<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Προθεσμία
1)
1267/2015 Περίληψη: Πνευματική ιδιοκτησία. Παράβαση του άρθρου 66 παρ. 1 και 3 του ν. 2121/1993 και άρθρου 370Β Π.Κ. Αντιγραφή κατά το ουσιώδες μέρος της και αναπαραγωγή Τεχνικής Προσφοράς η οποία κατατέθηκε σε προκηρυχθέντα διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου. Ποινική ευθύνη. Εννοιολογικός προσδιορισμός του «έργου» και του προσδιορισμού του ως «πρωτοτύπου». Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Πρ...
2)
1421/2013 Ποινική Δικονομία. Αναίρεση Εισαγγελέως κατά εκκλητής αποφάσεως. Προθεσμία και έναρξη αυτής. Διαφοροποίηση της έναρξης της προθεσμίας της περίπτωσης αυτής από την περίπτωση της αναιρέσεως κατά τελεσίδικης απόφασης. Έναρξη προθεσμίας αναιρέσεως κατά εκκλητής αποφάσεως από τη δημοσίευσή της, και όχι από την καταχώρισή της στο ειδικό βιβλίο, αφού αυτή η έναρξη προβλέπεται για την περίπτωση ασκήσεως αναιρέσεως κατά τελεσίδικης αποφάσεως. Απορρίπτει αναίρεση Εισαγγελέως ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμη...
3)
1561/2013 Ορθή απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως, αφού ο εκκαλών-κατηγορούμενος δεν πρόβαλε, με την έφεση, ούτε ακυρότητα της επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής ούτε λόγους ανώτερης βίας για να δικαιολογήσει το εκπρόθεσμο. Οι καθορισμοί προθεσμιών για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι σύμφωνοι με την ΕΣΔΑ. Ο αναιρεσείων από δική του παράλειψη στερήθηκε του δικαιώματος να αποδείξει ότι είχε γνωστή διαμονή. Από τις σφραγίδες επί του αποδεικτικού επιδόσεως και τη βεβαίωση περί τοιχοκολλήσεως...
4)
1568/2013 Ποινική Δικονομία. Αναίρεση Εισαγγελέως κατά εκκλητής αποφάσεως. Προθεσμία και έναρξη αυτής. Διαφοροποίηση της έναρξης της προθεσμίας της περίπτωσης αυτής από την περίπτωση της αναιρέσεως κατά τελεσίδικης απόφασης. Έναρξη προθεσμίας αναιρέσεως κατά εκκλητής αποφάσεως από τη δημοσίευσή της, και όχι από την καταχώρισή της στο ειδικό βιβλίο, αφού αυτή η έναρξη προβλέπεται για την περίπτωση ασκήσεως αναιρέσεως κατά τελεσίδικης αποφάσεως. Απορρίπτει αναίρεση Εισαγγελέως ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμη...
5)
1579/2013 Ποινική Δικονομία. Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Λόγος ανωτέρας βίας. Ασθένεια συνηγόρου. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Η προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρει ότι δεν απαιτείτο επίδοση της πρωτόδικης απόφασης, αφού ο κατηγορούμενος είχε εκπροσωπηθεί από συνήγορο καθώς και το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης αυτής και το χρόνο άσκησης της έφεσης του αναιρεσείοντα, ενώ αιτιολογεί την απόρριψη του λόγου ανώτερης βίας. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτη...
6)
23/2010 Αόριστος λόγος αναιρέσεως - Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη. Ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος αναιρεσείοντος.
7)
113/2010 Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία επί ερήμην αποφάσεως. Αρχίζει από επίδοση της καταχωρηθείσης στο ειδικό βιβλίο αποφάσεως (ΑΠ 619/2005). Αν η καταχώρηση μεταγενέστερη της επίδοσης από την επίδοση (ΑΠ 2130/2009, ΑΠ 886/2008, ΑΠ 179/2005). Πώς και πότε προβάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση (ΑΠ 2237/2009, ΑΠ 411/ 2003). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται και αποδεικνύεται λόγος ανωτέρας βίας, έστω και με το υπόμνημα.
8)
215/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Ασκήθηκε μετά την παρέλευση του 10ημέρου. Είχε επιδοθεί το βούλευμα πλέον του 10ημέρου. Δεν επικαλείται λόγο ανώτερης βίας. Ειδοποιήθηκε για την απόρριψη ο αντίκλητός του (τηλεφωνικά από τον αρμόδιο γραμματέα). Απορρίπτει αίτηση.
9)
231/2010 Εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη και επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτοι και οι επ' αυτής πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, αφού προϋπόθεση του παραδεκτού τους είναι η άσκηση παραδεκτής αιτήσεως αναιρέσεως.
10)
267/2010 Είναι επιτρεπτή η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως. Εκπρόθεσμος όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Σε τέτοια περίπτωση ο ασκών την αναίρεση οφείλει να διαλάβει στη δήλωση για την άσκηση αυτού του ενδίκου μέσου τα περιστατικά που συνιστούν την ανώτερη βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα και τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προκύπτουν τα περιστατικά αυτά. Αν δεν επικαλείται τέτοια απρόβλεπτα γεγονότα μη δυνάμενα να αποτραπούν στη συγκεκριμένη περίπτωση με μέτρα άκρας συνέσεως και επιμε...
