<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αναβολής αίτημα
1)
697/2018 Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απορρίπτει αναίρεση
κατηγορουμένου λόγω μη εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη κλήτευσή του.
Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
2)
1396/2016 Απορρίπτει αίτημα αναβολής και παράσταση δικηγόρου δια. Πλαστογραφία με χρήση. Λόγοι αναίρεσης ακυρότητα αυτής γιατί στην προμετωπίδα της αναγράφεται καθαρογράφθηκε απόσπασμα και όχι απόφαση και έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ήτοι απόλυτη ακυρότητα 510 παρ. 1 Α και Δ. Αβάσιμοι απορρίπτει και έξοδα.
3)
174/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία εργαζόμενου από αμέλεια του κυρίου του έργου, ο οποίος τον είχε προσλάβει με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για τον ελαιοχρωματισμό καταστήματος και δεν είχε μεριμνήσει να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να καταπέσει από το μεταλλικό κινητό ικρίωμα και να τραυματισθεί θανάσιμα. Υπεύθυνος ο κατηγορούμενος ως κύριος του έργου, γιατί δεν είχε μεσολαβήσει οποιοσδήποτε εργολάβος, αλλά το εκτελούσε ο ίδιος με δική του επ...
4)
383/2015 Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής για λόγους ανώτερης βίας σε άλλη δικάσιμο, που δικαζόταν συναφής υπόθεση, το οποίο υποβλήθηκε από άγγελο. Το Δικαστήριο που, στη συνέχεια, απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος ως ανυποστήρικτη, δεν υπερέβη την εξουσία του. Απόρριψη αιτήσεως.
5)
569/2015 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη του κατηγορουμένου, ο οποίος πυροβόλησε τον παθόντα σε συγκεκριμένο νευραλγικό σημείο της δεξιάς χειρός του. Στοιχεία εγκλήματος. Ο άμεσος δόλος ως προς την επέλευση του βαρύτερου αποτελέσματος δεν έχει ανάγκη ειδικής αιτιολογίας. Πότε η αυτοψία και η πραγματογνωμοσύνη πρέπει να μνημονεύονται ως ιδιαίτερα αποδεικτικά μέσα. Ορθώς δεν μνημονεύεται η έκθεση αυτοψίας ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, γιατί διενεργήθηκε κατά το χρό...
6)
776/2015 α) (εσφαλμένη απόρριψη αιτήματος κατ/νου εκκαλούντος για αναβολή της δίκης) - Αναιρεί . β) (ανθρωποκτονία από αμέλεια – ιατρική ευθύνη- απόρριψη αναίρεσης ιατρού για παραβίαση αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠοινΔ). γ) ( ανυποστήρικτη αίτηση αναίρεσης – Απόρριψη). δ) (πλαστογραφία με χρήση- απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατηγορουμένου για παραβίαση αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Α, Β και Δ ΚΠοινΔ) ε) (απόρριψη αναίρεσης για το ότι εσφαλμένα απορρίφθηκε αίτημα αναβολής κατ/νου- άρθρ. 510 551 στοιχ. Δ ...
7)
92/2013 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Τι πρέπει να περιέχει ο λόγος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ του ΚΠΔ για να είναι ορισμένος. Απόρριψη σχετικών λόγων ως απαραδέκτων. Αίτημα αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις (προσκόμιση εξοφλητικής αποδείξεως) μη νόμιμο. Παρά ταύτα, απόρριψη αυτού αιτιολογημένα. Από τις παραδοχές, για την απορριπτική κρίση, δεν παραβιάστηκε το τεκμήριο αθωότητας. Από τα πρακτικά, που δεν προβλήθηκαν ως πλαστά, δεν προκύπτει ότι ζητήθηκε η ανάγνωση συ...
8)
460/2013 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, της οποίας νόμιμη κομίστρια ήταν η εγκαλούσα τραπεζική εταιρία, στην οποία η επιταγή είχε μεταβιβαστεί λόγω ενεχύρου. Είχε δικαίωμα να υποβάλει την έγκληση. Ορισμός δικηγόρου ως υποκατάστατου του ΔΣ στην εκπροσώπηση της τελευταίας και διορισμός από αυτόν, στα πλαίσια της εκπροσωπήσεως της εταιρίας, δικηγόρου για την υποβολή της εγκλήσεως. Δεν απαιτείτο βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής όλων των μελών του ΔΣ. Νόμιμη υποβολή της εγκλήσεως. ...
9)
547/2013 Αίτημα αναβολής αόριστο. Δεν χρήζει ειδικής αιτιολογίας και δεν στοιχειοθετείται ο από το άρθρο 510 παρ 1 στοιχ. Δ' λόγος αναιρέσεως. Έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν, αλλά δεν ζητήθηκε η ανάγνωσή τους. Δεν ιδρύονται οι λόγοι αναίρεσης εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Α' και Β' ΚΠΔ.
10)
623/2013 Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
11)
815/2013 Απάτη με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία από κοινού. Λόγοι αναίρεσης. Απόλυτη ακυρότητα γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στον εισαγγελέα να προτείνει επί του αιτήματος αναβολής για κρείσσονας και επί του αυτοτελούς ισχυρισμού για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Αβάσιμος ο λόγος καθόσον το αίτημα αναβολής και ο αυτοτελής ισχυρισμός προτάθηκαν αορίστως, το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει, εκ περισσού απάντησε και η έλλειψη πρότασης του Εισαγγελέα δεν επέφερε απόλυτη ακυρότητα. Εξάλλου ακυρότητα δημ...
12)
1180/2013 Απόρριψη αιτήματος αναβολής για λόγο ανώτερης βίας (αποχή δικηγόρων) λόγω επικείμενης παραγραφής αξιόποινης πράξεως. Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση, συκοφαντική δυσφήμηση και ηθική αυτουργία σε συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία εγκλημάτων. Ψευδορκία που τελέστηκε με ένορκη βεβαίωση ενώπιον ειρηνοδίκη. Απαραίτητη η αναφορά της Αρχής ενώπιον της οποίας επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί η βεβαίωση, καθώς και αν είχε προη...
13)
1257/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία εγκλήματος. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής για κρείσσονες. Όχι απόλυτη ή σχετική ακυρότητα ή υπέρβαση εξουσίας από τη λήψη υπόψη προανακριτικής καταθέσεως μάρτυρα που είχε δοθεί στα πλαίσια άλλης ποινικής δίκης. Απόρριψη αιτήσεως.
14)
1281/2013 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία εγκλημάτων. Ως προς την ηθική αυτουργία, προσδιορίζονται τα μέσα και ο τρόπος, με τον οποίο ο ηθικός αυτουργός προκάλεσε στην αυτουργό την απόφαση να τελέσει τις αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες καταδικάστηκε. Λόγος αναιρέσεως ότι έπρεπε να αναβληθεί η δίκη κατ' άρθρο 59 ΚΠΔ απορρίπτεται γιατί στηρίζεται σε εσφαλμένη προ...
15)
1462/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση κατασκευαστή και επιβλέποντος μηχανικού – μελετητή παραβιάσεως των κανόνων της οικοδομικής από αμέλεια. Στοιχεία εγκλήματος (άρθρο 286 παρ. 1 ΠΚ). Προσδιορίζεται στο διατακτικό, το οποίο με το σκεπτικό αποτελεί ενιαίο σύνολο, το είδος της αμέλειας του κατηγορουμένου. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτημάτων για αναβολή και διακοπή της δίκης. Ο αναιρεσείων, από την απόρριψη των άνω αιτημάτων του, δεν στερήθηκε τα υπερασπιστικά του δικαιώματα και το δικαίωμα γι...
16)
10/2010 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Ο δόλος περιλαμβάνεται στην πραγμάτωση των πραγματικών περιστατικών, εκτός εάν ο νόμος αξιώνει πρόσθετα στοιχεία, όπως "εν γνώσει" ορισμένου περιστατικού τέλεση της πράξεως (άμεσος δόλος) ή ορισμένο περαιτέρω σκοπό (εγκλήματα με υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση ή εάν πρόκειται για ενδεχόμενο δόλο. Πότε εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Χρέη προς το Δημόσιο. Η κατά τα άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος 139 ΚΠΔ αιτιολογία απαιτείται και για...
17)
13/2010 Καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία καυσίμων. Λόγοι αναίρεσης: 1) Αναιτιολόγητη απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης, λόγω σημαντικού αιτίου στο πρόσωπο της απούσας) εκκαλούσας- κατηγορουμένης. Απορρίπτεται ο λόγος, διότι η αιτιολογία είναι πλήρης. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στις παρεμπτίπτουσες αποφάσεις. 2) Απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο, διότι ο διευθύνων τη συζήτηση δεν κάλεσε τον εκπροσωπούντα την απούσα κατηγορουμένη πληρεξούσιο δικηγόρο της να απολογηθεί αντ' αυτής. Απ...
18)
99/2010 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως ανυποστήρικτη, μετά την απόρριψη του αιτήματος αναβολής.
19)
127/2010 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (Ν.1882/1990). Στοιχεία του εγκλήματος. Στοιχεία που πρέπει να αναφέρει η καταδικαστική απόφαση για να είναι αιτιολογημένη. Υπό την ισχύ του Ν.3220/2004, τα περισσότερα χρέη του ίδιου πίνακα χρεών, ανεξαρτήτως είδους και προελεύσεως, συνιστούν ένα έγκλημα. Αιτιολογημένη καταδίκη για το ανωτέρω έγκλημα του κατηγορουμένου. Αίτημα αναβολής της δίκης λόγω εκκρεμούς δίκης σε διοικητικό δικαστήριο. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να είναι ορισμένο. Απόρριψη τέτοιο...
20)
141/2010 Αναίρεση κατά απόφασης Τριμελούς Εφετείου που δίκασε κατ' ουσία έφεση του ήδη αναιρεσείοντος κατά καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και κήρυξε αυτόν ένοχο για λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση, αφού απέρριψε αίτημα αναβολής που υπεβλήθη από τον συνήγορο του εκκαλούντος κατηγορουμένου λόγω σημαντικής αιτίας (ασθένεια του εκκαλούντος κατηγορουμένου). Αναιρείται η άνω απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη ...
21)
151/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του ΑΝ 86/67. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία και αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής λόγω σημαντικών αιτιών στο πρόσωπο του κατηγορουμένου, για απόλυτη ακυρότητα εκ της μη ασκήσεως από τον κατηγορούμενο και τον συνήγορό του των εκ των άρθρων 358 και 368 ΚΠΔ υπερασπιστικών δικαιωμάτων του. Απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών (ελαφρυντικών περιστάσεων) λόγω αοριστίας τους.
22)
201/2010 Καταδικαστική απόφαση για απάτη κατά συναυτουργία (τηλεοπτικό παιχνίδι - απόκρυψη γεγονότος ότι ο τηλεθεατής θα ετίθετο σκοπίμως σε αναμονή για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να μπορέσει να μιλήσει με τον τηλεπαρουσιαστή και θα υπερχρεωνόταν με μεγάλο αριθμό μονάδων). Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 386 ΠΚ. Η απόκρυψη του ανωτέρω γεγονότος απευθυνόταν όχι γενικά στο κοινό, αλλά...
