<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Παράβαση καθήκοντος
1)
1715/2017 Παράβαση καθήκοντος. Δέχεται Αναίρεση. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς τον απαιτούμενο υπερχειλή δόλο (δόλο
σκοπού). Παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων αναιρέσεως. ΠΟΠΔ για ορισμένες
κατ' εξακολούθηση πράξεις που υπέπεσαν σε παραγραφή. Παραπέμπει την υπόθεση
ως προς τι μη παραγραφείσες κατ' εξακολούθηση πράξεις για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστ'ηριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές.
2)
568/2015  
3)
1010/2015 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως αβάσιμη. Παράβαση Καθήκοντος Αντιδημάρχου - 259 ΠΚ. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για ασάφειες, αντιφάσεις αιτιολογικού και διατακτικού και γιατί δεν εκτίθεται από πού συνάγεται ο δόλος του κατ/νου.
4)
296/2013 Παράβαση καθήκοντος Δημοτικού Συμβουλίου. Ηθική Αυτουργία. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Το δεδικασμένο αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων δεν είναι, κατ' άρθρο 57 ΚΠΔ, δεσμευτικό για τα ποινικά δικαστήρια.
5)
297/2013 Παράβαση καθήκοντος. Αθώωση κατηγορουμένων. Ποινική Δικονομία. Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέως Α.Π. κατά αθωωτικής απόφασης. Λόγοι: Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής, λόγω ασθένειας της πολιτικώς ενάγουσας. Ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1Δ' ΚΠΔ λόγος αναίρεσης. Αναιρεί και παραπέμπει.
6)
397/2013 Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου για ασάφειες, αντιφάσεις αιτιολογικού και διατακτικού.
7)
553/2013 Παράβαση καθήκοντος. Αντιφατικές αιτιολογίες. Δεκτή αίτηση αναίρεσης.
8)
571/2013 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση από κοινού, η οποία, κατόπιν νομοθετικής μεταβολής μετά την παραπομπή (ν. 4055/2012), έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα. Στοιχεία εγκλήματος. Όχι αναγκαία οι αναφορά των επί μέρους πράξεων, με τις οποίες κάθε κατηγορούμενος συνέπραξε στην τέλεση αυτού. Θεμελίωση αρμοδιότητας δικαστηρίου μόνο στο γεγονός ότι η υπόθεση εισήχθη στο κατά την εισαγωγή της αρμόδιο δικαστήριο, ανεξαρτήτως μεταγενέστερου, κατόπιν νομοθετικής μεταβολής, διαφορετικού χαρακτηρ...
9)
887/2013 Παράβαση καθήκοντος. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Αντιδήμαρχος έδωσε εντολή στα αρμόδια όργανα να μεταφερθεί εκτός των ορίων του Δήμου προωθητικό μηχάνημα (εκσκαφέας) του Δήμου, προκειμένου να κατεδαφίσει μανδρότοιχο ιδιοκτησίας της πολιτικώς ενάγουσας, με σκοπό να τη βλάψει και να ωφελήσει τον θείο του ιδιοκτήτη ομόρου ακινήτου με τον οποίο η εγκαλούσα είχε διαμάχες ως προς το όριο του ακινήτου. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι: Έλλειψη ειδικής ...
10)
979/2013 Καταδικαστική απόφαση διοικητή νοσοκομείου για παράβαση καθήκοντος. Στοιχεία εγκλήματος. Οι θητεία των διοικητών που έληγε στις 28.2.2005 παρατάθηκε μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των υπουργικών αποφάσεων για το διορισμό των νέων και όχι μέχρι την ανάληψη από τους τελευταίους των καθηκόντων τους (άρθρο 42 παρ. 3 ν. 3329/2005 σε συνδ. με 2 παρ. 1 περ. η και 8 παρ. 1 εδ. α ν. 301/1976, που ίσχυε κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως). Το Τριμελές Εφετείο, που έκρινε αντιθέτως, εσφ...