11)
644/2010 Η αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε μετά την λήξη της δεκαήμερης προθεσμίας, χωρίς να επικαλείται λόγο ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος (η προσβαλλόμενη εκδόθηκε με παρόντα τον εκπροσωπήσαντα αυτή πληρεξούσιο δικηγόρο της). Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως, ως εκπροθέσμως ασκηθείσα.
12)
799/2010 Αιτήσεις αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Απόρριψη αιτήσεων ως απαράδεκτων (εκπρόθεσμες). Ασκήθηκαν μετά την παρέλευση του 10ημέρου. Είχε επιδοθεί το βούλευμα πλέον του 10ημέρου. Δεν επικαλούνται λόγο ανώτερης βίας. Ειδοποιήθηκε για την απόρριψη ο αντίκλητός του (τηλεφωνικά από τον αρμόδιο γραμματέα) -.
13)
815/2010 Καταδικαστική απόφαση για αγορά, κατοχή ναρκωτικών και οπλοκατοχή. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως εκπροθέσμως ασκηθείσα (άρθρα 473 παρ. 1,2, 507 παρ. 1 ΚΠΔ). Ο προς δικαιολογία του εκπροθέσμου ασκήσεώς της λόγος, συνιστάμενος στο ότι δεν έλαβε γνώση της καταχωρήσεως της στο ειδικό βιβλίο, απορρίπτεται προεχόντως, διότι δεν συνιστά λόγο ανώτερης βίας ή άλλου ανυπερβλήτου κωλύματος, αλλά και γιατί δεν επικαλείται συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της βασιμότητας αυτού.
14)
957/2010 Καταδικαστική απόφαση για συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου (εφημερίδας). Στα εγκλήματα δια του τύπου οι προβλεπόμενες στον ΚΠΔ επί ποινή ακυρότητας ή απαραδέκτου προθεσμίες, συντέμνονται στο ήμισυ (§3 άρθρ. μόνο του Ν. 2243/1994). Απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης, η αίτηση αναιρέσεως, δοθέντος ότι δεν διαλαμβάνεται σ' αυτή κάποιος λόγος ανώτερης βίας ή άλλος λόγος ανυπέρβλητου κωλύματος.
15)
1035/2010 Η προθεσμία άσκησης του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά απόφασης είναι δεκαήμερη, αρχόμενη από την έκδοση της απόφασης παρόντος του διαδίκου, άλλως από της νόμιμης επίδοσης στον δικαιούμενο σε αναίρεση, χωρίς να αρχίζει η προθεσμία αυτή σε κάθε περίπτωση πριν την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο των καθαρογραφημένων αποφάσεων. Τότε μόνο συγχωρείται η εκπρόθεσμη άσκησή της όταν συντρέχει ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα. Απορριπτέα ως απαράδεκτη όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα.
16)
1067/2010 Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία 10 ημερών. Αρχίζει από καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Προθεσμία 20 ημερών όταν ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα. Πως και πότε προ-βάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση (2256/ 2009). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προ-βάλλεται λόγος ανωτέρας βίας.
17)
1138/2010 Ληστεία από την οποία προήλθε ο θάνατος προσώπου. Ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία. Αίτηση αναίρεσης από πληρεξούσιο δικηγόρο, με βάση εξουσιοδότηση, με δήλωση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, μετά από πάροδο είκοσι ημερών από την καταχώριση της αποφάσεως καθαρογραμμένης στο τηρούμενο βιβλίο. Η επίκληση, ως ανώτερης βίας, η αμέλεια του παραστάντος δικηγόρου να ασκήσει το ένδικο αυτό μέσο δεν συνιστά λόγο ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογεί το εκπρόθεσ...
18)
1241/2010 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως εκπρόθεσμη, ενώ στην ασκηθείσα έκθεση αναιρέσεως, οι επικαλούμενοι λόγοι, α) αδυναμία επικοινωνίας της αναιρεσείουσας με τον παραστάντα συνήγορό της, β) εσφαλμένη καταχώρηση του επιθέτου της στον Η/Υ του Εφετείου Αθηνών, με συνέπεια να μην ανευρίσκει η ιδία τη σχετική απόφαση και το χρόνο καταχωρήσεώς της στο ειδικό βιβλίο και γ) η μη άσκηση αναιρέσεως από το συνήγορό της στον οποίο είχε δώσει σχετική εντολή κατά την ημέρα της δημοσιεύσεως της αποφάσεως, είναι...
19)
1424/2010 Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμου ασκήσεως της.
20)
1479/2010 Αίτηση αναιρέσεως καταδικαστικής αποφάσεως, ασκούμενη από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο του κατηγορουμένου. Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση, ως ασκηθείσα μετά την πάροδο της 10ήμερης προθεσμίας.
21)
1537/2010 Αίτηση αναιρέσεως εκπρόθεσμη. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
22)
1639/2010 Εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο οφείλει να αναφέρει στην έκθεση ασκήσεως αυτού, τον λόγο που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση του, δηλαδή τα περιστατικά της ανωτέρας βίας ή του ανυπερβλήτου κωλύματος, από τα οποία παρεμποδίσθηκε στην εμπρόθεσμη άσκηση του, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία αποδεικνύουν την βασιμότητα τους, άλλως το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο (ΑΠ 1958/2009, ΑΠ 1942/2008). Αναπλήρωση των ανωτέρω με λόγους και περιστατικά που προβάλλονται μεταγενέστερα και ειδικό...
23)
1697/2010 Απόρριψη της αναίρεσης, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης της, δίχως επίκληση κάποιου λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογείται το εκπρόθεσμο. Απορρίπτει αίτηση.
