<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ακυρότητα σχετική
1)
91/2015 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο. Κάθε ακυρότητα της πρωτόδικης απόφασης, όπως η εκφώνηση της υποθέσεως σε χρόνο προγενέστερο από τον αναγραφόμενο στο έκθεμα και η, συνεπεία αυτού, καταδίκη του κατηγορουμένου ερήμην, καλύπτεται με την έκδοση της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, το οποίο δεν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει σε σχετικό ισχυρισμό. Πότε προτείνεται η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Αν ο κατηγορούμενος δεν εμφανισθεί στην πρωτοβάθμια δίκη, ...
2)
137/2015 Απλή Συνεργεία σε Ανθρωποκτονία με πρόθεση.
1 .Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
2. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ λόγος αναίρεσης, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας,
3)
255/2015 Φοροδιαφυγή κατ'εξακ/ση.
Απόφαση επί εφέσεως, μη δεκτής ως εμπρόθεσμης, αλλά Απορριπτική του Ειδ. Λόγου Έφεσης περί ακυρότητας της επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος, κληθέντος του κατ/νου ως άγνωστης διαμονής, ενώ ήταν γνωστής και εντεύθεν δεν είχεν ανασταλεί η επελθούσα δετής παραγραφή.
Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ, Α, Η' ΚΠΔ και 6 ΕΣΔΑ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας , διότι κλήθηκε ως άγνωστης διαμονής στην επαγγελματική του κατοικία, χωρίς να αναζητηθ...
4)
370/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια του οδηγού οχήματος, ο οποίος, αν και αντιλήφθηκε ότι αυτοκίνητο επιχειρούσε προσπέραση του δικού του, δεν κινήθηκε προς τα δεξιά της οδού και επιτάχυνε. Έννοια άρθρου 17 παρ. 7 ΚΟΚ. Όχι έλλειψη νόμιμης βάσεως. Απόρριψη ισχυρισμού περί ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος, η οποία προτάθηκε και με λόγο εφέσεως. Η ακυρότητα έχει καλυφθεί, αφού ο αναιρεσείων παρέστη πρωτοδίκως χωρίς να την προτείνει. Ο λόγος περί σχετικής ακυρότητας είναι α...
5)
378/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για απάτη του αναιρεσείοντος, ο οποίος παρέστησε ψευδώς στον εγκαλούντα, ότι υφίσταντο απαιτήσεις του εναντίον τρίτων, που του εκχώρησε, με αποτέλεσμα να μη προβεί αυτός σε έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος του για οφειλόμενο ποσό. Η αναφορά περισσοτέρων τρόπων τελέσεως της απάτης δημιουργεί ασάφεια, εκτός εάν από το σύνολο των παραδοχών γίνεται σαφές ότι τελέσθηκε αυτή με τον ένα τρόπο και η αναφορά του άλλου δεν διαφοροποιεί τον τρόπο τελέσεως, αλλά...
6)
1478/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Απόφαση επί εφέσεως, δεκτής ως εμπρόθεσμης, αλλά απορριπτική του ειδ. λόγου έφεσης περί ακυρότητας της επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος, κληθέντος του κατηγορουμένου ως άγνωστης διαμονής, ενώ ήταν γνωστής και εντεύθεν μη αναστολής της επελθούσας παραγραφής. Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και νόμιμης βάσης.
7)
368/2010 Ψευδορκία μάρτυρος και ηθική αυτουργία σ' αυτή. Έννοια στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως (ΑΠ 2005/2001) ΑΠ 758/2007). Αιτιολογία αποφάσεως. Πότε είναι ειδική και εμπεριστατωμένη. Τι πρέπει να διαλαμβάνει για να είναι πλήρης ως προς ηθικό αυτουργό (ΑΠ 202/2008). Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία σ' αυτή. Αβάσιμοι οι λόγοι για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για σχετική ακυρότητα που δεν καλύφθηκε λόγω απόρριψης ενστάσεως ακυρότ...
8)
432/2010 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Έννοια. Στοιχεία. Προϋποθέσεις αξιοποίνου και ασκήσεως ποινικής διώξεως άρθρου 21 Ν. 2523/1997. Δεν εφαρμόζεται σε μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (ΑΠ 842/2006). Το χρέος για την δίωξη πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 € μετά των προσαυξήσεων, μετά την τροποποίηση του άρθρου 25 Ν.1882/1990 με άρθρο 34 § 2 Ν. 3220/2004, η οποία εφαρμόζεται ως επιεικέστερη για χρέη προγενέστερα εφάπαξ καταβλητέα (ΑΠ 176/2009). Ερήμην στον πρώτο βαθμό. Η ακυρότητα της κλητ...