23)
295/2010 Καταδικαστική απόφαση. Ψευδής καταμήνυση - Ψευδορκία μάρτυρα. Παράπονα αναιρεσειόντων για έλλειψη απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς απόρριψη αιτήματος για αναβολή της δίκης για νέες αποδείξεις. Επίσης, παράπονα αναιρεσειόντων ότι λήφθηκε υπόψη για την ενοχή των κατηγορουμένων, έγγραφο που δεν αναγνώστηκε και απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Ο προσδιορισμός της ταυτότητας εγγράφου είναι αναγκαίος για τη δημιουργία βεβαιότητας ότι αυτό το έγγραφο και όχι κάποιο άλλο α...
24)
369/2010 Αρχαιότητες. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς. Ζώνες προστασίας Α και Β. Καθορισμός με απόφαση ΥΠΠΟ. Απαγόρευση ασκήσεως, μεταξύ των άλλων, και εμπορικής δραστηριότητας χωρίς άδεια του ΥΠΠΟ. Καταδικαστική απόφαση ανέκκλητη Μονομελούς. Λόγοι αναιρέσεως και πρόσθετοι λόγοι. Αιτιολογία πλήρης. Πρέπει να εκτείνεται και σε αυτοτελείς ισχυρισμούς, όπως η νομική πλάνη. Παρεμπίπτουσες αποφάσεις περί αναβολής. Πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Ανάγκη οι ισχυρισμοί και το αίτημα της αναβολής να προ...
25)
399/2010 Ενώπιον του Αρείου Πάγου ο διάδικος παρίσταται με συνήγορο ή εκπροσωπείται από συνήγορο, νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο. Αναβολή της συζητήσεως επιτρέπεται μόνο μία φορά και στην μετ' αναβολή δικάσιμο ο διάδικος οφείλει να εμφανιστεί χωρίς κλήτευση. Απόρριψη με παρεμπίπτουσα απόφαση του αιτήματος για χορήγηση δεύτερης αναβολής και στη συνέχεια εκπροσώπηση του αναιρεσείοντος από δικηγόρο, ο οποίος δεν προσκόμισε μέχρι τη διάσκεψη της υποθέσεως σχετικό πληρεξούσιο για την εκπροσώπηση. Απόρριψη...
26)
410/2010 Αυθαίρετο κτίσμα. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης. Μη υποχρέωση Δικαστηρίου να απαντήσει επί ενοχής και όχι αυτοτελούς αιτήματος αναβολής. Όχι ακυρότητα υπέρ του κατηγορουμένου η μη ακρόαση προηγουμένως του Εισαγγελέως επί παρεμπίπτοντος ζητήματος (αιτήματος αναβολής). Απόρριψη αίτησης για αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά την διαδικασία στο ακροατήριο και για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
27)
414/2010 Υπεξαγωγή εγγράφου. Πλαστογραφία με χρήση σε βαθμό πλημμελήματος. Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων αυτών. Απόρριψη αιτήματος αναβολής δίκης για προσέλευση μαρτύρων. Αιτιολογία σχετικής απόφασης. Πότε αναγιγνώσκεται το Δελτίο Ποινικού Μητρώου. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Απόρριψη των λόγων αυτών και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της...
28)
457/2010 Πλαστογραφία με χρήση και απάτη. Στοιχεία των εγκλημάτων. Αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα από τον κατηγορούμενο, ο οποίος σε λευκό έγγραφο που είχε υπογράψει η εγκαλούσα για άλλο σκοπό, συμπλήρωσε ότι αυτή αποχωρεί οικειοθελώς από την εργασία της και το χρησιμοποίησε στη συνέχεια στο δικαστήριο, για να επιτύχει την απόρριψη σχετικής αγωγής της εγκαλούσης για ακυρότητα της απολύσεώς της. Η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, ο οποίος είναι και βασικός μάρτυρας κατηγορίας, δεν συνιστά ιδιαίτερ...
29)
558/2010 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση. Αντικείμενο πλαστογραφίας είναι και το φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου. Πότε αρχίζει η κύρια διαδικασία. Προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος. Όταν γίνει δεκτή η προσφυγή και παραπεμφθεί η υπόθεση στο συμβούλιο, μόνο από την κλήτευση του κατηγορουμένου μετά το παραπεμπτικό βούλευμα αρχίζει η κύρια διαδικασία και επέρχεται η αναστολή της παραγραφής, οπότε, στην περίπτωση αυτή, αίρονται οι συνέπειες από την οποιαδήποτε ακυρότητα τ...
30)
563/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που απέρριψε αίτημα αναβολής που προβλήθηκε για λογαριασμό του κατηγορουμένου και στη συνέχεια απέρριψε ως ανυποστήρικτη την έφεση του κατηγορουμένου κατά της καταδικαστικής αποφάσεως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για απάτη κατ' εξακολούθηση. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ διότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αιτιολόγησε πλήρως και σαφώς την απόρριψη ως αβασίμου του υποβληθέντος αιτήματος αναβολής. Επί...
31)
567/2010 Πλαστογραφία (νόθευση) εγγράφου μετά χρήσεως. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Αίτημα αναβολής δίκης για κρείσσονες αποδείξεις (κλήτευση απολιπομένου μάρτυρα). Ορισμένο του αιτήματος αυτού, αλλιώς απόρριψη αυτού χωρίς ειδική αιτιολογία. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για νόθευση επιταγής, με λόγους την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και την εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβάσιμων.
32)
574/2010 Πλαστογραφία (νόθευση) εγγράφου μετά χρήσεως. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Αίτημα αναβολής για κλήτευση νέου μάρτυρα. Απόρριψη αυτής. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης και απόρριψη (εμμέσως) αιτήματος αναβολής που προβάλλεται ως σχετική ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Απόρριψη όλων των λόγων αυτών ως αβασίμων και συνακόλουθα της αίτησης αναίρεσης (.
33)
598/2010 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απαιτείται όχι μόνο για την απόφαση επί της ενοχής αλλά για κάθε παρεμπίπτουσα απόφαση, έστω και εάν αυτή απόκειται εις την κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας. Το αίτημα αναβολής, όταν απορρίπτεται, πρέπει να έχει πλήρη αιτιολογία στη σχετική απόφαση. Αναβολή κατ' άρθρο 61 ΚΠΔ. Απορρίπτει αίτημα. Δεν υπάρχει υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
34)
735/2010 Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος, ελλείψει των στοιχείων που απαιτούνται. Πότε και πως προβάλλεται παραδεκτώς. Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία, εφαρμογή, εκ πλαγίου παράβαση. Πλαστογραφία με χρήση, συκοφαντική δυσφήμιση και υπεξαγωγή εγγράφων - έννοια, στοιχεία. Άρθρο 10 ΕΣΔΑ που καθιερώνει ελευθερία έκφρασης - έννοια, περιεχόμενο. Αίτημα αναβολής για περισσότερες αποδείξεις. Η απόφαση που το απορρίπτει πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Αβάσιμοι λόγοι αν...
35)
752/2010 Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Έννοια. Στοιχεία κατ' άρθρο 19 Ν. 2523/1997. Δεν απαιτείται προηγουμένη έκδοση αποφάσεως του Διοικητικού Δικαστηρίου, αλλά αρκεί το πόρισμα του διοικητικού ελέγχου (ΑΠ 763/2009, ΑΠ 2515/2008). Δεν συντρέχει λόγος αναστολής της διαδικασίας ή αναβολής της εκδικάσεως μέχρι εκδόσεως αποφάσεως από το Διοικητικό Δικαστήριο επί της ασκηθείσης προσφυγής κατά της πράξεως επιβολής προστίμου (ΑΠ 406/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη - πότε υπάρ...
36)
779/2010 Συνεκδίκαση αιτήσεων αναιρέσεως και δικογράφων προσθέτων λόγων. Καταδικαστική απόφαση για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, απλή συνεργεία στην παραπάνω πράξη, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία κατά συρροή, ηθική αυτουργία στα ανωτέρω εγκλήματα, απόπειρα κακουργηματικής εκβιάσεως κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση από κοινού, απόπειρα πλημμεληματικής εκβιάσεως, κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση και συμμορία. Στοιχεία των εγκλημά-των. Έννοια των επιβαρ...
37)
782/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα - Στοιχεία των εγκλημάτων. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αιτιολογία απαιτείται και για τις παρεμπίπτουσες αποφάσεις. Απόρριψη λόγων για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αιτήματος για αναβολή κατ' άρθρο 349 ΚΠΔ και για υπέρβαση εξουσίας ως απαραδέκτων για έλλειψη εννόμου συμφέροντος. Διακοπή της συνεδρίασης κατ' άρθρο 375 § 2 ΚΠΔ. Συγχωρούνται και διακοπές πέραν των δύο μέσα ...
38)
912/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Α) Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α, Β, Ε και Η ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για απόρριψη του αιτήματος του κατηγορουμένου, για αναστολή ή αναβολή της διαδικασίας κατά τα άρθρα 59 § 2 ΚΠΔ και 366 § 2 ΠΚ (ΑΠ 2235/2008). Δεν είχε ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του νυν εγκαλούντος. Β) Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ, Ε ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία κα...
39)
913/2010 Αναίρεση κατά αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, το οποίο δικάζοντας σε δεύτερο βαθμό καταδίκασε τον ήδη αναιρεσείοντα για μη καταβολή ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο κατά της διατάξεως του Ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 Ν. 3220/2004. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη της επιβαλλομένης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αιτήματος του αναιρεσείοντος για αναβολή κατ' άρθρο 61 ΚΠΔ λόγω εκκρεμούς δίκης στο διοικητικό δικαστήριο σχετιζόμενης με την ποινική δίκη, διότι...
40)
940/2010 Αίτημα αναβολής με απόντα τον εκκαλούντα-κατηγορούμενο υποβάλλει μόνον ο συνήγορός του, εις τον οποίο έχει επιτραπεί η εκπροσώπησή του, ήτοι όταν ο συνήγορός αυτός έχει νομιμοποιηθεί προηγουμένως. Ο άγγελος, όχι του εκκαλούντος, αλλά του συνηγόρου του αυτού, δεν μπορεί να ζητήσει αναβολή για τον τελευταίο και δη για σημαντικό αίτιο στο πρόσωπό του (ασθένεια). Δεν υπάρχει υπέρβαση εξουσίας, εάν απορριφθεί το αίτημα αναβολής από άγγελο ως άνω, και μετά η έφεση είναι ανυποστήρικτη. Απορρίπτει αίτησ...
41)
962/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρος, συκοφαντική δυσφήμηση - έννοια - στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 191/2010, 142/2010/ 2005/2009, 173/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη - πότε υπάρχει στην απόφαση (ΑΠ 358/2010, 191/2010, 114/2010, 250/2009). Η πλήρης αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται σε όλες τις αποφάσεις και στις παρεμπίπτουσες που απορρίπτουν αίτημα αναβολής, όπως και εκείνο κατ' άρθρο 61 ΚΠΔ (ΑΠ 427/2009). Δικαιοδοσία του ποινικού δικαστηρίου κατ' άρ...
42)
984/2010 Πλαστογραφία πλημμεληματική. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι 1ος, 2ος και 4ος λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορριπτέος και ο 3ος λόγος αναιρέσεως για αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις και για υπέρβαση εξουσίας.