11)
137/2012 Παράβαση καθήκοντος. Στοιχεία αντικειμενική υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Προκήρυξη με την οποία ανακοινώθηκε πρόσληψη από τους κατηγορουμένους, δημοτικούς υπαλλήλους, οκτώ ατόμων για τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου. Κάλυψη των θέσεων χωρίς να πληρούνται από τις δύο, οι προϋποθέσεις - τυπικά προσόντα. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αίτηση αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση...
12)
1490/2012 Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. - Λαθρεμπορία ΙΧΕ εισαχθέντος κοινοτικού αυτοκινήτου. - Πλαστογραφία με χρήση. 1. Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Β και Δ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ακρόασης και για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας , από την μη απάντηση και από τη σιγή απόρριψη υποβληθέντος σαφώς ορισμένου αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις.
13)
1495/2012 Καταδικαστική απόφαση νομάρχη για παράβαση καθήκοντος (υπέρβαση ακραίων ορίων διακριτικής εξουσίας). Στοιχεία εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών για πραγματική πλάνη, νομική πλάνη και σύγκρουση καθηκόντων που αποκλείει τον καταλογισμό. Δυνατός ο μη καταλογισμός της πράξεως στο δράστη, όταν αυτός παραβαίνει νομικό καθήκον υπό το κράτος αβάσταχτης ψυχικής πιέσεως. Ισχυρισμός περί παραβιάσεως της αρχής ne bis in idem δεν ήταν νόμιμος και ορθώς δεν απαντήθηκε. Ορθώς, γι...
14)
347/2010 1. Ψευδής βεβαίωση Προέδρου Κοινότητας κατ' εξακολούθηση (άρθρο 242 παρ. 1 ΠΚ) - Έννοια 2. Παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση (άρθρο 259 ΠΚ) - Έννοια. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας γιατί: α) δεν εκτίθεται από πού ανάγεται η γνώση του κατηγορουμένου για το ψευδές των βεβαιούμενων γεγονότων και β) δεν διευκρινίζεται στο αιτιολογικό, σε τι συνίσταται η σκοπούμενη, με τις δύο γενόμενες παράνομες μεταδημοτεύ...
15)
404/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση καθήκοντος, που απέρρεε από νομαρχιακή απόφαση, η οποία εκδόθηκε με βάση το άρθρο 16 Ν. 2516/1997 "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ..." από κοινού κατ' εξακολούθηση. Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως μετά προσθέτων λόγων και απόρριψη λόγων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία του εγκλήματος του άρθρου 259 ΠΚ. Ορθή εφαρμογή άρθρου 16 Ν....
16)
1001/2010 Καταδικαστική απόφαση κατά νομάρχη και νομαρχιακού συμβουλίου για παράβαση καθήκοντος. Απαράδεκτοι πρόσθετοι λόγοι λόγω μη τηρήσεως της 15νθήμερης προθεσμίας του άρθρου 509 § 2 ΚΠΔ. Τρόπος υπολογισμού της προθεσμίας. Ο αμέσως ζημιωθείς από την αξιόποινη πράξη του νομάρχη ή του νομαρχιακού συμβούλου μπορεί να παραστεί στο ποινικό δικαστήριο μόνο για υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ τις αστικές απαιτήσεις του κατά της αστικώς υπεύθυνης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης θα εισάγει στα διοικητικά δικαστήρια. ...
17)
1153/2010 Παράβαση καθήκοντος Διευθυντή ΙΚΑ (3ος κατηγορούμενος) και Προϊσταμένης Εσόδων, Υπαλλήλου ΙΚΑ (1η κατηγορουμένη) Έννοια άρθρ. 259 ΠΚ. Ηθική αυτουργία 2ου κατηγορουμένου ασφαλισμένου συνταξιούχου ΙΚΑ στις άνω δυο παραβάσεις καθήκοντος. Α) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας : 1) κατ' άρθρο 211 εδ. Α΄ ΚΠΔ από εξέταση ως μάρτυρα υπαλλήλου που άσκησε ΕΔΕ, 2) από εξέταση νέας μάρτυρος στο Εφετείο (εκ παραδρομής λάθος αναγραφή επωνύμου εξετασθείσας και πρ...
