<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Πολιτική αγωγή
1)
231/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για παράβαση ν. 2121/1993 του νομίμου εκπροσώπου εταιρίας που διατηρούσε πιτσαρία και εκτελούσε χωρίς δικαίωμα δημόσια μουσικές συνθέσεις που προστατεύονται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την εγκαλούσα. Παραδεκτώς λήφθηκε υπόψη μαρτυρική κατάθεση που περιέχεται στα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, τα οποία αναγνώσθηκαν. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Όσα έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά θεωρείται ότι έγιναν, εφόσον τα πρακτικά δεν προσβλήθηκαν ως πλαστά ούτε έχο...
2)
532/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση δικηγόρου, ο οποίος εισέπραξε, για λογαριασμό των εντολέων του, από ασφαλιστική εταιρία χρηματικό ποσό και δεν τους το απέδωσε, αλλά το ιδιοποιήθηκε. Στοιχεία εγκλήματος. Χρόνος τελέσεως είναι εκείνος, κατά τον οποίο ο δράστης εκδήλωσε, με συγκεκριμένη ενέργεια, την πρόθεσή του να ενσωματώσει το κινητό πράγμα στην περιουσία του. Όχι έλλειψη νόμιμης βάσεως. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί παραγραφής. Την έλλειψη ακροάσ...
3)
571/2015 Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ πρώτος λόγος αναιρέσεως απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας, για παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής, λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης.
4)
108/2013 Πολιτική αγωγή. Δεν είναι αναγκαίο να βεβαιώνεται στη σχετική με την πολιτική αγωγή αιτιολογία ότι η σχετική απαίτηση αποζημίωσης ήταν και εκκαθαρισμένη γιατί αυτό προκύπτει από τη μη παραπομπή της στα πολιτικά δικαστήρια. Περί του εκκαθαρισμένου ή μη το δικαστήριο κρίνει κυριαρχικά και ελεύθερα χωρίς να δεσμεύεται από τυπικές αποδείξεις. Παράσταση του Δημοσίου ως πολιτικώς ενάγοντος κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 68 ΚΠΔ. Απάτη σε βάρος του Δημοσίου. Στοιχεία εγκλήματος. Έλλειψη αιτιολογ...
5)
315/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση και υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Στοιχεία εγκλημάτων. Χρόνος τελέσεως του εγκλήματος της υφαρπαγής. Ιδιωτική πραγματογνωμοσύνη. Εκτιμάται ως έγγραφο. Όχι αναγκαία η αιτιολόγηση του αντίθετου πορίσματος, στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί συγγνωστής νομικής και πραγματικής πλάνης. Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής πρέπει να περιέχει τους λόγους στους οποίους...
6)
491/2013 Πολιτική αγωγή. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, τόσο στο πρωτοβάθμιο, όσο και στο δευτεροβάθμιο. Δεν παραιτήθηκε ο πολιτικώς ενάγων με σχετική δήλωση του στο δευτεροβάθμιο, αλλά επαναλήφθηκε η πρωτόδικη δήλωση και, ως εκ τούτου, ορθώς επιδικάστηκε η χρηματική ικανοποίηση. Υποχρεωτική η ανάγνωση των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης. Ως εκ τούτου δεν επήλθε ακυρότητα της διαδικασίας, ούτε παραβιάστηκαν οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο.
7)
811/2013 Καταχραστές Δημοσίου. Κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ' εξακολούθηση, με ζημία και αντίστοιχο όφελος άνω των 150.000 € εις βάρος Τραπεζών και ΝΠΔΔ. Κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση, με ζημία και αντίστοιχο όφελος άνω των 150.000 € εις βάρος Τραπεζών και ΝΠΔΔ. Τέλεση των ως άνω πράξεων με την ιδιαζόντως επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950 της επί μακρό χρόνο τέλεσης τους. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Κατάρτι...
8)
824/2013 1. Το ΤΑΑΣ έπρεπε να αποβληθεί από την ποινική διαδικασία, κατ' αυτεπάγγελτο έρευνα του δικαστηρίου, αδιάφορα της μη προβολής σχετικής ενστάσεως αποβολής εκ μέρους του κατηγορουμένου (ΑΠ 2409/2009), για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποιήσεως και συνεπώς, λόγω της ως παραπάνω παράνομης παράστασης της πολιτικής αγωγής, συνέτρεξε απόλυτη ακυρότητα της ποινικής διαδικασίας και ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠΔ, προβαλλόμενος συναφής τέταρτος λόγος αναιρέσεως του κυρίου δικογράφου της κρινόμενης αιτ...
9)
1084/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση. Πότε μπορεί να προσβληθεί η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ενώπιον του Αρείου Πάγου για πλαστότητα. Στα πρακτικά δεν απαιτείται να καταχωρίζονται οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στους μάρτυρες και οι απαντήσεις τους, εκτός αν ο κατηγορούμενος ζητήσει να καταχωρισθεί κάποια ερώτηση και η σχετική απάντηση. Μη καταχώριση τέτοιων ερωτήσεων και απαντήσεων, καθώς και εσφαλμένη ερμηνεία νομικής διατάξεως δεν συνιστούν πλαστότητα της αποφάσεως. Ορθά δεν απαντήθηκε ισ...
10)
1369/2013 Υπεξαίρεση από εντολοδόχο δικηγόρο και διαχειριστή ξένης περιουσίας, ποσού ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αναιρετικοί λόγοι: 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε και Η' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης και για υπέρβαση εξουσίας. 2. Την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, η οποία αφορά σε προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας στο ακροατήριο και είναι σχετική, αν δεν καλυφθεί, δηλαδή αν ο κατηγορού...
11)
1/2010 Αν το Συμβούλιο Εφετών παραπέμψει τον κατηγορούμενο στο ακροατήριο, μετά από έφεση του πολιτικώς ενάγοντος κατά του πρωτόδικου απαλλακτικού βουλεύματος, αναιρεθεί δε το παραπεμπτικό βούλευμα, με παραδοχή λόγων αναιρέσεως που αφορούν την κατηγορία (όπως είναι η εσφαλμένη του νόμου εφαρμογή ή η ελλιπής αιτιολογία) και όχι το παραδεκτό της εφέσεως του πολιτικώς ενάγοντος, το Συμβούλιο της Παραπομπής, δεν έχει εξουσία να ερευνήσει εκ νέου το παραδεκτό της εφέσεως, γιατί θα προσέκρουε στο τυπικό δεδι...
12)
54/2010 Καταδικαστική απόφαση για απάτη, από την οποία η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, και απόρριψη λόγων αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Η κρίση για το αν η ζημία είναι μεγάλη ανήκει στην ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, αλλά απαιτείται να προσδιορίζεται στην απόφαση το μέγεθος της ζημίας. Αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός των αποδεικτικών μέσων. Μεταξύ των αποδεικτικών μέσων δεν είναι αναγκαίο να μνημονεύεται ειδικά η κατάθεση τ...
13)
59/2010 Αφαίρεση (κλοπή) για την οποία ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε αθώος με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε από τον εγκαλούντα αδελφό του κατηγορουμένου, διότι δεν είχε παραστεί στο ακροατήριο του δικαστηρίου που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση για να δηλώσει στο ποινικό δικαστήριο ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων για αποζημίωση ή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εναντίον του κατηγορουμένου και επομένως η αίτηση αναιρέσεως ως ασκη...
14)
106/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρου μόνο του Α.Ν. 609/1945 (μη εμπρόθεσμη καταβολή δεδουλευμένων). Επήλθε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο που προήλθε από την παράσταση πολιτικής αγωγής της εργαζόμενης προς επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης για την παρακράτηση των αποδοχών της, καθόσον η επιδίκαση αυτής προϋποθέτει αδικοπραξία που στην προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχει. Δεκτός ο λόγος της αιτήσεως αναίρεσης. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφ...
15)
116/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Πλήρης και σαφής αιτιολογία του άμεσου δόλου. Πολιτική αγωγή. Παραγραφή της αξιώσεως. Μη προσβολή της ενστάσεως παραγραφής ενώπιον του δικαστηρίου. Μεταβίβαση της αξιώσεως στους κληρονόμους του πολιτικώς ενάγοντος.
16)
356/2010 Καταδικαστική απόφαση για απλή συνέργεια σε φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Απορρίπτεται ο λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως αβάσιμος. Απορρίπτεται επίσης ο πρόσθετος λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας με τον οποίο προβάλλεται η αιτίαση ότι δεν παρέστη νομίμως εναντίον του αναιρεσείοντα ως πολιτικώς ενάγουσας η Α.Ε. για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, καθόσον έπρεπε να παραστεί λόγω της ιδιότητός του ως Αντιδημάρχου, μόνο για υποστήριξη τ...
17)
457/2010 Πλαστογραφία με χρήση και απάτη. Στοιχεία των εγκλημάτων. Αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα από τον κατηγορούμενο, ο οποίος σε λευκό έγγραφο που είχε υπογράψει η εγκαλούσα για άλλο σκοπό, συμπλήρωσε ότι αυτή αποχωρεί οικειοθελώς από την εργασία της και το χρησιμοποίησε στη συνέχεια στο δικαστήριο, για να επιτύχει την απόρριψη σχετικής αγωγής της εγκαλούσης για ακυρότητα της απολύσεώς της. Η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, ο οποίος είναι και βασικός μάρτυρας κατηγορίας, δεν συνιστά ιδιαίτερ...
18)
486/2010 Πλαστογραφία (νόθευση) μετά χρήσεως και απάτη στο δικαστήριο. Στοιχεία των εγκλημάτων. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για τα ανωτέρω εγκλήματα του κατηγορουμένου, ο οποίος νόθευσε τιμολόγια και τα προσκόμισε στο Δικαστήριο για να εκδοθεί διαταγή πληρωμής. Είναι επιτρεπτή η μεταβολή κατηγορίας από κατάρτιση πλαστού σε νόθευση και το αντίθετο. Όταν η ενεργητική νομιμοποίηση του πολιτικώς ενάγοντος εξαρτάται κατ' ουσία από την εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων, μπορεί το δικαστήριο να αποφασίσει...
19)
509/2010 Πολιτική αγωγή. Παραγραφή του δικαιώματος. Ορθώς και νομίμως έγινε δεκτή η παράσταση, μολονότι παραγράφηκε η αξίωση, αφού ο κατηγορούμενος δεν επικαλέστηκε με ένσταση την παραγραφή. Απορρίπτει αίτηση.
20)
548/2010 Υπεξαίρεση σε βαθμό πλημμελήματος (375 παρ. 1 ΠΚ). Α) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των παραπάνω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων με εκ πλαγίου παράβαση. Β) Η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, ο οποίος είναι μεν διάδικος κατά την ποινική διαδικασία, είναι όμως και βασικός μάρτυρας κατηγορίας, δεν αποτελεί ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου και συν...
21)
558/2010 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση. Αντικείμενο πλαστογραφίας είναι και το φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου. Πότε αρχίζει η κύρια διαδικασία. Προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος. Όταν γίνει δεκτή η προσφυγή και παραπεμφθεί η υπόθεση στο συμβούλιο, μόνο από την κλήτευση του κατηγορουμένου μετά το παραπεμπτικό βούλευμα αρχίζει η κύρια διαδικασία και επέρχεται η αναστολή της παραγραφής, οπότε, στην περίπτωση αυτή, αίρονται οι συνέπειες από την οποιαδήποτε ακυρότητα τ...
22)
613/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όμως, εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, περιέχει και πραγματικά περιστατικά τόσο αναλυτικά κ...
23)
617/2010 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για απόλυτη ακυρότητα, από την παράνομη παράσταση της πολιτικής αγωγής μετά την παρέλευση πενταετίας, σε πλημμελήματα, από την υποβολή της μηνύσεως (ή εγκλήσεως) και της δηλώσεως παράστασης στο δικαστήριο. Αναιρεί και παραπέμπει.