24)
1703/2010 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
25)
1732/2010 Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, χωρίς επίκληση κάποιου λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογείται το εκπρόθεσμο.
26)
1739/2010 Απόρριψη της αίτησης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, δίχως επίκληση κάποιου λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογείται το εκπρόθεσμο.
27)
1743/2010 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
28)
1787/2010 Εκπρόθεσμη αίτηση αναίρεσης, χωρίς επίκληση λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απαράδεκτη η αίτηση.
29)
1788/2010 Εκπρόθεσμη αίτηση αναίρεσης, χωρίς επίκληση λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απαράδεκτη η αίτηση.
30)
1869/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου άσκησης.
31)
2015/2010 Εκπρόθεσμη άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη.
32)
2035/2010 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, χωρίς περαιτέρω έρευνα για το ορισμένο ή αόριστο αυτής.
33)
2079/2010 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως ως εκπροθέσμως ασκηθείσα.
34)
139/2009 Απόρριψη αναιρέσεως ως απαραδέκτου (διττό απαράδεκτο): α) διότι ασκήθηκε κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης, ενώ είχε ασκηθεί έφεση η οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη, και β) ως εκπρόθεσμη. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος εκπροσωπήθηκε, από δικηγόρο, θεωρείται ότι ήταν παρών στην δίκη εκείνη και η εκδοθείσα απόφαση λογίζεται ότι δημοσιεύθηκε με την πραγματική παρουσία του και η προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατ’ αυτής αρχίζει από της καταχωρήσεως της στο ειδικό βιβλίο.
35)
419/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση γιατί ασκήθηκε εκπρόθεσμα και δεν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας.
36)
542/2009 Απαράδεκτη αναίρεση ως εκπροθέσμως ασκηθείσα. Απορρίπτει αίτηση.
37)
544/2009 Βούλευμα. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε με δήλωση, που επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως απαράδεκτη, λόγω του εκπροθέσμου, διότι ασκήθηκε μετά την παρέλευση της εικοσαήμερης προθεσμίας, που προβλέπεται από το άρθρο 473 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
38)
550/2009 Βούλευμα. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε με δήλωση, που επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως απαράδεκτη, λόγω του εκπρόθεσμου, διότι ασκήθηκε μετά την παρέλευση της εικοσαήμερης προθεσμίας, που προβλέπεται από το άρθρο 473 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
39)
576/2009 Εκπρόθεσμη αναίρεση. Δεν επικαλείται λόγο ανώτερης βίας. Η αμέλεια πληρεξουσίου δικηγόρου του αναιρεσείοντος, δεν αποτελεί λόγο ανώτερης βίας.
40)
586/2009 Προθεσμία αναιρέσεως αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογεγραμμένη στο ειδικό βιβλίο. Άρθρο 473 παρ. 2. Η αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως μπορεί να γίνει από τον καταδικασθέντα με δήλωση στον Εισαγγελέα, μέσα σε είκοσι ημέρες. Εάν ασκηθεί εκπρόθεσμα, πρέπει να περιλαμβάνεται στην αίτηση ανυπέρβλητο κώλυμα ο λόγος ανωτέρας βίας. Άλλως η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρ. 476, 513 ΚΠΔ).
41)
592/2009 Άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠΔ. Προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως. Αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση καταχωριστεί καθαρογεγραμμένη στο ειδικό βιβλίο. Όχι αντίθεση στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Απορρίπτεται αίτηση ως (εκπρόθεσμη) απαράδεκτη, εφ’ όσον δεν περιλαμβάνει λόγον ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος.
42)
623/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως ασκηθείσα εκπρόθεσμα, χωρίς επίκληση περιστατικών ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που θα δικαιολογούσαν το εκπρόθεσμο της άσκησης.
43)
627/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης, που ασκήθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς επίκληση περιστατικών ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, ως απαράδεκτης.
44)
655/2009 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη.
45)
657/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως εκπροθέσμως ασκηθείσα και τους προβαλλόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος.
46)
687/2009 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς της, διότι το Δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντος ως εκπρόθεσμη, εκπροσωπήθηκε ο εκκαλών - αναιρεσείων δια συνηγόρου και την κρινόμενη αίτηση άσκησε μετά την παρέλευση της κατ΄ άρθρον 473 β παρ. 1,3 ΚΠΔ οριζόμενης 10ημέρου προθεσμίας, από της καταχωρήσεως της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων, που τηρείται στην γραμματεία του ποινικού Δικ...
47)
883/2009 Η εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως μπορεί να δικαιολογηθεί όταν στην έκθεση που συντάσσεται για την άσκησή της γίνεται επίκληση περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα εμπρόθεσμης άσκησης, καθώς και των αποδεικτικών μέσων προς απόδειξή τους. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως, γιατί τα επικαλούμενα περιστατικά ανώτερης βίας δεν συνιστούν λόγο ανώτερης βίας ούτε αναφέρονται τα προς απόδειξή της μέσα.