18)
1167/2010 Μη απάντηση από το Δικαστήριο στο αίτημα αναβολής της δίκης. Δημιουργία λόγου αναιρέσεως κατ' άρθρα 170 § 1 και 510 § 1 στοιχ. Β΄ ΚΠΔ. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης και παραγραφή λόγω παρόδου οκταετίας από την τέλεση του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος και παύση οριστική της ποινικής δίωξης από τον Άρειο Πάγο, αφού κρίθηκε παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης και ένας λόγος αναίρεσης παραδεκτός και βάσιμος.
19)
1226/2010 Παράβαση καθήκοντος. Έννοια. Ο δικαστικός επιμελητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 ΠΚ. Ο επιμελητής δικαιούται για κάθε ενέργεια να λάβει από τον εντολέα του τη νόμιμη αμοιβή, δικαιούται δε να αξιώσει πριν από κάθε ενέργεια προκαταβολή ολόκληρης ή μέρους της αμοιβής του. Αναιρεί διότι υπάρχουν ασάφειες και αντιφάσεις του σκεπτικού σε σχέση με το διατακτικό και έτσι στέρησε το Δικαστήριο τη νόμιμη βάση της προσβαλλομένης. Παραπέμπει.
20)
1388/2010 Παράβαση καθήκοντος. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού και με παράλειψη του αρμόδιου υπαλλήλου (προϊσταμένου Γραφείου Πολεοδομίας). Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη του λόγου αυτού ως αβασίμου. Απόρριψη σχετικών αιτήσεων αναίρεσης ως αβασίμων.
21)
1392/2010 Ψευδής βεβαίωση και παράβαση καθήκοντος από συμβολαιογράφο. Προϋποθέσεις κύρους της δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής στην προδικασία. Επαρκής αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
22)
1765/2010 Παράβαση καθήκοντος. Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου, που δίκασε κατ' έφεση, με λόγο την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογία, διότι το εκδόν την προσβαλλόμενη απόφαση Δικαστήριο διέλαβε ασαφή σε αυτή αιτιολογία, που καθιστά δυσχερή τον αναιρετικό έλεγχο και αναιρετέα την απόφαση για τον προβλεπόμενο από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγο, ο οποίος κρίνεται βάσιμος. Αναιρεί και παραπέμπει.
23)
146/2009 Αναίρεση Εισαγγελέα του ΑΠ κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο απέρριψε, κατ’ ουσία εκθέσεις προσφυγής κατά κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέως Εφετών, δια του οποίου παρεπέμφθησαν οι κατηγορούμενοι δήμαρχοι με απευθείας κλήση, για παράβαση καθήκοντος, ως αρμοδίου καθ’ ύλη και κατά τόπον δικαστηρίου, λόγω ιδιότητος τους ως Δημάρχων (αρθρ. 145 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, 111 παρ. 7 ΚΠΔ). Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος, έστω και α...
24)
549/2009 Παράβαση καθήκοντος και αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης. Ακυρότητα από τη μεταγωγή κατηγορουμένης για να απολογηθεί. Απορρίπτεται ο λόγος γιατί το αίτημα υποβλήθηκε από τους δικηγόρους που την εκπροσώπησαν στη δίκη μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας.
25)
676/2009 Παράβαση καθήκοντος μελών ΔΣ ΚΤΕΛ. 1. Έννοια 259 ΠΚ. Έννοια καθήκοντος υπηρεσίας υπαλλήλου (ΑΠ 543/06, 1062/02). 2. Υπάλληλοι, κατά 13 α και 263 α ΠΚ και τα μέλη του ΔΣ των ΚΤΕΛ ΑΕ, γιατί τα ΚΤΕΛ παρέχουν αγαθά ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο και ασκούν πράγματι δημόσια υπηρεσία, όπως συνάγεται από το ίδιο το Σύνταγμα (άρθρα 23 παρ. 2, 29 παρ. 3 106 παρ. 3) και πρόκειται περί επιχειρήσεων που ασκούν έμμεση κρατική εξουσία, επιδιώκοντας σκοπό τη δημόσια συγκοινωνία που ανήκει στο κράτος....