24)
621/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεση από τον πολιτικώς ενάγοντα. Δεν υπόκειται σε αναίρεση μετά την τροποποίηση του άρθρου 482 §2 ΚΠΔ με άρθρο 41 §1 Ν. 3160/2003. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη (ΑΠ 360/2010, ΑΠ 1263/2006, ΑΠ 1760/2006) -.
25)
753/2010 Ψευδορκία μάρτυρος. Συκοφαντική δυσφήμηση - έννοια, στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 191/2010, ΑΠ 114/2010, ΑΠ 2005/2009, ΑΠ 173/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη - πότε υπάρχει στην απόφαση. Τι πρέπει να διαλαμβάνει για να είναι πλήρης ως προς ηθικό αυτουργό (ΑΠ 202/2008). Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εκ πλαγίου παράβαση - πότε υπάρχει. (ΑΠ 358/2010, ΑΠ 191/2010, 114/2010, ΑΠ 250/2009). Πολιτική αγωγή - πότε υπάρχει παρά...
26)
775/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για απόλυτη ακυρότητα εκ της φερομένης μη νόμιμης παράστασης της πολιτικής αγωγής.
27)
786/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου που κατεδίκασε σε δεύτερο βαθμό τον αναιρεσείοντα για α) χρήση πλαστών εγγράφων, β) υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Παράθεση από τον Άρειο Πάγο με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της επί της αναιρέσεως αποφάσεώς του της παραληφθείσης να παρατεθεί από το δικαστήριο της ουσίας διατάξεως του άρθρου 220 ΠΚ που εφαρμόσθηκε ως προς τη δεύτερη από τις αξιόποινες πράξεις κατ' άρθρο 514α ΚΠΔ. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ Κ...
28)
950/2010 Απόλυτη ακυρότης από την κακή παράσταση πολιτικής αγωγής. Παράβαση άρθρου μόνον ΑΝ 690/1945. Δεν νομιμοποιείται να παραστεί πολιτική αγωγή ο εργαζόμενος για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Δεν υπάρχει αδικοπραξία. Αναιρεί και παραπέμπει.
29)
1001/2010 Καταδικαστική απόφαση κατά νομάρχη και νομαρχιακού συμβουλίου για παράβαση καθήκοντος. Απαράδεκτοι πρόσθετοι λόγοι λόγω μη τηρήσεως της 15νθήμερης προθεσμίας του άρθρου 509 § 2 ΚΠΔ. Τρόπος υπολογισμού της προθεσμίας. Ο αμέσως ζημιωθείς από την αξιόποινη πράξη του νομάρχη ή του νομαρχιακού συμβούλου μπορεί να παραστεί στο ποινικό δικαστήριο μόνο για υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ τις αστικές απαιτήσεις του κατά της αστικώς υπεύθυνης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης θα εισάγει στα διοικητικά δικαστήρια. ...
30)
1123/2010 Συρρέοντα (αληθώς) εγκλήματα. Μεταβολή αιγιαλού με κατασκευή έργων χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου κτήματος και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών χωρίς άδεια της αρμόδιας Πολεοδομικής αρχής. Δεν είναι νόμιμη η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου ως πολιτικώς ενάγοντος για το τρίτο των ως άνω εγκλημάτων. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης και ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απόλυτη ακυρότητα για λήψη υπόψη από το Δικαστήριο εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν. Αίτ...
31)
1208/2010 Αίτηση αναιρέσεως της πολιτικώς ενάγουσας κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου με την οποία ανεβλήθη η εκδίκαση ποινικής υποθέσεως επί εφέσεως του κατηγορουμένου κατά καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για απλή σωματική βλάβη σε ρητή δικάσιμο για συνεκδίκαση με άλλη υπόθεση στην οποία κατηγορουμένη ήταν η ήδη αναιρεσείουσα με μηνυτή τον άνω κατηγορούμενο. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως διότι δεν είχε δικαίωμα να ασκήσει τέτοιο ένδικο μέσο κατά αποφάσεως του...
32)
1245/2010 Αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λάβει το λόγο ο εισαγγελέας ή ένας από τους διαδίκους έχουν το δικαίωμα να λάβουν το λόγο και οι υπόλοιποι διάδικοι, ο δε κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του έχουν το δικαίωμα να μιλούν πάντοτε τελευταίοι, πλην για να επέλθει απόλυτη ακυρότητα πρέπει ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του να ζητήσουν το λόγο και ο διευθύνων τη συζήτηση να τους το αρνηθεί, οπότε απαιτείται πλέον προσφυγή σε όλο το δικαστήριο κατά της άρνησης αυτής. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογί...
33)
1264/2010 Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα. Στοιχεία του εγκλήματος αυτού και αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης. Πολιτική αγωγή. Παραγραφή της σχετικής αστικής αξίωσης για ηθική βλάβη. Πότε προτείνεται και πότε αποβάλλεται η πολιτική αγωγή όταν αμφισβητείται ο χρόνος γνώσης της αδικοπραξίας που τελέσθηκε σε βάρος του πολιτικώς ενάγοντος και αποτελεί συγχρόνως εγκληματική πράξη. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης. Αποβολή πολιτικής αγωγής μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας. Απόρ...
34)
1277/2010 Κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση με σκοπό προσπόριση οφέλους άνω των 73.000 €. Καταδικαστική απόφαση. Πρώτη αίτηση αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα από τη συμμετοχή στο Ποινικό Δικαστήριο ως μέλους του Δικαστή που είχε συμμετάσχει στη σύνθεση του πολιτικού Δικαστηρίου για το αστικό μέρος τη...
35)
1385/2010 Πολιτική αγωγή. Έφεση Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών κατά αθωωτικής αποφάσεως. Ο πρωτοδίκως παραστάς πολιτικώς ενάγων μπορεί να παραστεί στο Εφετείο μόνον προς υποστήριξη της κατηγορίας, όχι και για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Αν παρά ταύτα επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση υπάρχει υπέρβαση εξουσίας του Εφετείου μόνον όμως για το επιδικασθέν ποσό. Αναιρείται εν μέρει η απόφαση κατά το κεφάλαιο αυτό δεν απαλείφεται η διάταξη περί επιδικάσεως χρηματικής ικαν...
36)
1392/2010 Ψευδής βεβαίωση και παράβαση καθήκοντος από συμβολαιογράφο. Προϋποθέσεις κύρους της δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής στην προδικασία. Επαρκής αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
37)
1420/2010 Απαράδεχτη αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος α) ασκηθείσα από πολιτικώς ενάγοντα β)στρεφόμενη κατά βουλεύματος που απέρριψε ένδικο μέσο ως απαράδεκτο Απορρίπτει αίτηση.
38)
1429/2010 Παραβίαση Υποχρέωσης Διατροφής ανηλίκων τέκνων ( άρθρ. 358 ΠΚ). 1) Κατά την έννοια του άρθρου 358 ΠΚ, στο δόλο του δράστη περιλαμβάνεται και η γνώση της περί διατροφής υποχρεώσεως βάσει δικαστικής αποφάσεως, χωρίς να απαιτείται και τυπική επίδοση στον κατηγορούμενο της αποφάσεως με δικαστικό. Η οικονομική δυνατότητα του υπόχρεου κρίνεται εν αναφορά προς την οικονομική κατάσταση και την επαγγελματική δραστηριότητα του κατηγορουμένου. Η απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου δεσμεύει το ποινικό δικαστή...
39)
1443/2010 Καταδολίευση δανειστών. Δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής- Χρόνος έγκλησης. Αιτιολογία απόφασης και ορθή εφαρμογή νόμου από Δικαστήριο της ουσίας. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής, μη εμπρόθεσμη υποβολή έγκλησης, έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου.
40)
1446/2010 Καταδικαστική απόφαση για χρήση υφαρπαγείσας ψευδούς βεβαιώσεως και ηθική αυτουργία σε υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Στοιχεία εγκλημάτων. Απόρριψη λόγων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απόρριψη λόγου για απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπόψη καταθέσεως της συγκατηγορουμένης του αναιρεσείοντος (211Α ΚΠΔ), γιατί το δικαστήριο στήριξε την καταδικαστική του κρίση όχι μόνο στην κατάθεση αυτής, αλλά και στα λοιπά αποδεικτικά μέσα (μάρτυρες, έγγραφα). Με τη διάταξη του άρθρου 220 ΠΚ ...
41)
1523/2010 Απόπειρα βιασμού, παράνομη οπλοφορία - απέλαση αλλοδαπού επί καταδίκης σε κάθειρξη ή φυλάκιση με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη χώρα. Το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να κρίνει περί του αναγκαίου ή μη της απελάσεως λαμβάνοντας υπόψη το είδος του εγκλήματος, τις συνέπειες αυτού, το χρόνο παραμονής του αλλοδαπού στο ελληνικό έδαφος, την εν γένει συμπεριφορά του, του επαγγελματικό προσανατολισμό και την ύπαρξη οικογένειας. Το ...
42)
1590/2010 Αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου από κατηγορούμενο για σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υπόχρεου. Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως λόγω μη κλητεύσεως από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να παραστεί του πολιτικώς ενάγοντος που είχε παραστεί στην κατ' έφεση δίκη, εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο και του είχε επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
43)
1628/2010 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης πολιτικώς ενάγοντος κατά αθωωτικής αποφάσεως ως απαράδεκτη, λόγω παραίτησης.
44)
1630/2010 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης πολιτικώς ενάγοντος ως απαράδεκτη, γιατί στρέφεται κατά βουλεύματος που αποφαίνεται να μη γίνει κατηγορία και κατ' αυτού, δεν χωρεί και δεν προβλέπεται από το νόμο οιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα στον εγκαλούντα, επομένως και αναίρεση.
45)
1656/2010 Αθωωτική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα, και ηθικά αυτουργία σ' αυτή. Η αναίρεση ασκήθηκε από τον πολιτικώς ενάγοντα που δεν καταδικάστηκε σε αποζημίωση και στα έξοδα Είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη (άρθρο 506 περ. γ ΚΠΔ) -.
46)
1707/2010 Παράβαση άρθρου μόνον ΑΝ 690/1945. Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατά του εργοδότου - κατηγορουμένου για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του. Απόλυτη ακυρότητα από την παράνομη παράσταση. Παραδοχή του σχετικού λόγου αναιρέσεως.
47)
1744/2010 Πλαστογραφία τραπεζικής επιταγή με χρήση από τον υπαίτιο. Αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής για τον αναιρεσείοντα απόφασης με λόγους (κύριους και πρόσθετους) από το αρθρ. 510 § 1 στοιχ. Α΄ και Δ΄ ΚΠΔ ως ακολούθως: 1) επίκληση απόλυτης ακυρότητας (άρθρ. 171 § 1δ ΚΠΔ) α) για λήψη υπόψη εγγράφου που αναγνώσθηκε, αλλά δεν επιδείχθηκε, καθώς και εγγράφων που αναφέρονται ατελώς στα πρακτικά (τρόπος καταχώρησης των εγγράφων στα πρακτικά), β) για παράλειψη του δικαστηρίου να δοθεί ο λόγος στον κα...
48)
1757/2010 Αρμόδιο να αποφασίσει για το ανασταλτικό αποτέλεσμα εφέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως μικτού ορκωτού δικαστηρίου είναι το ίδιο το μικτό ορκωτό και όχι μόνο οι τακτικοί δικαστές αυτού. Ορθή χορήγηση της αναστολής από το μικτό ορκωτό και απόρριψη της αιτήσεως του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αναίρεση, κατά το σημείο αυτό, της αποφάσεως του ΜΟΔ για υπέρβαση εξουσίας. Η πολιτική αγωγή δεν αγορεύει επί της ποινής και επί των ζητημάτων που συνδέονται με την ποινή (ανασταλτικό εφέσεως κ.λπ.). Απ...
49)
1844/2010 Στοιχειοθέτηση εγκλήματος κακουργηματικής υπεξαίρεσης κατ' εξακολούθηση. Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την ενοχή και την επιμέτρηση της ποινής (άρθρο 79 ΠΚ), για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης και για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (μη νόμιμη παράσταση πολιτικής αγωγής). Απόρριψη όλων των λόγων αυτών ως αβασίμων και απόρριψη αίτησης αναίρεσης συνολικά.