48)
934/2009 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως λόγω εκπροθέσμου ασκήσεώς της. Η προσβαλλόμενη ερήμην εκδοθείσα απόφαση καθαρογραφημένη, καταχωρήθηκε στο τηρούμενο κατά νόμο ειδικό βιβλίο στις 30-10-2007 και αντίγραφο αυτής επιδόθηκε στον κατηγορούμενο στις 4/3/2008, με νόμιμη επίδοση στο σύνοικό αυτού, ανευρεθέντα στην δηλωθείσα στην έκθεση εφέσεως τελευταία γνωστή διεύθυνσή του, που αναζητήθηκε και δε βρέθηκε προσωπικά ο ίδιος. Επομένως, η κρινόμενη από 4-8-2008 δήλωση αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά της εν λ...
49)
1003/2009 Βούλευμα Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
50)
1030/2009 Συκοφαντική Δυσφήμιση κοινή και δια του τύπου. Η προθεσμία αναιρέσεως και για την μερικότερη πράξη που φέρεται ότι τελέσθηκε δια του τύπου δεν συντέμνεται και είναι εκείνη του άρθρου 473 του ΚΠΔ, η οποία ισχύει και για τις λοιπές πράξεις. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το στοιχείο της γνώσης. Παραγραφή μερικότερης πράξης συκοφαντικής δυσφήμισης που τελέστηκε δια του τύπου. Αναιρεί, παραπέμπει και Π.Ο.Π.Δ. για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμισης δια του τύπου.
51)
1043/2009 Αίτηση αναιρέσεως εισαχθεί-σα κατά τη διαδικασία του απαραδέκτου ως εκπρόθεσμη. Κρίση ότι η ασκηθείσα αίτηση είναι εμπρόθεσμη και παραδεκτή. Αποχή από την εκδίκαση. Κηρύσσει απαράδεκτη τη γενομένη ενώπιον του Συμβουλίου συζήτηση. Διατάσσει την εισαγωγή της αναίρεσης στο Δικαστήριο του Αρείου Πάγου.
52)
1057/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της μετά την πάροδο 10ημερης προθεσμίας από την επίδοση σ' αυτόν της προσβαλλόμενης απόφασης, η οποία είχε καταχωρηθεί καθαρογεγραμμένη πριν από την επίδοση σ' αυτόν στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του εκδώσαντος αυτή δικαστηρίου και μη αναφοράς στην αίτηση λόγων ανωτέρας βίας και ανυπέρβλητου κωλύματος που να δικαιολογούν το εκπρόθεσμο αυτής.
53)
1116/2009 Βούλευμα: Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
54)
1157/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, ( άρθρα 476, 473 ΚΠΔ). Δεν προκύπτει η ύπαρξη του λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση (Όμοιες ΑΠ 912/2008, 2296/2007, 1664/2004) -.
55)
1190/2009 Άρθρ. 4 §§ 1 και 3 ΚΠΔ. Η προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως εκδοθείσης με απόντα τον κατηγορούμενο και όντα γνωστής διαμονής στην ημεδαπή είναι 10 ημέρες και αρχίζει από την επίδοσή της, εάν αυτή έγινε μετά την καταχώρισή της στο ειδικό βιβλίο, από την καταχώρησή της δε εάν η επίδοση προηγήθηκε. Άρθρο 255 ΑΚ. Εάν ασκηθεί εκπροθέσμως πρέπει να επικαλεσθεί και αποδείξει λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως: όταν δεν αναφέρονται σαφώς και συγκεκρ...
56)
1203/2009 Απών στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο. Επίδοση αποφάσεως. Άσκηση αναιρέσεως μετά το 10ήμερο από την καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο. Εκπρόθεσμη. Απαράδεκτη. Απορρίπτει.
57)
1204/2009 Στο κατ' έφεση Δικαστήριο, παρέστη δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Θεωρείται παρών. Άσκηση αναίρεσης μετά το 10ήμερο από την καταχώριση στο ειδικό βιβλίο. Εκπρόθεσμη. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
58)
1216/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του ΑΝ 86/1967. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της.
59)
1253/2009 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, (άρθρα 476, 473 ΚΠΔ). Απορρίπτει την αναίρεση.
60)
1292/2009 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
61)
1337/2009 Απορρίπτει δύο αιτήσεις αναίρεσης ως απαράδεκτες διότι: 1) Για την πρώτη απόφαση, εκπροσωπηθέντος του κατηγορουμένου δια εξουσιοδοτημένου δικηγόρου, άρα παρόντος, ως εκπρόθεσμες, ασκηθείσες μετά 10ήμερο από της καταχωρίσεώς της στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων, 2) Υπογράφονται από πληρεξούσιο δικηγόρο, που δεν παραστάθηκε στο εκδόσαν δικαστήριο και δεν προσαρτά σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση του κατηγορουμένου, 3) Για τη μία αίτηση- δήλωση, δε συνετάγη έκθεση καταθέσεως του αρμοδίου γραμματέα, 4...
62)
1342/2009 Προσβαλλόμενη απόφαση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κατερίνης. Η αναίρεση ασκήθηκε μετά την παρέλευση 10ημέρου από την καταχώριση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
63)
1443/2009 Άρθρο 473 § 3 ΚΠΔ. Προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως είναι 10 ημέρες από της καταχωρίσεως στο ειδικό βιβλίο. Άρθρο 255 ΑΚ. Εκτός εάν επικαλεσθεί και αποδείξει λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που να δικαιολογούν το εκπρόθεσμο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη εκπρόθεσμη αίτηση.