9)
500/2010 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Πότε αρχίζει η κυρία διαδικασία. Πότε καλύπτεται η ακυρότητα της κλήσεως στο ακροατήριο ή του κλητηρίου θεσπίσματος, καθώς και η ακυρότητα της επίδοσης στον κατηγορούμενο. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου ως προς τον ισχυρισμό της αναιρεσείουσας περί παραγραφής της πράξης λόγω παρόδου πενταετίας. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως περί παραγραφής λόγω παρόδου οκταετίας, γιατί δεν κρίθηκε βάσιμος κανένας...
10)
502/2010 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Πότε αρχίζει η κυρία διαδικασία. Πότε καλύπτεται η ακυρότητα της κλήσεως στο ακροατήριο ή του κλητηρίου θεσπίσματος, καθώς και η ακυρότητα της επίδοσης στον κατηγορούμενο. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου ως προς τον ισχυρισμό της αναιρεσείουσας περί παραγραφής της πράξης λόγω παρόδου πενταετίας. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως περί παραγραφής λόγω παρόδου οκταετίας, γιατί δεν κρίθηκε βάσιμος κανένας...
11)
558/2010 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση. Αντικείμενο πλαστογραφίας είναι και το φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου. Πότε αρχίζει η κύρια διαδικασία. Προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος. Όταν γίνει δεκτή η προσφυγή και παραπεμφθεί η υπόθεση στο συμβούλιο, μόνο από την κλήτευση του κατηγορουμένου μετά το παραπεμπτικό βούλευμα αρχίζει η κύρια διαδικασία και επέρχεται η αναστολή της παραγραφής, οπότε, στην περίπτωση αυτή, αίρονται οι συνέπειες από την οποιαδήποτε ακυρότητα τ...
12)
562/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία Μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Ακυρότητα επιδόσεως κλήσεως -κλητηρίου θεσπίσματος. Α) Η τυχόν ακυρότητα της επιδόσεως της κλήσεως ή του κλητηρίου θεσπίσματος στον κατηγορούμενο, ως διαδικαστικής πράξεως, που κατ' ανάγκη επιδρά στο κύρος της διαδικασίας στο ακροατήριο και στην καταδικαστική απόφαση που θα εκδοθεί, αν ο κατηγορούμενος δεν εμφανισθεί κατά την πρωτοβάθμια δίκη και δικασθεί ερήμην, δεν καλύπτεται και μπορεί να προταθεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο μόνο μ...
13)
1243/2010 Καταδικαστική απόφαση για ανυποταξία σε ειρηνική περίοδο. Το κλητήριο θέσπισμα πρέπει να περιέχει και μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που προβλέπει την πράξη. Διαφορετικά υπάρχει σχετική ακυρότητα, η οποία καλύπτεται αν, εκείνος που κλητεύθηκε στη δίκη, εμφανιστεί και δεν προβάλλει αντιρρήσεις στην πρόοδο της δίκης. Ορθή μνεία στο κλητήριο θέσπισμα του άρθρου 51 του Ν.3421/2005. που ρυθμίζει την αντικειμενική υπόσταση του ανωτέρω εγκλήματος (που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 32 ΣΠΚ...
14)
1278/2010 Παράβαση της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού ενόψει της ισχύος διαφόρων φορολογικών νόμων. Παραδεκτό ποινικής δίωξης για το ως άνω έγκλημα. Δεν χρειάζεται η μηνυτήρια αναφορά προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα να υποβάλλεται με άλλα έγγραφα που βεβαιώνουν τα χρέη. Πότε καλύπτεται η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, υπέρβαση εξουσίας και σχετική ακυρ...
15)
1465/2010 Ακυρότητα άρθρου 171 παρ. 1 β ΚΠΔ που αφορά την κίνηση της ποινικής διώξεως από τον εισαγγελέα αναφέρεται στην προδικασία και πρέπει κατ' άρθρο 173 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα να προταθεί μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η παραπομπή. Η διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 2 α και 4 εδαφ. β' Ν. 3213/2003 ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης που υποχρεούνται, κατά το άρθρο 1 περ. ια' του ίδιου νόμου, να υποβάλλουν οι δικαστικοί λειτουργοί, από την επιτροπή της παρ. 2 β' του ίδιου άρθρου καταλήγει στην υπο...