26)
924/2009 Παραπεμπτικό Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Αναιρεσείοντες με χωριστά δικόγραφα: Α) Ο ...- Οικονομολόγος. 1. Άμεση Συνέργεια σε Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική Ενέργεια. Β) Ο ...- Εφέτης : 1. Απάτη κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και συνήθεια, με συνολικό όφελος υπερβαίνων τα 15.000 ευρώ. 2. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία, κατ’ εξακολούθηση και συρροή (έννοια - Ολ.ΑΠ 9/2001). 3. Παράβαση καθήκοντος δικαστικού λειτουργού (πλημμέ...
27)
925/2009 Α. Παράβαση καθήκοντος (259 ΠΚ) Β. Παθητική Δωροδοκία (235 ΠΚ). 1. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι κατ’ ουσία οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως. Η πρώτη αναιρεσείουσα ορθά καταδικάστηκε για παθητική δωροδοκία, γιατί, κατά τις παραδοχές, ζήτησε με τη μεσολάβηση τρίτου για τον εαυτό της ωφελήματα και κατά τη συζήτηση του συμβιβασμού των φορολογικών υποθέσεων του πολιτικώς ενάγοντος φορολογουμένου, δέχθηκε πρόταση της συζύγου του άνω φορολογουμένου να της καταβάλει το ποσ...
28)
1033/2009 Παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) υπαλλήλου (Δασάρχη). Ένσταση δεδικασμένου. Αιτιολογία αποφάσεως που απορρίπτει σχετική ένσταση. Λόγος αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης και για έλλειψη αιτιολογίας. Δάση. Με το άρθρο 14 του Ν. 998/1979 θεσπίζεται διαδικασία για το χαρακτηρισμό της έκτασης ως δασικής ή μη προς το σκοπό της επίλυσης του σχετικού ζητήματος κατά τρόπο δεσμευτικό για τις διοικητικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες. Η απόφαση που εκδί...
29)
1230/2009 Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος Δ.Υ. Άρθρα 46 §1 και 259 ΠΚ. Έννοια ηθικής αυτουργίας. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, διότι στο αιτιολογικό αιτιολογείται πλήρως η ενοχή για την παράβαση καθήκοντος και αναφέρονται τα μέσα και ο τρόπος με τον οποίον ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία, παρακίνησε και πρ...
30)
1289/2009 Παράβαση καθήκοντος. Έννοια. Ίδρυση και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας. Η εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης μπορεί να αναφέρεται και σε άλλη μη ουσιαστική ποινική διάταξη που αποτελεί προϋπόθεση ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ασάφεια όταν δεν καθορίζεται από πού απορρέει το καθήκον για σφράγιση του καταστήματος. Ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος μόνο για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας του καταστήματος. Αναιρεί και παραπέμπει.
31)
1627/2009 Πράξεις: Α) Μαστροπεία κατά συρροή (11 περιπτώσεις) και κατ' επάγγελμα. και ενεργητική δωροδοκία κατά συρροή (2ου κατηγορουμένου). Μαστροπείας έννοια (ΑΠ 561/ 2008). Β) Ενεργητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και συρροή. Έννοια. Γ) Παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση - Έννοια (ΑΠ 2/2008). Δ) Ψευδής βεβαίωση κατ' εξακολούθηση. Ε) Παράβαση καθήκοντος Δημάρχου, κατ' εξακολούθηση. - Έννοια. 1) Αβάσιμοι ουσία οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολ...
32)
1687/2009 Παράβαση καθήκοντος. Δεν συνιστά παράβαση καθήκοντος η μη σφράγιση από το Δήμαρχο καταστημάτων για παραβίαση υγειονομικών διατάξεων. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για Δήμαρχο λόγω εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου και έλλειψη αιτιολογίας της. Παραπέμπει.
