<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Μαστροπεία
1)
836/2010 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Καταδικαστική απόφαση για μαστροπεία. Παραδοχή λόγων αναιρέσεων για έλλειψη αιτιολογίας, ειδικότερα εκ της μη αναφοράς ότι οι προαχθείσες δεν ήταν προηγουμένως πόρνες, και για τα στοιχεία της εξ επαγγέλματος ή εκ κερδοσκοπίας τέλεσης της πράξεως. Αναιρεί. Παραπέμπει.
2)
854/2010 Σωματεμπορία, μαστροπεία κατ' επάγ-γελμα - έννοια, στοιχεία (ΑΠ 769/2009, ΑΠ 1027/2008, ΑΠ 868/2006, ΑΠ 1470/2006, ΑΠ 526/2002). Δυνατή τέλεση της σωματεμπορίας με περισσότερους από τους προβλεπόμενους τρόπους στην διάταξη του άρθρου 351, που μπορούν να εναλλαχθούν, αφού πρόκειται για υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα. Αληθινή συρροή μεταξύ σωματεμπορίας - μαστροπείας (ΑΠ 769/2009, αντίθετη ΑΠ 1984/2006, που εφάρμοσε όμως τις διατάξεις των άρθρων 349 και 351, όπως είχαν πριν την αντικατάσταση τους με τ...
3)
166/2009 Μαστροπεία. Έννοια (ΑΠ 561/ 2008). 1) Αβάσιμος ουσία ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, εκ του ότι δεν προσδιορίζεται επαρκώς η ταυτότητα ορισμένων τεσσάρων εγγράφων που αναγνώστηκαν (ΑΠ 31/2008, 129/2008, 600/2008, 909/2008), διότι επαρκώς καθορίζεται η ταυτότητα των 4 αυτών εγγράφων και με την ανάγνωσή τους, έλαβε γνώση του περιεχομένου τους ο αναιρεσείων και ο συνήγορός του. 2) Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ακροάσεως εκ του ότι δεν αναγνώστηκαν ορισμένα έγγραφ...
4)
769/2009 Βιασμός, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη είσοδος αλλοδαπού στην Ελλάδα. Καταδίκη κατηγορουμένου για τις παραπάνω πράξεις. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (ανάγνωση μαρτυρικής κατάθεσης). Απόρριψη των λόγων αυτών αναίρεσης και συνακόλουθα της αίτησης αναίρεσης.
5)
1474/2009 Αρπαγή και μαστροπεία κατ' εξακολούθηση. Αντίσταση. Απορριπτέος ως βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, ως προς την ενοχή και ως προς την παρεμπίπτουσα απόφαση του Δικαστηρίου, που απέρριψε το υπό του κατηγορουμένου υποβληθέν αίτημα αναβολής της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις, για να κλητευθεί η αλλοδαπή παθούσα. Απορρίπτει.
6)
1556/2009 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης της Α' αναιρεσείουσας ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης αυτής, νόμιμα και εμπρόθεσμα κλητευθείσας. Μαστροπεία από κοινού κατά συρροή και κατ' επάγγελμα. Άμεση συνέργεια σε μαστροπεία. Συμμορία. Υπόθαλψη εγκληματία. Ενεργητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και συρροή. Παθητική δωροδοκία. Αβάσιμοι ουσία οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεω...
7)
1568/2009 Μαστροπεία. Σωματεμπορία από κοινού. Επιβαρυντική περίπτωση αυτών. Καταδικαστική απόφαση. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή ποινικών διατάξεων. Απόρριψη ισχυρισμών περί πραγματικής και νομικής πλάνης και περί συνδρομής της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 § 2δ του ΠΚ. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και μη ορθή εφαρμογή ποινικών διατάξεων.
8)
1619/2009 Μαστροπεία από κοινού κατά συρροή και κατ' επάγγελμα, κερδοσκοπία. Μαστροπεία - έννοια (ΑΠ 561/2008). 1) Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, για κατά παράβαση του άρθρου 363 παρ. 1 ΚΠΔ ανάγνωση προανακριτικών καταθέσεων μάρτυρος, παρά την δηλωθείσα αντίρρηση των κατηγορουμένων και αναιτιολόγητη παραδοχή του ανέφικτου εμφανίσεως της μάρτυρος. 2) Αβάσιμοι ουσία οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσ...
9)
1627/2009 Πράξεις: Α) Μαστροπεία κατά συρροή (11 περιπτώσεις) και κατ' επάγγελμα. και ενεργητική δωροδοκία κατά συρροή (2ου κατηγορουμένου). Μαστροπείας έννοια (ΑΠ 561/ 2008). Β) Ενεργητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση και συρροή. Έννοια. Γ) Παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση - Έννοια (ΑΠ 2/2008). Δ) Ψευδής βεβαίωση κατ' εξακολούθηση. Ε) Παράβαση καθήκοντος Δημάρχου, κατ' εξακολούθηση. - Έννοια. 1) Αβάσιμοι ουσία οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολ...
10)
1637/2009 Στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος του άρθρου 349 παρ. 3 εδ. α΄ ΠΚ (μαστροπεία). Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης πότε υφίσταται. Η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ποινικής διάταξης ως λόγος αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε ΚΠΔ. Απορρίπτει αίτηση.
11)
1932/2009 Μαστροπεία (ΠΚ 349 παρ. 3α΄ από κερδοσκοπία). Έννοια όρων. Αίτηση αναιρέσεως. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για αυτοτελή ισχυρισμό περί αναγνωρίσεως ελαφρυντικού. Εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται αίτηση.