16)
1533/2010 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση? αίτηση αναίρεσης της καταδικαστικής για τον αναιρεσείοντα απόφασης, με λόγους από το άρθρ. 510 § 1 στοιχ. Β΄, Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ ως ακολούθως: 1) Επίκληση σχετικής ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος (άρθρ. 170 § 1, 321 §§ 1 & 4 ΚΠΔ). 2) Παράβαση των ουσιαστικών διατάξεων για την παραγραφή (αφετηρία της παραγραφής προκειμένου για καθυστερούμενα προς το Δημόσιο χρέη). 3) Έλλειψη αιτιολογίας ως προς τη σύνδεση του αναιρεσείοντος με τα καθυ...
17)
1718/2010 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υποχρέου. Κλητήριο θέσπισμα. Σχετική ακυρότητα. Πότε και πώς καλύπτεται με την εμφάνιση του κατηγορουμένου και την πρόοδο της δίκης χωρίς αντιρρήσεις του. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης και εφαρμογή του νόμου για το ως άνω έγκλημα. Δεν αποτελεί λόγο αναίρεσης η μη παράθεση του εφαρμοζόμενου άρθρου του ποινικού νόμου. Πότε απαιτείται η αναφορά του άρθρου 15 ΠΚ στο ανωτέρω έγκλημα. Απόρριψη ως αβασίμων των λόγων αναίρεσης για σχετική ακυρότητα, έλλειψη ειδικής κ...
18)
1867/2010 Μετ' αναίρεση για το μέρος των ποινών. 1. Κακή σύνθεση. Στο Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται οργανικός αριθμός μεγαλύτερος των 15 δικαστών και η σύνθεση των ποινικών Δικαστηρίων γίνεται με κλήρωση και δεν υπάρχει υποχρέωση να αναγράφεται τούτο στην απόφαση και δεν εκδίδεται πράξη του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία και επομένως δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από την παράλειψη αναφοράς των στοιχείων αυτών. Η παρ. 10 του άρθρου 17 ΚΟΔΚΔΛ, σύμφωνα με την οποία ακυρότητα γι...
19)
165/2009 Παράβαση Υγειονομικής Διάταξης για κατοικίδια ζώα. Αναιρεί απόφαση πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, διότι είναι βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για σχετική ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, λόγω ακυρότητας του επιδοθέντος στην κατηγορουμένη κλητηρίου θεσπίσματος, μη καλυφθείσας, λόγω προβολής προ της ενάρξεως της αποδεικτικής διαδικασίας, βασίμου ενστάσεως της κατηγορουμένης, για μη ακριβή καθορισμό της πράξης και εσφαλμένη αναγραφή των ποινικών διατάξεων (ΥΑ) π...
20)
313/2009 Χρέη προς το Δημόσιο. Σχετική ακυρότητα που προκλήθηκε στο ακροατήριο από άκυρο κλητήριο θέσπισμα. Απορρίπτει λόγο αναίρεσης, γιατί το κλητήριο θέσπισμα περιέχει τα κατά νόμο στοιχεία. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απόφασης.
21)
461/2009 Φοροδιαφυγή. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: α) της απόλυτης ακυρότητας (παραδεκτώς παρίσταται το Ελληνικό Δημόσιο, ως πολιτικώς ενάγον, κατά το άρθρο 21 του ν. 2523/1997), β) της σχετικής ακυρότητας (έλλειψη ακροάσεως και ακυρότητα του κλητήριου θεσπίσματος), γ) της υπέρβασης εξουσίας (απαράδεκτο της ποινικής δίωξης - παραδεκτώς ασκείται η δίωξη, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2523/1997, με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου ...
22)
682/2009 Σωματική βλάβη από αμέλεια. ΠΟΠΔ. Η Αναίρεση του Εισαγγελέα Εφετών, παραδεκτή κατά τα άρθρα 504 παρ. 1, 505 παρ. 1 εδ. δ, 507 παρ. 1, 509, 473, 474 ΚΠΔ. Η κατ΄ άρθρο 170 παρ. 1, 173 παρ. 1α, 174 παρ. 1, 2α ΚΠΔ, σχετική ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, λόγω ακύρου επιδόσεως στον κατηγορούμενο, ως αγνώστου διαμονής, ενώ ήταν γνωστής, δεν καλύφθηκε κατ΄ άρθρο 174 παρ. 1 ΚΠΔ, από την εμφάνιση του συνηγόρου του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, απλώς ως αγγέλου και αιτήσαντος, κατ΄ άρθρο 349 παρ. 2 ...