64)
1449/2009 Προθεσμία ασκήσεως ενδίκου μέσου (άρθρ. 473 § 1 και 476 § 1 - 473 §§ 2, 3, ΚΠΔ). Από πότε αρχίζει η προθεσμία των 20 ημερών κατά της καταδικαστικής αποφάσεως με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Λόγος ανωτέρας βίας για την εκπρόθεσμη αίτηση. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου.
65)
1459/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης λόγω εκπροθέσμου άσκησής της. Πως υπολογίζεται η προθεσμία επί καταδικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου της ουσίας όπου εκπροσωπήθηκε ο κατηγορούμενος από συνήγορό του.
66)
1490/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως εκπρόθεσμη.
67)
1689/2009 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως εκπρόθεσμης. Πρόσκληση συνηγόρου στο συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
68)
1833/2009 Όταν ο κατηγορούμενος διαμένει στην ημεδαπή και είναι παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως, η προθεσμία για την άσκηση από αυτόν αναιρέσεως, με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι εικοσαήμερος και αρχίζει από τότε που η απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στην γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως θεωρείται και ο κατηγορούμενος που εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος διορίσθηκε με έγγ...
69)
1901/2009 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε με δήλωση του αναιρεσείοντος που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
70)
1906/2009 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας. Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση.
71)
1909/2009 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε με δήλωση του αναιρεσείοντος που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Κηρύσσει απαράδεκτη η αίτηση.
72)
1958/2009 Αίτηση αναιρέσεως καταδικασθέντων για συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Κηρύσσει απαράδεκτη ως ασκηθείσα μετά την πάροδο της συντμημένης στο ήμισυ 20ήμερης προθεσμίας προς επίδοση της σχετικής δηλώσεως προς τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Απορρίπτει αίτηση.
73)
1983/2009 Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου μετά πάροδο της 10ημέρου προθεσμίας από την καταχώρηση στο βιβλίο καθαρογραφημένων αποφάσεων του άρθρου 473 ΚΠΔ της προσβαλλόμενης καταδικαστικής αποφάσεως που εκδόθηκε παρόντος του κατηγορουμένου.
74)
1985/2009 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως εκ της ασκήσεως της εκπροθέσμως και χωρίς επίκληση λόγου ανωτέρας βίας. Αίτηση αναίρεσης με δήλωση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (άρθρ. 473 § 2 ΚΠΔ) μόνο επί καταδικαστικών αποφάσεων, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η εκδιδόμενη επί των αντιρρήσεων του άρθρου 565 ΚΠΔ.
75)
2099/2009 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως εκ της ασκήσεως της εκπροθέσμως (μετά πάροδο 23 μηνών από την καταχώριση). Έννοια ανώτερης βίας και ανυπερβλήτου κωλύματος. Το γεγονός της κράτησης του αναιρεσείοντος στη φυλακή δεν συνιστά ανώτερη βία ούτε ανυπέρβλητο κώλυμα που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση, αφού αυτός μπορούσε να πληροφορηθεί πότε η απόφαση καταχωρίστηκε.
76)
2130/2009 Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία επί ερήμην αποφάσεως. Αρχίζει από επίδοση της καταχωρηθείσης στο ειδικό βιβλίο αποφάσεως (ΑΠ 619/2005). Αν η καταχώρηση μεταγενέστερη της επίδοσης από την επίδοση (ΑΠ 886/2008, ΑΠ 179/2005). Πως και πότε προβάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση (ΑΠ 411/2003). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται λόγος ανωτέρας βίας.
77)
2131/2009 Αίτηση αναιρέσεως εκπρόθεσμη. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
78)
2160/2009 Απόρριψη αναιρέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης) - ασκήθηκε μετά την παρέλευση του 10ημέρου. Η αναιρεσείουσα είχε δικαστεί ωσεί παρούσα. Δεν επικαλείται λόγο ανωτέρας βίας. Ειδοποιήθηκε για την απόρριψη ο αντίκλητός της (τηλεφωνικά από τον αρμόδιο γραμματέα) -.
79)
2236/2009 Πράξη συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου. Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία 10ήμερη. Αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Ειδικά όταν ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα είναι 20ήμερη. Συντέμνεται στο ήμισυ όταν το έγκλημα τελείται δια του τύπου. Πώς και πότε προβάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου (ΑΠ 411/2003, ΑΠ 886/2008). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται λόγος ανωτέρας...
80)
2237/2009 Πράξη συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου. Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία 10ήμερη. Αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Ειδικά όταν ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα είναι 20ήμερη. Συντέμνεται στο ήμισυ όταν το έγκλημα τελείται δια του τύπου. Πώς και πότε προ-βάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου (ΑΠ 411/2003, ΑΠ 886/2008). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται λόγος ανωτέρα...
81)
2256/2009 Προθεσμία 10 ημερών για υποβολή αίτησης αναίρεσης. Αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Προθεσμία 20 ημερών όταν ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα. Πως και πότε προβάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση (ΑΠ 411/2003). Απόρριψη απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται λόγος ανωτέρας βίας.
82)
2309/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση γιατί ασκήθηκε εκπρόθεσμα και δεν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας. Στα εγκλήματα που διαπράττονται δια του τύπου, η προθεσμία που προβλέπεται στον ΚΠΔ για την άσκηση αναίρεσης (των 10 ή 20 ημερών - άρθρο 473 §§ 1, 2 ΚΠΔ) συντέμνεται στο μισό (Ν.2243/1994) - (.
