<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Υπεξαίρεση
1)
1490/2018 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από κοινού και κατ' επάγγελμα, με απειληθείσα ζημία σε βάρος του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ. Παράνομη ανασκαφή από κοινού και κατ' επάγγελμα. Παραβίαση υποχρεώσεως δηλώσεων μνημείων. Κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα παράνομη χρήση ανιχνευτών μετάλλων. Λόγοι έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης και απόλυτη ακυρότητα (510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε' και Α'). Αναιρεί εν μέρει μόνον ως προς την ποινή που επ...
2)
1235/2017 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης ως προς την απόρριψη αιτήματος αναβολής για
κρείσσονες αποδείξεις με διενέργεια λογιστικής πραγματογνωμοσύνης και ως
προς την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού της περί συνδρομής ελαφρυντικών
περιστάσεων. Αόριστο το αίτημα αναβολής για λογιστική πραγματογνωμοσύνη
και αόριστος και ο αυτοτελής ισχυρισμός περί ελαφρυντικών περιστάσεων. Δεν
υπήρχε υποχρέωση του δικαστηρίου να απαντήσει σ...
3)
1440/2017 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας λόγοι αναιρεσεως ελλείψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως και υπέρβαση εξουσίας Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση.
Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα δικαστικά έξοδα και την καταδικάζει και στη
δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος.
4)
394/2015 Υπεξαίρεση Τάμπλετ.
Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ'και Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς ενοχή και για έλλειψη νόμιμης βάσης.
5)
532/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση δικηγόρου, ο οποίος εισέπραξε, για λογαριασμό των εντολέων του, από ασφαλιστική εταιρία χρηματικό ποσό και δεν τους το απέδωσε, αλλά το ιδιοποιήθηκε. Στοιχεία εγκλήματος. Χρόνος τελέσεως είναι εκείνος, κατά τον οποίο ο δράστης εκδήλωσε, με συγκεκριμένη ενέργεια, την πρόθεσή του να ενσωματώσει το κινητό πράγμα στην περιουσία του. Όχι έλλειψη νόμιμης βάσεως. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί παραγραφής. Την έλλειψη ακροάσ...
6)
306/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αδίκημα: Υπεξαίρεση. Λόγοι: α) Έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. β) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Δεν απαιτείται όχληση για την απόδοση του ξένου ολικά πράγματος, αν υπάρχει ρητή εντολή περί αποδόσεως του ορισμένη ημέρα. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
7)
433/2013 Υπεξαίρεση. Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθείσας της κατηγορουμένης εγκύρως ως άγνωστης διαμονής. Στην Έκθεση Εφέσεως και την αναίρεση επικαλείται η αναιρεσείουσα ακυρότητα επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής της ερήμην του πρωτόδικης αποφάσεως. Α. Παραδεκτή παραίτηση από την πρώτη αίτηση αναίρεσης. Β.1. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. 2. Κατά την παρ. 2 του άρ. 161 ΚΠΔ ορίζεται ότι εκείνος που επιδίδει το έγγραφο οφείλει σε κάθε περίπτωση να σημειώνει ...
8)
443/2013 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος είχε παραδοθεί για φύλαξη. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς σκοπό παράνομης ιδιοποιήσεως και ως προς τον τρόπο, με τον οποίο περιήλθε αυτός στην κατοχή του αναιρεσείοντος, ενόψει του ότι δεν απομακρύνθηκε από τον τόπο, όπου είχε παραδοθεί προς φύλαξη, και βρέθηκε κατόπιν υποδείξεως του τελευταίου. Αναίρεση και παραπομπή.
9)
566/2013 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση από κοινού, η οποία, κατόπιν νομοθετικής μεταβολής μετά την παραπομπή (ν. 4055/2012), έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα. Στοιχεία εγκλήματος. Όχι αναγκαία οι αναφορά των επί μέρους πράξεων, με τις οποίες κάθε κατηγορούμενος συνέπραξε στην τέλεση αυτού. Θεμελίωση αρμοδιότητας δικαστηρίου μόνο στο γεγονός ότι η υπόθεση εισήχθη στο κατά την εισαγωγή της αρμόδιο δικαστήριο, ανεξαρτήτως μεταγενέστερου, κατόπιν νομοθετικής μεταβολής, διαφορετικού χαρακτηρ...
10)
858/2013 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Εντολέας-Εντολοδόχος. Επί υπεξαιρέσεως χρημάτων, η απόκτηση κατοχής δεν πραγματοποιείται μόνο με την παράδοση τους στον δράστη, αλλά και με την κατάθεση από αυτόν σε κοινό λογαριασμό με τον εντολέα κατά παράβαση της εντολής του τελευταίου, οπότε εκδηλώνεται η βούληση του για την παράνομη ιδιοποίηση τους, αφού καθίσταται συνδικαιούχος του λογαριασμού και μπορεί να προβεί στην ανάληψη αυτών χωρίς την συγκατάθεση των λοιπών συνδικαιούχων αυτού. Με τη...
11)
1346/2013 Υπεξαίρεση από στρατιωτικό υπόλογο. Άρθρα 147 ΣΠΚ και 375 ΠΚ. Ο Άρειος Πάγος πρέπει, κατά τις διατάξεις του αρ. 8 παρ. 4 εδαφ. α, β, γ του νέου Ν. 4198/11-10-2013, να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της αναίρεσης, αφού δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα επ' αυτής απόφαση, ώστε κατά την προαναφερθείσα ρητή πρόβλεψη του νόμου να εκδοθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετική πράξη με την οποία θα παραγράφει υφ' όρον την επιβληθείσα ποινή και θα τεθεί από αυτόν στο αρχείο η υπόθεση, μέχρι να πε...
12)
1369/2013 Υπεξαίρεση από εντολοδόχο δικηγόρο και διαχειριστή ξένης περιουσίας, ποσού ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αναιρετικοί λόγοι: 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε και Η' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης και για υπέρβαση εξουσίας. 2. Την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, η οποία αφορά σε προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας στο ακροατήριο και είναι σχετική, αν δεν καλυφθεί, δηλαδή αν ο κατηγορού...