43)
1004/2010 Συνεκδίκαση αιτήσεων αναιρέσεως και δικογράφων προσθέτων λόγων. Καταδικαστική απόφαση για απάτη κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και για ένωση για διάπραξη κακουργήματος (άρθρο 187 § 3 ΠΚ). Στοιχεία εγκλημάτων. Έννοια "κατ' επάγγελμα", "κατά συνήθεια" και "από κοινού". Παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό. Απόρριψη λόγων από το άρθρο 510 § 1 περ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ. Απόρριψη λόγου για έλλειψη αιτιολογίας και παραβίαση δικαιώματος ακροάσε...
44)
1013/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρου 5 §§ 2-1 Ν. 651/1977 (ψευδής δήλωση). Έλλειψη ακροάσεως από την μη απάντηση σε αίτημα αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις (για να κληθούν ουσιώδεις μάρτυρες). Αναιρεί και παύει οριστικά ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
45)
1047/2010 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως ή αθωωτικής ή απορριψάσης την έφεση ως ανυποστήρικτη. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στις παρεμπίπτουσες αποφάσεις, όπως η απορρίπτουσα το αίτημα αναβολής (άρθρ. 349 ΚΠΔ). Αναίρεση κατ' αποφάσεως που απέρριψε έφεση ανυποστήρικτη, αφού απέρριψε αιτιολογημένα αίτημα αναβολής. Απορρίπτει αίτηση.
46)
1098/2010 Η ακυρότητα της διαδικασίας λόγω κακής σύνθεσης του δικαστηρίου, στην περίπτωση που οι συνθέσεις καταρτίζονται με κλήρωση, πρέπει να προταθεί πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία της υπόθεσης, αλλιώς καλύπτεται. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης του δικαστηρίου. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής για περισσότερες αποδείξεις. Απορρίπτεται η αίτηση.
47)
1119/2010 Αίτημα αναβολής συζήτησης στο δευτερο-βάθμιο Δικαστήριο. Αιτιολογία απόρριψης αυτού. Απόρριψη στη συνέχεια ως ανυποστήρικτης λόγω μη εμφάνισης του εκκαλούντος. Αίτηση αναίρεσης κατά της απορριψάσης την έφεση απόφαση για απόλυτη και σχετική ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
48)
1167/2010 Μη απάντηση από το Δικαστήριο στο αίτημα αναβολής της δίκης. Δημιουργία λόγου αναιρέσεως κατ' άρθρα 170 § 1 και 510 § 1 στοιχ. Β΄ ΚΠΔ. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης και παραγραφή λόγω παρόδου οκταετίας από την τέλεση του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος και παύση οριστική της ποινικής δίωξης από τον Άρειο Πάγο, αφού κρίθηκε παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης και ένας λόγος αναίρεσης παραδεκτός και βάσιμος.
49)
1185/2010 Απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση ως ανυποστήρικτη μετά την αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος αναβολής. Απόρριψη του λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία και υπέρβαση εξουσίας.
50)
1245/2010 Αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λάβει το λόγο ο εισαγγελέας ή ένας από τους διαδίκους έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και οι υπόλοιποι διάδικοι, ο δε κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του έχουν το δικαίωμα να μιλούν πάντοτε τελευταίοι, πλην για να επέλθει απόλυτη ακυρότητα πρέπει ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του να ζητήσουν το λόγο και ο διευθύνων τη συζήτηση να τους το αρνηθεί, οπότε απαιτείται πλέον προσφυγή σε όλο το δικαστήριο κατά της άρνησης αυτής. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογί...
51)
1248/2010 Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία πρέπει να έχουν όλες χωρίς εξαίρεση οι δικαστικές αποφάσεις, ανεξάρτητα αν αυτό απαιτείται ειδικά από το νόμο ή αν είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε, συνεπώς και η απόφαση που απορρίπτει αίτημα αναβολής λόγω σημαντικών αιτίων ή για κρείσσονες αποδείξεις. Περιστατικά. Απορρίπτει αίτηση.
52)
1369/2010 Απάτη και πλαστογραφία μετά χρήσεως κατά συναυτουργία σε βάρος τράπεζας που εδρεύει στην ημεδαπή με ζημία άνω των 50.000.000 δρχ και ήδη 150.000 € (άρθρ. 1 § 1 Ν. 1608/1950). Στοιχεία των εγκλημάτων. Η διάταξη του άρθρου 16 § 2 ΝΔ 2756/1953, ως ειδική, εφαρμόζεται και για τις πράξεις που έχουν τελεσθεί πριν από την 3-6-1999 και επί κατ' εξακολούθηση εγκλήματος λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μερικότερων πράξεων. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για τα ανωτέρω εγκλήματα του αναιρεσείοντος. Αιτιολογ...
53)
1543/2010 Ψευδής καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 § 1Δ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως και συνακόλουθα αναιρετέα η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης για σημαντικά αίτια. Αναιρεί επεκτείνει για τον μη ασκήσαντα αίτηση αναίρεσης συγκατηγορούμενο και παραπέμπει.
54)
1596/2010 Αίτηση αναιρέσεως και πρόσθετος λόγος κατά καταδικαστικής αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου (πλημμελημάτων) μη εκπροσώπηση εμφανισθέντος χωρίς συνήγορο αναιρεσείοντος που κλητεύθηκε νόμιμα. Απόρριψη αιτήματος για αναβολή της συζητήσεως της αιτήσεως αναίρεσης λόγω αποχής του πληρεξούσιου του δικηγόρου. Απόρριψη του αιτήματος αναβολής λόγω μη συνδρομής ιδιαίτερα εξαιρετικής περίπτωσης. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως ανυποστήρικτη.
55)
1612/2010 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση από το Τριμελές Πλημ/κείο. Η έφεση κατ' αυτής απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη, αφού με προηγούμενη απόφαση του το Εφετείο απέρριψε το αίτημα της αναβολής. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι της αιτήσεως αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, για απόλυτη ακυρότητα.
56)
1674/2010 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση. Η γραφολογική πραγματογνωμοσύνη εκτιμάται ελευθέρως από το δικαστήριο, το οποίο, όμως, οφείλει, όταν δεν αποδέχεται τα προκύπτοντα από αυτήν συμπεράσματα, να αιτιολογεί την αντίθετη δικαστική του πεποίθηση, παραθέτοντας τα αποδεδειγμένα εκείνα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποκλείουν αυτά που οι πραγματογνώμονες θέτουν ως βάση της γνώμης τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση και ειδικότερα επί ιδιωτικής πραγματογνωμοσύνης ή πραγματογνω...
57)
1686/2010 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση. Έννοια. Στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής υποστάσεως. Ισχυρισμός για πλαστογραφία της επιταγής από τον κομιστή πολιτικώς ενάγοντα, συνιστάμενος σε συμπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων, κατά την έκδοση, κατά παράβαση της συμφωνίας τους. Απόρριψη αβάσιμου. Πλήρης και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Αναβολή κατ' άρθρο 59 ΚΠΔ. Πρέπει να υποβληθεί αίτημα, άνευ του οποίου το δικαστήριο δεν οφείλει αυτεπαγγέλτως να διατάξει την αναβολή (αναστολή) και αν ...
58)
1716/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα. Στοιχεία του ε/κλήματος. Απόρριψη λόγου για εκ πλαγίου παραβίαση ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Η λήψη υπόψη από το δικαστήριο εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας εκτός αν αυτά αποτελούν στοιχεία του κατηγορητηρίου ή το υλικό αντικείμενο του εγκλήματος ή είναι έγγραφα διαδικαστικά ή αναφέρονται απλώς διηγηματικά στην απόφαση ή το περιεχόμενο τους προκύπτει από άλλα αποδεικτικά μέσα. Πιστοποιητικό για το αμετάκλητο...
59)
1717/2010 Καταδικαστική απόφαση κατά διαχειριστή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο που βεβαιώθηκαν πριν και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3220/2004. Ορθή εφαρμογή και ερμηνεία άρθρου 25 ν. 1882/1990, όπως αντικ. με άρθρο 23 § 1 ν. 2523/1997 και 34 §§ 1, 2, 3 ν. 3220/2004. Υπό το κράτος του ν. 3220/2004 δεν απαιτείται να αναφέρεται το είδος των χρεών, ενώ λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ύψος αυτών από οποιαδήποτε αιτία. Ορθή απόρριψη ισχυρισμών περί ακυρότητας κλητηρίου θεσπ...
60)
1724/2010 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Απόρριψη των εφέσεων των κατηγορουμένων ως ανυποστήρικτες μετ' απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης. Απόρριψη λόγων αναιρέσεων για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής.
61)
1725/2010 Απόρριψη αιτήματος αναβολής και συνακόλουθα εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
62)
1770/2010 Στοιχειοθέτηση εγκλήματος ασέλγειας με κατάχρηση εξουσίας. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αιτήματος κατηγορουμένου αναβολής της δίκης, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης του άρθρου 343 εδ. α΄ ΠΚ και για σχετική ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Απόρριψη όλων των παραπάνω λόγων ως αβασίμων και της αίτησης αναίρεσης συνολικά.
63)
1822/2010 Καταδικαστική απόφαση για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση. Απορριπτέοι οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και ειδικότερα: 1) επί της κατηγορίας (ως προς την έννοια των " γεγονότων" σε συνδυασμό με την έλλειψη νομίμου βάσεως, 2) για τον δόλο, 3) για την παρεμπίπτουσα απορριπτική απόφαση του αιτήματος αναβολής της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις, 4) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
64)
1902/2010 Αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 61 ΚΠΔ. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
65)
2030/2010 Καταδικαστική απόφαση για χρήση πλαστών εγγράφων κατ' εξακολούθηση. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη. Αιτιολογημένη αναβολή σε δικάσιμο, για την οποία είχε γίνει η κλήρωση της συνθέσεως, λόγω της επικείμενης παραγραφής. Ο σχετικός ισχυρισμός έπρεπε να προταθεί πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία, άλλως καλύπτεται. Η κρίση του δικαστηρίου για ορισμένες μερικότερες πράξεις στηρίχθηκε όχι σε έγγραφα (υπεύθυνες δηλώσεις) που δεν αναγνώσθηκαν (αφού οι δηλώσεις αυτές δεν είχαν καθόλου υποβληθεί), οπό...
66)
43/2009 Αβάσιμη ένσταση ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος παραδεκτώς προβαλλόμενης ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση άρθρου 17 παρ. 8 του Ν. 1337/1983 και παρεμπίπτουσας αποφάσεως απόρριψης αιτήματος αναβολής. Δεν δημιουργείται ακυρότητα εάν, χωρίς να ζητηθεί, δεν δοθεί ο λόγος στον κατηγορούμενο μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα για να προβεί σε δηλώσεις, ούτε όταν ο διευθύνων τη συζήτηση κηρύξει το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, χωρίς να...
67)
74/2009 Απάτη κατ΄ εξακολούθηση. Λόγοι αναίρεσης. Έλλειψη αιτιολογίας, παράβαση ουσιαστικής διάταξης, έλλειψη ακρόασης, αδικαιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής, διενέργειας πραγματογνωμοσύνης και αιτήματος προσκόμισης εγγράφων. Υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει αναίρεση.
68)
104/2009 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967 (μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών) στον ΤΑΤΤΑ. Ι.) Αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για ασάφεια ως προς τα ποια αποδεικτικά μέσα έλαβε υπόψη του το δικαστήριο της ουσίας. ΙΙ.) Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής κατ΄ άρθρο 61 ΚΠΔ. Δεν συνιστά απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο η επιφύλαξη του δικαστηρίου να απαντήσει επί του αιτήματος αναβολής ευθύς μετά την υποβολή του και διατύπωση της αιτιολογίας της α...