33)
1706/2009 Ψευδής βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος. Παράβαση καθήκοντος. Έγγραφο και τα πρακτικά κλήρωσης συνθέσεως Δικαστηρίου. ΠΟΠΔ για παράβαση καθήκοντος λόγω παραγραφής. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Αναιρεί κατά ένα μέρος ως προς τη διάταξη παράβασης καθήκοντος.
34)
1767/2009 Δύο αιτήσεις αναιρέσεως και πρόσθετοι λόγοι. Παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία. Ορθά απορρίφθηκαν οι εφέσεις των αναιρεσειόντων κατηγορουμένων, ως απαράδεκτες, λόγω μη αναγραφής στην έκθεση εφέσεως ουδενός λόγου εφέσεως και είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι για υπέρβαση εξουσίας και παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ λόγοι αναιρέσεως. Ορθά εφαρμόσθηκε το άρθρο 502 παρ. 1, 6 ΚΠΔ. αφού με τις προηγούμενες τέσσερις αναβολές της δίκης, κατ' άρθρον 349 ΚΠΔ και όχι για κρείσσονες αποδείξεις ή κατ' ά...
35)
1878/2009 Παράβαση καθήκοντος και ψευδής βεβαίωση κατ' εξακολούθηση από υπάλληλο Δήμου. Έννοια όρων. Αίτηση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αυτεπάγγελτη εξέταση και άλλου λόγου. Απορρίπτει αίτηση.
36)
2007/2009 Παράβαση καθήκοντος. Δήμαρχος που δεν εισήγαγε στο Δημοτικό Συμβούλιο ζήτημα ανακλήσεως αδείας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Λόγος για έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
37)
2081/2009 Ψευδής βεβαίωση. Παράβαση καθήκοντος. Δεκτός ως βάσιμος ο δεύτερος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς τον απορριφθέντα αυτοτελή ισχυρισμό του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου περί συγγνωστής νομικής πλάνης.
38)
2245/2009 Ψευδής βεβαίωση. Παράβαση καθήκοντος. Έννοια. Στοιχεία. Αληθής συρροή μεταξύ τους (ΑΠ 2056/2008, ΑΠ 820/2008, ΑΠ 811/2008, ΑΠ 696/2007, ΑΠ 130/2006, ΑΠ 2154/2005). Λήψη υπόψη και αξιολόγηση εγγράφου μη αναγνωσθέντος. Απόλυτη ακυρότητα (ΑΠ 2154/2005). Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση όταν το έγγραφο αναφέρεται ιστορικώς στο σκεπτικό ή το περιεχόμενό του προκύπτει από άλλα έγγραφα που αναγνώσθηκαν (ΑΠ 2526/2008). Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη - Πότε έχει τέτοια η απόφαση. Εσφαλμένη ερμηνεία ...
39)
2266/2009 Παράβαση καθήκοντος. Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Απορρίπτει αίτηση.
40)
2507/2009 Παράβαση καθήκοντος. Λόγος αναιρέσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Από την έναρξη ισχύος του Ν.2307/1995 η λειτουργική αρμοδιότητα των κατά το ΠΔ 180/1979 και της Αιβ/8577/8-9-1983 υγειονομικής διατάξεως αστυνομικών αρχών μεταφέρθηκε, και στο μεν δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ανατέθηκαν αποκλειστικά εφεξής τα θέματα α) χορηγήσεως, β) ανακλήσεως, γ) αφαιρέσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας και δ) σφραγίσεως των καταστημάτων, στον δε δήμαρχο ή πρόεδρο της Κοινότητας ανατέθ...
41)
7/2008 Το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος προϋποθέτει, α΄) υπαλληλική ιδιότητα, ως τέτοιας νοούμενης και της ιδιότητας του δικαστικού λειτουργού, μολονότι αυτός απολαμβάνει κατά το Σύνταγμα, λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας, δεν υπόκειται σε ιεραρχική εξάρτηση και δεν υπέχει καθήκον υπακοής και υποταγής, β΄) παράβαση των υπηρεσιακών του υπαίτιου καθηκόντων, ως καθήκοντος νοούμενου, όχι οποιουδήποτε υπαλληλικού καθήκοντος, προκύπτοντος από το νόμο ή τις οδηγίες της προϊσταμένης Αρχής, αλλά μόνο...
