<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αγορανομικός Κώδικας
1)
123/2012 Αγορανομική παράβαση – Αναιρεί. Μετά την κατάργηση με άρθρο 3 του Ν. 1401/1983 της παρ. 2 του άρθρου 36 του Αγορ/κου Κώδικα (ΝΔ 136/1946), που καθιέρωνε την ποινική ευθύνη των συμβατικά οριζομένων ως αγορ/κως υπευθύνων των επιχειρήσεων, ευθύνονται πλέον για κάθε αγορ/κή παράβαση στα αναφερόμενα καταστήματα ως αυτουργοί «ο κύριος της επιχειρήσεως ο διευθυντής και ο επόπτης» της επιχειρήσεως κλπ και όχι ο εκπρόσωπος της ΑΕ – παράβαση άρθρου 35 Αγ/κου Κώδικα και 11 του ΚΤΠ- η προσβαλλόμενη καταδικα...
2)
551/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που δίκασε ως Εφετείο για παράβαση του άρθρου 30 παρ. 15 του ν.δ. 136/1946 και της υπ' αριθμό 14/1989 (άρθρο 330) αγορανομικής διατάξεως του Υπ. Εμπορίου και καταδίκασε τον αναιρεσείοντα ως νόμιμο αντιπρόσωπο της ανωνύμου εταιρείας που κατείχε και διέθετε ακατάλληλα προς βρώση καταναλωτικά αγαθά δυνάμενα να προκαλέσουν κίνδυνο ή βλάβη στην υγεία των ανθρώπων. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά παραδοχή των λόγων αναιρέσεως για έλλ...
3)
654/2010 Αγορανομική παράβαση (άρθρο 32 § 4 του ν.δ. 136/1946). Έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως καταδικαστικής απόφασης, με την οποία κηρύχθηκαν ένοχοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ανωνύμου εταιρείας που διέθεσε στην κατανάλωση ακατάλληλα προς βρώση τρόφιμα, χωρίς την ύπαρξη στα πρόσωπά τους κάποιας άλλης ιδιότητας που ορίζεται στο άρθρο 36 § 1 του αγορανομικού κώδικα και χωρίς διασάφηση πως αυτοί εκπροσωπούσαν νόμιμα την ανώνυμη εταιρεία. Αναίρεση απόφασης και παραπο...
4)
739/2010 Αγορανομική παράβαση άρθρ. 30 § 12 ΝΔ 136/45. Μη επίδοση αποτελεσμάτων εξετάσεως δείγματος στον υπεύθυνο επιχειρήσεως ο οποίος, προκειμένου για ανώνυμη εταιρία είναι το Διοικητικό της Συμβούλιο ή το πρόσωπο που αυτό έχει εκχωρήσει τα δικαιώματα εκπροσωπήσεως της εταιρίας. Δεκτός λόγος της αιτήσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο.
5)
770/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του Αγορανομικού Κώδικα και ΠΔ 40/77. Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Απόρριψη της πρώτης λόγω ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. Αποδοχή λόγων αναιρέσεως της δεύτερης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Αναιρεί και παραπέμπει. Επεκτατικό αποτέλεσμα.
6)
1018/2010 Παράβαση άρθρου 31 § 4 Αγορανομικού Κώδικα (ν.δ. 136/1946) - παραποίηση ή νόθευση τροφίμων και γενικά ειδών βιοτικών αναγκών προοριζομένων για εμπορία. Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως του δικάσαντος σε δεύτερο βαθμό Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Γίνεται δεκτή η αίτηση για τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως. Δεν αναφέρεται αν ο αναιρεσείων κατά τον χρόνο τέλεσης της άνω αξιοποίνου πράξεως είχε μία από τις τρεις αναφερόμενες στο άρθρο 36 παρ. 1 του ν.δ. 136/19...
7)
524/2009 Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και νόμιμης βάσεως η προσβαλλόμενη, καταδικαστική για παράβαση του άρθρου 30 παρ. 12 του Αγορανομικού Κώδικα απόφαση, διότι δεν αναφέρεται σ’ αυτήν αν κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως συνέτρεχε στο πρόσωπο του αναιρεσείοντος η ιδιότητα του κυρίου, του διευθυντή ή του επόπτη της επιχειρήσεως, αφού μόνη η αναφερόμενη ιδιότητά του ως υπευθύνου και νομίμου εκπροσώπου δεν αρκεί και περαιτέρω, διότι αν και πρόκειται για παράβαση που διώκεται από δόλο ή από αμέλε...