23)
931/2009 1. Απορρίπτει για 1ο αναιρεσείοντα λόγω παραίτησης. Ως προς 2ο και 3ο αναιρεσείοντες: 2. Κατά δε το άρθρο 173 παρ. 2 του ΚΠΔ, από τις απόλυτες ακυρότητες, που μνημονεύονται στο άρθρο 171, όσες αναφέρονται σε πράξεις της προδικασίας μπορούν να προτείνονται ωσότου να γίνει αμετάκλητη η παραπομπή στο ακροατήριο και κατά το επόμενο άρθρο 174 παρ. 1, ακυρότητα που δεν προτάθηκε, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο καλύπτεται, κατά δε το άρθρο 176 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αρμόδιο να κηρύξει την ακυρότητα...
24)
990/2009 Ο κατηγορούμενος κλητεύεται στο ακροατήριο για να δικαστεί με επίδοση σ’ αυτόν εγγράφου, όπου περιέχεται ο ακριβής καθορισμός των πράξεων για τις οποίες κατηγορείται, ώστε να μπορεί να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Τυχόν ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος ή της κλήσεως είναι σχετική και καλύπτεται αν δεν προταθεί εγκαίρως. Για την άσκηση ποινικής διώξεως για παραβίαση της προθεσμίας καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990 όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 23 του Ν. 252...
25)
1188/2009 Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων. Απόρριψη της πρώτης ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Ψευδής βεβαίωσης. Λόγοι αναίρεσης για σχετική ακυρότητα που δεν καλύφθηκε και για απόλυτη ακυρότητα. Κλητήριο θέσπισμα. Πρέπει να περιέχει και μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που την προβλέπει. ως άρθρο του ποινικού νόμου νοείται κάθε διάταξη που τυποποιεί το έγκλημα και καθορίζει την απειλούμενη ποινή. Δεν περιλαμβάνονται και εκείνα που περιέχουν γενικούς ορισμούς, όπως είναι οι διατάξεις του γενικού μέρους που πρ...
26)
1229/2009 Αναιρεί εν μέρει, κατά τη διάταξη επιβολής χρηματικής ποινής 10.000 €, ενώ με την αναιρεθείσα είχε επιβληθεί προηγουμένως ποσό 5.000 €. Υπέρβαση εξουσίας. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής (Ν. 5960/33). 1. Απορριπτέος είναι ο από το 510 παρ. 1 Β΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα της διαδικασίας και για έλλειψη ακροάσεως σε υποβληθέντα ισχυρισμό ακυρότητας του επιδοθέντος κλητηρίου θεσπίσματος, που προβλήθηκε το πρώτον, με λόγο εφέσεως, διότι στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο που παρέστη ο κατηγορούμενος, δεν...
27)
1232/2009 1. Ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ του ΚΠΔ, προβαλλόμενος πρώτος λόγος αναιρέσεως, για από-λυτη, άλλως σχετική ακυρότητα, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι κατά το άρθρο 211 εδ. α΄ του ΚΠΔ, "με ποινή ακυρότητας της επ' ακροατηρίου διαδικασίας δεν εξετάζονται ως μάρτυρες κατά την αποδεικτική διαδικασία, όσοι άσκησαν εισαγγελικά ή ανακριτικά καθήκοντα ή έργα γραμματέα της ανάκρισης στην ίδια υπόθεση". Ως ανακριτικά καθήκοντα εννοούνται και τα προανακριτικά καθήκοντα. Στην έννοια των εκτε...
28)
1335/2009 Παράβαση 79 ν. 5960/1933. Ακάλυπτες επιταγές. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως, διότι είναι αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Η΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για αρνητική υπέρβαση εξουσίας και για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως, λόγω σχετικής ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο, λόγω ακυρότητας του επιδοθέντος στον κατηγορούμενο κλητηρίου θεσπίσματος, ως αγνώστου διαμονής ενώ ήταν γνωστής διαμονής και εντεύθεν παραγραφής του πλημμελήματος,...