69)
122/2009 Απόρριψη αιτήματος αναβολής και στη συνέχεια απόρριψη εφέσεως του κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτης. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης και ίδιοι πρόσθετοι λόγοι για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας της παρεμπίπτουσας απόφασης, που απέρριψε το δια αγγέλου υποβληθέν αίτημα αναβολής του απόντος κατηγορουμένου λόγω σημαντικών αιτίων ασθενείας του και στη συνέχεια απέρριψε καθ’ υπέρβαση εξουσίας το Δικαστήριο την έφεση του εκκαλούντος κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη, διότι υπάρχει η ειδική και εμπ...
70)
192/2009 Ερήμην ανυποστήρικτη. Συζήτηση μετά την απόρριψη αιτήματος. Δεν είναι επιτρεπτή νέα αναβολή. Αν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη. Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη.
71)
199/2009 Ερήμην ανυποστήρικτη. Συζήτηση μετά την απόρριψη αιτήματος αναβολής. Δεν είναι επιτρεπτή νέα αναβολή. Αν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη. Απορρίπτει.
72)
293/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς παρεμπίπτουσα απόφαση αναβολής για να κληθεί και εξετασθεί απολιπόμενος μάρτυρας.
73)
338/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (γιατρού). Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής (μετά τρεις αναβολές) για τον διορισμό και δεύτερου δικηγόρου. Πότε υπάρχει ποινική ευθύνη του γιατρού. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας - νόμιμης βάσης. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη των καταλυτικών της κατηγορίας ισχυρισμών του αναιρεσείοντος. Δεν αποτελεί παραδεκτό λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Αβάσιμοι οι λόγοι για έλλειψη αιτιολογία...
74)
340/2009 Ερήμην ανυποστήρικτη. Συζήτηση μετά την απόρριψη αιτήματος. Δεν είναι επιτρεπτή νέας αναβολής αναβολή. Αν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη. Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη.
75)
374/2009 Ψευδής καταμήνυση. 1) Απορριπτέος ως ουσία αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β΄ ΚΠΔ πρώτος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ακροάσεως εκ του ότι δεν αναγνώστηκαν τα πρακτικά της ίδιας δίκης που είχε προηγούμενα αναβληθεί, διότι από τα επισκοπούμενα πρακτικά της προσβαλλόμενης αποφάσεως δεν προκύπτει ότι ο αναιρεσείων κατηγορούμενος είχε ζητήσει ο ίδιος ή δια του συνηγόρου του την ανάγνωση των πρακτικών αυτών, ώστε το Δικαστήριο να έχει υποχρέωση να απαντήσει στο υποβληθέν αυτό αίτημα και από...
76)
406/2009 Φοροδιαφυγή δια εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ’ εξακολούθηση (19 παρ. 1, 4 Ν. 2523/1997). Αίτημα αναβολής μέχρι να αποφανθούν τα διοικητικά δικαστήρια επί της φοροδιαφυγής. Η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και τη μηνυτήρια αναφορά και δεν έχει ως προϋπόθεση την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου επί της προσφυγής που ασκήθηκε. Η αναβολή της ποινικής δίκης (61 ΚΠΔ) εφόσον είναι εκκρεμής δίκη ενώπιον διοικητικού δικαστη...
77)
434/2009 Αόριστος λόγος αναβολής: όχι υποχρέωση αιτιολογίας κλπ. Απορρίπτει αίτηση.
78)
435/2009 Άρθρο μόνο ΑΝ 690/1945 όπως ισχύει. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Εσφαλμένη εφαρμογή. Πρέπει να αναφέρεται ιδιότητα ως εργοδότου, το ύψος των αποδοχών βάσει συμβάσεως εργασίας, συλλογικής συμβάσεως ή αποφάσεως διαιτησίας, ο χρόνος εργασίας και τα οφειλόμενα ποσά. Άρθρο 548 ΚΠΔ. Εάν το δικαστήριο δεν εμμείνει εις προηγούμενη αναβλητική και προχωρήσει δεν υπάρχει υπέρβαση εξουσίας, διότι έχει αυτή η απόφαση ανακληθεί σιωπηρά. Απορρίπτει αίτηση.
79)
456/2009 Άρθρα 340 παρ. 1, 349 ΚΠΔ. Το αίτημα για αναβολή υπόκειται μεν στην κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας, όμως τούτο οφείλει να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόρριψη του (άρθρου 93 παρ. 3 Συντάγματος, 139 ΚΠΔ). Εάν δεν υπάρχει αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Δ΄ ΚΠΔ και εφ’ όσον το δικαστήριο προχώρησε σε καταδικαστική απόφαση υπερέβη την εξουσία του ιδρυομένου, εντεύθεν λόγου αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ....
80)
518/2009 Παράβαση του ν. 3037/2002 και 7 ν.δ 29/1971 - Ηλεκτρονικά Παίγνια. Βάσιμος ουσία ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄και Ε΄ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, λόγω ασαφειών και αντιφάσεων του αιτιολογικού και λόγω ελλιπούς αιτιολογίας στην απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού αναβολής της δίκης για διεξαγωγή τεχνικής πραγματογνωμοσύνης επί των Η/Υ του καταστήματος του κατηγορούμενου. Αναιρεί και παραπέμπει.
81)
613/2009 Απόρριψη αιτήματος αναβολής λόγω κωλύματος δικηγόρου να εμφανιστεί στο Δικαστήριο και να υπερασπιστεί τον κατηγορούμενο με ανεπαρκή αιτιολογία. Παραδοχή σχετικών λόγων αναίρεσης (άρθρο 510 παρ. 1 Δ΄ και Η΄ ΚΠΔ), αναίρεσης απόφασης που απέρριψε αίτημα αναβολής και προχώρησε το Δικαστήριο στην εκδίκαση της υπόθεσης ορίζοντας αυτεπαγγέλτως άλλο συνήγορο υπεράσπισης και παραπομπή υπόθεσης στο Δικαστήριο που την εξέδωσε. Παράβαση κατά άρθρον 6 παρ. 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης (ν.δ. 53/1974).
82)
634/2009 Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής. Η απορρίπτουσα την έφεση ως ανυποστήρικτη απόφαση μπορεί να προσβληθεί με αναίρεση για οποιοδήποτε λόγο του άρθρου 510 ΚΠΔ, όχι όμως και η εκκληθείσα πρωτόδικη απόφαση.
83)
642/2009 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης για: α) έλλειψη αιτιολογίας σε παρεμπίπτουσα απόφαση, η οποία απορρίπτει αίτημα αναβολής, β) απόλυτη ακυρότητα εκ της λήψεως υπόψη παρεμπιπτουσών αποφάσεων του Δικαστηρίου, οι οποίες δεν αναγνώστηκαν και εκ της λήψεως υπόψη κατάθεσης, η οποία προκύπτει από έγγραφο που αναγνώσθηκε.
84)
644/2009 Ορθή απόρριψη εφέσεως του μη εμφανισθέντος εκκαλούντος ως ανυποστήρικτης, διότι μόνο από το γεγονός ότι η επίδοση στον αντίκλητο προηγήθηκε της επιδόσεως στον εκκαλούντα δεν δημιουργείται ακυρότητα της επιδόσεως. Απορρίπτεται ο περί υπερβάσεως εξουσίας λόγος αναιρέσεως. Ορθή απόρριψη εφέσεως του μη εμφανισθέντος στη μετ’ αναβολήν δικάσιμο εκκαλούντος, διότι στη δικάσιμο κατά την οποία εχώρησε η αναβολή δεν είχε αυτός εμφανισθεί για να υποστηρίξει την έφεσή του και δεν είχε αρχίσει η δίκη, αλλά δ...
85)
648/2009 Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος της κατηγορουμένης για αναβολή της δίκης. Η εν συνεχεία απόρριψη της έφεσης ως ανυποστήρικτης δεν συνιστά αρνητική υπέρβαση εξουσίας.
86)
649/2009 Ερήμην. Αίτημα για την αναβολή της δίκης, λόγω σημαντικών αιτίων. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται με σαφήνεια και να είναι ορισμένο, μπορεί δε να υποβληθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, όπως με άγγελο, τηλεγράφημα, φαξ κλπ. Απορρίπτει αίτημα για την αναβολή της δίκης ως αόριστο και στη συνέχεια την αίτηση της αναιρέσεως ως ανυποστήρικτη.
87)
651/2009 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Απόρριψη λόγων αναίρεσης ως αβάσιμων: α) για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, β) εκ πλαγίου παράβαση των διατάξεων του άρθρου 28 ΠΚ, λόγω ασαφειών και αντιφάσεων μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού, και γ) για έλλειψη αιτιολογίας, όσον αφορά το αίτημα αναβολής της δίκης, προκειμένου να κληθεί η προταθείσα από τον κατηγορούμενο μάρτυρας.
88)
678/2009 Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Δεκτός ως βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την παρεμπίπτουσα απόφαση του Δικαστηρίου, που απέρριψε δις, το υπό του κατηγορουμένου υποβληθέν αίτημα αναβολής της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις και για διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης. Αναιρεί και παραπέμπει.
89)
684/2009 Ψευδής καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρος και συκοφαντική δυσφήμηση. 1. Ο πρώτος λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, διότι το Δικαστήριο, παρά το νόμο, δέχθηκε παράσταση πολιτικής αγωγής της εγκαλούσας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, χωρίς η εν λόγω παθούσα στη δήλωση παραστάσεως, να προσδιορίζει το περιεχόμενο της βλάβης και τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ των αξιοποίνων πράξεων και της βλάβης που υπέστη, ούτε και ποία από τις τρεις πράξεις αφορά, είν...
90)
707/2009 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε αίτημα αναβολής κατ’ άρθρο 349 του ΚΠΔ και στη συνέχεια την έφεση ως ανυποστήρικτη. Ελλείπει η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ως προς την παρεμπίπτουσα απόφαση. Αναιρεί και παραπέμπει.
91)
728/2009 Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει έφεση ως ανυποστήρικτη. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας αιτήματος αναβολής και για υπέρβαση εξουσίας. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί.
92)
744/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως παράβαση του ΑΝ 690/1945, με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) της απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Υπάρχει αιτιολογία και ως προς την παρεμπίπτουσα απόφαση περί αναβολής. Δεν συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα, γιατί δεν έλαβε υπόψη του έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν κα...
93)
841/2009 Απορρίπτεται ο περί απολύτου ακυρότητας λόγος αναιρέσεως λόγω λήψεως υπόψη μη αναγνωσθέντος εγγράφου, διότι δεν προκύπτει ότι λήφθηκε υπόψη ευθέως και αμέσως και πάντως, διότι η ύπαρξη και το περιεχόμενό του προκύπτει από άλλο νόμιμο αποδεικτικό μέσο (καταθέσεις μαρτύρων). Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται να υπάρχει σε όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα αν είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως περί ελλείψεως αιτιολογίας της παρεμπιπτούσης, απορριπτικής τ...
94)
865/2009 Απάτη, κατ’ εξακολούθηση (πλημμέλημα). Στοιχεία αδικήματος (386 ΠΚ). Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή, υπέρβασης εξουσίας. Έγγραφα. Προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων. Αίτημα αναβολής για να προσέλθουν και εξετασθούν μάρτυρες. Αιτιολογία απορρίψεως του αιτήματος, εφόσον είναι ορισμένο. Λόγος αναίρεσης για αντιφάσεις του σκεπτικού. Απόρριψη λόγων αναίρεσης και προσθέτων λόγων. Απορρίπτει αίτηση και προσθέτους λόγους.