50)
1924/2010 Προσβαλλόμενο βούλευμα. Δέχθηκε ουσία έφεση πολιτικώς εναγουσών εταιριών, κατά πρωτοβαθμίου απαλλακτικού του αναιρεσείοντος 92/2009 βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και παραπέμπει τον αναιρεσείοντα για κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση, με ζημία άνω των 73.000 € (άρθρ. 386 παρ. 1,3 β ΠΚ). 1. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 484 παρ. 1 δ και β ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, του αναιρεσείοντος, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφα...
51)
1942/2010 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης με την επίκληση των λόγων α) της απόλυτης ακυρότητας στο ακροατήριο, β) της υπερβάσεως εξουσίας, γ) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και δ) εσφαλμένης εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 372 παρ.1 ΠΚ. Νομίμως επιδικάσθηκε υπέρ των πολιτικώς εναγόντων χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, που είχαν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στο πρωτοβάθμ...
52)
2026/2010 Επιταγές (άρθρο 79 ν. 5960/1933). Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της απόλυτης ακυρότητας, ως προς την παράσταση της πολιτικής αγωγής. Νόμιμα παραστάθηκε για λογαριασμό της πολιτικώς ενάγουσας τρίτο πρόσωπο, το οποίο είχε εξουσιοδοτηθεί με πρακτικό του Δ.Σ. της Α.Ε., το οποίο εξακολουθούσε να ισχύει, παρόλο που μεσολάβησε αλλαγή - αντικατάσταση του Δ.Σ. Απορρίπτει την αίτηση και επιβάλλει έξοδα και υπέρ της παραστάσας πολιτικώς ενάγουσας.
53)
2033/2010 Βούλευμα, που αποφαίνεται να μη γίνει κατηγορία. Δεν δικαιούται ο πολιτικώς ενάγων ν' ασκήσει αίτηση αναίρεσης κατά τέτοιου βουλεύματος. Απορρίπτει αιτήσεις, ως απαράδεκτες, λόγω άσκησης τούτων από τους πολιτικώς ενάγοντες.
54)
2052/2010 Συνεκδίκαση αιτήσεων αναιρέσεως κατηγορουμένου και Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως καταδικαστικής ως προς τον ένα κατηγορούμενο και αθωωτικής ως προς τον άλλο για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση κατ' εξακολούθηση. Αναίρεση ως προς αθωωτική διάταξη για έλλειψη αιτιολογίας και παραπομπή. Αόριστος λόγος αιτήσεως κατηγορουμένου για έλλειψη αιτιολογίας. Νομίμως παρέστη, ως πολιτικώς ενάγον, το ΙΚΑΕΤΑΜ, το οποίο ήταν το αμέσως παθόν από την αξιόποινη πράξη του αναιρεσείοντος. Από την πρωτόδικ...
55)
38/2009 Α. Πλαστογραφία με χρήση κατ΄ εξακολούθηση. Β. Απόπειρα απάτης επί Δικαστηρίου. 1) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Α) Απορριπτέος ο λόγος (α΄ σκέλος) ότι δεν αναγνώσθηκαν και δεν επιδείχθηκαν στην κατηγορουμένη η οικοδομική άδεια και το επισυναπτόμενο σε αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα για να προβάλει τις τυχόν παρατηρήσεις και αντιρρήσεις της, διότι από τα επισκοπούμενα πρακτικά προκύπτει ότι αναγνώσθηκε η οικοδομική άδεια, έστω αορίστως, αλλ’ όμως αυτή με το σχεδιάγραμμα αποτελούσαν το σώμα του...
56)
111/2009 Ψευδής βεβαίωση, με ζημία ιδιαίτερα μεγάλη σε βάρος του Δημοσίου. Άμεση συνέργεια σ’ αυτήν. Άμεση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου και άμεση συνέργεια στην ψευδή βεβαίωση. Λόγοι αναίρεσης: Απόλυτη ακυρότητα από παράσταση πολιτικής αγωγής, λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν και η ταυτότητα των οποίων δεν προσδιορίζονται, από απόρριψη αιτήματος δίχως πρόταση του Εισαγγελέα, από απόρριψη αιτήματος για διακοπή της δίκης προκειμένου να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία, υπέρβαση εξουσί...
57)
174/2009 Παράνομη το πρώτον στο Εφετείο παράσταση πολιτικής αγωγής και όταν εκδικάζεται έφεση του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως, ακόμη και για υποστήριξη μόνο της κατηγορίας. Αναιρεί, διότι η στο ποινικό δικαστήριο δήλωση και παράσταση πολιτικής αγωγής έγινε για πρώτη φορά στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο ανεπίτρεπτα και αφού δεν απορρίφθηκε και δεν αποβλήθηκε ο πολιτικώς ενάγων πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, αλλά μετά το πέρας αυτής δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, η...
58)
182/2009 Απάτη. Πολιτική Αγωγή. Απόλυτη ακυρότητα επιφέρει και η παρά το νόμο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία του ακροατηρίου. Τέτοια ακυρότητα υπάρχει και όταν η πολιτική αγωγή ασκηθεί, χωρίς να έχει αποβληθεί, για πρώτη φορά ενώπιον του Εφετείου ή από το ίδιο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) υπό ιδιότητα όμως διαφορετική από εκείνη που είχε παραστεί πρωτοδίκως. Η αξίωση χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης, δεν εκχωρείται ούτε κληρονομείται, εκτός αν αναγνωρίσθηκε με σύμβαση ή επιδόθηκ...
59)
196/2009 Άρθρο 482 ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά το άρθρο 41 παρ. 1 Ν. 3160/30-6-2003. Ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται να ζητήσει αναίρεση του βουλεύματος που παύει προσωρινά ή οριστικά την ποινική δίωξη κατά του κατηγορούμενου ή αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του ή κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη. Άρθρο 476 ΚΠΔ. Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως και ως τοιαύτη απορριπτέα.
60)
248/2009 Ψευδορκία μάρτυρα στα πλαίσια της προανάκρισης. Απόλυτη ακυρότητα από παράσταση πολιτικώς ενάγοντος στο Δικαστήριο, αφού δεν είναι άμεσα παθών. Αναιρεί απόφαση Εφετείου.
61)
282/2009 Πλαστογραφία (Πλαστή διαθήκη) Χρήση πλαστού από τον πλαστογράφο. Πότε τιμωρείται αυτοτελώς. Στοιχεία αδικήματος (πλημμέλημα). Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης διότι δεν προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα και ιδιαίτερα η κατάθεση του ανωμοτί εξετασθέντος πολιτικώς ενάγοντος. Απορρίπτει αναίρεση.
62)
354/2009 Παράβαση νόμου περί Σημάτων - Ν. 2239/1994. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και γ) της απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει την αναίρεση. Δαπάνη υπέρ της πολιτικώς ενάγουσας.
63)
357/2009 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και χρήση πλαστού εγγράφου (ΑΠ 447/2008, 497/2008). 1) Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αιτιολογείται επαρκώς η γνώση του κατηγορούμενου, αναφέρονται οι αρμόζουσες ποινικές διατάξεις 216 παρ. 1,2, 394 ΠΚ και το 375 ΠΚ (αφού η επιταγή που πλαστογραφήθηκε ήταν και κλεμμένη), ουδεμία ασάφεια ότι καταδικάστηκε για τις άνω 2 πράξεις και όχι για κλοπή κα...
64)
371/2009 Αυθαίρετο κτίσμα. Δεν αποτελεί εξωτερικό όρο του αξιοποίνου η τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού του ως αυθαιρέτου. Ανθρωποκτονία από (ασυνείδητη) αμέλεια. Παράσταση ως πολιτικώς ενάγουσας της ανήλικης που με συμβολαιογραφική πράξη αναγνωρίστηκε από το θανόντα ως τέκνο του. Δεν επηρεάζονται τα αποτελέσματα της αναγνώρισης, από το γεγονός ότι ο αναγνωρείσας (και πραγματικός πατέρας) δήλωσε στη συμβολαιογράφο ψευδή στοιχεία της ταυτότητάς του. Αιτιολογημένη η καταδίκη ιδιοκτήτη οικοδομής για ανθ...
65)
412/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική απάτη από κοινού και κατ’ επάγγελμα τελεσθείσα. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και ως απαράδεκτοι για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Για την πληρότητα της αιτιολογίας όσον αφορά τις αποδείξεις είναι επιτρεπτή η παραπομπή στην Εισαγγελική πρόταση, στην οποία αναφέρονται αυτά κατ’ είδος. Στην αναφορά σε καταθέσεις μαρτύρων περιέχεται και ανωμοτί κατάθεση. Απορρίπτει.
66)
427/2009 Απάτη με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία και πλαστογραφία μετά χρήσεως. Αληθινή συρροή. Ακυρότητα από κακή παράσταση πολιτικής αγωγής, λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν, μη δόση του λόγου στο δικηγόρο του κατηγορουμένου μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα. Απορρίπτει σχετικούς λόγους. Απορρίπτει αίτηση.
67)
534/2009 Απαράδεκτη αναίρεση του πολιτικώς ενάγοντος κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών. Απορρίπτει αίτηση.
68)
538/2009 Βούλευμα. Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 482 παρ. 1 ΚΠΔ εξέλιπε το δικαίωμα του πολιτικώς ενάγοντος να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος, το οποίο απορρίπτει ένδικο μέσο ως απαράδεκτο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναιρέσεως της πολιτικώς ενάγουσας κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη έφεση της αναιρεσείουσας. Απορρίπτει αίτηση.
69)
665/2009 Απαράδεκτη αναίρεση πολιτικώς ενάγοντα κατά βουλεύματος. Δεν παρέχεται δικαίωμα άσκησης αναίρεσης, η δε παραίτηση από την ασκηθείσα αναίρεση είναι άνευ εννόμου σημασίας.
70)
715/2009 Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος, που απέρριψε ως απαράδεκτη έφεση του πολιτικώς ενάγοντος από τον τελευταίο. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη, γιατί ο πολιτικώς ενάγων, μετά την ισχύ του ν. 3160/30-6-2003, κατά τα άρθρα 476 παρ. 2 και 482 παρ. 1, 483 ΚΠΔ, δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος που απορρίπτει έφεσή του ή κατά απαλλακτικού για τον κατηγορούμενο βουλεύματος (ΑΠ 2408/2008, 1599/2008). Οι ως άνω ρυθμίσεις και μετά το Ν. 3160/2003, που ανάγονται στην προθεσμία...
71)
759/2009 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης. Ασκήθηκε από πρόσωπο (πολιτικώς ενάγουσα) που δεν δικαιούται να ασκήσει αναίρεση.
72)
779/2009 Αποπλάνηση παιδιού νεότερου των 13 ετών. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 339 ΠΚ και απόλυτη ακυρότητα, που προκλήθηκε στο ακροατήριο, από την παράσταση της πολιτικής αγωγής.
73)
876/2009 Ο κατηγορούμενος (δικηγόρος των εγκαλούντων κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα) καταδικάστηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθηση. Νόμιμη παράσταση των εγκαλούντων ως πολιτικώς εναγόντων για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Απορρίπτεται ο μοναδικός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως.
74)
889/2009 Πρόσωπα δικαιούμενα σε άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως. Σ’ αυτά περιλαμβάνεται και ο πολιτικώς ενάγων, ο εγκαλών και ο μηνυτής, μόνο όμως αν καταδικάστηκαν σε αποζημίωση και στα έξοδα. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως της πολιτικώς ενάγουσας κατ’ αποφάσεως που κήρυξε απαράδεκτη την κατά του κατηγορουμένου ποινική δίωξη, χωρίς να την καταδικάσει σε αποζημίωση και στα έξοδα.