29)
1361/2009 Άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. Δ΄, 173 παρ. 2, 174 παρ. 1 ΚΠΔ. Απόλυτες ακυρότητες του άρθρου 171 όσες αναφέρονται σε πράξεις της προδικασίας προτείνονται μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή στο ακροατήριο, άλλως καλύπτεται και δεν μπορεί να ληφθεί υπ' όψη ούτε αυτεπαγγέλτως . Άρθρο 176 παρ. 1 ΚΠΔ αρμόδιο να κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας είναι το Δικαστικό Συμβούλιο. Ένσταση απολύτου ακυρότητας εκ της μη τηρήσεως των διατυπώσεων του άρθρου 32 ΚΟΚ προταθείσα πρωτοδίκως και απορριφθείσα, ε...
30)
1559/2009 α) Ανθρωποκτονία από αμέλεια τελεσθείσα από επιβλέποντα πολιτικό μηχανικό κατά παράβαση των μέτρων ασφαλείας όσον αφορά κλιμακοστάσια οικοδομών που προβλέπονται από το άρθρο 26 του π.δ. 778/1984. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και αντίφαση μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού. β) Η μη μνεία στο κλητήριο θέσπισμα του άρθρου του ποινικού νόμου συνιστά σχετική ακυρότητα, η οποία καλύπτεται αν δεν προταθεί. Απορριπτέος ο σχετικός λόγος αναίρεσης. γ) Επιδίκαση πλέον του...
31)
1754/2009 Κλητήριο θέσπισμα. Ακυρότητα σχετική. Προβολή σχετικής ενστάσεως στην πρωτόδικη δίκη και απόρριψη ενστάσεως. Δεν επαναφέρεται με την έφεση. Καλύφθηκε η ακυρότητα. Απορρίπτει αναίρεση.
32)
1755/2009 Κλητήριο θέσπισμα. Ακυρότητα σχετική. Προβολή σχετικής ενστάσεως στην πρωτόδικη δίκη και απόρριψη ενστάσεως. Δεν επαναφέρεται με λόγο εφέσεως. Καλύφθηκε η ακυρότητα. Απορρίπτει την αναίρεση.
33)
1780/2009 Απορρίπτεται ο λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα λόγω παράνομης παράστασης της πολιτικής αγωγής, δεδομένου ότι η δηλώσασα παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης είναι η αμέσως παθούσα από την αποδιδόμενη στον αναιρεσείοντα αξιόποινη πράξη της τοκογλυφίας. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω μεταβολής κατηγορίας και ως απαράδεκτος για υπέρβαση εξουσίας, δεδομένου ότι στερείται ο αναιρεσείων εννόμου συμφέροντος. Δεν παράγει δε...
34)
1859/2009 Έγκληση. Υποβολή μετά την τρίμηνη προθεσμία, αιτιολογία. Αδιαίρετο της εγκλήσεως, έννοια. Ψευδής καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορκία μάρτυρα, προϋποθέσεις, Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Έγγραφα, λήψη υπόψη χωρίς να αναγνωσθεί - απόλυτη ακυρότητα. Άρθρ. 367 ΠΚ δεν εφαρμόζεται επί συκοφαντικής δυσφημήσεως, οπότε ο σχετικός ισχυρισμός δεν χρήζει ειδικής αιτιολογίας. Μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής από δευτεροβάθμιο δικαστήριο, η οποία στο πρωτοβάθμιο είχε ανασταλεί - όχ...
35)
1973/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και σωματική βλάβη από αμέλεια. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Στοιχεία που απαιτούνται για την εγκυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος ή της κλήσεως για τα ανωτέρω εγκλήματα. Για να αρχίσει η επιφέρουσα την αναστολή της παραγραφής κύρια διαδικασία, αρκεί το έγκυρο κατά τα στοιχεία του κλητήριο θέσπισμα ή κλήση να περιέχει προσδιορισμό του δικαστηρίου και δεν απαιτείται το δικαστήριο αυτό να είναι πράγματι αρμόδιο για να δικάσει την υπόθεση. Η απόφαση του αναρμ...
36)
2045/2009 Ι. Η αναφορά στα αναγνωστέα έγγραφα των φωτογραφιών έχει την πρόδηλη έννοια ότι αυτές επισκοπήθηκαν από τους διαδίκους, οι οποίοι έτσι έλαβαν γνώση του περιεχομένου τους, κατόπιν επιδείξεως τους από τον διευθύνοντα. ΙΙ. Δεν δημιουργείται σχετική ακυρότητα της διαδικασίας εκ του λόγου ότι επετράπη η εξέταση μάρτυρα, ο οποίος είχε συλλάβει τον κατηγορούμενο, διότι η σύλληψη δεν αποτελεί ανακριτική πράξη. ΙΙΙ. Δεν επέρχεται ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο όταν τα προκύπτοντα από το μη αναγ...