8)
851/2009 Νόθευση καυσίμων. Παράβαση των άρθρων 30 παρ. 12 και 15, 31 παρ. 4 και 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα (ν.δ. 136/1946). Απόλυτη ακυρότητα, για μη τήρηση των διατάξεων, οι οποίες καθορίζουν την αναστολή της ποινικής διώξεως. Τέτοια περίπτωση προβλέπει η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 1 και 3 του ν.δ. 136/46. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία λήψεως δειγμάτων για χημική εξέταση, τη διαδικασία και τον τρόπο της εξετάσεως ανάγονται στην προδικασία και οι από την παραβίασή τους ακ...
9)
852/2009 Νόθευση καυσίμων. Παράβαση των άρθρων 30 παρ. 12 και 15, 31 παρ. 4 και 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα - (ν.δ. 136/1946). Απόλυτη ακυρότητα, για μη τήρηση των διατάξεων, οι οποίες καθορίζουν την αναστολή της ποινικής διώξεως. Τέτοια περίπτωση προβλέπει η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 1 και 3 του ν.δ. 136/46. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία λήψεως δειγμάτων για χημική εξέταση, τη διαδικασία και τον τρόπο της εξετάσεως ανάγονται στην προδικασία και οι από την παραβίασή τους ...
10)
853/2009 Νόθευση καυσίμων. Παράβαση των άρθρων 30 παρ. 12 και 15, 31 παρ. 4 και 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα - (ν.δ. 136/1946). Απόλυτη ακυρότητα, για μη τήρηση των διατάξεων, οι οποίες καθορίζουν την αναστολή της ποινικής διώξεως. Τέτοια περίπτωση προβλέπει η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 1 και 3 του ν.δ. 136/46. Κατά τα λοιπά οι διατάξεις που καθορίζουν τη διαδικασία λήψεως δειγμάτων για χημική εξέταση, τη διαδικασία και τον τρόπο της εξετάσεως ανάγονται στην προδικασία και οι από την παραβίασή τους ...
11)
963/2009 Παραβάσεις Αγορανομικού Κώδικα. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Αόριστη προβολή και απόρριψη ως απαραδέκτου λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, λόγω μη προσδιορισμού της ταυτότητας εγγράφων.
12)
1332/2009 1. Λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση. Αρθ. 155 ν. 2690/2001. 2. Κατοχή και Χρησιμοποίηση Πετρελαίου θέρμανσης, νοθευμένου, για άλλες χρήσεις κατ εξακολούθηση. 35 παρ. 2 ν. 2093/2002 σε συνδυασμό με 28 ν. 1650/1986. 3. Παράβαση άρθρου 30 παρ. 2 ΝΔ 136/1946 σε συνδ. με Υπουργική Απόφαση και ΑΧΣ. Α. Από τις διατάξεις των άρθρων 320 και 321 του ΚΠΔ προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος κλητεύεται στο ακροατήριο για να δικασθεί με επίδοση σ' αυτόν εγγράφου που περιέχει ακριβή καθορισμό των πράξεων για τις οποίε...
13)
1545/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση αγορανομικής διατάξεως (άρθρ. 30 § 15, Ν.Δ. 136/1946 και άρθρο 33) αυτού. Η πράξη τιμωρείται ή από δόλο ή από αμέλεια, η μορφή δε της υπαιτιότητας πρέπει να αναγράφεται στην απόφαση. Άρθρο 514 εδ. δ' ΚΠΔ όπως ισχύει. Το δικαστήριο του Αρείου Πάγου μπορεί να παραθέσει το άρθρο που εφηρμόσθη εάν δεν έχει παρατεθεί από το δικαστήριο της ουσίας. Απορρίπτει αίτηση. Συμπληρώνει με την παράθεση του άρθρου 30 παρ. 15 ΝΔ 136/1946.
14)
1917/2009 Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του Αγορανομικού Κώδικα, λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι ο αναιρεσείων φέρεται ως διαχειριστής της επιχειρήσεως, χωρίς να προσδιορίζεται όπως απαιτεί ο νόμος, αν ήταν κύριος, διευθυντής ή επόπτης τής επιχειρήσεως. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως, διότι αφού στην απόφαση α) ο αναιρεσείων φέρεται ως υπεύθυνος διαχειριστής ομόρρυθμης εταιρείας, η οποία στην επωνυμία της φέρει το όνομα του και β) ...
15)
14/2008 Παράβαση άρθρου 30 παρ. 12 ΝΔ 136/46 (Αγορανομικού Κώδικα) και του άρθρου 83 ενότ. Δ Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (νόθευση φέτας με αγελαδινό γάλα). Στοιχεία. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Υπάρχει και όταν, ενώ μια αξιόποινη πράξη τιμωρείται, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια δεν εκτίθενται στην απόφαση περιστατικά που να στηρίζουν την κρίση του δικαστηρίου ότι η πράξη αυτή τελέστηκε από πρόθεση και όχι από αμέλεια. Δέχεται αναίρεση.