13)
1439/2013 Αδίκημα. Υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο ποσού άνω των 73.000 Ε. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για την κρίση περί της ενοχής και την απόρριψη των προβληθέντων αυτοτελών ισχυρισμών αρθρ. 84 παρ.2 εδ. δ' και ε' ΠΚ. Επάρκεια αιτιολογίας τόσο για την κρίση περί ενοχής όσο και για την κρίση της απόρριψης των αυτοτελών ισχυρισμών παρά τη μη παραδεκτή προβολή τους. Μετά την ισχύ του νόμου 4055/2012 που ισχύει από 2-4-2...
14)
1498/2013 Υπεξαίρεση από εντολοδόχο ιερομόναχο και διαχειριστή ξένης περιουσίας της Ι.Μ. Πάτμου, ποσού ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Η προσβολή των πρακτικών του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου για πλαστότητα και ο συναφής δεύτερος λόγος αναιρέσεως, για απόλυτη ακυρότητα και παραβίαση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων και 6 ΕΣΔΑ, με το να π...
15)
1515/2013 Ποινική Δικονομία. Καταδίκη για υπεξαίρεση. Αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο απορρίφθηκε αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Μέσα αποδείξεως. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η επανάληψη καθώς και τα στοιχεία που τους βεβαιώνουν. Δε δημιουργεί αναιρετική πλημμέλεια, ως προς τα αποδεικτικά μέσα, η μη λήψη υπόψη από το Συμβούλιο, υπεύθυνης δήλωσης, ως νέου στοιχείου αφο...
16)
508/2012 Καταδικαστική απόφαση, για υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας αναφορικά με την ενοχή και την απόρριψη αιτήματος περί προσκομιδής αποδεικτικού μέσου(βιντεοταινίας), είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Απορρίπτει αίτηση.
17)
1423/2012 Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο-Δικηγόρο. Άρθρο 375 παρ. 1 α, β, 2 α ΠΚ. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Β ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και έλλειψη ακρόασης, όσον αφορά την απόρριψη υποβληθέντων από την αναιρεσείουσα-κατηγ/νη δικηγόρο δύο αιτημάτων αναβολής της δίκης.
18)
24/2010 Υπεξαίρεση - Έννοια. Στοιχειοθέτηση αντικειμενικώς και υποκειμενικώς. Έννοια παρανόμου ιδιοποιήσεως και πως εκδηλώνεται. Ποτε σε βαθμό κακουργήματος, ειδικότερα επί εντολοδόχου (ΑΠ 1/2009, ΑΠ 946/2007). Ευνοϊκότερη η διάταξη μετά την αντικατάσταση με άρθρο 1 § 9 Ν. 2408/1996, εφαρμογή και σε πράξεις που τελέσθηκαν πριν την ισχύ του, εκτός από την περίπτωση του εντολοδόχου (ΑΠ 103/2009, ΑΠ 79/2007, ΑΠ 1626/2002, ΑΠ 1599/ 2002). Δυσμενέστερη η διάταξη 14 § 1 Ν. 2721/1999. Επί τελέσεως κατ' εξακολο...
19)
101/2010 Υπεξαίρεση. Έννοια. Στοιχειοθέτηση αντικειμενικώς και υποκειμενικώς. Έννοια παρανόμου ιδιοποιήσεως και πώς εκδηλώνεται. Πότε σε βαθμό κακουργήματος, ειδικότερα επί εντολοδόχου (ΑΠ 1/2009, ΑΠ 946/2007). Ευνοϊκότερη η διάταξη μετά την αντικατάσταση με άρθρο 1 § 9 Ν. 2408/1996, εφαρμογή και σε πράξεις που τελέσθηκαν πριν την ισχύ του, εκτός από την περίπτωση του εντολοδόχου (ΑΠ 103/2009, ΑΠ 79/2007, ΑΠ 1626/2002, ΑΠ 1599/2008). Εντολοδόχος που δεν διέθεσε τα ποσά που του δόθηκαν από τον εντολέα για...
20)
133/2010 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω εκδόσεως παρεμπίπτουσας αποφάσεως για την απόρριψη ενστάσεως αποβολής της πολιτικής αγωγής χωρίς, προηγουμένως, να προτείνει ο Εισαγγελέας, ο οποίος είχε επιφυλαχθεί. Αναίρεση προσβαλλόμενης αποφάσεως. Οριστική παύση ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής για τη μερικότερη πράξη της υπεξαιρέσεως με χρόνο τελέσεως την 15-1-2002. Παραπομπή κατά τα λοιπά.
21)
255/2010 Κακουργηματική υπεξαίρεση (Αιτίαση με τον ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από διαχειριστή ξένης περιουσίας). Στοιχεία του εγκλήματος αυτού. Επιτρεπτή η συμπληρωματική αναφορά του Συμβουλίου στην πρόταση Εισαγγελέα που έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη της αίτησης αυτής λόγω του μη βασίμου του μόνου λόγου αυτής για έλλειψη αιτιολογίας.
22)
282/2010 Υπεξαίρεση κακουργηματική, 375 §§ 1 & 2, από εντολοδόχο και διαχειριστή. Στοιχεία αυτής. Ασφαλιστικός πράκτορας είναι εντολοδόχος και διαχειριστής η ασφαλιστική επιχείρηση από πρακτοριακή σύμβαση είναι εντολέας (713, 719 ΑΚ). Ο διαχειριστής ξένης περιουσίας που ενεργεί ολικές και νομικές πράξεις με εξουσία αντιπροσωπεύσεως του εντολέως του οποίου έλκει από τον νόμο, ή τη σύμβαση ή από τα πράγματα άρθρο 3 § 1 ΠΔ 298/1986. Τα ασφάλιστρα που κατέχει ο πράκτωρ θεωρούνται παρακαταθήκη. Τούτο δεν αναι...
23)
336/2010 Απάτη από κοινού με όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 73.000 Ευρώ κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και άμεσα συνέργεια σ' αυτήν. Στοιχεία του εγκλήματος. Έννοια γεγονότος και χρόνος τελέσεως της απάτης. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για το ανωτέρω έγκλημα των κατηγορουμένων, εκ των οποίων οι τρεις πρώτοι με ψευδείς παραστάσεις και αθέμιτες αποκρύψεις αληθινών γεγονότων προς το επενδυτικό κοινό και τις Αρχές του Χρηματιστηρίου προκάλεσαν ζημιά σε χιλιάδες επενδυτές που αγό...
