<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Δυσφήμηση απλη
1)
239/2010 Καταδίκη για απλή δυσφήμηση. Λόγοι αναίρεσης: 1) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας 2) Εσφαλμένη ερμηνεία του άρθρου 367 ΠΚ. Απορρίπτονται λόγοι.
2)
533/2010 Συκοφαντική δυσφήμιση. Μεταβολή κατηγορίας σε απλή δυσφήμιση. Περιστατικά θεμελίωσης των εγκλημάτων αυτών. Πότε εφαρμόζονται τα άρθρα 366 § 2 και 367 §§ 1 - 2 ΠΚ. Λόγοι αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου. Απόρριψη των ως άνω λόγων ως αβασίμων και τις αίτησης αναίρεσης.
3)
584/2010 Δυσφήμιση - Στοιχεία, Έννοια γεγονότος. Ατιμώρητη η πράξη κατ' άρθρο 366 § 1 ΠΚ αν το γεγονός είναι αληθές. Προϋποθέσεις, Πότε είναι η αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή, εκ πλαγίου παράβαση (ΑΠ 1607/2009, ΑΠ 1853/2008, 1444/2008). Καταδικαστική απόφαση για δυσφήμιση. Αντίφαση μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού, διότι ενώ δέχεται ότι το δυσφημιστικό γεγονός ήταν αληθινό, τον κηρύσσει ένοχο και γι' αυτό χωρίς να αιτιολογεί μη εφαρμογή άρθρου 366 ΠΚ. Εκ π...
4)
964/2010 Δυσφήμηση - έννοια. Στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής υποστάσεως. Έννοια διαδόσεως και ισχυρισμού. Έννοια γεγονότος (ΑΠ 871/2007), ΑΠ 1527/2005). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη - πότε υπάρχει στην απόφαση. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εκ πλαγίου παράβαση - πότε υπάρχει (ΑΠ 358/2010,191/2010 114/2010, 250/2009). Καταδίκη για απλή δυσφήμηση, κατά μετατροπή της κατηγορίας για συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου, Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη...
5)
1723/2010 Δυσφήμηση απλή. Καταδικαστική απόφαση Τριμελούς Εφετείου. Αίτηση αναιρέσεως αμφοτέρων των καταδικασθέντων κατηγορουμένων. Απόρριψη λόγων αναιρέσεων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του και συνεκτίμησε για να στηρίξει την κρίση του για τα περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν και ως προς τη συνδρομή του στοιχείου του δόλου των ότι τα γεγονότα που διέδωσαν ότι δωροδοκείτο ανεξάρτητα από την άγνοια των ότι αυτά που ισχυρίσθηκαν κατά...
6)
1799/2010 Απλή δυσφήμηση δια του Τύπου και εξύβριση δια του Τύπου κατ' εξακολούθηση. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και απόλυτης ακυρότητας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς τα ψευδή γεγονότα, και εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία άρθρ. 367 ΠΚ. Αναιρείται η απόφαση. Παραπέμπει.
7)
1881/2010 Καταδικαστική απόφαση για απλή δυσφήμηση. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος της αιτήσεως αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας αναφορικά με τα στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος για το οποίο καταδικάσθηκαν οι αναιρεσείοντες, καθώς και με τον προβληθέντα αυτοτελή ισχυρισμό του άρθρου 367 § 1 περ. γ΄ ΠΚ. Απορρίπτεται επίσης ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 § 1 στοιχ Α΄ ΚΠΔ λόγος της αιτήσεως αναίρεσης, με τον οποίο προβάλλεται η πλημμέλεια της κατά το άρθρο 171 § 1...
8)
854/2009 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για απλή δυσφήμηση. Έγγραφα τα οποία διηγηματικώς αναφέρονται στο σκεπτικό της αποφάσεως και δεν σχετίζονται ευθέως και αμέσως με την πράξη για την οποία δικάζεται ο κατηγορούμενος. Η μνεία αυτών στο σκεπτικό, χωρίς να έχουν αναγνωσθεί δεν δημιουργεί ακυρότητα.
