<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αποπλάνηση ανηλίκου
1)
291/2015 Βιασμός κατ'εξακολ/ση + Αποπλαν. Παιδιού κάτω 15 ετών.
Άρθρα 336, 339 παρ.1 ΠΚ.
1 .Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
2. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγος αναίρεσης για αναιτιολόγητη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού εκ του άρθρου 344 ΠΚ.
2)
619/2013 Καταδικαστική απόφαση για αποπλάνηση ανηλίκου νεωτέρου των δέκα ετών κατ" εξακολούθηση. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτημάτων για τήρηση πρακτικών με φωνοληψία (άρ. 142α ΚΠΔ) και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τη διακρίβωση της ψυχογενετήσιας καταστάσεως του κατηγορουμένου. Από τις διατάξεις των άρθρων 333 §2 και 358 του ΚΠΔ δεν προκύπτει υποχρέωση του διευθύνοντος τη συζήτηση να δίδει το λόγο στους διαδίκους, χωρίς αίτησή τους, για να προβούν σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά με τα αποδεικτικά μέ...
3)
1550/2012 Αποπλάνηση ανηλίκου κάτω 10 ετών (9ετούς κοριτσιού, ανεψιάς του) κατ’ εξακολούθηση (άρθρ. 339 παρ. 1 ΠΚ). Κατάχρηση ανηλίκου κάτω των 14 ετών, με κατάχρηση εμπιστοσύνης από πρόσωπο που του είχαν αναθέσει τη φύλαξη και προσοχή σε ασέλγεια (άρθρ. 342 παρ. 1 ΠΚ). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ, Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως. Μεταξύ των παραπάνω εγκλημάτων των άρθρων 339 και 342 ΠΚ, υπάρχει αληθινή συρροή και όχι κατ' ιδέαν φαινομένη συρροή. Ερωτήσεις δεν δικαιούται, ούτε εμμέσ...
4)
266/2010 Αποπλάνηση παιδιού κάτω των 10 ετών. Έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει έφεση Εισαγγελέως κατά καταδικαστικής αποφάσεως. Μη χείρων η θέση του κατηγορουμένου. Απορρίπτει αιτίαση.
5)
560/2010 Καταδικαστική απόφαση για αποπλάνηση παιδιών που είχαν συμπληρώσει το 10°, όχι, όμως, και το 13° έτος της ηλικίας τους, κατά συρροή. Στοιχεία των εγκλημάτων των άρθρων 339 § 1, 337 § 1 και 353 § 2 ΠΚ. Έννοια ασελγών πράξεων. Διαφορά από τις ασελγείς χειρονομίες. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 339 ΠΚ. Τι πρέπει να περιέχει ο ισχυρισμός για την αναγνώριση του ελαφρυντικού του άρθρου 84 § 2 α ΠΚ για να είναι ορισμένος. Απόρριψη λόγου για έλλειψη ειδικής κα...
6)
903/2010 Βούλευμα για κακουργηματική πράξη βιασμού και αποπλάνησης ανηλίκου νεώτερου των 10 ετών (άρθρα 336 παρ.1, 339 παρ.1 α, 347 παρ.1α ΠΚ). Βάσιμοι οι από το άρθρο 171 παρ.1, 484 παρ. 1 στοιχ. α του ΚΠΔ και 6 παρ. 1 α ΕΣΔΑ, προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως, με τους οποίους πλήττεται το προσβαλλόμενο βούλευμα για απόλυτη ακυρότητα: α) λόγω παραβίασης υπερασπιστικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, συνεπεία μη κλητεύσεώς του από τον ανακριτή, κατ' άρθρο 97 παρ.1 ΚΠΔ, να παραβρεθεί κατά τη διενεργηθείσα υπ...
7)
380/2009 Αποπλάνηση ανηλίκου νεότερου των 10 ετών. Παραβίαση δημοσιότητας. Αναίρεση από Εισαγγελέα. Δεκτή. Αναιρεί. Παραπέμπει.
8)
439/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για αποπλάνηση παιδιών που δεν είχαν συμπληρωμένο το 10ο έτος. Απορρίπτει αίτηση.
9)
779/2009 Αποπλάνηση παιδιού νεότερου των 13 ετών. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 339 ΠΚ και απόλυτη ακυρότητα, που προκλήθηκε στο ακροατήριο, από την παράσταση της πολιτικής αγωγής.