83)
2412/2009 Απόρριψη της αναιρέσεως λόγω εκπροθέσμου ασκήσεώς της, χωρίς επίκληση κάποιου λόγου ανώτερης βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που να δικαιολογείται το εκπρόθεσμο. Απορρίπτει αίτηση.
84)
2419/2009 Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία επί ερήμην αποφάσεως - Αρχίζει από την καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο αποφάσεως αν είναι μεταγενέστερη της επίδοσης άλλως από την επίδοση (ΑΠ 619/2005, ΑΠ 886/2008, ΑΠ 179/2005). Πως και πότε προβάλλονται οι λόγοι ανωτέρας βίας που δικαιολογούν εκπρόθεσμη άσκηση (ΑΠ 411/2003). Απόρριψη ως απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται λόγος ανωτέρας βίας.
85)
2460/2009 Καταδικαστική απόφαση για απάτη. Απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη η αίτηση αναιρέσεως, διότι ασκήθηκε με επίδοση της περί αυτής δηλώσεως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μετά το εικοσαήμερο από την καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο, χωρίς να εκτίθεται στην σχετική έκθεση λόγος δικαιολογητικός της καθυστέρησης (άρθρα 473 παρ. 1,2,3 και 476 παρ.1 του ΚΠΔ) -.
86)
2488/2009 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ασκηθείσης με δήλωση ενώπιον του γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόμενη, ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας από την επίδοση στην αναιρεσείουσα της ερήμην της εκδοθείσης αποφάσεως που απέρριψε την έφεση που είχε ασκήσει ως ανυποστήρικτη.
87)
542/2008 Εκπρόθεσμες οι εκθέσεις αναιρέσεως. Απορρίπτει τις αιτήσεις ως απαράδεκτες, λόγω μη επικλήσεως (στην έκθεση αναιρέσεως), πραγματικών περιστατικών που να συνιστούν ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα.
88)
628/2008 Η προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης, αν αυτή έγινε με παρόντα τον κατηγορούμενο και αρχίζει από τότε που η απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό στη γραμματεία του δικαστηρίου. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς της η αίτηση αναιρέσεως, στην οποία δεν επικαλείται συγκεκριμένος λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος.
89)
700/2008 Η προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως από τον παρόντα δικαιούμενο, με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι εικοσαήμερη και αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Παρών θεωρείται και ο εκπροσωπηθείς στη δίκη από τον διορισθέντα συνήγορό του. Απορρίπτει αίτηση ως εκπρόθεσμη.
90)
778/2008 Ποινική δικονομία. Εκπρόθεσμη αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
91)
912/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της (άρθρα 476, 473 ΚΠΔ). Δεν προκύπτει η ύπαρξη του λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση.
92)
925/2008 Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
93)
997/2008 Απορρίπτεται η αναίρεση, διότι ασκήθηκε μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας από την καταχώρηση της καταδικαστικής απόφασης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 ΚΠΔ.
94)
1107/2008 Προθεσμία αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως από τον καταδικασθέντα κατηγορούμενο, με επίδοση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είκοσι ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την καταχώριση της αποφάσεως καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο της γραμματείας του ποινικού δικαστηρίου. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η εκπρόθεσμη αναίρεση εάν δεν αναγράφει λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος ως και τα αποδεικτικά μέσα που τον στηρίζουν. Απορρίπτονται και οι πρόσθετοι λόγοι διότι προϋποθέτουν παραδεκτ...
95)
1108/2008 Η αναίρεση με δήλωση στον γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, ασκείται σε δέκα ημέρες από την καταχώριση της τελεσίδικης απόφασης καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473§3 ΚΠΔ. Εάν ασκηθεί εκπρόθεσμα, ήτοι πέραν της δεκαημέρου προθεσμίας, χωρίς να εκτίθενται λόγοι ανωτέρας βίας, που να δικαιολογούν το εκπρόθεσμο, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 513§1α΄& 476§1 ΚΠΔ). Απορρίπτει.
96)
1109/2008 Η αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως από τον καταδικασθέντα ασκείται και με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την καταχώριση της τελεσίδικης απόφασης καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473§3. Στην υπό ευρεία έννοια “τελεσίδικο” απόφαση, ήτοι η απόφαση που από την έκδοσή της δεν υπόκειται εις έφεση. Εάν η αναίρεση ασκηθεί εκπρόθεσμα εις την άνω περίπτωση, ήτοι πέραν της εικοσαημέρου προθεσμίας, χωρίς να εκτίθεται λόγος ανωτέρ...
97)
1123/2008 Η αναίρεση με δήλωση στο Διευθυντή της φυλακής όπου κρατείται ο δικαιούμενος, ασκείται σε δέκα ημέρες από την καταχώρηση της τελεσίδικης αποφάσεως καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473§3 ΚΠΔ. Εάν ασκηθεί εκπρόθεσμα, χωρίς να εκτίθενται λόγοι ανωτέρας βίας, που να δικαιολογούν το εκπρόθεσμο αυτής, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρα 513§1α΄, 476§1 ΚΠΔ). Απορρίπτει.
98)
1197/2008 Για να συντελεστεί η δια δηλώσεως άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως από τον καταδικασθέντα, πρέπει το σχετικό δικόγραφο να περιέλθει στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με επίδοση από δικαστικό επιμελητή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη της καταχωρήσεως της απόφασης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου, εφόσον ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ήταν παρών κατά την απαγγελία της καταδικαστικής απόφασης ή εκπροσωπήθηκε από συνήγορο. Σε περίπτωσ...