9)
1114/2009 Απλή δυσφήμηση. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Αιτιολογείται επαρκώς η απόρριψη του αιτήματος για εφαρμογή του άρθρου 367 ΠΚ. Απορρίπτει.
10)
1129/2009 Καταδικαστική απόφαση για δυσφήμηση (απλή) και απόρριψη ως αβάσιμων των λόγων αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 367 ΠΚ και της διατάξεως του άρθρου 79 παρ. 4 του ΠΚ. Απορρίπτει αναίρεση.
11)
1482/2009 Απλή δυσφήμηση δια του τύπου. Δεν κατονομάζεται το πρόσωπο του δυσφημησθέντος, όμως "φωτογραφίζεται". Δημοσίευμα με τη μορφή προτάσεων που δημιουργούν όμως βεβαιότητα για την συμπεριφορά του θιγομένου. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου 369, 367 ΠΚ και έλλειψη αιτιολογίας.
12)
1552/2009 Απλή δυσφήμηση. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Πότε είναι ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως κατά αποφάσεων για έλλειψη αιτιολογίας. Δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Απόρριψη αίτησης ως απαράδεκτης.
13)
1563/2009 Πρώτος αναιρεσείων - αναίρεση κατά αποφάσεως η οποία έπαυσε υφ' όρον την ποινική δίωξη κατ' αυτού κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 § 1 Ν. 3346/2005. Απαράδεκτη κατ' αυτής η αναίρεση. Απορρίπτεται η αναίρεση (άρθρ. 476§1 ΚΠΔ) και καταδικάζεται ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα. Δεύτερος αναιρεσείων: Λόγοι αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, άλλως για έλλειψη ακροάσεως. Μη κοινοποίηση μαρτύρων από πολιτικώς ενάγοντα και στον Εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος που εναντιώθηκε για το λόγο αυτό στην εξέτασή τους ...
14)
1607/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Καταδίκη από το Εφετείο για απλή δυσφήμηση κατ' επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, αφού επί πλέον δέχθηκε και ότι τα δυσφημιστικά γεγονότα ήταν αληθινά, παραλείποντας να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 366 ΠΚ και να κρίνει ατιμώρητη την πράξη. Έλλειψη αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως. Αναιρεί και παραπέμπει την υπόθεση.
15)
1731/2009 Άρθρο 10 του Συντάγματος. Αναφορά στις αρχές. Ως αναφορά θεωρείται έγγραφο που περιέχει αιτιάσεις κατά ενέργειας ή παραλείψεως αρχής ή οργάνου αυτής και αίτηση περί επανορθώσεως ή αποτροπής ηθικής ή υλικής βλάβης. Η αναφορά απευθύνεται στην αρμόδια αρχή ή την προϊσταμένη αυτής ή την εποπτεύουσα αυτήν, υποβάλλεται δε με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Μόνο μετά την κοινοποίηση της τελικής απόφασης της αρχής προς την οποία απευθύνεται η αναφορά και κατόπιν αδείας αυτής επιτρέπεται η δίωξη εκείνου που τ...
16)
300/2008 Αναιρεί απόφαση με την οποία ο αναιρεσείων κηρύχθηκε ένοχος απλής δυσφήμησης. Αντιφατική αιτιολογία - εκ πλαγίου παράβαση άρθρου 362 Π.Κ. Δέχεται ότι τα γεγονότα τα οποία διέδωσε ο κατηγορούμενος ήταν ψευδή και ότι αυτός τελούσε εν γνώσει της αναλήθειας και παρά ταύτα, ενώ πρωτοδίκως είχε αυτός καταδικασθεί για συκοφαντική δυσφήμηση, την κηρύσσει ένοχο απλής δυσφήμησης.
17)
845/2008 Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, λόγω υπερβάσεως εξουσίας, διότι το δικαστήριο της παραπομπής, που επελήφθη της υποθέσεως μετά από αναίρεση, καταδίκασε τον κατηγορούμενο για δυσφήμηση και για γεγονότα για τα οποία με προηγούμενη αναιρεθείσα απόφαση του Εφετείου είχε κηρυχθεί αθώος. Αναιρεί και παραπέμπει.