75)
894/2009 Αποπλάνηση παιδιού νεότερου των 13 ετών. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Έννοια ασελγών πράξεων. Εσφαλμένη ερμηνεία άρθρου 339 ΠΚ. Ακυρότητα από κακή παράσταση πολιτικής αγωγής δεν υπάρχει όταν η μητέρα παρίσταται για λογαριασμό του τέκνου της.
76)
925/2009 Α. Παράβαση καθήκοντος (259 ΠΚ) Β. Παθητική Δωροδοκία (235 ΠΚ). 1. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι κατ’ ουσία οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως. Η πρώτη αναιρεσείουσα ορθά καταδικάστηκε για παθητική δωροδοκία, γιατί, κατά τις παραδοχές, ζήτησε με τη μεσολάβηση τρίτου για τον εαυτό της ωφελήματα και κατά τη συζήτηση του συμβιβασμού των φορολογικών υποθέσεων του πολιτικώς ενάγοντος φορολογουμένου, δέχθηκε πρόταση της συζύγου του άνω φορολογουμένου να της καταβάλει το ποσ...
77)
931/2009 1. Απορρίπτει για 1ο αναιρεσείοντα λόγω παραίτησης. Ως προς 2ο και 3ο αναιρεσείοντες: 2. Κατά δε το άρθρο 173 παρ. 2 του ΚΠΔ, από τις απόλυτες ακυρότητες, που μνημονεύονται στο άρθρο 171, όσες αναφέρονται σε πράξεις της προδικασίας μπορούν να προτείνονται ωσότου να γίνει αμετάκλητη η παραπομπή στο ακροατήριο και κατά το επόμενο άρθρο 174 παρ. 1, ακυρότητα που δεν προτάθηκε, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο καλύπτεται, κατά δε το άρθρο 176 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αρμόδιο να κηρύξει την ακυρότητα...
78)
940/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Πότε υφίσταται απόλυτη ακυρότητα από παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής. Σχέση ασφαλιστικής εταιρείας με ασφαλιζόμενο ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτοκινήτου. Έγερση αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια και ρητή επιφύλαξη για μερικό ποσό, προκειμένου να εγερθεί η πολιτική αγωγή στα ποινικά δικαστήρια. Έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διάταξης. Εκ πλαγίου παράβαση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
79)
1040/2009 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων. Ψευδής βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση συμβολαιογράφου (ψευδής κατά περιεχόμενο δημόσια διαθήκη και ειδικό πληρεξούσιο). Ηθική αυτουργία στο έγκλημα της ψευδούς βεβαιώσεως της συμβολαιογράφου. Απάτη κατ' εξακολούθηση (ανάληψη χρημάτων με πληρεξούσιο που δε εξέφραζε τη βούληση του δικαιούχου). Χρήση πλαστού (του προαναφερόμενου πληρεξουσίου). Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία του άρθρου 242 παρ. 1 του ΠΚ με τον ισχυρισμό ότι η βεβαίωση του Συμβολαιογράφου, κατά την σύνταξη δ...
80)
1080/2009 Υπέρβαση εξουσίας, γιατί το Συμβούλιο εξέτασε στην ουσία της, έφεση πολιτικώς ενάγουσας η οποία ασκήθηκε απαραδέκτως, από πρόσωπο που δεν είχε δηλώσει νομότυπα παράσταση πολιτικής αγωγής. Αναιρεί. Κηρύσσει απαράδεκτη την έφεση της ανώνυμης εταιρίας.
81)
1333/2009 Αίτηση αναίρεσης αθωωτικής αποφάσεως πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, από πολιτικώς ενάγουσα, που αποβλήθηκε της διαδικασίας. Απορρίπτεται, κατ' άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, γιατί η αναιρεσείουσα πολιτικώς ενάγουσα, της οποίας απορρίφθηκε η πολιτική αγωγή λόγω πενταετούς παραγραφής, κατ' άρθρο 937 ΑΚ και αποβλήθηκε της ποινικής διαδικασίας, είχε κατά τα άρθρα 468 παρ.1 β, 486 παρ.1 β, 488 και 506 εδ. Γ΄ του ΚΠΔ, δικαίωμα εφέσεως, κατά το κεφάλαιο αυτό που απορρίφθηκε η πολιτ...
82)
1350/2009 Απαράδεκτη η αναίρεση από τον πολιτικώς ενάγοντα, κατά βουλεύματος μετά την 30.6.2003 (ν. 3160 άρθρο 41 παρ. 1). Απορρίπτει αναίρεση.
83)
1419/2009 Αίτηση αναίρεσης. Πριν από την τροποποίηση του άρθρου 482 παρ. 1 ΚΠΔ με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 3160/2003, αναίρεση κατά του βουλεύματος μπορούσε να ασκήσει και ο πολιτικός ενάγων. Μετά την αντικατάσταση του άρθρου αυτού αναίρεση κατά του βουλεύματος δεν μπορεί να ασκήσει ο πολιτικός ενάγων αλλά μόνο ο κατηγορούμενος και υπό τις διακρίσεις που τάσσει πλέον το άρθρο αυτό. Απορρίπτει την αναίρεση της πολιτικώς ενάγουσας κατά του βουλεύματος ως μη δικαιουμένης στην άσκησή της κατ' άρθρο 496 παρ. ...
84)
1487/2009 Απορρίπτει ως απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε από τον πολιτικώς ενάγοντα κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών.
85)
1489/2009 Πλαστογραφία. Απάτη. Υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση. Απορρίπτει λόγους για ακυρότητα από παράσταση πολιτικής αγωγής. Λήψη υπόψη από το Δικαστήριο εγγράφων των οποίων η ταυτότητα δεν προσδιορίζεται. Απόρριψη αιτήματος για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων και έλλειψης αιτιολογίας, από τη μη αναγραφή ως αυτοτελούς αποδεικτικού μέσου έγγραφης γνωμοδότησης. Απορρίπτει.
86)
1510/2009 Εξύβριση δια του τύπου. Στοιχεία εγκλήματος. Πολιτική αγωγή. Τι πρέπει να περιέχει η δήλωση για παράσταση πολιτικής αγωγής στο ποινικό δικαστήριο. Η ποινική διαδικασία δεν είναι άκυρη, ούτε η πολιτική αγωγή που ασκήθηκε σ' αυτήν αν δεν καταβληθεί το πρόσηβον τέλος δικαστικού ενσήμου. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Οι διατάξεις του άρθρου 350 ΚΠΔ δεν απαγγέλλουν ακυρότητα για την μη απομάκρυνση των μαρτύρων από το ακροατήριο. Απορρίπτει αναίρεση.
87)
1542/2009 Αίτηση αναιρέσεως Εισαγγελέως Αρείου Πάγου (άρθρ. 483§3, 479§2, 483§3). Η περιεχόμενη στην έγκληση δήλωση της αναιρεσείουσας εταιρίας, ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα για τη ζημία την οποία υπέστη, έχει προδήλως την έννοια της ασκήσεως της εκ του άρθρου 914 ΑΚ αξιώσεως αποζημιώσεως για περιουσιακή ζημία. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα διότι παρά τον νόμο απέρριψε ως απαράδεκτη την έφεση της αναιρεσείουσας, κρίνον ότι η άνω δήλωσή της δεν συνιστούσε νόμιμο παράσταση πολιτικής αγωγής, κ...
88)
1573/2009 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ποιος είναι ο πολιτικός ενάγων και εγκαλών σε επιταγή κομιστής της οποίας είναι Ε.Π.Ε. και πως γίνεται η σχετική δήλωση παράστασης στο ποινικό δικαστήριο. Παραδοχή αίτησης αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα, εκ της κακής παράστασης της πολιτικής αγωγής κατά την εκδίκαση του ανωτέρω εγκλήματος. Αναιρεί και παραπέμπει.
89)
1727/2009 Υπεξαγωγή εγγράφων. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για υπεξαγωγή εγγράφων με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της απόλυτης ακυρότητας. Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, δεν υπάρχει ακυρότητα από την παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος, χωρίς να είναι αναγκαίο να εξειδικεύεται το είδος της βλάβης (ηθικής ή περιουσιακής). Δεν υφίσταται απαράδεκτο της ποινικής δίωξης λόγω διαφοράς αντικείμενου και χρόνου τελέσεως της πράξεως. Απορρί...
90)
1765/2009 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής, Ποιος ο εγκαλών και πολιτικώς ενάγων όταν η εκδότρια είναι ανώνυμη εταιρία. Νομιμοποίηση πολιτικώς ενάγοντος μέλους του ΔΣ της εταιρίας που του έχει δοθεί σχετική εξουσία για αντιπροσώπευση της ΑΕ για την υποβολή έγκλησης και παράσταση ως πολιτικώς ενάγουσας στην ποινική δίκη για την έκδοση της ακάλυπτης επιταγής. Αναιρεί και παραπέμπει.
91)
1780/2009 Απορρίπτεται ο λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα λόγω παράνομης παράστασης της πολιτικής αγωγής, δεδομένου ότι η δηλώσασα παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης είναι η αμέσως παθούσα από την αποδιδόμενη στον αναιρεσείοντα αξιόποινη πράξη της τοκογλυφίας. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω μεταβολής κατηγορίας και ως απαράδεκτος για υπέρβαση εξουσίας, δεδομένου ότι στερείται ο αναιρεσείων εννόμου συμφέροντος. Δεν παράγει δε...
92)
1856/2009 Χρήση πλαστού νοθευμένου εγγράφου. Αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου ο οποίος χρησιμοποίησε σε πολιτικό δικαστήριο, τιμολόγιο που είχε νοθεύσει πρόσωπο του περιβάλλοντός του, αναγράφοντας σ' αυτό τη λέξη "εξωφλήθη", με σκοπό να απορριφθεί η εναντίον του αγωγή για πληρωμή της αξίας του. Στη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής νομικού προσώπου δεν είναι απαραίτητο να διαλαμβάνεται ο ιδιαίτερος τρόπος προκλήσεως της ηθικής του βλάβης. Είναι αόριστο αίτημα διεξαγωγής γραφολογικής πραγματογνωμ...
93)
1865/2009 Ν. 1650/1986. Προστασία περιβάλλοντος. Νομίμως και παραδεκτώς παρίσταται ενώπιον του Δικαστηρίου ως πολιτικώς ενάγων εκείνος που επικαλείται ηθική βλάβη από την παράβαση του ως άνω νόμου, έστω και αν δεν περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 28 παρ. 7 του Ν. 1650/1986. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως με την οποία ο αναιρεσείων ισχυρίζεται τα αντίθετα.
94)
1907/2009 Παράβαση της διάταξης του άρθρου 58 του Ν. 2190/1920. Εν γνώσει της πλαστότητας χρήση πλαστών πιστοποιητικών περί καταθέσεως μετοχών, χάριν δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση. Παθόντες είναι οι κύριοι των μετοχών, οι οποίοι φέρονται ψευδώς στα κατατιθέμενα πιστοποιητικά, ότι δεν ανήκουν σ' αυτούς αλλά σε τρίτους, οι οποίοι και έχουν το δικαίωμα να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες, Απορριπτέος ο περί του αντιθέτου λόγος για απόλυτη ακυρότητα. Για να έχει την υποχρέωση το δικαστήριο να αιτιολογ...
95)
1938/2009 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο και διαχειριστή ξένης περιουσίας (κακουργηματική). Έννοια όρων (υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας., εντολοδόχος και διαχειριστής ξένης περιουσίας). Δεν αναγράφεται στο σκεπτικό ότι λήφθηκε η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντα, υπόψη για το σχηματισμό κρίσεως περί ενοχής του κατηγορουμένου ως λόγος αναιρέσεως. Αίτηση αναιρέσεως ότι η απόφαση στερείται της απαιτούμενης αιτιολογίας και ότι εσφαλμένα ερμήνευσε ουσιαστικές ποινικές διατάξει...