99)
1255/2008 Έννοια τελεσίδικης αποφάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠΔ. Οι ανέκκλητες αποφάσεις θεωρούνται ως υποδιαίρεση των υπό ευρεία έννοια τελεσίδικων αποφάσεων. Στην έννοια του όρου «τελεσίδικη απόφαση» περιλαμβάνονται αμφότερες οι κατηγορίες αποφάσεων, που μνημονεύονται στο άρθρο 504 παρ. 1 ΚΠΔ, ήτοι όχι μόνον οι αποφάσεις των δευτεροβαθμίων δικαστηρίων, που έχουν εκδοθεί ύστερα από άσκηση εφέσεως, αλλά και εκείνες που, όπως απαγγέλθηκαν, δεν προσβάλλονται με έφεση. Η προθεσμία για την άσκηση α...
100)
1487/2008 Για να συντελεστεί η δια δηλώσεως άσκηση της αίτησης αναιρέσεως από τον καταδικασθέντα πρέπει το σχετικό δικόγραφο να περιέλθει στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με επίδοση από δικαστικό επιμελητή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από της καταχωρήσεως της απόφασης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου, εφόσον ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ήταν παρών κατά την απαγγελία της καταδικαστικής απόφασης ή εκπροσωπήθηκε από συνήγορο. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης άσκησης αιτήσεως αναι...
101)
1510/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπροθέσμου άσκησής της (άρθρα 476, 473 ΚΠΔ). Δεν προκύπτει η ύπαρξη του λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση.
102)
1528/2008 Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
103)
1567/2008 Απόρριψη αναιρέσεως ως εκπρόθεσμης. Η αποχώρηση του κατηγορουμένου κατά τη διάρκεια της δίκης δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας. Η δε μετά την αποχώρησή του εκδιδομένη απόφαση θεωρείται ότι απαγγέλλεται παρόντος του κατηγορουμένου. Για την έναρξη της προθεσμίας των ενδίκων μέσων κατά της απόφασης δεν είναι αναγκαία η επίδοσή της. Έναρξη προθεσμίας από τότε που η απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 ΚΠΔ. Μη επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Απορρίπτει ως ...
104)
1595/2008 Η προθεσμία για άσκηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο της γραμματείας του ποινικού δικαστηρίου. (άρθρ. 473 § 3 ΚΠΔ.). Σκοπός της διατάξεως να αποφεύγεται ματαίως η άσκηση αναιρέσεως όταν δεν υπάρχει λόγος. Η προθεσμία για αναίρεση είναι 10 ημέρες και εάν εκδοθεί (η προσβαλλομένη) με απόντα τον κατηγορούμενο, αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως, αν αυτή έγινε μετά την άνω καταχώριση, από την τελευταία αυτή δε ...
105)
1609/2008 Άσκηση εφέσεως δια πληρεξουσίου. Πρέπει να παρέχεται ειδική πληρεξουσιότητα προς άσκηση εφέσεως κατά της συγκεκριμένης αποφάσεως. Κατ’ άρθρον 476 § 1 ΚΠΔ, εάν το ένδικο μέσο ασκείται χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που απαιτούνται ή εάν ησκήθη εκπροθέσμως, απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Άρθ. 476 §2 κατά της αποφάσεως που απορρίπτει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο επιτρέπεται μόνο αναίρεση. Εφόσον ο δικαιούμενος είναι παρών δια πληρεξουσίου θεωρείται παρών και η προθεσμία προς άσκηση εφέσεως είναι δέκ...
106)
1651/2008 Η προθεσμία της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της εφέσεως για τον διαμένοντα στην αλλοδαπή είναι τριάντα ημέρες υπό την προϋπόθεση ότι η επίδοση της αποφάσεως έγινε σ’ αυτή (αλλοδαπή). Απορρίπτει.
107)
1719/2008 Η προθεσμία προς άσκηση αναιρέσεως αρχίζει από της καταχωρίσεως της τελεσιδίκου αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία (άρθρ. 473§3) και είναι δέκα ημέρες από αυτής (άρθρ. 473§1). Απορρίπτεται η εκπρόθεσμη αναίρεση αφού δεν επικαλείται ούτε αποδεικνύει λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος ως απαράδεκτη (άρθρο 513 § 1 ΚΠΔ.
108)
1865/2008 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε με δήλωση επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μετά την πάροδο της εικοσαήμερης προθεσμίας.
109)
1885/2008 Η προθεσμία αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως με δήλωση στον Εισαγγελέα Α.Π. είναι είκοσι (20) ημέρες από της καταχωρίσεως της τελεσιδίκου αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο δικαστηρίου. Εκτός εάν αποδεικνύεται η επικαλούμενη περίπτωση ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Δεν αποδεικνύεται το ανυπέρβλητο κώλυμα του συνηγόρου του αναιρεσείοντος, ο οποίος κατά το 20ήμερο κρίσιμο διάστημα, αποδεικνύεται μεν ότι ενοσηλεύετο ασθενής, δεν άσκησε όμως την αναίρεση ευθύς μόλις εξήλθε του θεραπευτηρίο...
110)
1887/2008 Προθεσμία για άσκηση ενδίκου μέσου (άρθρ. 473 ΚΠΔ). Πότε πρόσωπο αγνώστου διαμονής. Αιτιολογία αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη. Τι πρέπει να περιλαμβάνει. Αναιρείται δι’ έλλειψη αιτιολογίας (ασαφή και αντιφατική) η απορρίπτουσα έφεση ως εκπρόθεσμη.