24)
340/2010 Υπεξαίρεση τελεσθείσα από διαχειριστή και εντολοδόχο πριν από την αντικατάσταση του άρθρου 375 παρ. 2 Π.Κ. με το άρθρο 1 παρ. 2 ν. 2408/1996 κατά κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης και με αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Η αξία του αντικειμένου της υπεξαιρέσεως δεν αποτελεί στοιχείο της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος αλλά προσδιορίζεται όταν η αξία του αντικειμένου είναι ιδιαίτερα μεγάλη και για τον χαρακτηρισμό της πράξεως ως κακουργήματος ή όχι αντικειμενικώς ανάλογα με την αξία π...
25)
344/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα εκ της αναιτιολόγητης απόρριψης του αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης της κατηγορουμένης στο Συμβούλιο Εφετών.
26)
425/2010 Υπεξαίρεση. Καταδικαστική απόφαση. Ξένο κινητό πράγμα δεν είναι το χρηματικό ποσό που δόθηκε ως προκαταβολή στον εργολάβο για την εκτέλεση σύμβασης έργου που δεν εκτέλεσε. Αναιρεί και παραπέμπει.
27)
463/2010 Βούλευμα. Παραπέμπονται για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από την οποία το περιουσιακό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ κατά συναυτουργία και για τον πρώτο κατ' εξακολούθηση. Επιπλέον δε ο πρώτος κατηγορούμενος και για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας εμπιστευμένου στην κατοχή του με την ιδιότητα του εντολοδόχου με κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης. Αιτιάσεις των δύο κατηγορουμένων για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, γιατί δεν λήφθηκε υπόψη από ...
28)
489/2010 Υπεξαίρεση αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ' εξακολούθηση από μεσεγγυούχο. Στοιχεία του εγκλήματος και χρόνος τελέσεώς του. Υποχρεώσεις μεσεγγυούχου. Προϋποθέσεις για τον κακουργηματικό χαρακτήρα της πράξεως πριν και μετά τον Ν. 2721/1999. Ορθή παραπομπή για το ανωτέρω έγκλημα του κατηγορουμένου, ο οποίος εισέπραττε ως μεσεγγυούχος μισθώματα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και δεν τα φύλαττε ούτε τα κατέθετε σε Τράπεζα, αλλά τα ενσωμάτωνε κάθε φορά στην περιουσία του. Απορρίπτεται αίτηση αναιρέσ...
29)
518/2010 Παραπέμπονται στο Τριμελές Εφετείο (Κακ/των) για υπεξαίρεση κατά συναυτουργία αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που της είχαν εμπιστευθεί με σύμβαση ως εντολοδόχων ξένης περιουσίας (πράκτορες ασφαλιστικής εταιρείας με δικαίωμα να εισπράττουν ασφάλιστρα για λογαριασμό εντολέα και κατά τακτά διαστήματα να τα αποδίδουν). Παρακράτηση από αναιρεσείουσες προς ίδιο όφελος. Έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας και μη ορθή του νόμου εφαρμογής, ως λόγοι των δύο (2) αιτήσεων. Ο Άρειος Πάγος δεν ελέγχει πραγματι...
30)
548/2010 Υπεξαίρεση σε βαθμό πλημμελήματος (375 παρ. 1 ΠΚ). Α) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των παραπάνω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων με εκ πλαγίου παράβαση. Β) Η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, ο οποίος είναι μεν διάδικος κατά την ποινική διαδικασία, είναι όμως και βασικός μάρτυρας κατηγορίας, δεν αποτελεί ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου και συν...
31)
565/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο ο ήδη αναιρεσείων παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο και απερρίφθη αίτημά του για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου ενώπιον του άνω Συμβουλίου προς παροχή εξηγήσεων. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα (άρθρα 484 παρ. 1 στοιχ. α΄ και 171 παρ, 15 ΚΠΔ) ως προς την απόρριψη του αιτήματος του ήδη αναιρεσείοντος για απόρριψη από το Συμβούλι...
32)
566/2010 Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Πότε είναι επιτρεπτή η διευκρίνιση - συμπλήρωση περιστατικών της κατηγορίας χωρίς μεταβολή της. Λόγος απόλυτης ακυρότητας που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Δεν συνιστά η μη ανάγνωση ξενόγλωσσων εγγράφων που προσκόμισε ο κατηγορούμενος χωρίς επίσημη μετάφρασή τους. Λόγοι για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης με λόγους αναίρεσης από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Α΄, Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ και...
33)
594/2010 Υπεξαίρεση όχι ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας (άρθρο 375 ΠΚ). Πως προσδιορίζεται η αξία. Διαχειριστής ξένης περιουσίας και εντολοδόχος. Πότε υπάρχει διαχείριση. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Η αιτιολογία εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς και όχι στην άρνηση της κατηγορίας. Απορρίπτει αίτηση.
34)
906/2010 Προσβαλλόμενο βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο, κατ' εξακολούθηση, απάτη κατ' εξακολούθηση και απιστία δικηγόρου κατ' εξακολούθηση. Α) Ο από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. β ΚΠΔ προβαλλόμενος πρώτος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίον πλήττεται το προσβαλλόμενο βούλευμα για εσφαλμένη εφαρμογή νόμου, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Ορθά εφαρμόστηκε η διάταξη του άρθρου 379 ΠΚ, περί εμπράκτου μετανοίας και απορρίφθηκε ο προβληθείς ισχυρισμός του κατ...
35)
941/2010 Υπεξαίρεση. Υπεξαίρεση διαπράττει και ο ασφαλιστικός πράκτορας όταν κατακρατεί και ιδιοποιείται τα ασφάλιστρα που εισέπραξε για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας με την οποία συνδέεται με σύμβαση πρακτορίας κατά τις διατάξεις του Ν. 1569/1985 και του ΠΔ 298/1986, καθόσον με βάση τη σύμβαση αυτή και τις διατάξεις των άρθρων 90 και επομ. του Εμπ.Ν. και 713 ΑΚ καθίσταται εντολοδόχος της ασφαλιστικής εταιρίας και διαχειριστής της περιουσίας της υποχρεούμενος να αποδώσει σε αυτήν τα εισπραχθέντα α...
36)
1042/2010 Αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών το οποίο απέρριψε κατ' ουσία την έφεση του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών με το οποίο παραπέμφθηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που το είχαν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου και διαχειριστή ξένης περιουσίας, κατ' εξακολούθηση. Απορρίπτεται, ως κατ' ουσία αβάσιμος, ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας.