16)
79/2008 Δύο εμπρόθεσμες αναιρέσεις του ιδίου αναιρεσείοντα, η 1η πριν από την καθαρογραφή της προσβαλλόμενης απόφασης. Θεωρείται ότι αλληλοσυμπληρώνονται. Αγορανομικές παραβάσεις. Παράβαση άρθρου 30 παρ. 12 ΝΔ 136/46 (Αγορανομικού Κώδικα). Τιμωρούνται ως αυτουργοί ο κύριος της επιχείρησης, ο διευθυντής και ο επόπτης. Όχι ο εκπρόσωπος της Α.Ε. . Παράβαση άρθρου 35 παρ. 1 ζ-3 και 11 παρ. 3 εδ. Ι και ΙΙ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Μη αναγραφή επί της συσκευασίας ενδείξεων ονομασίας πώλησης, κατάλογος συ...
17)
1086/2008 Αναιρεί καταδικαστική απόφαση για παράβαση του αγορανομικού κώδικα διότι δεν αναφέρεται η ιδιότητα του αναιρεσείοντος. Αναιρεί και παραπέμπει.
18)
1097/2008 Αναιρεί καταδικαστική απόφαση για παράβαση του αγορανομικού κώδικα διότι αναφέρεται ο αναιρεσείων ως αγορανομικώς υπεύθυνος. Αναιρεί και παραπέμπει.
19)
1417/2008 Αναιρεί καταδικαστική απόφαση για παράβαση των άρθρων 30 παρ. 12 και 31 παρ. 4 ν.δ. 136/1946 για έλλειψη αιτιολογίας γιατί δεν προκύπτει η μορφή υπαιτιότητας που δέχθηκε το Δικαστήριο. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
20)
1692/2008 Άρθρο 30 § 2 Αγορανομικού Κώδικος (Ν. 136/1946). Μετά την κατάργηση της § 2 του άρθρου 36 Ν. 136/1946 ισχύει η § 1 του άρθρου 36 που ορίζει ποιοι τιμωρούνται ως αυτουργοί. Όχι αγορανομικώς υπεύθυνος. Έλλειψη αιτιολογίας όταν δεν αναφέρει ότι είναι κύριος, διευθυντής, επόπτης καταστήματος εργοστασίου κλπ. Έλλειψη αιτιολογίας όταν δεν αναφέρει κατ’ είδος τα αποδεικτικά μέσα. Αναιρεί δια τις άνω ελλείψεις. Παραπέμπει.
21)
1776/2008 Μετά την κατάργηση της ευθύνης των αγορανομικώς υπευθύνων (άρθρο 36 §2) τιμωρούνται ως αυτουργοί ο κύριος της επιχειρήσεως, ο διευθυντής και ο επόπτης του εστιατορίου, κτλ. Έχει αιτιολογία η καταδικαστική απόφαση για τις άνω παραβάσεις όταν ο δράστης έχει μία από τις άνω ιδιότητες. Ενόψει του άρθρου 33 πρέπει για την αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως να προσδιορίζεται και εάν η πράξη ετελέσθη από πρόθεση ή αμέλεια. Αναιρεί και παραπέμπει.
22)
1959/2008 Παράβαση άρθρ. 30 § 12 Ν. 136/ 1946. Πότε αιτιολογία. Δεν απαιτείται να αναφέρει το χρόνο της εξέτασης και επανεξέτασης του δείγματος, ούτε ως παραβίαση δικαιωμάτων του κατηγορουμένου δύναται να θεωρηθεί (άρθρ. 171 §1 στοιχ. δ΄ ΚΠΔ) αφού έπρεπε η αιτίαση να προβληθεί μέχρι την αμετάκλητο παραπομπή στο ακροατήριο (άρθρ. 173 § 2, 174 § 1 ΚΠΔ), αλλιώς καλύπτεται. Ένσταση εκκρεμοδικίας: Δεν προβλήθηκε κατά τρόπον σαφή και ορισμένο και το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει. Απορρίπτει αναίρεσ...
23)
2272/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 30 παρ. 15 του Αγορανομικού Κώδικα. Δεν αιτιολογείται η παραδοχή εάν τελέστηκε από πρόθεση ή από αμέλεια. Αναιρεί και παραπέμπει.
24)
2607/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 30 παρ. 15 του Αγορανομικού Κώδικα. Δεν εκτίθεται στην απόφαση ότι η καταδικασθείσα κατηγορουμένη είχε την ιδιότητα του κυρίου της επιχειρήσεως ή του διευθυντή ή του επόπτη του καταστήματος ως απαιτεί η διάταξη του άρθρου 36 παρ. 2 του ΝΔ 136/1946. Παραπέμπει.


<< Επιστροφή