96)
1973/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και σωματική βλάβη από αμέλεια. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Στοιχεία που απαιτούνται για την εγκυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος ή της κλήσεως για τα ανωτέρω εγκλήματα. Για να αρχίσει η επιφέρουσα την αναστολή της παραγραφής κύρια διαδικασία, αρκεί το έγκυρο κατά τα στοιχεία του κλητήριο θέσπισμα ή κλήση να περιέχει προσδιορισμό του δικαστηρίου και δεν απαιτείται το δικαστήριο αυτό να είναι πράγματι αρμόδιο για να δικάσει την υπόθεση. Η απόφαση του αναρμ...
97)
2029/2009 Άρθρα 463 εδ. α΄ 482 § 1 ΚΠΔ όπως το τελευταίο αντικατεστάθη με άρθρο 41 § 1 ν. 3160/2003, που ισχύει κατά του άρθρο 1 αυτού από 30-6-2003. Ο πολιτικώς ενάγων δεν έχει πλέον δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση βουλεύματος. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αναίρεση.
98)
2040/2009 Αίτηση αναιρέσεως Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Έννοια. Μη αναφορά στην απόφαση των αποδεικτικών μέσων, ούτε των πραγματικών περιστατικών που προέκυψαν από τη διαδικασία (ΑΠ 13/2008, 2106/2006). Έλλειψη παντελώς αιτιολογίας, μη αναφορά αποδεικτικών μέσων ούτε κατ' είδος. Δεκτή αίτηση αναίρεσης. Πολιτικώς ενάγων, όταν αποβλήθηκε της ποινικής διαδικασίας με την προσβαλλομένη απόφαση, η οποία δεν προσβλήθηκε κατά το κεφάλαιό της αυτό, δεν παρίσταται ...
99)
2078/2009 Ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται να ασκήσει αναίρεση κατά βουλεύματος (άρθ. 482, 483 του ΚΠΔ). Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης της πολιτικώς ενάγουσας κατά απαλλακτικού βουλεύματος.
100)
2089/2009 Η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, ο οποίος είναι μεν διάδικος αλλά και βασικός μάρτυρας κατηγορίας, δεν αποτελεί ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου και δεν απαιτείται να αναφέρεται ιδιαιτέρως μεταξύ των αποδεικτικών μέσων. Από την αναφορά στην απόφαση ότι έλαβε υπόψη τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως που εξετάστηκαν ενόρκως, δεν δημιουργείται αμφιβολία ότι έλαβε υπόψη και την κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος που εξετάστηκε χωρίς όρκο, αφού οι παραδοχές της αποφάσεως στηρί...
101)
2094/2009 Ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται να ασκήσει αναίρεση κατά βουλεύματος (άρθ. 482, 483 ΚΠΔ). Απορρίπτονται ως απαράδεκτες αιτήσεις αναιρέσεως των πολιτικώς εναγόντων κατά απαλλακτικού βουλεύματος.
102)
2134/2009 Αποβολή πολιτικής αγωγής λόγω ασκήσεως της αυτής αξιώσεως ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου, που εξέδωσε οριστική απόφαση. Αίτηση αναιρέσεως πολιτικώς ενάγοντος. Παραδεκτή, διότι η αναιρεσιβαλλόμενη αθωωτική απόφαση επί κακουργήματος δεν υπόκειται σε έφεση και η πολιτική αγωγή απορρίφθηκε ως μη στηριζόμενη στο νόμο. Βάσιμη, διότι το δικαστήριο δεν αιτιολόγησε την απόρριψη του ισχυρισμού του πολιτικώς ενάγοντος περί περιορισμού του αιτήματος ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου και κατόπιν αυτού υπερέβη...
103)
2206/2009 Η παράσταση πολιτικής αγωγής για πρώτη φορά ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου είναι ανεπίτρεπτη και δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση γιατί δέχτηκε παράσταση πολιτικής αγωγής για πρώτη φορά ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση και επειδή μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής επήλθε παραγραφή της πράξεως, παύει οριστικά την ποινική δίωξη.
104)
2278/2009 Πλαστογραφία εγγράφου και χρήση πλαστού εγγράφου. Δικαιούται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων αυτός του οποίου πλαστογραφήθηκε η υπογραφή και έγινε χρήση του πλαστού εγγράφου. Όχι απόλυτη ακυρότητα από την παράστασή του. Γραφολογική πραγματογνωμοσύνη, διενεργηθείσα κατά τα άρθρα 183 επ. ΚΠΔ και ιδιωτική γραφολογική πραγματογνωμοσύνη που είναι απλό έγγραφο και εκτιμάται ελεύθερα. Απορρίπτει αίτηση.
105)
2282/2009 Α) Δεν συνιστά απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω κακής σύνθεσης του Δικαστηρίου, αν δεν διαλαμβάνεται στην προσβαλλόμενη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου, που προεδρεύεται από εφέτη που ορίσθηκε με κλήρωση, η αδυναμία, το κώλυμα ή η απουσία του Προέδρου Εφετών. Β) Ο ορθός χαρακτηρισμός της αξιόποινης πράξης ανήκει στον Εισαγγελέα που άσκησε την ποινική δίωξη. Δεν απαιτείται η έγκληση να υποβάλλεται κατά πανηγυρικό τρόπο. Γ) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο που π...
106)
2289/2009 Καταδικαστική απόφαση για απόπειρα απάτης στο δικαστήριο και απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για ελλιπείς αιτιολογίες. Η πλαστογραφία με χρήση και η απόπειρα απάτης συρρέουν αληθώς. Πότε η χρήση του πλαστού απορροφά την απόπειρα απάτης. Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής πρέπει να περιέχει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται, δηλ. αν πρόκειται για υλική ζημία ή χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντος νομικού προσώπου (εταιρείας). Δεν είναι απαραίτητο ούτε για ...
107)
2292/2009 Αίτηση για αναίρεση αθωωτικής αποφάσεως από πολιτικώς ενάγοντα απαράδεκτη, αφού αυτός δεν καταδικάστηκε σε αποζημίωση και στα έξοδα. Απορρίπτει αίτηση.
108)
2326/2009 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σωματική βλάβη από αμέλεια. Διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών. Χρήση ουσιών που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα κατά την οδήγηση οδικού οχήματος. Υπέρβαση εξουσίας διότι το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο επιδίκασε στην πρωτοδίκως μόνο, παραστάσα πολιτικώς ενάγουσα, χρηματική ικανοποίηση. Ποινή. Βάση αμετάτρεπτη. Δεν μετατρέπονται οι συγχωνευθείσες ποινές, ανεξάρτητα ότι μόνες τους ήταν μετατρεπτέες. Αόριστη υποβολή αιτήματος για χορήγηση ελαφρυντικού. Αιτίαση για έλλειψη α...
109)
2344/2009 Αποδεικτικά μέσα. Κατάθεση πολιτικώς ενάγοντος. Όταν στην αιτιολογία αναφέρεται ότι λήφθηκαν υπόψη όλες οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, προκύπτει με βεβαιότητα ότι λήφθηκε υπόψη και η ανωμοτί κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος. Απορρίπτει αίτηση.
110)
2357/2009 Πολιτική αγωγή. Όταν ο κατηγορούμενος είναι δημόσιος υπάλληλος, ο πολιτικώς ενάγων παρίσταται μόνον προς υποστήριξη της κατηγορίας (ΑΠ 1586/2004, ΑΠ 1140/2003, ΟλΑΠ 3/2009). Δεν παράγεται όμως απόλυτη ακυρότητα αν επιδικασθεί χρηματική ικανοποίηση (ΑΠ 678/2007). Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο. Έννοια - Στοιχεία. Πότε τελείται με παράλειψη. Έννοια και προϋποθέσεις ευθύνης κατ' άρθρο 15 ΠΚ (ΑΠ 1294/ 2009). Έλλειψη αιτιολογίας - Πότε. Εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή. Εκ πλαγίου παράβαση - Έννοι...
111)
2409/2009 Απάτη, με αγορά 2 Η/Υ με πιστωτική κάρτα άλλου, με το όνομα του οποίου εμφανίστηκε ως αγοραστής 386 § 1α ΠΚ. 1. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο πρώτος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. 2. Απορριπτέος και ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως, ο οποίος αναφέρεται στην έλλειψη εξουσίας εκπροσωπήσεως της πολιτικώς ενάγουσας ΑΕ, από το φυσικό πρόσωπο, που προέβη στη δήλωση παραστάσεως στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και στο διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων, ως απαράδεκτος, αφού απόλ...
112)
2432/2009 Αναίρεση από πολιτικώς ενάγοντες κατά αθωωτικής αποφάσεως που δεν τους καταδίκασε σε αποζημίωση ή στα δικαστικά έξοδα ή δεν απέρριψε την αγωγή τους ως απαράδεκτη. Απόρριψη της αναίρεσης και καταδίκη αναιρεσειόντων (καθενός αυτών) στα δικαστικά έξοδα.
113)
2471/2009 Απορρίπτει αίτηση. Υπεξαίρεση. Έννοια. Στοιχεία αντικειμενικής υποστάσεως (ΑΠ 1/2009). Απάτη. Έννοια. Στοιχεία. Συρροή υπεξαίρεσης - απάτης. Πότε αληθής και πότε φαινόμενη (ΑΠ 440/2009, ΑΠ 1840/2000). Μεταβολή κατηγορίας ανεπίτρεπτη. Απόλυτη ακυρότητα (ΑΠ 79/2007). Πότε δυνατή από υπεξαίρεση σε απάτη (ΑΠ 826/1998, ΑΠ 1840/2000, ΑΠ 1026/1999). Απόλυτη ακυρότητα (άρθρα 171 παρ. 1 Δ' και 510 παρ. 1 Α' ΚΠΔ). Πότε όταν δεν δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο ή τον συνήγορο του για να υποβάλλουν ερωτήσε...
114)
2487/2009 Απορρίπτει αίτηση. Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος από πολιτικώς ενάγοντα.
115)
2489/2009 Απορρίπτει αίτηση. Απόρριψη ως απαράδεκτη αναιρέσεως του πολιτικώς ενάγοντος ασκηθείσης την 20.5. 2009 μετά την ισχύ του άρθρου 41 παρ. 1 ν. 3160/2003, που τροποποίησε το άρθρο 482 παρ. 1 ΚΠΔ κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεση του ιδίου κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που είχε αποφανθεί να μη γίνει κατηγορία κατά εγκαλουμένου για κακουργηματικές πράξεις, καθόσον δεν επιτρέπεται πλέον άσκηση αναιρέσεως στον πολιτικώς ενάγοντα κατά τέτοιου βουλεύματος.
116)
2/2008 Στοιχεία ενεργητικής δωροδοκίας. Αιτιολογημένη καταδίκη για ενεργητική δωροδοκία του αναιρεσείοντος, ο οποίος έδωσε σε υπάλληλο του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών (ΝΠΔΔ) 3.000 ευρώ προκειμένου ο τελευταίος να αναφέρει στο τμήμα εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας, ότι ο αναιρεσείων -κατηγορούμενος πώλησε στο άνω Νοσοκομείο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης υπερτιμολογημένο σε σχέση με την επικρατούσα μέση τιμή λιανικής πώλησης στην περιοχή. Προστατευόμενο έννομο αγαθό από τις διατάξεις π...
117)
13/2008 Απάτη κακουργηματική (386 παρ. 1-3 του Π.Κ.). Δεν είναι αναγκαία η ιδιαίτερη μνεία της καταθέσεως του πολιτικώς ενάγοντα και η μη μνεία δεν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα. Υπάρχει ειδική αιτιολογία, όχι όμως για την επιβαρυντική περίσταση της κατ’ επάγγελμα τελέσεως της απάτης. Αναιρείται μόνο κατά τη διάταξη αυτή και ως προς την ποινή.
118)
82/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Αιτιολογία. Είναι ειδική και εμπεριστατωμένη μολονότι δεν αναφέρεται ειδικώς ότι ελήφθη υπόψη και η χωρίς όρους κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, γιατί είναι ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας και ως τέτοιος εξετάστηκε, δεν αποτελεί δε ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου. Πραγματική πλάνη. Αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Αόριστη επίκληση. Επί συκοφαντικής δυσφημήσεως δεν είχε εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 367 παρ. 1γ ΠΚ (βλ. παρ. 2 άρθρ. 367). Υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτετα...