42)
9/2008 Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. Έλλειψη αιτιολογίας. Δεκτή αναίρεση.
43)
112/2008 Κηρύσσονται αθώοι για α΄) παράβαση καθήκοντος 45 και 98 και οι δύο κατηγορούμενοι και β΄) για 242 παρ. 2 ΠΚ ο πρώτος. Λόγοι Δ΄ και Ε΄. Δεκτός λόγος Δ΄ (όχι αιτιολόγηση σχετικά με ανυπαρξία δόλου κατηγορουμένων). Αναιρεί και παραπέμπει.
44)
219/2008 Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής απόφασης. Αιτιολογία. Παράβαση καθήκοντος, ψευδής βεβαίωση (υπαλλήλου του τμήματος αδειών οδήγησης), χρήση πλαστών. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Αναιρεί.
45)
811/2008 Παράβαση καθήκοντος Δημάρχου. Αρμοδιότητα Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την έκδοση αποφάσεων χορηγήσεως, ανακλήσεως, αφαιρέσεως αδείας λειτουργίας και σφραγίσεως καταστημάτων (άρθρο 11 παρ. 2α Ν. 2307/1995). Ασάφειες και αντιφάσεις καταδικαστικής για Δήμαρχο αποφάσεως για παράβαση καθήκοντος. Η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή μπορεί να αναφέρεται και σε άλλη διάταξη νόμου η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (Ολ. ΑΠ 3/1998). Αναιρείται για εκ πλαγίο...
46)
815/2008 Α) Παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. Β) Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως και απλή συνέργεια σε υφαρπαγή. Αθωωτική απόφαση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Αναίρεση εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για έλλειψη αιτιολογίας. Επάρκεια αιτιολογίας και απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως. Απορρίπτει.
47)
1350/2008 Παράβαση καθήκοντος. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Εκ πλαγίου παράβαση. 3) Ακυρότητα από λήψη υπόψη εγγράφων που δεν ανεγνώσθηκαν. Απορρίπτει αναίρεση.
48)
1366/2008 Παράβαση καθήκοντος. Νομιμοποίηση πολιτικής αγωγής Δημοσίου. Απόρριψη αναιρετικού λόγου άρθρο 510 § 1 περ. Α ΚΠΔ. Χρηματική ικανοποίηση. Παραγραφή 937 Α.Κ. Διακοπή άρθρου 260 Α.Κ. Άσκηση αγωγής ενώπιον ποινικού δικαστηρίου. Διακόπτει την παραγραφή. Απόρριψη αναιρετικού λόγου 510 § 1 στοιχ. Α ΚΠΔ. Έννοια παράβασης καθήκοντος. Καθήκοντα Λυκειακής Επιτροπής Π.Δ. 246/1998. Αιτιολογημένη καταδίκη καθηγήτριας, μέλους Λυκειακής Επιτροπής, η οποία δεν αντέδρασε σε ενέργειες προέδρου της Επιτροπής, όταν...
49)
1389/2008 Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση καθήκοντος, πλαστογραφία και ψευδή βεβαίωση. Λόγοι αναιρέσεως: Α) Έλλειψη αιτιολογίας, Β) Μη παράθεση στην απόφαση του σχετικού άρθρου του ποινικού νόμου και Γ) Απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
50)
1619/2008 Παθητική δωροδοκία - Στοιχεία. Παράβαση καθήκοντος - Στοιχεία. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Επεκτατικό αποτέλεσμα της αναιρέσεως και προς τον συγκατηγορούμενο που καταδικάστηκε για από κοινού με την αναιρεσείουσα παράβαση καθήκοντος. Αναιρεί και παραπέμπει.
51)
1674/2008 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος του αναιρεσείοντος, ο οποίος ως υπάλληλος Πολεοδομικού Γραφείου επιφορτισμένος με τον έλεγχο των φακέλων έκδοσης οικοδομικών αδειών με έκδοση φύλλου ελέγχου, παρέλειψε τις δέουσες ενέργειες που περιέχονταν στον κύκλο των καθηκόντων του και δεν ζήτησε να προσκομιστεί από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες για έκδοση οικοδομικής άδειας εκτός άλλων, και έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας για το αν το προς ανοικοδόμηση ακίνητο βρίσκεται ...