18)
1187/2008 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Στοιχεία εγκλήματος συκοφαντικής δυσφήμησης και απλής δυσφήμησης δια του τύπου. Λόγος αναιρέσεως έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Αναιρεί διότι μεταξύ του αιτιολογικού και του διατακτικού δημιουργείται ασάφεια και αντίφαση ως προς την πράξη για την οποία κηρύχθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι, δηλαδή, αν πρόκειται για απλή δυσφήμηση όπως δέχεται το δικαστήριο στο αιτιολογικό, ή για συκοφαντική δυσφήμηση, όπως αναφέρεται στο διατακτικό. Αναιρεί και παραπέμπει.
19)
1416/2008 Απλή δυσφήμηση. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία και εκ πλαγίου παράβαση του άρθρου 362 του Π.Κ. Η προσβαλλόμενη απόφαση δεν αιτιολογεί το υποκειμενικό στοιχείο και περαιτέρω ενώ κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο για απλή δυσφήμηση δεν ερευνά, στο πλαίσιο των ορισμών του άρθρου 366 παρ. 1 και 3, την αλήθεια ή μη του δυσφημιστικού γεγονότος. Αναιρεί και παραπέμπει.
20)
1444/2008 Στοιχεία δυσφήμησης απλής και συκοφαντικής δια του τύπου. Αντίφαση αιτιολογικού και διατακτικού. Παραδοχή στο σκεπτικό ότι οι κατηγορούμενοι, εκδότης και διευθυντής εφημερίδας ο πρώτος και συντάκτης ο δεύτερος, τέλεσαν την αξιόποινη πράξη της απλής δυσφήμησης δια του τύπου, ακολούθως με το διατακτικό της προσβαλλομένης αποφάσεως καταδικάστηκαν για συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης (άρθρο 510 §1 στοιχ. Ε ΚΠΔ). Αναιρεί και παραπέμπει.
21)
1853/2008 Απλή δυσφήμηση. Στοιχεία. Έννοια γεγονότος. Πότε αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της δυσφημιστικής εκδηλώσεως κατ’ άρθρον 367 ΠΚ. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί άρσεως του άδικου χαρακτήρα κατ’ άρθρο 367 ΠΚ και αιτιολογημένη καταδίκη για απλή δυσφήμηση. Απορρίπτει αναίρεση.
22)
2620/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για απλή δυσφήμηση (άρθρ. 362 ΠΚ) με την επίκληση των λόγων: α) της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, και β) της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας. Αναιρείται κατά παραδοχή του δεύτερου λόγου, γιατί δεν περιέχονται πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Ανεπάρκεια αιτιολογίας και ως προς το στοιχείο του δόλου. Αναιρεί. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για πράξεις που τελέσθηκ...
23)
2680/2008 Στοιχεία εγκλήματος απλής δυσφήμησης. Λόγος αναιρέσεως έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμη βάσης, διότι μεταξύ του αιτιολογικού και του διατακτικού δημιουργείται ασάφεια και αντίφαση ως προς το αν τα δυσφημιστικά γεγονότα ήταν αληθινά, όπως αναφέρεται στο διατακτικό, ή ψευδή, όπως δέχεται το δικαστήριο στο αιτιολογικό. Αυτεπάγγελτη έρευνα της παραγραφής. Παύει οριστικά λόγω παραγραφής.
24)
2325/2007 Έλλειψη ακροάσεως υπάρχει ό-ταν το Δικαστήριο αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί σε υποβληθείσα αίτηση, όταν αφορά την ενάσκηση ρητώς παρεχομένου από την Ποινική Δικονομία δικαιώματος και όχι σε αίτηση που αφορά την εφαρμογή κυριαρχικού ποινικού νόμου. Δυσφήμηση δια του ραδιοφώνου όχι δια του τύπου. Αιτιολογημένη καταδίκη για εξύβριση (κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για συκοφαντική δυσφήμηση) και για δυσφήμηση


<< Επιστροφή