα στη συζήτηση συνήγορο, παρέχεται μόνο σε καταδικαστική απόφαση. Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη δεν είναι καταδικαστική. Απορρίπτει την αναίρεση.
259)
2119/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως που κήρυξε απαράδεκτη την έφεση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης στην αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει αιτιολογία στην έφεση του Εισαγγελέα Εφετών. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο.
260)
2153/2008 Δεκτή αναίρεση διότι η προσβαλλομένη απόφαση απέρριψε ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου άσκησης της έφεσης του αναιρεσείοντα χωρίς να διαλαμβάνει καμία αιτιολογία επί του λόγου έφεσης κατά της απορριπτικής. Ερήμην του αναιρεσείοντος -κατηγορουμένου πρωτόδικης απόφασης, ότι από ανωτέρα βία δεν άσκησε εμπρόθεσμα την έφεσή του. Παραπέμπει την υπόθεση στο ίδιο Δικαστήριο για να κρίνει αν η έφεση ασκήθηκε παραδεκτά και σε καταφατική περίπτωση να κριθεί η τυχόν εν μέρει παραγραφή.
261)
2175/2008 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει το ένδικο μέσο της εφέσεως ως εκπρόθεσμο. Απορρίπτει αναίρεση.
262)
2420/2008 Ακυρότητα αποδεικτικού επίδοσης ως αγνώστου διαμονής. Δεν είναι έγκυρο το αποδεικτικό επίδοσης, αν από παραδρομή ο δικαστικός επιμελητής δεν διέγραψε μετά τη φράση «παρέδωσα την απόφαση» τη λέξη «Δήμαρχος» και να διαλάβει στο αποδεικτικό τη φράση «Παρέδωσα την απόφαση στον από τον Δήμαρχο ορισθέντα υπάλληλο». Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας δεδομένου ότι το Δικαστήριο που δέχθηκε ως έγκυρο το αποδεικτικό και στη συνέχεια απέρριψε ως εκπρόθεσμη την έφεση του αναιρ...
263)
2446/2008 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως. Για την πληρότητα της αιτιολογίας της αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της εφέσεως ως εκπρόθεσμο πρέπει να διαλαμβάνεται ο χρόνος της επιδόσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως και εκείνος της ασκήσεως του ένδικου μέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση. Αιτιολογημένη απόρριψη της έφεσης ως εκπρόθεσμης και ως εκ τούτου απαράδεκτης. Ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος ότι η επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης ήταν άκυρη διότι έπρεπε...
264)
2447/2008 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως. Για την πληρότητα της αιτιολογίας της αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της εφέσεως ως εκπρόθεσμο πρέπει να διαλαμβάνεται ο χρόνος της επιδόσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως και εκείνος της ασκήσεως του ένδικου μέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση. Αιτιολογημένη απόρριψη της έφεσης ως εκπρόθεσμης και ως εκ τούτου απαράδεκτης. Ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος ότι η επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης ήταν άκυρη διότι έπρεπ...
265)
2448/2008 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως. Για την πληρότητα της αιτιολογίας της αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται το ένδικο μέσο της εφέσεως ως εκπρόθεσμο πρέπει να διαλαμβάνεται ο χρόνος της επιδόσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως και εκείνος της ασκήσεως του ένδικου μέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση. Αιτιολογημένη απόρριψη της έφεσης ως εκπρόθεσμης και ως εκ τούτου απαράδεκτης. Ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος ότι η επίδοση της εκκαλούμενης απόφασης ήταν άκυρη διότι έπρεπ...
266)
2475/2008 Επάρκεια αιτιολογίας αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη. Απορρίπτει.
267)
2493/2008 Επάρκεια αιτιολογίας αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη. Απορρίπτει.
268)
2569/2008 Προσβαλλόμενη απόφαση Εφετείου, με την οποία είχε απορριφθεί η έφεση του κατηγορουμένου ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη). Δεν χωρεί κατ’ αυτής αναίρεση με δήλωση στον εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Απορρίπτεται η αναίρεση.
269)
2633/2008 Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο προηγείται η έρευνα του τύποις παραδεκτού της έφεσης και μετέπειτα επακολουθεί η ουσιαστική έρευνα.
270)
2682/2008 Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη μπορεί να προσβληθεί μόνο με αίτηση αναιρέσεως για τους λόγους του άρθρ. 510 παρ. 1 ΚΠΔ υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί αναφέρονται στην ορθότητα της κρίσεως για το απαράδεκτο. Η απόφαση, με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της, έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία όταν αναφέρονται ο χρόνος της επιδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, αν απηγγέλθει απόντος του εκκαλούντος, ο χρόνος ασκήσεως της εφέσεως και το απο...
271)
2708/2008 Με την προσβαλλόμενη απόφαση απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορούμενου κατά απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (η οποία απόφαση τον είχε καταδικάσει για έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ’ εξακολούθηση στις αναφερόμενες ποινές) ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς της. Η αιτιολογία της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, αφού εκτίθενται σ’ αυτή όλα τα αναγκαία στοιχεία για την πικρότητά της, εκτείνεται δηλαδή στην εγκυρότητα της επιδόσεως της εκκαλουμέ...
272)
2709/2008 Με την προσβαλλόμενη απόφαση απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου κατά απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (που τον είχε καταδικάσει για έκδοση ακάλυπτων επιταγών στις αναφερόμενες ποινές) ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς της. Η αιτιολογία της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, αφού εκτίθενται σ’ αυτή όλα τα αναγκαία στοιχεία για την πληρότητά της, εκτείνεται δηλ. στην εγκυρότητα της επιδόσεως της εκκαλουμένης αποφάσεως ως άγνωστης διαμον...
273)
3/2002 Αφετηρία της προθεσμίας εφέσεως και αναιρέσεως μπορεί να αποτελέσει και η επίδοση αποσπάσματος της αποφάσεως. Από τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 ΚΠΔ και τη γενικότητα της διατυπώσεώς της προκύπτει ότι δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή της οι επιβαλλόμενες με την παρ. 1 εδ. β' του άρθρου αυτού επιδόσεις και γι’ αυτό μπορεί να αποτελέσει εγκύρως αφετηρία της προθεσμίας της εφέσεως(σύμφωνα με την ΑΠ Ολομ.3/2002) και της προθεσμίας της αναίρεσης (σύμφωνα με την ΑΠ Ολομ. 4/2002) και μόνη η επίδοση ...
274)
4/2002 Αφετηρία της προθεσμίας εφέσεως και αναιρέσεως μπορεί να αποτελέσει και η επίδοση αποσπάσματος της αποφάσεως. Από τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 ΚΠΔ και τη γενικότητα της διατυπώσεώς της προκύπτει ότι δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή της οι επιβαλλόμενες με την παρ. 1 εδ. β' του άρθρου αυτού επιδόσεις και γι’ αυτό μπορεί να αποτελέσει εγκύρως αφετηρία της προθεσμίας της εφέσεως( σύμφωνα με την ΑΠ Ολομ.3/2002) και της προθεσμίας της αναίρεσης (σύμφωνα με την ΑΠ Ολομ. 4/2002) και μόνη η επίδοση...


<< Επιστροφή