37)
2288/2009 Καταδικαστική απόφαση για χρήση νοθευμένου εγγράφου και για λαθρεμπορία (ενέργεια κατά τον τελωνισμό οχήματος, που αποσκοπούσε να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο των από αυτό εισπρακτέων φόρων - άρθρο 115 § 1 β Ν. 2960/2001) και απόρριψη λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία. Ανάγνωση εγγράφου χωρίς να προβληθεί αντίρρηση και απόρριψη του λόγου αναιρέσεως για σχετική ακυρότητα της διαδικασία στο ακροατήριο. Δεν απαιτείται να δοθεί ο λόγος στον εισαγγελέα και στον κατηγορούμενο και το συνήγορό του ...
38)
84/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια τελουμένη με παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας. Κατά το άρθρο 15 του ΠΚ πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του κατηγορουμένου να ενεργήσει, που πηγάζει από ρητή διάταξη νόμου ή από σύμπλεγμα νομικών καθηκόντων κ.λ.π. Τα στοιχεία αυτά και η μνεία των νομικών διατάξεων που επιβάλλουν στον κατηγορούμενο ορισμένη ενέργεια από την παράλειψη της οποίας επήλθε το αποτέλεσμα, πρέπει να διαλαμβάνονται στο κλητήριο θέσπισμα και δεν αρκεί η αναφορά μόνο του άρθρου 15 του Π...
39)
570/2008 Δύο αναιρέσεις του ιδίου κατά της αυτής απόφασης. Συνεκδίκαση. Παραγραφή. Αναστολή προθεσμίας της παραγραφής. Πότε αρχίζει η κύρια διαδικασία στο ακροατήριο. Αν η επίδοση της κλήσεως ή του κλητηρίου θεσπίσματος είναι άκυρη, δεν αρχίζει η κυρία διαδικασία και δεν επέρχεται αναστολή της παραγραφής, Η μη έγκυρη επίδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος στον κατηγορούμενο συνεπάγεται και την ακυρότητα της κλήσης. Αν δεν ανακύπτει θέμα αναστολής της παραγραφής της πράξης μπορεί να καλυφθεί, εφόσον ο κατη...
40)
651/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία εγκλήματος. Αυτοτελής ισχυρισμός, ότι από την παράλειψη του Εισαγγελέως να επεκτείνει την ποινική δίωξη εναντίον όλων των συμμετεχόντων επήλθε απόλυτη ακυρότητα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 119 ΠΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 171 εδ. 1β ΚΠΔ. Λόγος αναίρεσης για την απόρριψη του ισχυρισμού. Παραπομπή στην Ολομέλεια του ΑΠ όπου κρίνεται αβάσιμος ο λόγος (ΟλΑΠ 1/2007). Έρευνα προσθέτων λόγων για έλλειψη αιτιολογίας της αποφάσεως. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Πότε υπάρχει έλλειψη...
41)
1678/2008 Κλητήριο θέσπισμα. Απαιτείται να περιέχει ακριβή καθορισμό της πράξεως. Σχετική ακυρότητα μη καλυφθείσα. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για παράβαση των άρθρων 17 και 18 του Ν. 2523/1997 (φοροδιαφυγή με την παράλειψη υποβολής και την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος και φοροδιαφυγή με μη απόδοση ΦΠΑ) λόγω μη ακριβούς περιγραφής των πράξεων.
42)
1701/2008 Παράβαση ΑΝ 86/67 σε συνδυασμό με ΠΔ 913/78. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση. Η ακυρότητα της κοινοποίησης του κλητηρίου θεσπίσματος στον κατηγορούμενο πρέπει να προτείνεται με λόγο έφεσης.
43)
1820/2008 Στοιχεία αδικήματος (πλημμέλημα). Χρήση πλαστού και από τον πλαστογράφο. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και αντίφαση ως προς την περιγραφή των πλαστογραφηθέντων εγγράφων. Πως προτείνεται η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Λόγος αναίρεσης για απόρριψη ισχυρισμού ότι η πλαστογραφία άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου και ικανότητας (ΚΤΕΟ), που τέλεσε ο κατηγορούμενος δεν είναι πλαστογραφία του άρ. 216, αλλά πλαστογραφία άρ. 217 παρ. 1 ΠΚ (πλαστογραφία πιστοποιητικού). Η λήψη υπόψη εγγράφου...