37)
1072/2010 Απορρίπτει: Υπεξαίρεση. Έννοια. Στοιχεία αντικειμενικής υποστάσεως (ΑΠ2471/18-12-2009, ΑΠ 1/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη - έννοια - πότε περιέχει η απόφαση. Παρακράτηση ΙΧΕ και ιδιοποίηση αυτοκινήτου, που είχε μισθωθεί από την πολιτικώς ενάγουσα στην κατηγορουμένη, παρά την έκδοση αποφάσεως που διέτασσε την απόδοση και την επίδοση επιταγής προς απόδοση. Αβάσιμος λόγος για έλλειψη αιτιολογίας. Απαράδεκτος λόγος εκ του άρθρου 510 παρ. 2 ΚΠΔ.
38)
1089/2010 Καταδικαστική απόφαση. Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο. Ισχυρισμός ότι το αδίκημα είναι κατ' εξακολούθηση και οι επιμέρους ιδιοποιήσεις εμπίπτουν στην πλημμεληματική υπεξαίρεση η οποία έχει παραγραφεί. Η παράνομη ιδιοποίηση εκδηλώθηκε εφάπαξ για ολόκληρο το ποσό. Λόγοι της αιτήσεως - η έλλειψη ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας, η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο από το ότι έλαβε υπόψη την ενώπιον του ...
39)
1099/2010 Προσβαλλόμενο βούλευμα που απέρριψε ουσία έφεση κατηγορουμένου - αναιρεσείοντος παραπεμπόμενου για κακουργηματική υπεξαίρεση αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο, κατ' εξακολούθηση και για απιστία δικηγόρου. Ο από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. Β΄ του ΚΠΔ προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίον πλήττεται το προσβαλλόμενο βούλευμα για εσφαλμένη εφαρμογή νόμου, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Ορθά εφαρμόστηκε η ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 379 παρ.1 ΠΚ και απορρίφθηκε ο πρ...
40)
1125/2010 Υπεξαίρεση. Έννοια. Στοιχειοθέτηση αντικειμενικώς και υποκειμενικώς. Έννοια παρανόμου ιδιοποιήσεως και πως εκδηλώνεται. Πότε σε βαθμό κακουργήματος, ειδικότερα επί διαχειριστή ξένης περιουσίας (ΑΠ 1167/2008). Τέτοιος είναι ο λογιστής και ταμίας της επιχείρησης. Ανέλεγκτη η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί του ότι το υπεξαιρεθέν είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (ΑΠ 1371/2007, ΑΠ79/2006). Ευνοϊκότερη η διάταξη μετά την αντικατάσταση με άρθρο 1 παρ. 9 Ν. 2408/1996, εφαρμογή και σε πράξεις που τελ...
41)
1137/2010 Υπεξαίρεση. Έννοια. Στοιχειοθέτηση αντικειμενικώς και υποκειμενικώς. Έννοια παρανόμου ιδιοποιήσεως και πώς εκδηλώνεται. Πότε σε βαθμό κακουργήματος, ειδικότερα επί εντολοδόχου (ΑΠ 24/2010, ΑΠ 1/2009, ΑΠ 946/2007). Πλήρης και εμπεριστατωμένη αιτιολογία - Πότε. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή - έννοια. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται και επί έμμισθης εντολής - έννοια αυτής (ΑΠ 1243/2005). Άρθρο 98 ΠΚ - Έννοια ενιαίου δόλου (ΑΠ 230/2008). Συναινετικό δάνειο - έννοια (ΑΠ 1417/2007. Όχι δυνατός συμψηφισμό...
42)
1147/2010 Βούλευμα - αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Συμβούλιο Εφετών. Υπεξαίρεση - σαφείς παραδοχές ως προς ιδιότητα εντολοδόχου και τόπο τέλεσης της πράξεως. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
43)
1154/2010 Υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ανώτερης των 25.000.000 δραχμών από διαχειριστή ξένης περιουσίας. Στοιχεία του εγκλήματος. Αν η αξία του αντικειμένου της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλη και συντρέχει η ιδιότητα του διαχειριστή, η πράξη είναι κακούργημα και αν η αξία υπερβαίνει τα 25.000.000 δραχμές, τούτο συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Χρόνος τελέσεως του εγκλήματος είναι ο χρόνος που εκδηλώθηκε η πρόθεση ιδιοποίησης από το δράστη. Ορθή και αιτιολογημένη παρ...
44)
1250/2010 Υπεξαίρεση. Έννοια. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία υπάρχει όταν το Συμβούλιο αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση, όταν είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, αφού αυτή αποτελεί τμήμα του βουλεύματος ώστε θα ήταν άσκοπη και τυπολατρική η επανάληψη από το συμβούλιο των ίδιων περιστατικών, συλλογισμών και αποδείξεων. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Έννοια αυτών. Περιστατικά. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
45)
1272/2010 Υπεξαίρεση αρχαίων αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Έννοια παρανόμου ιδιοποιήσεως και πως εκδηλώνεται. Δεν εμποδίζεται η στοιχειοθέτηση εκ του ότι ο κάτοχος αθωώθηκε για τη μη εμπρόθεσμη δήλωση των αρχαίων. Η πράξη στρέφεται πάντα κατά του Δημοσίου. Διάταξη άρθρου 54 Ν. 3028/2002 δεν τυγχάνει ευνοϊκότερη σε σχέση με τη βασική διάταξη του άρθρου 375 ΠΚ, δεν αποκλείει την εφαρμογή του άρθρου 1 Ν. 1608/1950, όταν συντρέχουν οι προς τούτο προϋποθέσεις. Η αντίθετη άποψη παραβλέπει ότι η ως άνω δ...
46)
1274/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση. Απόρριψη έφεσης κατ' αυτού ως και αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης εκκαλούντος ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών. Αίτηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτη ακυρότητα για απόρριψη του αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου. Απόρριψη αμφοτέρων των λόγων της αίτησης αναίρεσης ως αβασίμων και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
47)
1275/2010 Καθ' ύλη αρμοδιότητα. Υπόθεση για κακούργημα (κακουργηματική υπεξαίρεση) εισαχθείσα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο. Παραπέμπεται στο καθ' ύλη αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Αν όμως δεν έχει διεξαχθεί κύρια ανάκριση παραπέμπεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα για να διατάξει κύρια ανάκριση. Αν τούτο δεν ενήργησε το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο που δίκασε την έφεση του κατηγορουμένου κατά της παραπεμπτικής πρωτοβάθμιας απόφασης, τότε η δευτεροβάθμια απόφαση είναι αναιρετέα για αρνητική υπέρβαση της ε...