52)
1941/2008 Παράβαση καθήκοντος. Η προσβαλλόμενη απόφαση αιτιολογεί τον άμεσο δόλο του κατηγορουμένου και το σκοπό τούτου να προσπορίσει σε άλλον και συγκεκριμένα στα τέκνα του επίδομα ανεργίας που δεν εδικαιούντο. Περαιτέρω σαφής είναι η παραδοχή ότι ο αναιρεσείων υπηρετούσε στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ ως υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρ. 13 στοιχ. α΄ ΠΚ και στο αντικείμενό του αναγόταν η διαδικασία (έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών) για τη χορήγηση επιδομάτων ανεργίας παραδοχή από την οποία αυτονόητα προ...
53)
1977/2008 Παράβαση καθήκοντος - Στοιχεία. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος του κατηγορουμένου, ο οποίος παρέβη το καθήκον που είχε από τη φύση της υπηρεσίας του και δεν απέστειλε στην επιτροπή του άρθρου 18 Ν. 2218/1994 τους φακέλους με τα δικαιολογητικά των μη επιλεγέντων απ’ αυτόν υποψηφίων για πρόσληψη στα ΚΕΠ του Δήμου, όπως του ζητήθηκε, προκειμένου να εκδικασθούν οι ενώπιον της Επιτροπής αυτής προσφυγές, με σκοπό να μην ελεγχθεί, κατά την εκδίκαση των προσφυγών, η νομιμότητα τ...
54)
2056/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή βεβαίωση και παράβαση καθήκοντος, με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της απόλυτης ακυρότητας. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για αντιφατικές παραδοχές μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού. Παρέλκει η έρευνα του άλλου λόγου. Παραπέμπει.
55)
2229/2008 Παράβαση καθήκοντος από αιρετά όργανα των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. Ποιός δικαιούται να παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγων μόνο για την υποστήριξη της κατηγορίας. Οι συνήγοροι που εκπροσωπούν τους μη εμφανισθέντες κατηγορουμένους, δεν αποκτούν και την ιδιότητα των τελευταίων. Και συνεπώς δεν μπορούν να απολογηθούν για λογαριασμό τους, με συνέπεια να μην επέρχεται ακυρότητα. Αιτιολογείται η απόφαση και σωστά ερμηνεύεται η διάταξη του άρθρου 259 ΠΚ.
56)
2429/2008 Παράβαση καθήκοντος (άρ. 259 Π.Κ.) υπαλλήλων Διεύθυνσης Πολεοδομίας Πειραιώς. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί διότι δεν έλαβε υπόψη του το δικαστήριο έγγραφα που αναγνώστηκαν. Αυτεπάγγελτη έρευνα λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
57)
2430/2008 Η αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου προς εκδίκαση εφέσεων κατ’ αποφάσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου στηρίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι η υπόθεση εκδικάσθηκε πρωτοδίκως από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο και δεν επηρεάζεται από το ότι ο κατηγορούμενος μετά την εκδίκαση της υποθέσεως σε πρώτο βαθμό υπήχθη σε καθεστώς ιδιάζουσας δωσιδικίας, της οποίας αν απελάμβανε κατά το χρόνο της πράξεως ή εκδικάσεώς της σε πρώτο βαθμό η υπόθεση θα εισήγετο στο Τριμελές Εφετείο και κατ’ έφεση στο Πενταμ...
58)
2597/2008 Παράβαση καθήκοντος. Τελεί και ο αρμόδιος Εισηγητής για τη χορήγηση της επιδότησης κατά 50% της αμοιβής του μηχανικού για τις γεωργικές κατασκευές (άρθρο 26 του Ν. 2620/1997). Πότε η προσβαλλόμενη απόφαση έχει πλήρη αιτιολογία. Απορρίπτει.


<< Επιστροφή