119)
192/2008 Απόλυτη ακυρότητα, με την παράσταση πολιτικής αγωγής το πρώτο ενώπιον του Εφετείου. Αναιρεί και παραπέμπει.
120)
232/2008 Υπεξαίρεση (πλημ/μα). Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα. Παράσταση πολιτικής αγωγής. Πότε υπάρχει ακυρότητα από την παράσταση της πολιτικής αγωγής. Ισχυρισμός ότι η αξίωση αυτής είχε παραγραφεί. Αόριστη η ένσταση παραγραφής. Λόγος για έλλειψη ακροάσεως, διότι δεν καταχωρήθηκε αίτημα του κατηγορουμένου και για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη αναίρεσης.
121)
239/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Επίκληση λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία (δεν προσδιορίζεται η αυξημένη ταχύτητα, ούτε το όριο της περιοχής και η απόσταση που αντιλήφθηκε ο αναιρεσείων τον παθόντα) και παραδοχή του. Δεν προκύπτει επίσης ότι έλαβε υπόψη του το δικαστήριο και την ανώμοτη κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντα, ούτε γίνεται οποιαδήποτε αναφορά γι’ αυτή. Αναιρεί και παραπέμπει.
122)
423/2008 Απόλυτη ακυρότητα από τη μη έγκαιρη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. Δεκτή αναίρεση.
123)
494/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για υπεξαίρεση, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας (171 παρ. 1δ - 510 παρ. 1 στ.Α, του ΚΠΔ). Δεν επήλθε ακυρότητα από την δήλωση παράστασης, ως πολιτικώς ενάγοντος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρου, κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητού του Ι.Κ.Α. . Απορρίπτει αναίρεση.
124)
496/2008 Παραβίαση υποχρεώσεως για διατροφή (358 ΠΚ). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση λόγων εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας. Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα, γιατί δεν διευκρινίζεται στη σχετική δήλωση, ότι η παραστάσα ως πολιτικώς ενάγουσα, παραστάθηκε για λογαριασμό του τελούντος υπό δικαστική συμπαράσταση ανικάνου τέκνου της, ενώ η χρηματική ικανοποίηση επιδικάστηκε υπέρ της ιδίας ατομικά. Αναιρεί και παραπέμ...
125)
784/2008 Απορρίπτεται 1ος λόγος, με ον πλήττεται η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση. Απορρίπτονται 3ος λόγος και 4ος λόγοι Επαρκή αιτιολογία και όχι έλλειψη νόμιμης βάσης. Απορρίπτεται 2ος λόγος: νόμιμη παράσταση Πανεπιστημίου Αθηνών ως πολιτικού ενάγοντος. Απορρίπτει αίτηση για αναίρεση.
126)
789/2008 Πολιτική αγωγή. Από την αναφορά στη λέξη πράξη και όχι πράξεις σημαίνει ότι η πολιτικώς ενάγουσα αναφέρεται στην απάτη και όχι και στην πλαστογραφία. Απάτη. Απορρίπτει.
127)
852/2008 Αναίρεση βουλεύματος από τους πολιτικώς ενάγοντες. Απόρριψη αιτήσεως ως απαράδεκτης.
128)
984/2008 Η κατά την προδικασία, καθώς και κατά την ενδιάμεση, κατ’ άρθρο 309 ΚΠΔ, διαδικασία, μη νόμιμη παράσταση πολιτικής αγωγής, δεν εμπίπτει σε κανένα λόγο αναίρεσης του βουλεύματος, από τους αναφερόμενους περιοριστικά στο άρθρο 484 ΚΠΔ. Απορρίπτει.
129)
986/2008 Αναίρεση δεκτή για παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής, από φερόμενο ως δικαιούχο που δεν είχε υποστεί άμεση βλάβη. Κατά αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. ο άμεσα θιγόμενος από τις πράξεις τους, παρίσταται ως πολιτικός ενάγων για την υποστήριξη της κατηγορίας.
130)
1031/2008 Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 482 παρ. 1 Κ.Π.Δ., εξέλιπε το δικαίωμα του πολιτικώς ενάγοντος να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος, το οποίο αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του κατηγορουμένου ή κηρύσσει την ποινική δίωξη απαράδεκτη. Απορρίπτει.
131)
1078/2008 Επικίνδυνη σωματική βλάβη και απόπειρα φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και αιτιολογημένη καταδίκη. Απόρριψη αναιρετικού λόγου για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής παράστασης πολιτικής αγωγής. Νομίμως, πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης οι κληρονόμοι του παθόντος ο οποίος στην προδικασία είχε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Από τη μη καταβολή του...
132)
1081/2008 Απαράδεκτη η συζήτηση αιτήσεως αναιρέσεως γιατί δεν κλητεύθηκε να παραστεί στον Άρειο Πάγο ο πολιτικώς ενάγων ο οποίος είχε παραστεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και είχε επιδικασθεί σ’ αυτόν χρηματική ικανοποίηση.
133)
1091/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Πότε στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη ιατρού για αδίκημα τελούμενο από αμέλεια. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για σωματική βλάβη από αμέλεια ιατρού χειρουργού, ο οποίος, ενεργήσας χειρουργική επέμβαση στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (σπονδυλοδεσία) δεν περιέλαβε σ’ αυτήν (σπονδυλοδεσία) εξ αρχής κατά παράβαση των κανόνων της ιατρικής όλους τους σπονδύλους που ενεφάνιζαν το πρόβλημα για τη θεραπεία του οποίου επέλεξε τη συγκεκριμένη επέμβαση, με αποτέλεσμα ν...
134)
1197/2008 Για να συντελεστεί η δια δηλώσεως άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως από τον καταδικασθέντα, πρέπει το σχετικό δικόγραφο να περιέλθει στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με επίδοση από δικαστικό επιμελητή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη της καταχωρήσεως της απόφασης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου, εφόσον ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ήταν παρών κατά την απαγγελία της καταδικαστικής απόφασης ή εκπροσωπήθηκε από συνήγορο. Σε περίπτωσ...
135)
1305/2008 Αίτημα για την επιβολή εφέσιμης ποινής. Δεν δικαιούται να το υποβάλει ο κατηγορούμενος, ούτε υποχρεούται να απαντήσει το Δικαστήριο με ειδική αιτιολογία. Η ρύθμιση του άρθρου 489 ΚΠΔ (πότε επιτρέπεται έφεση στον κατηγορούμενο) δεν είναι αντίθετη προς το από 22-11-1984 έβδομο πρωτόκολλο της Σύμβασης της Ρώμης (ΕΣΔΑ) ούτε με το από 16-12-1966 Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ), κατά το άρθρο 14 παρ. 5 του οποίου Συμφώνου αυτού «κάθε πρόσωπο, που κρίνεται ένοχο για παράβ...
136)
1313/2008 Ο πολιτικώς ενάγων στερείται του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά βουλευμάτων. Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως του πολιτικώς ενάγοντος κατά απαλλακτικού βουλεύματος, που ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
137)
1363/2008 Στοιχεία πλαστογραφίας. Στοιχεία υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση. Ποιος δικαιούται σε παράσταση πολιτικής αγωγής. Προϋποθέσεις νομότυπης παράστασης πολιτικής αγωγής γενικώς και ειδικώς στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Εκείνος που δικαιούται χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης μπορεί να υποβάλει την απαίτησή του στο ποινικό δικαστήριο, ωσότου αρχίσει η α...
138)
1366/2008 Παράβαση καθήκοντος. Νομιμοποίηση πολιτικής αγωγής Δημοσίου. Απόρριψη αναιρετικού λόγου άρθρο 510 § 1 περ. Α ΚΠΔ. Χρηματική ικανοποίηση. Παραγραφή 937 Α.Κ. Διακοπή άρθρου 260 Α.Κ. Άσκηση αγωγής ενώπιον ποινικού δικαστηρίου. Διακόπτει την παραγραφή. Απόρριψη αναιρετικού λόγου 510 § 1 στοιχ. Α ΚΠΔ. Έννοια παράβασης καθήκοντος. Καθήκοντα Λυκειακής Επιτροπής Π.Δ. 246/1998. Αιτιολογημένη καταδίκη καθηγήτριας, μέλους Λυκειακής Επιτροπής, η οποία δεν αντέδρασε σε ενέργειες προέδρου της Επιτροπής, όταν...
139)
1384/2008 Πότε δημιουργείται ακυρότητα από παράνομη παράσταση στο ακροατήριο του πολιτικώς ενάγοντος. Παράβαση άρθρου 30 παρ. 1 Ν. 1806/1988. Απορρίπτει αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα και για έλλειψη αιτιολογίας.
140)
1484/2008 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στοιχεία. Διάκριση ενσυνείδητης και άνευ συνειδήσεως αμέλειας. Πότε στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη ιατρού για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια του ειδικευόμενου ιατρού, ο οποίος, ενώ ο τραυματίας από πτώση στο έδαφος που παρέλαβε ως εφημερεύων ιατρός Γενικού Νοσοκομείου δεν ήταν σε θέση να τον πληροφορήσει περί των συνθηκών της πτώσεώς του, λόγω μέθης και άγνοιας της ελληνικής γλώσσας, όπως ούτε οι συνοδεύοντες α...
141)
1499/2008 Πλαστογραφία κακουργηματική. Αιτιολογημένη κατ’ έφεση παραπομπή για πλαστογραφία μετά χρήσεως με σκοπό προσπορίσεως περιουσιακού οφέλους και βλάβης τρίτου ποσού άνω των 73.000 ευρώ. Ο εξουσιοδοτηθείς ειδικά ασκούμενος δικηγόρος για λογαριασμό του εντολέα της πολιτικώς ενάγουσας εξεκκάλεσε νομότυπα το απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών.
142)
1513/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση από τον πολιτικώς ενάγοντα κατά βουλεύματος μετά την 30-6-2003 (Ν. 3160 άρθρο 41 παρ. 1). Αναίρεση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά απαλλακτικού βουλεύματος με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεν υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς την ιδιότητα του συμπληρώσαντος τα στοιχεία της επιταγής. Αναιρεί και παραπέμπει σε νέα κρίση.
143)
1537/2008 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη αναιρεσείοντος για α) υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα κατ’ εξακολούθηση από κοινού σε βάρος του ΙΚΑ, με τη συνδρομή του Ν. 1608/1950 και β) πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του ΙΚΑ με τη συνδρομή επίσης του Ν. 1608/1950. Ποιος νομιμοποιείται ενεργητικώς σε παράσταση πολιτικής αγωγής. Δικαιούχοι σε παράσταση πολιτικής αγωγής δύναται να είναι και νομικά πρόσωπα, καθώς και το Δημόσιο κατά υπαλλήλου του για κάθε θετική ζημία η οποία προξενήθηκε...
144)
1559/2008 Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως πολιτικώς ενάγουσας κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεσή της ως απαράδεκτη.
145)
1588/2008 Παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής. Απόλυτη ακυρότητα. Αναιρεί. Παραπέμπει.
146)
1658/2008 Παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής στο ακροατήριο. Στο πρωτόδικο Δικαστήριο παρέστη ατομικά φυσικό πρόσωπο και στο δευτεροβάθμιο Νομικό Πρόσωπο. Δεκτή αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα. Παραπέμπει.
147)
1660/2008 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος κατ’ εξακολούθηση. Στοιχεία αδικημάτων. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Πολιτική αγωγή. Απόλυτη ακυρότητα επιφέρει και η παρά το νόμο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία του ακροατηρίου. Τέτοια ακυρότητα υπάρχει όταν δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του πολιτικώς ενάγοντος οι όροι της ενεργητικής και παθητικής νομιμοποιήσεως, και όταν παραβιάστηκε η διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο ασκήσεως της υποβολής αυτής. Άλλες π...