48)
1358/2010 Συνεκδίκαση αιτήσεων. Άμεση συνέργεια σε υπεξαίρεση αρχαίου αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Υπεξαίρεση αντικειμένων κατά το Ν. 5153/1932 (όχι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας). Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, νόμιμης βάσης και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απόρριψη ισχυρισμών για ελαφρυντικές περιστάσεις. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω άσκησης από δικηγόρο που παρέστη στο δευτερο...
49)
1399/2010 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση. Ξένο κινητό πράγμα δεν είναι το χρηματικό ποσό που δόθηκε ως προκαταβολή στον εργολάβο για την εκτέλεση σύμβασης έργου που δεν εκτέλεσε. Αναιρεί εν μέρει. Κηρύσσει αθώο. Παραπέμπει.
50)
1483/2010 Βούλευμα παραπεμπτικό. Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 73,000 Ευρώ, κατ' εξακολούθηση, ο πρώτος και της απλής συνέργειας σε υπεξαίρεση αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 73,000 Ευρώ κατ' εξακολούθηση ο δεύτερος, πλαστογραφία μετά χρήσεως από κοινού κατ' εξακολούθηση από υπαίτιο που σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 73,000 Ευρώ. Έννοια όρων. Παραπονιούνται κατά του προσβαλλόμενου βουλεύματος για απόρριψη εφέσεως τ...
51)
1497/2010 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που είχε εμπιστευθεί στο δράστη λόγω της ιδιότητας του ως εντολοδόχου. Μεταξύ της εγκαλούσας και ήδη πτωχεύσασας εταιρίας και του κατηγορουμένου είχε καταρτισθεί σύμβαση υποπρακτορεύσεως. Ο κατηγορούμενος παρακράτησε παράνομα και ιδιοποιήθηκε το ποσό της αξίας των εντύπων που του απέστειλε η εγκαλούσα και ανερχόταν στο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ποσό των 34.226,55 €, το οποίο είχε εισπράξει για λογαριασμό της ως εντολοδόχος. Αβάσιμοι οι λόγοι της αιτή...
52)
1522/2010 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Ηθική αυτουργία στην πράξη αυτή. Έννοια όρων για την κακουργηματική υπεξαίρεση λόγω της ιδιότητας του υπαιτίου ως διαχειριστή ξένης περιουσίας, πρέπει το ιδιοποιημένο κινητό πράγμα όπως είναι και το χρήμα να περιήλθε στην κατοχή του λόγω της ιδιότητας του αυτής. Ο εντολοδόχος δεν έχει την κυριότητα επί των χρημάτων τα οποία αποκτά από την εκτέλεση της εντολής. Για την ύπαρξη ηθικής αυτουργίας απαιτείται αντικειμενικώς η πρόκληση από τον ηθικό αυτο...
53)
1542/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση και πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για εσφαλμένη του νόμου εφαρμογή, ελλιπή αιτιολογία και υπέρβαση εξουσίας. Απόρριψη αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφανίσεως του αναιρεσείοντος στο Συμβούλιο του Α.Π.
54)
1576/2010 Υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση. 1) Η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, καθόσον αναφέρονται με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικέ...
55)
1658/2010 Αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για την απαλλακτική απόφαση του κατηγορουμένου για κακουργηματική υπεξαίρεση, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεν είναι απαραίτητο για την ταυτότητα του εγγράφου, που αναγνώσθηκε ο επί μέρους προσδιορισμός των στοιχείων του (χρόνος, τόπος έκδοσης, ποσό, εκδούσα Αρχή). Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση.
56)
1710/2010 Αίτηση αναίρεσης από τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά απαλλακτικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άμφισσας, που κήρυξε κατά πλειοψηφία αθώο τον κατηγορούμενο της αποδιδόμενης σ' αυτόν πράξεως της υπεξαιρέσεως. Αναιρείται η απόφαση.
57)
1711/2010 Απόρριψη εφέσεως κατηγορουμένης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για πλαστογραφία (νόθευση επιταγών) με χρήση, κατ' εξακολούθηση, με σκοπό πορισμού περιουσιακού οφέλους δια βλάβης τρίτων, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, από την οποία το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 €, και για υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που ήταν εμπιστευμένο στην κατηγορουμένη λόγω της ιδιότητας της ως εντολο...
58)
1800/2010 Αναίρεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για κακουργηματική υπεξαίρεση. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς την ιδιότητα του εντολοδόχου ξένης περιουσίας. Απορρίπτει την αίτηση.
59)
1824/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για αυτουργία σε υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από διαχειριστή ξένης περιουσίας (ο Α αναιρεσείων) και άμεση συνεργεία σ' αυτή (ο Β αναιρεσείων). Αναιρείται για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και διότι δεν αναφέρεται αν η ιδιότητα του διαχειριστή υπάρχει και στο πρόσωπο του άμεσου συνεργού.
60)
1832/2010 Προσβαλλόμενο Βούλευμα. Απέρριψεν ουσία έφεση κατηγορουμένης - αναιρεσείουσας κατά πρωτοβαθμίου βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, παραπεμπτικού για κακουργηματική υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο, κατ' εξακολούθηση. Οι από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. α, β, δ ΚΠΔ προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως, με τους οποίους πλήττεται το προσβαλλόμενο βούλευμα για έλλειψη αιτιολογίας, απόλυτη ακυρότητα και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
61)
1844/2010 Στοιχειοθέτηση εγκλήματος κακουργηματικής υπεξαίρεσης κατ' εξακολούθηση. Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την ενοχή και την επιμέτρηση της ποινής (άρθρο 79 ΠΚ), για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης και για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (μη νόμιμη παράσταση πολιτικής αγωγής). Απόρριψη όλων των λόγων αυτών ως αβασίμων και απόρριψη αίτησης αναίρεσης συνολικά.