95)
960/2009 Καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμηση. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επάρκεια αιτιολογίας. Επαρκής αιτιολογία και της παρεμπίπτουσας αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται αίτημα αναβολής. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων και απόρριψη λόγου για απόλυτη ακυρότητα. Μη συνδρομή των όρων της κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος αναφοράς προς την Αρχή. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας, θεμελιούμενη στην έλλειψη αδείας για την άσκηση ποινικής διώξεως.
96)
982/2009 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης, εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος, μετ’ απόρριψη του αιτήματος αναβολής.
97)
1053/2009 Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται και για την απόρριψη του αιτήματος αναβολής για σημαντικά αίτια. Αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος της κατηγορούμενης για αναβολή της δίκης λόγω ασθενείας της, για την απόδειξη της οποίας προσκομίστηκε ιατρική βεβαίωση και κατέθεσε και μάρτυρας, επειδή δεν αναφέρονται στην απόφαση περιστατικά που να καθιστούν χωρίς αποδεικτική αξία την ιατρική βεβαίωση και την κατάθεση. Αναιρείται η απόφαση αφενός για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του ...
98)
1086/2009 Ερήμην. Επανάληψη διαδικασίας. Απόρριψη της αίτησης για επανάληψη της διαδικασίας με την επίκληση νέων αποδεικτικών στοιχείων καθόσον αυτά αλυσιτελώς προβάλλονται και δεν καθίσταται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος. Απόρριψη αιτήματος αναβολής εκδίκασης της παραπάνω αίτησης για λόγους αδυναμίας εμφάνισης του αιτούντος συνεπεία προβλημάτων υγείας, ως αναπόδεικτου, και για διορισμό δικηγόρου λόγω απορίας του, λόγω μη επίκλησης υποβολής αρμοδίως και εμπροθέσμως σχετικής αίτησης. Απορρίπτει αίτημα ανα...
99)
1144/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πρέπει να εκτείνεται και στις παρεμπίπτουσες (μη οριστική) αποφάσεις, όπως είναι η περί αναβολής η μη τοιαύτη για σημαντικό αίτιο. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας όταν ελήφθη υπόψη έγγραφο που δεν ανεγνώσθη. Για το ξενόγλωσσο έγγραφο πρέπει να αναφέρεται στα πρακτικά ότι είναι συντεταγμένο σε ξένη γλώσσα και ποία και ότι ανεγνώσθη αυτούσιο και όχι σε ελληνική μετάφραση. Πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο κατηγορούμενος ήταν σε θέση να αντιληφθεί το περιεχόμενό του...
100)
1228/2009 Συκοφαντική δυσφήμιση φυσικού προσώπου κατ' εξακολούθηση. Έννοια. Απαιτείται άμεσος δόλος (ΑΠ 2121/2008, 73/2002). 1. Από τη διάταξη του άρθρου 326 παρ. 3 ΚΠΔ, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 366 ΠΚ, συνάγεται ότι αφορά τις περιπτώσεις που εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορουμένου κατηγορία για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως του άρθρου 362 ΠΚ, η επίδοση δε σχετικής δηλώσεως και της γνωστοποιήσεως των ονομάτων μαρτύρων προς απόδειξη της αληθείας στον εισαγγελέα και τον εγκαλούντα, επιβάλλετ...
101)
1239/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης που απέρριψε αίτημα αναβολής δίκης στο πρόσωπο του κατηγορουμένου και στο πρόσωπο του συνηγόρου του. Πότε είναι ορισμένο το σχετικό αίτημα και πότε απαιτείται ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία στην απόφαση για απόρριψή του. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης λόγω μη βασιμότητας του σχετικού λόγου αναίρεσης.
102)
1277/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του ΠΔ 70/1990 (για τους κανόνες εργασίας στα ναυπηγεία), με την επίκληση των λόγων α) της απόλυτης ακυρότητας, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και γ) της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Υπάρχει έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, από το γεγονός ότι δεν απάντησε στο αίτημα αναβολής. Αναιρεί και παραπέμπει. Παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων.
103)
1359/2009 Ερημοδικία κατηγορουμένου στη μετ' αναβολή συζήτηση. Αν ο εκκαλών ή ο συνήγορός του, εμφανίσθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης για να υποστηρίξει την έφεση του και στην συνέχεια μετά την έναρξη της συζητήσεως αποχώρησε, λογίζεται σαν να ήταν παρών και στο υπόλοιπο μέρος της δίκης, το δε δικαστήριο, δεν μπορεί να απορρίψει την έφεση του ως ανυποστήρικτη κατά το άρθρο 501 ΚΠΔ, αλλά οφείλει να την ερευνήσει στην ουσία. Το ίδιο ισχύει και όταν ο εκκαλών κατηγορούμενος ή ο συνή...
104)
1430/2009 Α. Παραβάσεις του Ν. Περί ναρκωτικών (Διαμετακόμιση μέσω Ελληνικού Πλοίου). Β. Εισαγωγή σε πλοίο ναρκωτικών με κίνδυνο κατάσχεσης αυτού. Άρθρο 297 ΠΚ. 1. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο 1ος και 2ος λόγος αναιρέσεως και 2ος των προσθέτων, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, τόσον για την ενοχή, όσον και για την απόρριψη αιτήματος αναβολής για διεξαγωγή αποδείξεων κα...
105)
1433/2009 Απάτη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, ποσού ιδιαίτερα μεγάλης αξίας οφέλους - ζημίας, που υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. 1. Η διάταξη του άρθρου 386 παρ. 3 Α΄ ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 2721/1999, κατά το πρώτο σκέλος της, για τον κακουργηματικό χαρακτήρα της πράξεως απαιτεί τέλεση κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το ποσό του οφέλους ή της ζημίας να υπερβαίνει το ποσόν των 5.000.000 δραχμών (ΑΠ 222/2008, 1074/2006). Είναι απορρι...
106)
1447/2009 Άρθρο 340 παρ. 1, 349 ΚΠΔ. Το αίτημα για αναβολή (λόγου κωλύματος συνηγόρου του κατηγορουμένου στην προκειμένη περίπτωση) απόκειται μεν στην κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας, όμως τούτο οφείλει να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόρριψή του (άρθρο 83 παρ. 3 του Συντάγματος, 139 ΚΠΔ άλλως λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Δ΄ ΚΠΔ. Εφόσον το δικαστήριο, χωρίς να αιτιολογήσει το απορριπτικό αίτημα της αναβολής, προχώρησε σε καταδικαστική απόφαση, λόγος αναιρέσεως ...
107)
1539/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Αίτημα περί αναβολής της δίκης κατ΄ άρθρο 59 ΚΠΔ. Απόρριψή του πρέπει να είναι αιτιολογημένη, έστω και αν απόκειται στην κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου. Η απλή απόρριψή του συνιστά έλλειψη ακροάσεως. Πρέπει όμως το αίτημα να είναι ορισμένο. Ακυρότητα κατ' άρθρο 171§1γ ΚΠΔ δημιουργεί η παράβαση των διατάξεων για την αναστολή της ποινικής διώξεως, όχι για την αναβολή της δίκης. Απορρίπτει λόγο απολύτου ακυρότητος.
108)
1586/2009 Αιτιολογία. Αιτιολογία απαιτείται σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις ανεξάρτητα του αν αυτό απαιτείται ειδικά από το νόμο ή αν είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Και η παρεμπίπτουσα απόφαση που απορρίπτει αίτημα του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις, μολονότι η κρίση του δικαστηρίου για το αν πρέπει ή όχι να αναβληθεί η δίκη είναι ανέλεγκτη, πρέπει να έχει ειδική και ε...
109)
1654/2009 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Απόρριψη λόγων αναίρεσης για: α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένη εφαρμογή των περί παραγραφής διατάξεων, γ) έλλειψη αιτιολογίας της απορριπτικής κρίσεως του Δικαστηρίου επί του αιτήματος αναβολής κατ' άρθρο 59 §1 ΚΠΔ, δ) απόλυτη ακυρότητα λόγω λήψεως υπόψη μη αναγνωσθέντων εγγράφων και ε) απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως του Δικαστηρίου.
110)
1678/2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας που απέρριψε κατ' ουσία το αίτημα του κατηγορουμένου για οριστική παύση της ποινικής δίωξης κατ' άρθρο 344 ΠΚ, καθώς και το αίτημα αναβολής προκειμένου να κληθεί και καταθέσει μάρτυρας. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση.
111)
1713/2009 α) Αίτημα αναβολής της δίκης στον Άρειο Πάγο λόγω κωλύματος του συνηγόρου, β) Απόρριψη του αιτήματος, γ) Απόρριψη αναίρεσης εφ' όσον ο κατηγορούμενος δεν παραστάθηκε με συνήγορο στον Άρειο Πάγο. Απορρίπτει αίτηση.
112)
1792/2009 Απόρριψη έφεσης ως ανυποστήρικτης μετ' απόρριψη αιτήματος νέας αναβολής της δίκης. Πλήρης και αιτιολογημένη αιτιολογία απόρριψης του εν λόγω αιτήματος. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατά της ανωτέρω απορριπτικής απόφασης με λόγους την έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας του δικαστηρίου της ουσίας.
113)
1799/2009 Λαθρεμπορία. Παράβαση ν. 2960/ 2001. Όλοι οι συναφείς λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ, κύριοι και πρόσθετοι, με τους οποίους ειδικότερα προ-βάλλεται η ελλιπής, ασαφής και αντιφατική αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως, τόσον για την ενοχή, όσον και για την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού περί αναβολής της δίκης και η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων περί λαθρεμπορίας, των οποίων υποστηρίζεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ε...
114)
1843/2009 Αναιρείται κατά παραδοχή των λόγων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για υπέρβαση εξουσίας. Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών με την οποία απερρίφθη ως ανυποστήρικτη η έφεση του αναιρεσείοντος κατά της σε βάρος του καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που είχε εκδοθεί ερήμην του, καθόσον το Πενταμελές Εφετείο απέρριψε προηγουμένως χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αίτημα αναβολής της κατ' έφεση δίκης που είχε υποβληθεί για λογαριασμό το...
115)
1880/2009 Πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση και ψευδής ανώμοτη κατάθεση. Έννοια όρων. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται για όλες τις αποφάσεις ανεξάρτητα αν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες. Απόρριψη αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Αιτιολογημένη. Λόγος αναιρέσεως η έλλειψη άνω αιτιολογίας και ως προς ενοχή. Έλλειψη νόμιμης βάσης αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενος λόγος. Απορρίπτει αίτηση.
116)
1890/2009 Η απαιτούμενη κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία εκτείνεται σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξάρτητα του αν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Λόγος αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως αβάσιμη, διότι η περί απορρίψεως του αιτήματος της αναβολής παρεμπίπτουσα απόφαση ...
117)
1894/2009 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα αναβολής του αναιρεσείοντος και στη συνέχεια η έφεσή του ως ανυποστήρικτη.