10)
894/2009 Αποπλάνηση παιδιού νεότερου των 13 ετών. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Έννοια ασελγών πράξεων. Εσφαλμένη ερμηνεία άρθρου 339 ΠΚ. Ακυρότητα από κακή παράσταση πολιτικής αγωγής δεν υπάρχει όταν η μητέρα παρίσταται για λογαριασμό του τέκνου της.
11)
1138/2009 Αποπλάνηση παιδίσκης κάτω των 10 ετών. Αναίρεση παραπεμπτικού βουλεύματος, με την επίκληση των λόγων: α) της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επάρκεια αιτιολογίας (όμοια ΑΠ 2345/2008). Απορρίπτει.
12)
1240/2009 Αποπλάνηση παιδιού. Παραπεμπτικό βούλευμα. Αίτηση αναίρεσης αυτού για απόλυτη ακυρότητα. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και μη ορθή εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης λόγω μη βασιμότητας των λόγων αναίρεσης.
13)
1745/2009 Αν ο χρόνος τελέσεως των μερικοτέρων πράξεων του κατ' εξακολούθηση εγκλήματος εμπίπτει σε χρονικό διάστημα που δεν εξειδικεύεται, οι αμφιβολίες ως προς τον ακριβή χρόνο τελέσεως που επιδρά στο χαρακτηρισμό της πράξεως ως κακουργήματος ή πλημμελήματος και επομένως και στην παραγραφή, ερμηνεύονται υπέρ του κατηγορουμένου και έτσι θεωρείται ως χρόνος τελέσεως το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η πράξη αποτελεί πλημμέλημα. Παραπομπή κατηγορουμένου για τις πράξεις της αποπλάνησης προσώπου που δεν συμπ...
14)
2120/2009 Βιασμός και αποπλάνηση παιδιού. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Ισχυρισμοί κατηγορουμένου περί συνδρομής στο πρόσωπό του των προϋποθέσεων εφαρμογής των άρθρων 34, 36 και 84 παρ. 2 ε΄ ΠΚ. Ορισμένο των ισχυρισμών αυτών. Αιτιολογία απόρριψης αυτών. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας για την απόρριψη των εν λόγω ισχυρισμών. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης για το λόγο αυτό (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ) -.
15)
20/2008 Αποπλάνηση ανηλίκου κάτω των δέκα ετών. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (άρθρο 339 παρ. 1 περ. α ΠΚ). Ορθώς εφαρμόστηκε η διάταξη αυτή και όχι του άρθρου 337 ΠΚ. Απαράδεκτος ο δεύτερος λόγος για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας λόγω αοριστίας. Απορρίπτει αναίρεση.
16)
1388/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στο παραπεμπτικό βούλευμα. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και αποπλάνηση ανηλίκου νεοτέρου των 13 ετών, όχι όμως και των 10 ετών κατ’ εξακολούθηση. Ο βιασμός και η αποπλάνηση ανηλίκου συρρέουν αληθώς. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
17)
1783/2008 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, αποπλάνηση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς τις ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 § 2α ΠΚ. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
18)
1819/2008 Αποπλάνηση προσώπου νεωτέρου των 15 ετών που είχε συμπληρώσει το 13ο έτος. Λόγοι αναίρεσης: 1) Έλλειψη ακρόασης από μη ανάγνωση - επισκόπηση φωτογραφιών. Δεν υποβλήθη αίτημα. 2) Απόλυτη ακυρότητα από παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής. Στον πρώτο βαθμό παρέστη η πολιτικώς ενάγουσα, πλην όμως προφανώς από παραδρομή δεν επιδικάστηκε η αιτηθείσα χρηματική ικανοποίηση. Στο δεύτερο βαθμό παρέστη και ζήτησε το ίδιο ποσό που της επιδικάσθηκε, όμως με τον νόμιμο τόκο από της εκδόσεως της εκκαλουμένης α...
19)
1932/2008 (Ι) Αποπλάνηση (3) παιδιών που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση. Τα 2 εξ αυτών είναι θυγατέρες του δράστη που τελούσε σε διάσταση με τη σύζυγο και μητέρα των ανηλίκων παθουσών. Εγκύρως υποβλήθηκε η έγκληση από την αμέτοχη μητέρα των τελευταίων ενόψει του επείγοντος χαρακτήρα της πράξης και του ότι δεν έχει εφαρμογή εδώ, ενόψει της διασπάσεως της έγγαμης συμβιώσεως των γονέων των παθουσών, η ΑΚ 1517 για διορισμό ειδικού επιτρόπου προς υποβολή τ...


<< Επιστροφή