62)
1873/2010 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως τυπικής, γιατί το σκεπτικό αποτελεί πιστή αντιγραφή του διατακτικού, χωρίς να διαλαμβάνονται τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, και παραπομπή.
63)
1935/2010 Ο αναιρεσείων παραπέμφθηκε με πρωτόδικο βούλευμα, που επικυρώθηκε από το προσβαλλόμενο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας , άνω των 73.000 €, από εντολοδόχο. Απορρίπτονται οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διάταξης του άρθρου 375 παρ. 2 ΠΚ (η παθούσα εταιρεία ανέθεσε στον αναιρεσείοντα μεταφορέα την μεταφορά των εμπορευμάτων της και την παράδοση τους στους πελάτες ...
64)
1967/2010 Βούλευμα παραπεμπτικό για κακούργημα. Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 €. Ο αναιρεσείων με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της ανώνυμης εταιρίας, της οποίας διαχειριζόταν την περιουσία, έγινε κάτοχος του χρηματικού ποσού των 45.000.000 δραχμών, το οποίο κατέθεσε η παθούσα για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρίας, που τελούσε υπό τη συμφωνηθείσα αναβλητική αίρεση της αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρίας, για την οποία έγινε η μεταβίβαση της κυριότη...
65)
1996/2010 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας άνω των 73.000 €, που το είχαν εμπιστευθεί στον υπαίτιο, λόγω της ιδιότητας του ως εντολοδόχου. Λόγοι αναίρεσης η εσφαλμένη ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων που εφαρμόστηκαν και η έλλειψη εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ουσιαστικά αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αίτηση.
66)
2009/2010 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Αιτήσεις αναίρεσης παραπεμπτικού βουλεύματος με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των οικείων διατάξεων. Απορρίπτει αιτήσεις.
67)
2044/2010 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο και διαχειριστεί ξένης περιουσίας. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Απορρίπτονται οι λόγοι αναίρεσης για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, καθώς και για υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτονται αιτήσεις αναίρεσης.
68)
2067/2010 Βούλευμα παραπεμπτικό για κακουργηματική πράξη υπεξαίρεσης, με ζημία άνω των 73.000 €, ως διαχειριστής ξένης περιουσίας - Διευθυντής Συμβουλίου της παθούσας Α.Ε. ενοικιάσεως αυτοκινήτων (άρθρο 386 παρ.1, 3 β ΠΚ). Αβάσιμοι οι συναφείς από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. β, δ και στ ΚΠΔ προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως, με τους οποίους πλήττεται το προσβαλλόμενο βούλευμα για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για υπέρβαση εξουσίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινική...
69)
2070/2010 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση. Στοιχεία του εγκλήματος. Υπεξαίρεση διαπράττει και ο πράκτορας, ο οποίος δεν απέδωσε στην αντισυμβαλλομένη του αεροπορική εταιρία το τίμημα πωλήσεως εισιτηρίων που εισέπραξε. Δικαιοστάσιο επιστρατεύσεως (άρθρο 8 ν.δ. 8/1974). Οι αναστολές, που προβλέπονται, ισχύουν μόνο για το διάστημα που είναι κάποιος επιστρατευμένος, και όχι μέχρι 18.12.2002 που ήρθη η επιστράτευση με το π.δ. 371/2002. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη και απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών για ...
70)
1/2009 Με την προσβαλλόμενη απόφαση καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος για α) έκδοση ακαλύπτων επιταγών κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, και β) υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που το εμπιστεύθηκε σ’ αυτήν ο εγκαλών λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου. Το Πενταμελές Εφετείο διέλαβε στην απόφασή του ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς τα άνω εγκλήματα, ήτοι: Ι) ως προς το ειρημένο πλημμέλημα (εκτός από τις αναφερόμενες πιο κάτω επιταγές) και συγκεκ...
71)
67/2009 Αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει για πλημμέλημα είναι απαράδεκτη. Επιτρέπεται μόνον στην περίπτωση που ο παραπεμπόμενος για πλημμέλημα παραπέμπεται (αυτός και όχι συγκατηγορούμενός του) και για κακούργημα, με το οποίο το πλημμέλημα συρρέει ή έχει συνάφεια. Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από διαχειριστή ξένης περιουσίας. Στοιχεία. Πλαστογραφία με σκοπό το όφελος, μεγαλυτέρου των 73.378 ευρώ δια βλάβης τρίτου. Αναιτιολόγητη παραπομπή για τις πράξεις αυτές. Αναιρείται το προσβαλλόμενο β...
72)
97/2009 Υπεξαίρεση από εντολοδόχο αντικειμένου ιδιαιτέρας μεγάλης αξίας που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ. Απορρίπτει αναίρεση κατά βουλεύματος για παράβαση του άρθρου 484 παρ. 1 β΄ και δ΄ κ.λ.π.
73)
99/2009 Υπεξαίρεση κακουργηματική. Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική υπεξαίρεση που τελέσθηκε κατ’ εξακολούθηση πριν από την ισχύ του Ν. 2721/99. Αναιρείται κατά παραδοχή λόγου αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του Ν. 2721/1999, ως δυσμενέστερη στην υπό κρίση περίπτωση.
74)
103/2009 Υπεξαίρεση κακουργηματική από εντολοδόχο δικηγόρο για κατάχρηση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης τελεσθείσα πριν από την ισχύ του Ν. 2406/1996 που τροποποίησε το άρθρο 375 παρ. 2. Εφαρμογή της ευμενέστερης διάταξης πριν από την τροποποίησή της. Απορρίπτει ως αβάσιμο λόγο αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου, και ως απαράδεκτους τους αναγόμενους σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα η μη αναβολή αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της εκδίκασης της...
75)
287/2009 Επάρκεια αιτιολογίας βουλεύματος που παραπέμπει τον αναιρεσείοντα για κακουργηματική υπεξαίρεση.
76)
294/2009 Πραγματογνωμοσύνη. Αν υποβληθεί αίτημα διενέργειάς της, το δικαστήριο οφείλει να απαντήσει σ’ αυτό, εφόσον είναι σαφές και ορισμένο και να αιτιολογήσει ειδικά και εμπεριστατωμένα την τυχόν απόρριψή του. Η αιτιολογία αυτή δεν είναι ανάγκη να είναι αυτοτελής, αλλά μπορεί να διατυπώνεται σε συνδυασμό με το σύνολο των παραδοχών της αποφάσεως. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 375, 216 ΠΚ, 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950 και 263α ΠΚ, διότι η ζημιωθείσα ALPHA Τράπεζα περιλαμβάνεται στις Τρ...