148)
1717/2008 Όχι αναίρεση από πολιτικώς ενάγον-τα κατά βουλεύματος μετά τον Ν. 3160/2003 (30-6-2003) κατ’ άρθρο 482 § 1 ΚΠΔ. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση (άρθρ. 476 § 1, 513 ΚΠΔ).
149)
1721/2008 Ακάλυπτη τραπεζική επιταγή. Στοιχεία του εγκλήματος. Αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Δεν ήταν αναγκαία η ιδιαίτερη αναφορά στην εκ μέρους του κατηγορουμένου γνώση του ακαλύπτου των επίμαχων επιταγών, αφού για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος, αρκεί ο απλός και δεν είναι αναγκαίος ο άμεσος δόλος, η εν γνώσει δηλαδή ορισμένου περιστατικού τέλεσης της πράξεως. Πολιτική αγωγή. Στην άσκησή της νομιμοποιείται ο αμέσως ζημιωθείς από το έγκλημα. Απορρίπτεται ο λό...
150)
1733/2008 Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αναιρείται η απόφαση, λόγω ακυρότητας και υπερβάσεως εξουσίας, διότι το ΜΟΕ έκρινε για την πολιτική αγωγή, αν και δεν προκύπτει από τα πρακτικά ότι παρέστη πολιτική αγωγή.
151)
1744/2008 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στοιχεία του εγκλήματος. Απαιτείται δόλος για το επικίνδυνο του τρόπου τέλεσης. Αιτιολογημένη η απόφαση. Το δικαστήριο δεν ήταν υποχρεωμένο να απαντήσει σε αυτοτελή ισχυρισμό του κατηγορουμένου ο οποίος αν και είχε περιληφθεί σε υπόμνημα του αναιρεσείοντος που ενσωματώθηκε στα πρακτικά, δεν αναπτύχθηκε και προφορικά ούτε προκύπτει ότι έγινε προφορική αναφορά του αναιρεσείοντος ή του συνηγόρου του στο ουσιώδες περιεχόμενο αυτού. Αιτιολογημένη η απόρριψη του αιτήματος το...
152)
1788/2008 Αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής παράστασης πολιτικής αγωγής. Οι κληρονόμοι του αρχικώς εγκαλέσαντος δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο μετά την πάροδο πενταετίας από την υποβολή της εγκλήσεως. Αναιρεί και ΠΟΠΔ.
153)
1842/2008 Συνεκδίκαση τεσσάρων αιτήσεων αναιρέσεως. Έφεση του Εισαγγελέα. Πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Διαφορετικά το δικαστήριο υποπίπτει σε θετική υπέρβαση εξουσίας. Αποδοχές εργαζομένων (παράβαση της παρ. 1 του άρθρου μόνου του ΑΝ 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995). Πότε είναι αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση. Πολιτική αγωγή. Δεν νομιμοποιείται ως πολιτικώς ενάγων ο εργαζόμενος. Αν παραστάθηκε στην πρωτόδι...
154)
1920/2008 Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου ο οποίος πυροβόλησε το θύμα στο στήθος με κυνηγετική καραμπίνα δύο φορές με αποτέλεσμα το θάνατό του. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών περί άμυνας, καταστάσεως ανάγκης άρθρου 32 ΠΚ και βρασμού ψυχικής ορμής. Πότε υπάρχει βρασμός ψυχικής ορμής. Αιτιολογημένη απόρριψη ελαφρυντικών περιστάσεων άρθρου 84 §2α΄, β΄ και γ΄ ΠΚ. Αυτοτελής ισχυρισμός περί έμπρακτης μετάνοιας. Πότε είναι ορισμένος. Τι...
155)
1967/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία. Ανάγκη ειδικής αιτιολογήσεως του αμέσου δόλου του δράστη. Η αιτιολογία αυτή υπάρχει όταν κατά της παραδοχές της αποφάσεως ο σχετικός με το ψευδές γεγονός ισχυρισμός του δράστη θεμελιώνεται σε προσωπική του αντίληψη. Απορρίπτεται κατ’ ουσία ο περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας λόγος αναιρέσεως της καταδικαστικής για συκοφαντική δυσφήμηση αποφάσεως. Απορρίπτονται ομοίως οι λόγοι αναιρέσεως περί ελλείψεως νομίμου βάσεως και υπερβάσεως εξουσίας ω...
156)
1974/2008 Μετά το Ν. 3160/2003 (έναρξη ισχύος του: 30-6-2003), με το άρθρο 41 §1 του οποίου αντικαταστάθηκε το άρθρ. 484 § 1 ΚΠΔ, ο πολιτικώς ενάγων δεν έχει πλέον δικαίωμα αναιρέσεως κατά απαλλακτικού βουλεύματος. Η απαγόρευση αυτή δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας, ούτε στην αρχή της αναλογικότητας, αλλ’ ούτε και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση του πολιτικώς ενάγοντος κατά του απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
157)
2051/2008 Παράσταση πολιτικής αγωγής. Το θέμα της νόμιμης εκπροσωπήσεως νομικού προσώπου αφορά πλημμέλεια στην ουσιαστική κρίση για την εκπροσώπηση αυτού από συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο και με την έννοια αυτή δεν αποτελεί πλημμέλεια από τις διατάξεις των άρθρων 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ σε συνδυασμό με άρθρο 171 παρ. 2 Κ.Π.Δ.. Πραγματογνωμοσύνη. Η αναιτιολόγητη απόρριψη του αιτήματος διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, υποκείμενη στην απόλυτη κατ’ ουσία κρίση του δικαστηρίου, δεν επάγεται ακυρότητα ούτε ιδρύει αν...
158)
2073/2008 Φοροδιαφυγή. Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Έναρξη παραγραφής από τη θεώρηση του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον Προϊστάμενο της Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο. Απορρίπτεται ο περί υπερβάσεως εξουσίας λόγος αναιρέσεως διότι δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής ώστε να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη. Απορρίπτεται ο περί απόλυτης ακυρότητας λόγος διότι δεν επήλθε τέτοια ακυρότητα από την ανάγνωση και αξιολόγηση αποδεικτικών υπεύθυνης δηλώσεως του μετέπειτα κατηγορουμένου....
159)
2172/2008 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία ιδιαίτερα μεγάλου ποσού. Στοιχεία αδικήματος. Πολιτική αγωγή. Σε περίπτωση υπεξαιρέσεως χρημάτων που έχουν κατατεθεί σε Τράπεζα δεν νομιμοποιείται ο καταθέτης για παράσταση πολιτικής αγωγής, αλλά η Τράπεζα. Πραγματική η συρροή υπεξαίρεσης με την απάτη αν τελέστηκαν από το ίδιο πρόσωπο. Εάν όμως στρέφονται κατά του αυτού υλικού αντικειμένου, υφίσταται μεταξύ τους φαινομένη συρροή. Εάν ο δράστης απέκτησε το πράγμα με απάτη, η υπεξαίρεση απορροφάται από αυτή. Αναιρεί για έλ...
160)
2194/2008 Απλή σωματική βλάβη με πρόθεση από κοινού. Η ένσταση περί σκληρής και βάναυσης συμπεριφοράς απορρίφθηκε από το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο κατ’ ουσία. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχεία Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ. Ο ισχυρισμός του άρθρου 22 ΠΚ περί άμυνας είναι αόριστος. Αλυσιτελής ο ισχυρισμός περί ελλείψεως αιτιολογίας. Το Δικαστήριο εκ περισσού την αιτιολόγησε. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που επιδίκασε στον πολιτικώς ενάγοντα εκτός από χρημ...
161)
2229/2008 Παράβαση καθήκοντος από αιρετά όργανα των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. Ποιός δικαιούται να παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγων μόνο για την υποστήριξη της κατηγορίας. Οι συνήγοροι που εκπροσωπούν τους μη εμφανισθέντες κατηγορουμένους, δεν αποκτούν και την ιδιότητα των τελευταίων. Και συνεπώς δεν μπορούν να απολογηθούν για λογαριασμό τους, με συνέπεια να μην επέρχεται ακυρότητα. Αιτιολογείται η απόφαση και σωστά ερμηνεύεται η διάταξη του άρθρου 259 ΠΚ.
162)
2242/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση από τον πολιτικώς ενάγοντα κατά βουλεύματος μετά την 30-6-2003 (ν. 3160 άρθρο 41 παρ. 1). Απορρίπτει αναίρεση.
163)
2292/2008 Αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών. Απαράδεκτη η άσκηση από τον πολιτικώς ενάγοντα. Απορρίπτει.
164)
2338/2008 Ανεπίτρεπτη παράσταση πολιτικώς ενάγοντος για πρώτη φορά στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο. Πότε έχει δικαίωμα παράστασης μόνο για υποστήριξη της κατηγορίας και χρονικός περιορισμός για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος (μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου). Αναιρεί και παραπέμπει.
165)
2373/2008 1) Πολιτική αγωγή. Απορρίπτεται ο λόγος για απόλυτη ακυρότητα της παράστασής της ως αβάσιμος. 2) Ψευδής καταμήνυση. Έννοια. Απόπειρα απάτης επί δικαστηρίου, Έννοια. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας του στοιχείου του σκοπού. 3) Ηθική αυτουργία. Έννοια. 4) Δεδικασμένο. Απορρίπτει ως αβάσιμο το σχετικό λόγο λόγω μη επίκλησης και απόδειξης του τρόπου με τον οποίο κατέστη αμετάκλητη η επικαλούμενη απόφαση. 5) Δεκτός ο λόγος αναίρεσης για ελλειπή αιτιολογία, για το ...
166)
2377/2008 Ανθρωποκτονία εξ αμελείας, κατηγορούμενος υπάλληλος του Ο.Σ.Ε. Παράσταση πολιτικής αγωγής μόνο για υποστήριξη κατηγορίας. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας, απόλυτη ακρότητα και υπέρβαση εξουσίας. Παύει οριστικά ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
167)
2408/2008 Αίτηση αναίρεσης απαλλακτικού βουλεύματος από πολιτικώς ενάγοντα. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη, γιατί ο πολιτικώς ενάγων μετά την ισχύ του Ν. 3160/30-6-2003 κατά τα άρθρα 476 παρ. 2 και 482 παρ. 1, 483 Κ.Π.Δ., δεν έχει δικαίωμα να ασκήσεις αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος που απορρίπτει την έφεσή του ή κατά απαλλακτικού για τον κατηγορούμενο βουλεύματος (ΑΠ 1599/2008).
168)
2437/2008 Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου κάτω των 12 ετών. Αναιρεί την απόφαση, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, γιατί ο δηλώσας παράσταση πολιτικής αγωγής πατέρας της ανήλικης κάτω των 12 ετών, α) παρέστη στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, αιτούμενος χρηματική ικανοποίηση, μόνος για λογαριασμό της παθούσας ανήλικης θυγατέρας του, χωρίς να δικαιολογεί το λόγο που δεν ασκεί την πολιτική αγωγή από κοινού με τη μητέρα, ως έχοντες εκ του νόμου από κοινού τη γονική μέριμνα και εκπροσώπηση ...
169)
2451/2008 Έκδοση ακαλύπτων επιταγών. 1) Η εγκαλούσα ΑΤΕ είχε το δικαίωμα εγκλήσεως γιατί ήταν τελευταία από οπισθογράφηση κομίστρια των ακάλυπτων επιταγών και δη κομίστρια δικαιούχος προς είσπραξη, ως ενεχυρούχος δανείστρια και είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (ΟλΑΠ 23, 24/2007, ΑΠ 119/08, 822, 1249, 1254, 1620/07). 2) Η έγκληση της παθούσας ΑΤΕ, ως ανώνυμης εταιρείας, από το Διευθυντή του κεντρικού της καταστήματος, κατά ...