118)
1895/2009 Μη καταβολή ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών. Αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Εκείνος που ζητεί αναβολή για να προσκομίσει απόφαση του ΙΚΑ περί ρυθμίσεως της οφειλής του πρέπει να αποδεικνύει συγχρόνως ότι είχε καταβάλει εμπρόθεσμα προς το ΙΚΑ τις τρέχουσες από 1.4.2007 και εφεξής ασφαλιστικές εισφορές. Αιτιολογείται η απόφαση και ως προς την κρίση περί της ενοχής, Απορρίπτεται η αίτηση.
119)
1907/2009 Παράβαση της διάταξης του άρθρου 58 του Ν. 2190/1920. Εν γνώσει της πλαστότητας χρήση πλαστών πιστοποιητικών περί καταθέσεως μετοχών, χάριν δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση. Παθόντες είναι οι κύριοι των μετοχών, οι οποίοι φέρονται ψευδώς στα κατατιθέμενα πιστοποιητικά, ότι δεν ανήκουν σ' αυτούς αλλά σε τρίτους, οι οποίοι και έχουν το δικαίωμα να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες, Απορριπτέος ο περί του αντιθέτου λόγος για απόλυτη ακυρότητα. Για να έχει την υποχρέωση το δικαστήριο να αιτιολογ...
120)
1934/2009 Παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση. Αίτημα αναβολής για να προσέλθουν οι απολιπόμενοι μάρτυρες. Απορρίπτει. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται για όλες τις αποφάσεις ανεξάρτητα αν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες. Απόρριψη αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Αιτιολογημένη. Λόγος αναιρέσεως. Η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Η απόφαση έχει την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτει.
121)
1937/2009 Ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση. Ηθική αυτουργία. Έννοια όρων. Παράπονα ως προς απόρριψη αιτήματος αναβολής για νέες αποδείξεις. Αίτηση για αναίρεση λόγω ελλείψεως εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς ενοχή. Αίτημα για αυτεπάγγελτη εξέταση κάθε άλλου λόγου αναιρέσεως. Αιτίαση. Λόγος για απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας διότι έλαβε υπόψη έγγραφα που αναγνώστηκαν χωρίς να προσδιορίζονται κατά τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Λόγος για απόλυτη ακρότητα στο ακροατήριο, γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στο ...
122)
1970/2009 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Στοιχεία του εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό των κατηγορουμένων, οι οποίοι ως μέλη του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας με ενεργό συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, δεν κατέβαλαν στο ΙΚΑ τις οφειλόμενες εργοδοτικές και εργατικές εισφορές για το απασχοληθέν προσωπικό. Ορθή απόρριψη ισχυρισμών: α) περί μη νομίμου εκδόσεως της σχετικής Πράξεως Επιβολής Εισφορών κατά την κρίση του ΙΚΑ (άρθρ. 26 παρ. ii του ΑΝ 1846/1951), β) περί ...
123)
2004/2009 Παθητική δωροδοκία. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Αίτημα αναβολής δίκης. Αιτιολογία για την απόρριψή του. Αιτίαση για περιεχόμενο πρακτικών χωρίς την προσβολή τους ως πλαστών. Απόρριψη αίτησης.
124)
2030/2009 Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή για φύλαξη κλεισμένων πραγμάτων (άρθρ. 178 του ΠΚ). Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και η σφράγιση επιβάλλεται από την αρχή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας. Αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό του κατηγορουμένου, ο οποίος, ενώ είχε σφραγιστεί από τη Δημοτική Αρχή το κατάστημά του (καφενείο), επειδή λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας, έθραυσε τις σφραγίδες και συνέχισε να το λειτουργεί. Αιτιολογημένη α...
125)
2187/2009 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα αναβολής του αναιρεσείοντος και στη συνέχεια η έφεσή του ως ανυποστήρικτη.
126)
2294/2009 Απόρριψη αιτήματος για δεύτερη αναβολή. Μη προσκομιδή πληρεξουσίου μέσα στη διήμερη προθεσμία που τάχθηκε. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως ανυποστήρικτης λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
127)
2363/2009 Αναίρεση Εισαγγελέως ΑΠ κατά αθωωτικής αποφάσεως κατ' άρθρο 505 § 2 ΚΠΔ (ΑΠ 380/2009). Έλλειψη αιτιολογίας παρεμπίπτουσας απόφασης που απέρριψε αίτημα αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Αόριστο το αίτημα. Όχι υποχρέωση αιτιολογήσεως. (ΑΠ 74/2009, ΑΠ 434/2009, 2468/2008). Απόρριψη αιτήσεως.
128)
2382/2009 Πράξεις: Πλαστογραφία με χρήση από την οποία το επιδιωχθέν όφελος και η αντίστοιχη βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Ψευδής καταμήνυση κατ' εξακολούθηση. Ψευδορκία μάρτυρα. Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως η απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο λόγω απορρίψεως αιτήματος αναβολής για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, έλλειψη αιτιολογίας αποφάσεως. Απορρίπτει αίτηση.
129)
2399/2009 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία και αναιτιολόγητα απόρριψη του αιτήματος αναβολής λόγω σημαντικών αιτιών στο πρόσωπο του κατηγορουμένου.
130)
2405/2009 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αρνητικών της κατηγορίας ισχυρισμών και ως προς τη μη λήψη υπόψη όλων των αποδεικτικών μέσων. Λόγος ότι δεν αξιολογήθηκαν ορθά τα αποδεικτικά μέσα και ότι δεν αιτιολογείται η αξιοπιστία των καταθέσεων των πολιτικώς εναγόντων σε σχ...
131)
2505/2009 Παράνομη εκχέρσωση. Στοιχεία του εγκλήματος. Απόρριψη του αιτήματος αναβολής δίκης. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας απόρριψης αιτήματος αναβολής και της κρίσης περί ενοχής. Μη βάσιμο των λόγων αυτών των αναιρέσεων δύο καταδικασθέντων κατηγορουμένων και απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης.
132)
19/2008 Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για πλαστογραφία (άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ) και για ψευδή δήλωση (άρθρα 8 και 22 ν. 1599/1986). Ορθώς απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής προκειμένου να διενεργηθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη. Αποτελεί Αρχή ο Αυτόνομος Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Α.Ο.Ε.Κ.). Διαπράττει το αδίκημα του άρθρου 22 ν. 1599/1986 ο δηλώνων ψευδώς κατά το άρθρο 8 αυτού ψευδή γεγονότα.
133)
127/2008 Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει αναβολή της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις, με σκοπό να προσαχθούν νέες αποδείξεις. Το δικαστήριο οφείλει να απαντήσει στο υποβαλλόμενο αίτημα αναβολής και σε περίπτωση απόρριψής του να αιτιολογήσει ειδικά την απόφασή του. Αν απορρίψει το αίτημα χωρίς την απαιτούμενη ειδική αιτιολογία, θεμελιώνεται λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ενώ η μη απάντηση στο αίτημα (σιγή απόρριψης συνιστά έλλειψη ακρόασης, η οποία θεμελιών...
134)
198/2008 Πρώτος και δεύτερος λόγος (Δ΄) αιτιολογημένη απόρριψη δύο αιτημάτων για αναβολή της δίκης. Τρίτος λόγος όχι λόγος εφέσεως για ένσταση ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσμα-τος απαράδεκτος. Τέταρτος λόγος: (ένσταση παραγραφής) και αυτός ο λόγος αόριστος και εντεύθεν απαράδεκτος.
135)
227/2008 Παθητική δωροδοκία. Αναίρεση με την επίκληση ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και υπερβάσεως εξουσίας ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής ή διακοπής της δίκης. Αναιρεί και παύει οριστικά ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
136)
231/2008 Κακουργηματική απάτη. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση λόγου αναιρέσεως της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (έλλειψη αιτιολογίας στην παρεμπίπτουσα απόφαση που απέρριψε το αίτημα για αναβολή της δίκης λόγω σημαντικών αιτιών, στο πρόσωπο της κατηγορούμενης και το αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης). Αναιρεί και παραπέμπει.
137)
234/2008 Κακουργηματική απάτη. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση λόγου αναιρέσεως της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας - έλλειψη αιτιολογίας στην παρεμπίπτουσα απόφαση που απέρριψε το αίτημα για αναβολή της δίκης λόγω σημαντικών αιτιών, στο πρόσωπο της κατηγορούμενης και το αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Αναιρεί και παραπέμπει.
138)
472/2008 Αναίρεση αποφάσεως (που απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη), με την επίκληση του λόγου της ελλιπούς αιτιολογίας. Το Δικαστήριο που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη, έχει δε προηγηθεί απόφαση περί αναβολής, έχει την υποχρέωση να αναφέρει, ότι η απόφαση αυτή είναι αναβλητική και ότι με αυτήν, αναβλήθηκε η εκδίκαση της έφεσης στη ρητή δικάσιμο, κατά την οποία αυτή απορρίφθηκε. Αναιρεί και παραπέμπει.
139)
552/2008 Αναβολή δίκης. Το Δικαστήριο οφείλει να αιτιολογήσει ειδικά την απόρριψή του. Ζητήθηκε η αναβολή της δίκης, από δικηγόρο που χειρίζεται το αστικό μέρος της υπόθεσης, γιατί ο δικηγόρος που χειρίζεται το ποινικό της μέρος την ίδια ημέρα υπερασπίζεται άλλον πελάτη, προσωρινά κρατούμενο, σε άλλη πόλη, σε ανώτερο δικαστήριο, και για το λόγο ότι ο κατηγορούμενος είναι ναυτικός και ταξιδεύει. Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναβολής, διότι δέχτηκε ότι ο κατηγορούμενος εξουσιοδοτεί, πλην του ως άνω δικ...
140)
783/2008 α) Αιτιολογημένη απόρριψη αναβολής (απορρίπτεται σχετικός λόγος), β) Η έφεση κρίθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκηθείσα και μετά κήρυξε το ως Εφετείο δικάσαν Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας την αναιρεσείουσα αθώα για μερικές πράξεις του κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος, ενώ κατά τα λοιπά απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη, χωρίς να προχωρήσει σε νέα επιμέτρηση της ποινής (άρν. υπέρβαση εξουσίας. Δεκτός σχετικός λόγος). Αναιρεί εν μέρει (ως προς διάταξή της για απόρριψη εφέσεως ως ανυποστήρικτη). Παρ...
141)
827/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Επιτρεπτή καθ’ ολοκληρία παραπομπή στην εισαγγελική πρόταση. Όχι αντίθεση στην ΕΣΔΑ. Αίτημα διενεργείας περαιτέρω ανακρίσεως. Η διεξαγωγή περαιτέρω ανακρίσεως απόκειται στην ανέλεγκτη κρίση του Συμβουλίου. Η απόρριψη όμως του αιτήματος πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Αιτιολογημένη παραπομπή και απόρριψη αιτήματος διενέργειας περαιτέρω ανακρίσεως. Απόρριψη αναιρέσεως.
142)
898/2008 Αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής και μετά ταύτα απόρριψη εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Δεκτός λόγος αναίρεσης Δ΄ (καθώς και υπέρβαση εξουσίας για την απόρριψη της εφέσεως). Αναιρεί και παραπέμπει.