77)
346/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση από ασφαλιστικό πράκτορα ο οποίος δεν απέδωσε τα ασφάλιστρα που εισέπραξε για λογαριασμό ασφαλιστικής εταιρίας. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία του παραπεμπτικού βουλεύματος.
78)
438/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση από εντολοδόχο. Άμεση συνέργεια στην άνω πράξη. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 379 παρ. 2 του ΠΚ. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτει αίτηση.
79)
440/2009 Κακουργηματική απάτη και υπεξαίρεση. Έννοια και στοιχεία των πράξεων. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή και επαρκής αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος. Απόρριψη αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης. Απορρίπτει αίτηση.
80)
638/2009 Υπεξαίρεση αντικειμένου αξίας άνω των 50.000.000 δραχμών εις βάρος νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, που εξυπηρετεί με αποκλειστική και προνομιακή εκμετάλλευση την παροχή στο κοινό μέσων μαζικής συγκοινωνίας, δηλαδή για αξιόποινη πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα 263 Α περ. α΄, 375 παρ. 2, 1 ΠΚ σε συνδυασμό προς το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών είναι αμετάκλητο. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
81)
738/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση όπου το αντικείμενο της πράξης υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ. Στοιχεία εγκλήματος. Αίτηση για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Αιτιολογία βουλεύματος. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης ως προς το αν το φερόμενο ως υπεξαιρεθέν πράγμα ανήκε στην κυριότητα της εγκαλούσας εταιρείας και αν αυτό είχε περιέλθει στην κατοχή του κατηγορουμένου. Ισχυρισμοί περί απώλειας της κυριότητας από τον κύριο κατά το άρθρο 1058 ΑΚ. Λόγοι αναίρεσης που αφορούν εκτίμηση πραγ...
82)
739/2009 Με το αναιρεσιβαλλόμενο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης απορρίφθηκε κατ’ ουσία η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου κατά του πρωτόδικου βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με το οποίο παραπέμφθηκε αυτός στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για να δικαστεί: α) για κακουργηματική υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση 375 παρ. 1 εδ. β΄, 98 ΠΚ και β) για πλημμεληματική πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση. Μοναδικός λόγος αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατω...
83)
777/2009 Στοιχεία υπεξαιρέσεως σε βαθμό κακουργήματος. Αναιρείται το προσβαλλόμενο βούλευμα για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσεως διότι: α) δεν διευκρινίζεται με ποιες ενέργειες ή παραλείψεις εξεδήλωσε ο αναιρεσείων τη βούλησή του για ιδιοποίησή του χρηματικού ποσού που εισέπραξε με την ιδιότητα του μεσεγγυούχου, β) δεν διευκρινίζεται ενόψει της παραδοχής ότι η πράξη τελέσθηκε κατ’ εξακολούθηση με μερικότερες πράξεις και προ του Ν. 2721/99, αν ο χαρακτηρισμός της πράξεως ως ιδιαίτερα μεγάλης αξίας α...
84)
785/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Επαρκής αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος.
85)
803/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Επαρκής αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος.
86)
805/2009 Ανεπάρκεια αιτιολογίας βουλεύματος για κακουργηματική πλαστογραφία και απάτη. ΠΟΠΔ για πλημμέλημα υπεξαίρεσης.
87)
876/2009 Ο κατηγορούμενος (δικηγόρος των εγκαλούντων κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα) καταδικάστηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθηση. Νόμιμη παράσταση των εγκαλούντων ως πολιτικώς εναγόντων για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Απορρίπτεται ο μοναδικός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως.
88)
888/2009 Υπεξαίρεση από κοινού κακουργηματική. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Απόλυτη ακυρότητα από απόρριψη αιτήματος για αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο συμβούλιο Εφετών.
89)
893/2009 Υπεξαίρεση κακουργηματική. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Απόλυτη ακυρότητα από την εκτίμηση από το Δικαστήριο του περιεχομένου εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε.
90)
901/2009 Υπεξαίρεση από διαχειριστή ξένης περιουσίας. Δεκτή αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση. Δεν αναφέρονται πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος ήταν εν τοις πράγμασι διαχειριστής εταιρείας, όταν από το καταστατικό αυτής προκύπτει ότι άλλος ήταν διαχειριστής. Αναιρεί ως προς την παραπεμπτική διάταξή του και παραπέμπει.
91)
931/2009 1. Απορρίπτει για 1ο αναιρεσείοντα λόγω παραίτησης. Ως προς 2ο και 3ο αναιρεσείοντες: 2. Κατά δε το άρθρο 173 παρ. 2 του ΚΠΔ, από τις απόλυτες ακυρότητες, που μνημονεύονται στο άρθρο 171, όσες αναφέρονται σε πράξεις της προδικασίας μπορούν να προτείνονται ωσότου να γίνει αμετάκλητη η παραπομπή στο ακροατήριο και κατά το επόμενο άρθρο 174 παρ. 1, ακυρότητα που δεν προτάθηκε, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο καλύπτεται, κατά δε το άρθρο 176 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αρμόδιο να κηρύξει την ακυρότητα...
92)
938/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Πότε ο ναυτικός πράκτορας αποκτά την ιδιότητα του διαχειριστή ξένης περιουσίας. Πότε επέρχεται ακυρότητα στην έκδοση βουλεύματος από την έλλειψη ακροάσεως του Εισαγγελέα. Απορρίπτει αίτηση.
93)
939/2009 Πότε υπάρχει ακυρότητα απόλυτη από τη μη γνώση της εισαγγελικής πρότασης, πριν αυτή υποβληθεί στο αρμόδιο Συμβούλιο. Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας αντικειμένου, που το είχαν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση.
94)
1064/2009 Υπεξαίρεση ιδιαίτερης μεγάλης αξίας (375 παρ. 1 α ΠΚ). 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως. 2) Απορριπτέος ο για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας σχετικός από και 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, λόγω μη ακριβούς προσδιορισμού της ταυτότητας ορισμένων εκ των αναγνωσθέντων εγγράφων, διότι από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης αποφάσεως προκύπτει ότι, με την αναφορά αυτή και τους τίτλους των εν λόγω αναγνωσθέντων δημόσια στο ακρ...