170)
2452/2008 Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη. Πρώτος λόγος: Απόλυτη ακυρότητα. Άρθρα 138,171 παρ.1β,δ, 139, 510 παρ.1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ διότι διορίστηκε διερμηνέας για τον αλλοδαπό μάρτυρα - πολιτικώς ενάγοντα, από το δικαστήριο και όχι από τον διευθύνοντα, κατ’ άρθρο 233 ΚΠΔ, προσώπου εκτός του ειδικού πίνακα, χωρίς να αιτιολογηθεί ειδικά η εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση ανάγκης διορισμού εκτός πίνακα και γιατί δε δόθηκε προηγούμενα ο λόγος στον εισαγγελέα και τον κατηγορούμενο, για να εκφράσουν τη γνώμη τους (...
171)
2556/2008 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για απόπειρα απάτης και παράβαση του άρθρου 230 ΠΚ. Ταυτότητα εγγράφων. Επαρκής προσδιορισμός. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Νομιμοποίηση πολιτικώς ενάγουσας από τον παραστάντα εκπρόσωπο αυτής. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη νομιμοτόκως χωρίς να υπάρχει αίτημα για τόκους. Μερική αναίρεση κατά τούτο, κατ’ άρθρο 510 παρ. 2 ΚΠΔ. Όχι παραπομπή της υποθέσεως αλλά απάλειψη της σχετικής διατάξεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου. Απορρίπτει κατά τα ...
172)
2581/2008 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και ακυρότητα για κακή παράσταση πολιτικής αγωγής. Σε αθωωτική απόφαση, η παράσταση στο δεύτερο βαθμό του πολιτικώς ενάγοντος, συνεπεία άσκησης κατά της αθωωτικής απόφασης έφεσης από τον εισαγγελέα είναι μόνο για την υπεράσπιση της κατηγορίας. Η επιδίκαση, παρά ταύτα, χρηματικής ικανοποίησης, συνιστά υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται εν μέρει και διατάσσεται η απάλειψη της σχετικής διάταξης.
173)
2589/2008 Πολιτική αγωγή. Απορρίπτεται ως αβάσιμος λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα λόγω ασάφειας ως προς αν η πολιτικώς ενάγουσα παρέστη για τον εαυτό της ή ως ασκούσα την γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου της. Εφαρμογή από το Εφετείο της διάταξης του άρθρ. 502 παρ. 2 ΚΠΔ. Έννοια της λέξης οικογένεια του άρθρου 932 ΑΚ. Δικαιούνται χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης και τα παιδιά της συζύγου του θανατωθέντος από την αξιόποινη πράξη του κατηγορουμένου. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεση...
174)
2604/2008 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Διόρθωση αποφάσεως κατ’ άρθρο 145 παρ. 2 από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Εντεύθεν όχι υπέρβαση εξουσίας από την επιδίκαση για πολιτικές αξιώσεις ποσού μεγαλύτερου από εκείνο που επιδικάσθηκε πρωτοδίκως στον πολιτικώς ενάγοντα. Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απορρίπτει.
175)
2616/2008 Α. Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας της αναιρεσείουσας. Β. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τη δεύτερη αναιρεσείουσα δικηγόρο, γιατί είναι βάσιμος ο για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας (άρθρ. 171 παρ. 2 και 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄, Ε΄ ΚΠΔ) πρόσθετος λόγος αναιρέσεως, (υπάρχοντος παραδεκτού λόγου αναιρέσεως στο κύριο δικόγραφο), για κακή παράσταση πολιτικής αγωγής, και μη αποβολή της, παρά την προβολή σχετικής αντίρρησης της κατηγορουμένης, λόγω εσφαλμένης ερμηνεί...
176)
2636/2008 Ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Εφαρμοστέο δίκαιο για να διαπιστωθεί, ποια πρόσωπα δικαιούνται αποζημίωσης λόγω ψυχικής οδύνης, από το θάνατο Αλβανού υπηκόου που προκλήθηκε στην Ελλάδα είναι το Αλβανικό δίκαιο, κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του ελληνικού διεθνούς δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, επειδή εφάρμοσε το Ελληνικό και όχι το Αλβανικό δίκαιο. Παραπέμπει.
177)
2670/2008 Πλαστογραφία, με τη μορφή της καταρτίσεως πλαστού εγγράφου μετά χρήσεως. Στοιχεία. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη, για πλαστογραφία μετά χρήσεως του αναιρεσείοντος, ο οποίος σε ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως, που κατήρτισε με εκμισθωτή τον ίδιο, έθεσε κατ’ απομίμηση χωρίς δικαίωμα την υπογραφή του εγκαλούντος ως εκπροσωπούντος τον φερόμενο ως μισθωτή αντισυμβαλλόμενό του. Χωρίς έννομο συμφέρον προβάλλεται ή μη ειδική μνημόνευση μεταξύ των άλλων αποδεικτικών μέσων, της αναγνωσθείσας γραφολογικής...
178)
2681/2008 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα. Στοιχεία αδικήματος. Οι πράξεις της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία που τελέστηκαν εξακολουθητικώς πριν από την ισχύ του Ν. 2721/1999 και έχουν συνολικό όφελος ανώτερο των 5.000.000 δρχ. διατηρούν και υπό τον νέο νομοθετικό καθεστώς τον κακουργηματικό τους χαρακτήρα. Επιβαρυντική περίσταση του Ν. 1608/50. Μετατροπή των δραχμών σε ευρώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 περ. 7 του Ν. 2943/2001. Το ποσό των 50.000.000 δρχ. αναπροσαρμόσθηκε σε 150.000 ευρ...
179)
2686/2008 Συνεκδίκαση πέντε αιτήσεων. Δωροδοκία ενεργητική και παθητική κατ’ εξακολούθηση, για βεβαίωση από γεωπόνο ότι παραδόθηκαν προς χυμοποίηση εσπεριδοειδή που δικαιούνται επιδότησης από την Ε.Ε. . Στοιχεία αδικημάτων. Αιτιολογία αποφάσεως. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας - νόμιμης βάσης ως προς την ιδιοποίηση και τα ιδιαίτερα τεχνάσματα και μη αξιολόγηση εγγράφων. Πολιτική αγωγή. Παράσταση Δημοσίου και για ηθική βλάβη από το αδίκημα της δωροδοκίας. Προστατευόμενο έννομο αγαθό στην παράβαση α...
180)
2694/2008 Άσκηση ενδίκου μέσου με αντιπρόσωπο. Η σχετική εντολή πρέπει να υπάρχει κατά την άσκηση και να προσαρτάται. Δεν αρκεί η εκ των υστέρων έγκριση. Λόγος αναίρεσης βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για υπέρβαση εξουσίας, διότι ενώ δέχθηκε ότι η έφεση του πολιτικώς ενάγοντος κατά του πρωτοδίκου απαλλακτικού βουλεύματος ασκήθηκε από τον δικηγόρο του εκκαλούντα χωρίς να έχει ειδική πληρεξουσιότητα και εντολή κατά το χρόνο της ασκήσεώς της, έκρινε τυπικά και κατ’ ουσία δεκτή την έφεση και παρέπεμψε τον ...
181)
2702/2008 Παραβίαση κανόνων οικοδομικής. Ψευδής δήλωση. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Νομότυπη άσκηση πολιτικής αγωγής, αφού στην έγκληση περιλαμβάνεται λεκτική διατύπωση, που έχει το νόημα της άμεσης και ανεπιφύλακτης, κατά την υποβολή της, παραστάσεως του δηλούντος ως πολιτικώς ενάγοντος. Διακοπή με την υποβολή της παραπάνω έγκλησης του χρόνου της παραγραφής. Νόμιμη η παράσταση της πολιτικής αγωγής για την πράξη της παραβίασης των κανόνων οικοδομικής. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απόφασης. Ε...
182)
2707/2008 Καταδίκη του αναιρεσείοντος για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος (άρθρ. 394 παρ. 1 ΠΚ). Το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και ειδικότερα ως προς την υποκειμενική υπόσταση του άνω εγκλήματος, από την παραδοχή της εκτιμήσεως ότι τα αναφερόμενα κινητά πράγματα, ενώ είχαν αξία 700-800 ευρώ, αγοράσθηκαν αντί του εξευτελιστικού τιμήματος των 400 ευρώ, συνάγεται και αιτιολογείται η ύπαρξη δόλου του αναιρεσείοντο...
183)
7/2006 Η δήλωση παράστασης της πολιτικής αγωγής, πρέπει να διατυπώνεται κατά τρόπο σαφή, βέβαιο και ανεπιφύλακτο, να μην τελεί υπό αναβλητική αίρεση ή προθεσμία και να μην αναφέρεται στο μέλλον αλλά στο παρόν, να είναι δηλαδή ενεστώσα και όχι μελλοντική, για τη δημιουργία όμως βεβαιότητας ότι το νόημα της δηλώσεως είναι η άμεση παράσταση και η απόκτηση των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, δεν απαιτούνται πανηγυρικές εκφράσεις. Έτσι η δήλωση που διαλαμβάνεται στην έγκληση, «… δηλώνω ότι θα παρασταθώ...
184)
1/1997 Ο πολιτικώς ενάγων διατηρεί το δικαίωμα να παρίσταται ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου προς υποστήριξη της κατηγορίας και αν ακόμη ο κατηγορούμενος προβεί μετά την δήλωση παράστασης του πολιτικώς ενάγοντος σε καταβολή ή σε δημόσια κατάθεση του αξιούμενου χρηματικού ποσού. Εάν ο κατηγορούμενος προβεί μετά την δήλωση παράστασης του πολιτικώς ενάγοντος κατά την διάρκεια της πρωτόδικης ή της κατ' έφεση δίκης σε καταβολή ή σε δημόσια κατάθεση του αξιούμενου από τον πολιτικώς ενάγοντα χρηματικού ποσο...
185)
1/1994 Επί εγκλήματος στρεφομένου κατά ομόρρυθμης εταιρείας δικαιούται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγουσα μόνο η εταιρεία και όχι οι ομόρρυθμοι εταίροι, οι οποίοι υφίστανται μόνο έμμεση ζημία. Δικαίωμα παραστάσεως πολιτικής αγωγής έχει μόνο ο αμέσως από την αξιόποινη πράξη ζημιωθείς. Επί εγκλήματος στρεφομένου κατά ομόρρυθμης εταιρείας δικαιούται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγουσα μόνο η εταιρεία και όχι και οι ομόρρυθμοι εταίροι, οι οποίοι υφίστανται μόνο έμμεση ζημία, τούτο δε ισχύει και όταν η αξίωση ...
186)
762/1992 Οι πρώτοι εξάδελφοι του αποθανόντος δεν νομιμοποιούνται να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες και να ζητήσουν την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, έστω και αν αυτοί είναι οι μόνοι επιζώντες συγγενείς του θανατωθέντος. Πότε υπάρχει παρά το νόμο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος. Έννοια του όρου οικογένεια κατ' αρθρ. 932 ΑΚ. Αναιρείται η προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση λόγω απόλυτης ακυρότητας, διότι παρέστησαν ως πολιτικώς ενάγοντες για χρημα...
187)
798/1992 Το ανεύθυνο των δημοσίων υπαλλήλων έναντι τρίτων έχει εφαρμογή και ως προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Το άρθρο 85 § 1 του Υπαλληλικού Κώδικα, που καθιερώνει το ανεύθυνο των δημοσίων υπαλλήλων έναντι τρίτων έχει εφαρμογή και ως προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, δεδομένου ότι το θέμα αυτό δεν ρυθμίζεται από το Ν. 419/1976 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» και κατά συνέπεια είναι απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά του απαλλακτικού βουλεύματος για εγκλήματα π...
188)
1282/1992 Το επιτρεπτό των ενδίκων μέσων και συνεπώς και τα σφάλματα της αποφάσεως ή του βουλεύματος, για τα οποία επιτρέπεται η άσκηση ένδικου μέσου, κρίνονται σύμφωνα με το νόμο που ισχύει κατά το χρόνο δημοσιεύσεως της αποφάσεως ή του βουλεύματος. Ο λόγος αναι-ρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι επήλθε απόλυτη ακυρότητα λόγω παράνομης παράστασης του πολιτικώς ενάγοντος πρέπει να κριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που ίσχυαν πριν από το Ν. 1941/1991, αφού η προσβαλλόμενη από...


<< Επιστροφή