44)
1910/2008 Εφόσον η εκ της τυχόν μη εγκύρου επιδόσεως του κλητηρίου θεσπίσματος απορρέουσα ακυρότητα καλύφθηκε, δεδομένου ότι ο αναιρεσείων πρωτοδίκως δικάστηκε ερήμην και δεν προβλήθηκε σχετικός λόγος εφέσεως, με συνέπεια να επέλθει αναστολή της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής, είναι αβάσιμος ο μοναδικός λόγος από του άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ του ΚΠΔ που υποστηρίζει τα αντίθετα. Απορρίπτει.
45)
1943/2008 Αποφάσεις του Αρείου Πάγου δεν υπόκεινται σε αναίρεση. Ακυρότητες κατά την προδικασία καλύπτονται εφόσον δεν προταθούν μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή στο ακροατήριο. Η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος είναι σχετική και εφόσον δεν προταθεί νομίμως καλύπτεται, μη λαμβανόμενη υπόψη από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως. Η παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ από μόνη της δεν ιδρύει κάποιο λόγο αναίρεσης. Πότε υπάρχει χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος καταδικασμένου κατηγορουμένου. Για να είναι παραδεκ...
46)
1947/2008 Για το ορισμένο των αναιρετικών λόγων από το άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Β΄ και Δ΄ του ΚΠΔ απαιτούνται : στην πρώτη περίπτωση η σχετική ακυρότητα να συνέβη στο ακροατήριο και να προσδιορίζεται με έκθεση των πραγματικών περιστατικών που τη θεμελιώνουν. Στη δεύτερη περίπτωση η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Το Δικαστήριο της ουσίας δεν υποχρεούται να απαντήσει και επιπλέον να διαλάβει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία προς απόκρουση αυτοτελών ισχυρισμών, αν αυτοί...
47)
1969/2008 Μετά την κήρυξη ενόχου του κατηγορουμένου, γίνεται συζήτηση για την ποινή που πρέπει να του επιβληθεί, οπότε, επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, δίδεται υποχρεωτικά ο λόγος στον Εισαγγελέα και τελευταία στον κατηγορούμενο και το συνήγορό του, χωρίς να απαιτείται να δοθεί σ’ αυτούς και πάλι ο λόγος για την τυχόν επιβολή συνολικής ποινής. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο περί απολύτου ακυρότητας λόγος αναιρέσεως του κατηγορουμένου επειδή δεν δόθηκε ο λόγος στον συνήγορο που τον εκπροσώπησε επί της επιβλητέα...
48)
2001/2008 Αναβολή σε δικάσιμο για την οποία είχε προηγηθεί κλήρωση της συνθέσεως του Δικαστηρίου. Ακυρότητα, η οποία όμως καλύπτεται αν δεν προταθεί πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία της υποθέσεως. Απορρίπτει την αναίρεση.
49)
2075/2008 Η τυχόν απόλυτη ακυρότητα που έλαβε χώρα κατά την πρωτοβάθμια δίκη δεν μπορεί να θεμελιώσει σχετικό λόγο αναιρέσεως κατά της αποφάσεως που εκδόθηκε κατ’ έφεση και με την οποία έγινε τυπικώς δεκτή (άρθρο 502 §§ 1, 34 ΚΠΔ). Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως : δεν απαιτείται συσχέτιση και αξιολογική σύγκριση όλων των αποδεικτικών μέσων, αρκεί να προκύπτει ότι ελήφθησαν υπ’ όψη όλα. Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Δεν δημιουργεί αντίφαση η παραδοχή σωρευτικώς και κινδύνου ζωής και βαριάς σωματικής βλάβ...
50)
2559/2008 Αποδοχές εργαζομένων (παράβαση της παρ.1 του άρθρου μόνου του ΑΝ 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ.1 του Ν. 2336/1995. Η ακυρότητα κλητήριου θεσπίσματος είναι σχετική. Καλύπτεται αν δεν προταθεί με λόγο εφέσεως. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Δεν είναι αυτοτελής ο ισχυρισμός ότι η εγκαλούσα δεν ήταν εργαζόμενη, αλλά εταίρος. Αοριστία λόγου για έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει την αναίρεση.


<< Επιστροφή