111)
1888/2008 Προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου μέσου (άρθρ. 473 ΚΠΔ). Πότε πρόσωπο αγνώστου διαμονής. Αιτιολογία αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως εκπρόθεσμη. Τι πρέπει να περιλαμβάνει. Αναιρείται δι’ έλλειψη αιτιολογίας (ασαφή και αντιφατική) η απορρίπτουσα έφεση ως εκπρόθεσμη.
112)
1938/2008 Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι αιτήσεις αναιρέσεως γιατί ασκήθηκαν εκπρόθεσμα.
113)
1942/2008 Απαράδεκτο αναίρεσης εκ της εκπρόθεσμης άσκησης.
114)
2002/2008 Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως. Απορρίπτει ως απαράδεκτη λόγω του ότι ασκήθηκε εκπρόθεσμα.
115)
2241/2008 Απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως, γιατί από τότε που καταχωρήθηκε η καθαρογραμμένη προσβαλλόμενη απόφαση στο ειδικό βιβλίο (28-1-2008) μέχρι την ημέρα ασκήσεώς της στο γραμματέα του εκδόντος δικαστηρίου (18-2-2008) μετά πάροδο της 10ήμερης προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 473 ΚΠΔ, χωρίς να επικαλείται κάποιο λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα, το οποίο και δεν συνιστά ο απλός ισχυρισμός, ότι η απόφαση καταχωρήθηκε ενωρίτερα από την σημειούμενη ημερομηνία (ΑΠ 308/2008).
116)
2317/2008 Απορρίπτει ως εκπρόθεσμη την αίτηση αναίρεσης. Αλυσιτελής ο προβαλλόμενος λόγος ανωτέρας βίας για δικαιολόγηση του εκπροθέσμου.
117)
1829/2007 Προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής. Έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί-Παραπέμπει
118)
3/2002 Αφετηρία της προθεσμίας εφέσεως και αναιρέσεως μπορεί να αποτελέσει και η επίδοση αποσπάσματος της αποφάσεως. Από τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 ΚΠΔ και τη γενικότητα της διατυπώσεώς της προκύπτει ότι δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή της οι επιβαλλόμενες με την παρ. 1 εδ. β' του άρθρου αυτού επιδόσεις και γι’ αυτό μπορεί να αποτελέσει εγκύρως αφετηρία της προθεσμίας της εφέσεως(σύμφωνα με την ΑΠ Ολομ.3/2002) και της προθεσμίας της αναίρεσης (σύμφωνα με την ΑΠ Ολομ. 4/2002) και μόνη η επίδοση ...
119)
4/2002 Αφετηρία της προθεσμίας εφέσεως και αναιρέσεως μπορεί να αποτελέσει και η επίδοση αποσπάσματος της αποφάσεως. Από τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 ΚΠΔ και τη γενικότητα της διατυπώσεώς της προκύπτει ότι δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή της οι επιβαλλόμενες με την παρ. 1 εδ. β' του άρθρου αυτού επιδόσεις και γι’ αυτό μπορεί να αποτελέσει εγκύρως αφετηρία της προθεσμίας της εφέσεως( σύμφωνα με την ΑΠ Ολομ.3/2002) και της προθεσμίας της αναίρεσης (σύμφωνα με την ΑΠ Ολομ. 4/2002) και μόνη η επίδοση...
120)
6/2002 Η προθεσμία, περί της οποίας προβλέπουν τα άρθρα 507 παρ. 1α και 473 παρ. 1 ΚΠΔ για την άσκηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως που έχει απαγγελθεί ανεκκλήτως, αρχίζει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠΔ, από την καταχώριση της αποφάσεως καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο. Στην έννοια του όρου « τελεσίδικη απόφαση» του άρθρου 473 παρ. 3 του ΚΠΔ περιλαμβάνονται και οι δύο κατηγορίες αποφάσεων που μνημονεύονται στο άρθρο 504 παρ. 1 ΚΠΔ, δηλαδή όχι μόνο οι αποφάσεις των δευτεροβαθμίων δικαστηρίων π...
121)
3/2000 Πότε αρχίζει η τριακονθήμερη προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά εκκλητής αποφάσεως. Η τριακονθήμερη προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά εκκλητής αποφάσεως αρχίζει και μετά την ισχύ του άρθρου 9 του ν. 969/1979, από την δημοσίευσή της και όχι από την τυχόν καταχώρισή της καθαρογραμμένης στο προβλεπόμενο από το άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠοινΔ (αποκλειστικά για τις τελεσίδικες αποφάσεις ) ειδικό βιβλίο. Αντίθετη μειοψηφία ε...
122)
4/2000 Πότε αρχίζει η τριακονθήμερη προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά εκκλητής αποφάσεως. Η τριακονθήμερη προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά εκκλητής αποφάσεως αρχίζει και μετά την ισχύ του άρθρου 9 του ν. 969/1979, από την δημοσίευσή της και όχι από την τυχόν καταχώρισή της καθαρογραμμένης στο προβλεπόμενο από το άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠοινΔ (αποκλειστικά για τις τελεσίδικες αποφάσεις ) ειδικό βιβλίο. Αντίθετη μειοψηφία ε...


<< Επιστροφή