143)
917/2008 Εμπορία ανθρώπων κατά ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση. Ειδική αιτιολογία, τόσο για την ενοχή, όσο και για το απορριφθέν αίτημα προβολής βιντεοκασέτας. Όχι υποβολή αιτήματος αναβολής της υποθέσεως. Απέλαση ως μέτρο ασφαλείας. Παραδεκτά επιβάλλεται για πρώτη φορά από το Εφετείο (470 εδ. β΄ ΚΠοινΔ). Ελλιπής, όμως, η αιτιολογία για την απέλαση της αποφάσεως. Δεκτός λόγος Δ΄. Αναιρεί ως προς τη διάταξη περί ισόβιας απελάσεως του αναιρεσείοντος. Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος της.
144)
960/2008 Απάτη από κοινού κατ’ εξακολούθηση, κατά συνήθεια άνω των 15.000 ευρώ. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Με το N. 2721/99 πέρα από την κατ’ επάγγελμα ή συνήθεια τέλεση της απάτης, απαιτείται το συνολικό όφελος να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. Ο N. 2721/99 είναι ευνοϊκότερος ως προς τη ρύθμιση αυτή του N. 2408/96. Στην κατ’ εξακολούθηση τέλεση της απάτης δεν απαιτείται κάθε μερικότερη πράξη να επέφερε οφέλη ή ζημία άνω των 1...
145)
983/2008 Αιτιολογία. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται να υπάρχει σε όλες, χωρίς εξαίρεση τις δικαστικές αποφάσεις, επομένως και στις παρεμπίπτουσες. Η αιτιολογία ελλείπει, αν δε αναφέρονται καθόλου, ούτε συνοπτικά τα αποδεικτικά μέσα. Δέχεται την αναίρεση διότι το Εφετείο, σε παρεμπίπτουσα απόφαση, αν και αναγνώσθηκαν τρία έγγραφα, δεν κάνει μνεία του ότι ελήφθησαν τα έγγραφα αυτά υπόψη και απορρίπτει το αίτημα περί αναβολής. Αναιρείται η απόφαση.
146)
1060/2008 Αιτιολογημένη καταδίκη για κλοπή. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής. Δεν δημιουργείται ακυρότητα όταν το δικαστήριο δεν αποφαίνεται άμεσα επί του υποβληθέντος αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις, αλλά ενιαίως με το σκεπτικό επί της ενοχής. Απόρριψη αιτήσεως.
147)
1091/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Πότε στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη ιατρού για αδίκημα τελούμενο από αμέλεια. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για σωματική βλάβη από αμέλεια ιατρού χειρουργού, ο οποίος, ενεργήσας χειρουργική επέμβαση στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (σπονδυλοδεσία) δεν περιέλαβε σ’ αυτήν (σπονδυλοδεσία) εξ αρχής κατά παράβαση των κανόνων της ιατρικής όλους τους σπονδύλους που ενεφάνιζαν το πρόβλημα για τη θεραπεία του οποίου επέλεξε τη συγκεκριμένη επέμβαση, με αποτέλεσμα ν...
148)
1127/2008 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη αιτήματος αναβολής. 2) Απόλυτη ακυρότητα από την απόρριψη αιτήματος αναβολής, προκειμένου να διορισθεί άλλος, εκτός του παραιτηθέντος, συνήγορος. Απορρίπτει αναίρεση.
149)
1307/2008 Αναίρεση αποφάσεως, που απέρριψε το αίτημα του εκκαλούντος, για αναβολή της δίκης, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας της παρεμπίπτουσας αποφάσεως. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αναίρεση.
150)
1308/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αιτιολογία αποφάσεως. Στοιχεία αδικήματος, άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997. Λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή νόμου και υπέρβαση εξουσίας, διότι η ποινική δίωξη, έπρεπε να κηρυχθεί απαράδεκτη, διότι δεν συνοδευόταν από επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας έκθεσης φορολογικού ελέγχου, των καταλογιστικών πράξεων των ενδίκων φόρων και αντίγραφο των στοιχείων από τα οποία να αποδεικνύεται η οριστικοποίηση της ένδικης φ...
151)
1364/2008 Σε περίπτωση εγκλήματος που διώκεται κατ’ έγκληση, εφόσον η έγκληση υποβλήθηκε μετά παρέλευση τριμήνου από την τέλεση του εγκλήματος, πρέπει να διαλαμβάνεται στην απόφαση και να προσδιορίζεται συγκεκριμένα ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος έλαβε γνώση της πράξης και του προσώπου που τη διέπραξε. Το δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλομένη την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία αναφορικά με τον χρόνο κατά τον οποίο ο εγκαλών έλαβε γνώση του χρόνου τελέσεως της εις βάρος ...
152)
1420/2008 Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω μη πρότασης του Εισαγγελέα επί της ενοχής, αφού από την επισκόπηση των πρακτικών προκύπτει το αντίθετο. Ομοίως για τη μη δόση του λόγου στο συνήγορο του κατηγορουμένου μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα, αφού από τα ίδια πρακτικά προκύπτει το αντίθετο. Απορρίπτει.
153)
1507/2008 Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε αίτημα αναβολής κατ’ άρθρο 349 του ΚΠΔ και στη συνέχεια την έφεση ως ανυποστήρικτη. Ελλείπει η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς την παρεμπίπτουσα απόφαση. Αναιρεί και παραπέμπει.
154)
1569/2008 Η απόφαση που απορρίπτει το αίτημα αναβολής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη (άρθ. 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 εδ. γ΄ του Κ.Π.Δ. όπως προστέθηκε με το άρθ. 2 παρ. 5 εδ. β΄ του Ν. 2408/1996). Ο λόγος αναβολής από το αρθ. 349 του ΚΠΔ αφορά και τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του κατηγορουμένου, που πρόκειται να τον εκπροσωπήσει κατ’ άρθ. 340 παρ. 2 του ΚΠΔ, όταν συντρέχει στο πρόσωπό του σημαντικό αίτιο, που υπάρχει και όταν ο συνήγορος αδυνατεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο, λόγω της απασχόλησ...
155)
1576/2008 Η παραδοχή ή μη του αιτήματος αναβολής της δίκης λόγω σημαντικών αιτίων απόκειται στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολόγηση της απόρριψης του αιτήματος αυτού. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση: α) λόγω ελλείψεως αιτιολογίας της απορριπτικής του αιτήματος αναβολής κρίσεως, και β) λόγω υπερβάσεως εξουσίας ως προς την εν συνεχεία απόρριψη της εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Αναιρεί. Παραπέμπει.
156)
1600/2008 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως που ασκείται κατά καταδικαστικής αποφάσεως από συνήγορο που δεν παρέστη στο δικαστήριο, και για τον οποίο, ασκούντα για λογαριασμό του καταδικασθέντος την αίτηση αναιρέσεως, δεν επισυνάπτεται σ΄ αυτήν πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση. Λόγω του απαραδέκτου της αιτήσεως για την άνω αιτία, το υποβαλλόμενο κατά τη συζήτηση αίτημα αναβολής απορρίπτεται διότι προϋπόθεση για την έρευνα και την παραδοχή του είναι η άσκηση παραδεκτής αναίρεσης. Απορρίπτει αίτημα για αναβολ...
157)
1630/2008 1) Υπεξαίρεση στην Υπηρεσία. 2) Ψευδής καταμήνυση κατ’ αγνώστου. Απορρίπτει αναίρεση για παραβάσεις του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ και Ε’ ΚΠΔ. Τι πρέπει να περιέχει η έφεση του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως. Έγγραφα κατ’ άρθ. 364 ΚΠΔ θεωρούνται εκείνα που αναφέρονται στην ενοχή ή αθωότητα του κατηγορουμένου. Η έφεση του κατηγορουμένου ή του Εισαγγελέα είναι διαδικαστικό έγγραφο, η μη ανάγνωση της οποίας δεν δημιουργεί ακυρότητα της διαδικασίας. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρ...
158)
1669/2008 Πότε καταδικαστική απόφαση έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ο λόγος της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας πρέπει να είναι σαφής και ορισμένος. Η ειδική αιτιολογία πρέπει να υπάρχει και στην παρεμπίπτουσα περί αναβολής απόφαση του δικαστηρίου (για να μην υπάρχει υπέρβαση εξουσίας [αρνητική], όταν χωρίς την άνω αιτιολογία προχώρησε στην περί ενοχής απόφαση). Εφαρμογή του άρθρου 6 § 3 στοιχ. γ’ ΕΣΔΑ. Παρέχεται δικηγόρος δωρεάν εις τον κατηγορούμενο, όταν δεν διαθέτει τα ...
159)
1679/2008 Στοιχεία ψευδούς βεβαίωσης (αρ. 242 παρ.1 ΠΚ). Δράστης του εγκλήματος της ψευδούς βεβαίωσης μπορεί να είναι μόνο υπάλληλος. Αποφασιστικό κριτήριο για την ιδιότητα του υπαλλήλου κατά το ποινικό δίκαιο έχει το είδος και η φύση της ανατιθεμένης σ’ αυτόν υπηρεσίας και ιδιαίτερα αν αυτή ανάγεται στην εξυπηρέτηση κρατικών σκοπών και δημοσίου συμφέροντος και όχι το έμμισθο ή άμισθο ή τιμητικό της θέσεώς του ή ο τρόπος ανάθεσης των καθηκόντων του. Στοιχεία απάτης. Έννοια απόπειρας. Αίτημα αναβολής της δ...
160)
1689/2008 Επαρκής αιτιολογία αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται το αίτημα του κατηγορουμένου-εκκαλούντος για αναβολή της δίκης. Από την μετά ταύτα απόρριψη της εφέσεως ως ανυποστήρικτης, το δικαστήριο δεν υπερβαίνει (αρνητικώς) την εξουσία του. Εάν η επίδοση της κλήσης για εμφάνιση του κατηγορούμενου στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο έγινε με θυροκόλληση, δεν είναι αναγκαία η επίδοση της κλήσης στον αντίκλητο δικηγόρο, εάν ο ως αντίκλητος διοριζόμενος με την έκθεση εφέσεως δεν υπηρετεί στην έδρα του δικαστηρί...
161)
1716/2008 Το αίτημα περί αναβολής υπόκειται εις την κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας αλλά τούτο οφείλει να απαντήσει, άλλως δημιουργείται ακυρότης σχετική (άρθρο 170 §1 ΚΠΔ). Πότε ακυρότης της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρο 170 § 2, ΚΠΔ, 510 § 1 στοιχ. Β΄ ΚΠΔ). Αναιρεί διότι το Εφετείο δεν απήντησε σε σχετικό αίτημα αναβολής για να προσέλθει μάρτυρας.
162)
1732/2008 Αιτιολογία. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται να υπάρχει σε όλες, χωρίς εξαίρεση τις δικαστικές αποφάσεις, επομένως και στις παρεμπίπτουσες. Αναιτιολόγητη απόφαση ως προς απόρριψη αιτήματος αναβολής, διότι δεν αναφέρεται το περιεχόμενο του προσκομισθέντος και αναγνωσθέντος εγγράφου, δεν σταθμίζονται οι λόγοι αδυναμίας εμφανίσεως του κατηγορουμένου και του δικηγόρου του κατά την ημέρα της δικασίμου στο Δικαστήριο και δεν αιτιολογείται για ποιο λόγο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις το...