12)
256/2008 Μαστροπεία και έννοια προαγωγής σε πορνεία. Κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία τέλεση του εγκλήματος. Έλλειψη αιτιολογίας πότε. Αλληλοσυμπλήρωση αιτιολογικού με διατακτικό. Απορρίπτει την αναίρεση.
13)
561/2008 Μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία. Πότε ο κατηγορούμενος θεωρείται παρών κατά την απαγγελία της καταδικαστικής απόφασης. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη διότι δεν αναφέρεται εάν η παρασυρόμενη σε πορνεία γυναίκα δεν ήταν προηγουμένως πόρνη.
14)
1027/2008 Συνεκδίκαση πέντε αιτήσεων. Απορρίπτει τις δύο, ως ανυποστήρικτες. Μαστροπεία κατ’ επάγγελμα. Σωματεμπορία. Παραβάσεις άρθρων 349 παρ. 3 εδ. α και 351 παρ. 1β.3 του ΠΚ, όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3064/15-10-2002. Στοιχεία αδικημάτων. Απλή συνέργεια σε σωματεμπορία. Λόγοι αναίρεσης. Απόλυτη ακυρότητα διότι λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που δεν προσδιορίζονται («καταθέσεις απόντων μαρτύρων»). Έλλειψη αιτιολογία, διότι δεν προσδιορίζονται οι αποδείξεις, ήτοι τα ...
15)
1468/2008 Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε καταδικαστική απόφαση μαστροπείας. Όχι λόγος αναιρέσεως για την ουσία της υποθέσεως. Προκύπτει αναμφίβολα ότι έλαβε υπόψη της αναγνωσθέν έγγραφο χωρίς να είναι ανάγκη να αναφέρεται ειδικά (στην απόφαση) τι προέκυψε από αυτό. Όχι ακυρότητα, λαμβανομένη υπόψη και αυτεπαγγέλτως (171 § 1 Κ.Π.Δ.), εκ του ότι ο Εισαγγελέας δεν πρότεινε επί του τύποις δεκτού της εφέσεως εφόσον το δικαστήριο την έκαμε τύποις δεκτή. Όχι 211 Α του ΚΠΔ, εάν προκύπτει ότι το δι...
16)
1642/2008 Επάρκεια αιτιολογίας της εφέσεως του Εισαγγελέα και απόρριψη λόγου αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας. Είναι επιτρεπτή, παρά την εναντίωση του κατηγορουμένη, η ανάγνωση προανακριτικής καταθέσεως μάρτυρα, εφόσον ζητείται η ανάγνωση αυτής από τον εισαγγελέα και βεβαιώνεται η αδυναμία εμφανίσεως του μάρτυρα στο δικαστήριο. Η απόφαση του δικαστηρίου η οποία εκδίδεται επί προσφυγής κατά διατάξεως του διευθύνοντος τη συζήτηση, δεν χρήζει ειδικής αιτιολογίας εάν ο προσφεύγων αορίστως προσφεύγει στο δικασ...
17)
1668/2008 Μαστροπεία κατ’ επάγγελμα. Άμεση συνέργεια. Ενεργητική και παθητική δωροδοκία. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει αναιρέσεις.
18)
1698/2008 Μαστροπεία κατ’ επάγγελμα. Στοιχεία του αδικήματος. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: της απόλυτης ακυρότητας, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και γ) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επιφέρει ακυρότητα η ανάγνωση αποσπασμάτων προανακριτικών μαρτυρικών καταθέσεων (άρθρο 357 παρ. 4 ΚΠΔ) προκειμένου να επισημανθούν αντιφάσεις, ούτε παραβιάζεται το τεκμήριο αθωότητας από την ανάγνωσή της, αφού δεν υπήρξε συγκ...
19)
1751/2008 Αιτιολογία. Υπάρχει τέτοια όταν το διατακτικό αλληλοσυμπληρώνεται από το αιτιολογικό γιατί αποτελούν ενιαίο σύνολο. Δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας όταν το αιτιολογικό είναι ταυτόσημο με το διατακτικό, εάν στο τελευταίο περιλαμβάνονται πραγματικά περιστατικά τόσο αναλυτικά και με τόση πληρότητα, ώστε να είναι περιττή η διαφοροποίηση της διατύπωσης του αιτιολογικού. Απορρίπτεται σχετικός λόγος αναίρεσης ως αβάσιμος αφού το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ, ενόψει του ότι υπάρχει στην προσβαλλομένη απ...
20)
1886/2008 Μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία (349§3 ΠΚ). Στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος είναι η προαγωγή στην πορνεία γυναίκας η οποία δεν είναι ήδη πόρνη. Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση διότι ούτε στο σκεπτικό ούτε στο διατακτικό που αλληλοσυμπληρώνονται αναφέρεται ότι οι γυναίκες που προήγαγε ο αναιρεσείων στην πορνεία δεν ήταν ήδη πόρνες. Τι είναι πορνεία, κατ’ επάγγελμα και από κερδοσκοπία.
21)
1889/2008 Άρθρ. 333 §§2 & 3, 335§2 ΚΠΔ. Πότε δικαίωμα δευτερολογίας κατηγορουμένου. Πότε απόλυτη ακυρότητα. Η λήψη υπ’ όψη εγγράφων που δεν ανεγνώσθησαν συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα. Απαιτείται όμως να είναι έγγραφα της αποδεικτικής διαδικασίας και όχι απλά διαδικαστικά έγγραφα. Άρθρ. 365 § 1 ΚΠΔ. Πότε ακυρότητα. Δεν δημιουργείται ακυρότητα όταν το δικαστήριο αναγνώσει ένορκη κατάθεση μάρτυρα παρά την εναντίωση του κατηγορουμένου, αφού προηγουμένως κρίνει αιτιολογημένα ότι η εμφάνιση του μάρτυρος στο ακρ...


<< Επιστροφή