163)
1744/2008 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στοιχεία του εγκλήματος. Απαιτείται δόλος για το επικίνδυνο του τρόπου τέλεσης. Αιτιολογημένη η απόφαση. Το δικαστήριο δεν ήταν υποχρεωμένο να απαντήσει σε αυτοτελή ισχυρισμό του κατηγορουμένου ο οποίος αν και είχε περιληφθεί σε υπόμνημα του αναιρεσείοντος που ενσωματώθηκε στα πρακτικά, δεν αναπτύχθηκε και προφορικά ούτε προκύπτει ότι έγινε προφορική αναφορά του αναιρεσείοντος ή του συνηγόρου του στο ουσιώδες περιεχόμενο αυτού. Αιτιολογημένη η απόρριψη του αιτήματος το...
164)
1789/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως. Αίτημα αναβολής αόριστο. Όχι υποχρέωση του δικαστηρίου να το απορρίψει με ειδική αιτιολογία. Απορρίπτει.
165)
1810/2008 Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος για κρείσσονες αποδείξεις. Αιτιολογημένη καταδίκη των αναιρεσειόντων για παράβαση του άρθρ. 1 του ΑΝ 86/1967. Για την πληρότητα της αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για παράβαση του ως άνω άρθρου απαιτείται να διαλαμβάνονται σ’ αυτήν η σε συγκεκριμένο χρόνο απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ασφαλισμένου στο οικείο ταμείο προσωπικού και τα χρηματικά ποσά των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Δεν είναι απαραίτητο για την πληρότητα της αιτιολογίας να ανα...
166)
1811/2008 Εάν ο εκκαλών κατά την συζήτηση της εφέσεως δεν εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια του συνηγόρου του, αν συντρέχει περίπτωση της παρ. 2 του 340, η έφεση απορρίπτεται ανυποστήρικτη - κατ’ άρθρον 501 § 4 ΚΠΔ. Εάν η έφεση ασκήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως και συντρέχει περίπτωση του άρθρου 370 εδ. β’ και γ΄ ΚΠΔ, το δικαστήριο παρά την απουσία του εκκαλούντος προχωρεί στην έκδοση σχετικής αποφάσεως. Ούτως εάν ο εκκαλών δεν εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου προς υποστήριξη της εφέσεώς του, το Εφετείο...
167)
1829/2008 Παράβαση των διατάξεων των άρθρων 15 παρ. 1α και 16 παρ. 1α του Ν. 1966/1991. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως και της παρεμπίπτουσας απορριπτικής αιτήματος αναβολής της δίκης.
168)
1838/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη ακροάσεως. Υπεβλήθη ορισμένως και παραδεκτώς αίτημα αναβολής της δίκης και το δικαστήριο παρέλειψε και ουδόλως απήντησε επί του αιτήματος.
169)
1981/2008 Αίτηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως που απορρίπτει ως ανυποστήρικτη την έφεση του απόντος εκκαλούντος, ύστερα από απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης. Λόγοι αναιρέσεως: 1ος. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής, 2ος. Υπέρβαση εξουσίας ως προς την απόρριψη της εφέσεως. Απορρίπτει την αναίρεση.
170)
2043/2008 1) Αίτημα αναβολής λόγω σημαντικών αιτίων. Το Δικαστήριο που απέρριψε το αίτημα αναβολής του κατηγορουμένου λόγω σημαντικών αιτίων, χωρίς επαρκή αιτιολογία, και ακολούθως, αν και εκπροσωπήθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία, μετά από έρευνα του βασίμου της κατηγορίας, κήρυξε αυτόν ένοχο της αποδιδομένης εις αυτόν κατηγορίας, υπέπεσε στην εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η΄ αρνητική υπέρβαση εξουσίας. 2) Ανακριτικά καθήκοντα. Μόνη η σύλληψη του κατηγορουμένου...
171)
2174/2008 Αιτιολογίας αποφάσεως που απορρίπτει αίτημα αναβολής και απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη. Δεν νομιμοποιείται να ζητήσει την αναβολή ο πληρεξούσιος δικηγόρος για κώλυμα που αφορά τον ίδιο προσωπικά και όχι τον κατηγορούμενο, πριν επιτραπεί από το Δικαστήριο η δια πληρεξουσίου παράσταση. Αιτιολογημένη η απόφαση που απορρίπτει το αίτημα αναβολής. Απορρίπτει την αναίρεση.
172)
2280/2008 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Λόγοι αναίρεσης: 1) για έλλειψη αιτιολογίας της παρεμπίπτουσας αποφάσεως με την οποία απορρίπτεται αίτημα αναβολής της δίκης. Το αίτημα υποβλήθηκε απαραδέκτως με την αίρεση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης. 2) Για απόλυτη ακυρότητα λόγω συνεκτιμήσεως μη αναγνωσθέντος εγγράφου (ΠΕΕ). Δεν επέρχεται απόλυτη ακυρότητα όταν το Δικαστήριο έλαβε υπόψη έγγραφο που δεν αναγνώσθηκε δημοσίως, εφόσο...
173)
2296/2008 Αναιτιολόγητη απόρριψη του αιτήματος του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου για αναβολή της συζητήσεως της υποθέσεως. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την εν λόγω διάταξή της και περαιτέρω ως προς τη διάταξή της με την οποία απορρίφθηκε η έφεσή του ως ανυποστήρικτη, λόγω υπερβάσεως εξουσίας.
174)
2314/2008 Αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για έλλειψη ακρόασης διότι δεν προκύπτει από τα πρακτικά, τα οποία δεν προσβάλλονται ως πλαστά, ότι υποβλήθηκε.
175)
2328/2008 1) Αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, γιατί δεν προσδιορίζεται η ταυτότητα των αναγνωσθέντων εγγράφων. Όταν αναγιγνώσκονται τα πρακτικά του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, θεωρούνται ότι αναγιγνώσκονται και οι περιλαμβανόμενες σε αυτά μαρτυρικές καταθέσεις και τα εκεί αναγνωσθέντα έγγραφα. Ορισμένη η αναφορά στα πρακτικά του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ότι αναγνώσθηκαν τα έγγραφα που αναφέρονται στη σελίδα 6 των αναγνωσθέντων πρακτικών του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. 2) Αβά...
176)
2391/2008 Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται για όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα αν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες. Η παρεμπίπτουσα απόφαση που απορρίπτεται αίτηση του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης λόγω σημαντικών αιτίων κατά την Κ.Π.Δ. 349, πρέπει να είναι ιδιαίτερα αιτιολογημένη, διαφορετικά ιδρύεται ο κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ Κ.Π.Δ. λόγος αναιρέσεως. Επίσης το Δικαστήριο απορρίπτοντας την έφεση ως ανυποστήρικτη, ενώ δεν απέρριψε αιτιολογημένα το αίτημα αναβολής,...
177)
2392/2008 Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται για όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα αν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες. Η παρεμπίπτουσα απόφαση που απορρίπτεται αίτηση του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης λόγω σημαντικών αιτίων κατά την Κ.Π.Δ. 349, πρέπει να είναι ιδιαίτερα αιτιολογημένη, διαφορετικά ιδρύεται ο κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ Κ.Π.Δ. λόγος αναιρέσεως. Επίσης το Δικαστήριο απορρίπτοντας την έφεση ως ανυποστήρικτη, ενώ δεν απέρριψε αιτιολογημένα το αίτημα αναβολής,...
178)
2398/2008 Η αναιτιολόγητη απόρριψη του αιτήματος του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης κατ’ άρ. 352 Κ.Π.Δ. συνιστά λόγο αναίρεσης εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στ. Δ’ Κ.Π.Δ.. Η εν συνεχεία εκδίκαση της υπόθεσης συνιστά λόγο αναίρεσης εκ του άρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Η΄ Κ.Π.Δ.. Αναιρεί και παραπέμπει.
179)
2442/2008 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών. 1) Απορρίπτεται λόγος αναιρέσεως. Υπάρχει ειδική αιτιολογία και στην παρεμπίπτουσα απόφαση περί απορρίψεως υποβληθέντος αιτήματος αναβολής της δίκης, καίτοι το αίτημα αυτό ήταν αόριστο και δεν είχε υποχρέωση το Δικαστήριο να απαντήσει. 2) Απορρίπτεται ο πρόσθετος λόγος για μη λήψη υπόψη ισχυρισμού πτώχευσης και εκ τούτου αδυναμίας εξοφλήσεως των ενδίκων επιταγών, διότι δεν είχε υποβληθεί τέτοιος ισχυρισμός, αλλά και παρά ταύτα το Δικαστήριο αιτιολογημένα έχει απορρίψει...
180)
2468/2008 Ναρκωτικά. Αιτιολογία παρεμπίπτουσας απόφασης που απορρίπτει αίτημα αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Απορρίπτει το ένα από τα δύο αιτήματα χωρίς αιτιολογία. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και για υπέρβαση εξουσίας. Επίκληση στην απόφαση κατ’ επανάληψη, ότι λήφθηκαν υπόψη στην περί ενοχής κρίση καταθέσεις μαρτύρων υπερασπίσεως, χωρίς να προκύπτει ότι εξετάστηκαν τέτοιοι μάρτυρες. Ασάφεια ως προς την αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.
181)
2634/2008 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία. Απορρίπτει αναίρεση. Λόγοι αναιρέσεως: 1) Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος από τη μη αναγραφή των αληθών γεγονότων. Αβάσιμος. 2) Απόρριψη αιτήματος αναβολής, δικαιολογημένη. 3) Όχι ακυρότητα από απόρριψη αιτήματος εφόσον προκύπτει ότι δόθηκε ο λόγος στον Εισαγγελέα. 4) Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτει.
182)
3/2006 Όταν ο εκκαλών - κατηγορούμενος εμφανίζεται στο ακροατήριο δια πληρεξουσίου δικηγόρου, θεωρείται σαν να εμφανίζεται αυτοπροσώπως και όταν εμφανίζεται ο ίδιος ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κατά την έναρξη της διαδικασίας στην κατ’έφεση δίκη, για να υποστηρίξει την έφεσή του και στη συνέχεια αποχωρήσει, λογίζεται παρών και κατά την εξέλιξη και η έφεση δεν πρέπει να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη, αλλά να ερευνηθεί στην ουσία, το ίδιο δε ισχύει και όταν η δίκη αναβληθεί με παραδοχή σχετικού αιτήματος...
183)
8/2006 Όταν ο εκκαλών - κατηγορούμενος εμφανισθεί στο ακροατήριο κατά την έναρξη της διαδικασίας στην κατ’ έφεση δίκη και στη συνέχεια, μετά τη λήψη της ταυτότητάς του, η δίκη αναβληθεί, κατά παραδοχή σχετικού αιτήματος και στη νέα μετ’αναβολή δικάσιμο δεν εμφανισθεί, ούτε εκπροσωπηθεί από συνήγορο, το Δικαστήριο οφείλει να τον θεωρήσει παρόντα και να ερευνήσει την έφεσή του στην ουσία, αν δε απορρίψει την έφεση ως ανυποστήρικτη, υπερβαίνει την εξουσία του. Αναίρεση της απόφασης του Εφετείου που σε μία...
184)
7/2005 Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της παρεμπίπτουσας απόφασης που απέρριψε αίτημα αναβολής της δίκης λόγω συνδρομής σημαντικών αιτίων. Η παραγραφή ως θεσμός δημόσιας τάξης εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας ακόμη δε και από τον Άρειο Πάγο, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι τυπικά παραδεκτή, (ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα) και περιέχει ένα τουλάχιστον παραδεκτό και βάσιμο λόγος αναίρεσης. Η παρεμπίπτουσα αυτή απόφαση δεν είναι ειδικά...


<< Επιστροφή