95)
1112/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση από κοινού από εν τοις πράγμασι διαχειριστή Ανώνυμης Εταιρείας και απόρριψη ως αβασίμων των λόγων αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου και ως απαραδέκτου του λόγου με τον οποίο πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Απορρίπτει.
96)
1140/2009 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση. Αναιρεί εν μέρει ως προς τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Παραπέμπει κατά το αναιρούμενο μέρος. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
97)
1148/2009 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως υπεξαίρεσης ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Απορρίπτει.
98)
1182/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση (διαχειριστής ξένης περιουσίας, ιδιαίτερα σημαντικό ποσό). Στοιχεία αδικήματος. Διαχρονικό δίκαιο. Επιεικέστερες διατάξεις. Επί ανώνυμης εταιρείας, η περιουσία αυτής ανήκει στο νομικό πρόσωπο, είναι ξένη έναντι των μετόχων, που έχουν τα εκ της μετοχής δικαιώματα, τα οποία δεν παρέχουν δικαίωμα διαθέσεως των εταιρικών πραγμάτων και η διάθεση αυτής γίνεται από τα αρμόδια όργανα. Επί της ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρείας, οι ...
99)
1241/2009 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική υπεξαίρεση και απόρριψη ως αβασίμων λόγων αναίρεσης α) για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου, και β) για απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού για αναγνώριση του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ. 2 ε.π. Απορρίπτει.
100)
1242/2009 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική υπεξαίρεση και απόρριψη ως αβασίμων λόγων αναίρεσης α) για έλλειψη ειδικής μη εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου και για απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών με αναγνώριση των ελαφρυντικών του άρθρου 84 παρ. 2. Απορρίπτει.
101)
1374/2009 Το άρθρο 31 παρ. 2 του ΚΠΔ αναφέρει ότι πρέπει να κλητεύεται στην προανακριτική εξέταση ο ύποπτος, χωρίς, όμως, από τη διάταξη αυτή να καθιερώνεται και ρητή υποχρέωση κλήτευσης υπό την έννοια ότι, αν δεν κληθεί και μάλιστα νόμιμα ο τελευταίος, δεν περατώνεται νόμιμα η προκαταρκτική εξέταση και να δημιουργείται κάποια ακυρότητα αυτής. Απορρίπτει αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα και έλλειψη αιτιολογίας σε παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση και απιστία δικηγόρου.
102)
1418/2009 Υπεξαίρεση από εντολοδόχο αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για έλλειψη εδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την ιδιότητα του κατηγορουμένου ως εντολοδόχου.
103)
1432/2009 Βούλευμα παραπεμπτικό για κακουργηματική υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο - διαχειριστή ξένης περιουσίας. Απόρριψη των λόγων της αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και για απόλυτη ακυρότητα, λόγω αναιτιολόγητης απόρριψης αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφανίσεως στο Συμβούλιο Εφετών, ως αβάσιμων κατ' ουσία.
104)
1470/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση, αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, από εντολοδόχο. Είναι αβάσιμοι οι σχετικοί από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, διότι από το αιτιολογικό, καθίσταται σαφές, ότι το Δικαστήριο δέχεται ότι ο κατηγορούμενος εντολοδόχος δεν ρευστοποίησε τις μετοχές και ιδιοποιήθηκε τα σώματα των αξιόγραφων αυτών, καίτοι ήταν ονομαστικές και όχι ανώνυμες μετοχές και δεν ιδιοποιήθηκε το αντίτιμο αυτών, οπότε στοιχειοθετείται και η υπεξαίρεση και δεν υπήρχε...
105)
1475/2009 Βούλευμα Παραπεμπτικό για κακουργηματική υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο διαχειριστή ξένης περιουσίας. Απόρριψη των δυο λόγων της αναιρέσεως α) για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, ως αβάσιμων κατ' ουσία. Απορρίπτει.
106)
1489/2009 Πλαστογραφία. Απάτη. Υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση. Απορρίπτει λόγους για ακυρότητα από παράσταση πολιτικής αγωγής. Λήψη υπόψη από το Δικαστήριο εγγράφων των οποίων η ταυτότητα δεν προσδιορίζεται. Απόρριψη αιτήματος για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων και έλλειψης αιτιολογίας, από τη μη αναγραφή ως αυτοτελούς αποδεικτικού μέσου έγγραφης γνωμοδότησης. Απορρίπτει.
107)
1585/2009 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο και απόρριψη λόγων αναίρεσης ως αβάσιμων για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 375 §§ 1β και 2 ΠΚ, απόλυτης ακυρότητας λόγω λήψεως υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε και έλλειψη αιτιολογίας σε υπερασπιστικό ισχυρισμό. Απορρίπτει την αίτηση.
108)
1602/2009 Υπεξαίρεση. Καταδικαστική απόφαση. Αναίρεση με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και γ) απόλυτη ακυρότητα. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επάγεται απόλυτη ακυρότητα το γεγονός ότι στο έγγραφο που αναγνώσθηκε δεν προσδιορίζεται ο χρόνος εκδόσεως, ο εκδότης ή το περιεχόμενό του. Απορρίπτει αίτηση.
109)
1604/2009 Υπεξαίρεση από εντολοδόχο ξένης περιουσίας. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αναιρεί και παραπέμπει. Παρέλκει η έρευνα λοιπών λόγων.
110)
1892/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική υπεξαίρεση. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογία, ως επί εσφαλμένης προϋποθέσεως ο λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 375 § 3 ΠΚ, εφόσον το Συμβούλιο στήριξε την περί ενδείξεων ενοχής του κατηγορουμένου κρίση του σε περιστατικά που θεμελιώνουν την ως άνω αξιόποινη πράξη και δεν έλυσε κανένα προδικαστικό ζήτημα υπαγόμενο κατά ρητή διάταξη νόμου στην δικαιοδοσία των πολι...
111)
1900/2009 Αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
112)
1938/2009 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο και διαχειριστή ξένης περιουσίας (κακουργηματική). Έννοια όρων (υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας., εντολοδόχος και διαχειριστής ξένης περιουσίας). Δεν αναγράφεται στο σκεπτικό ότι λήφθηκε η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντα, υπόψη για το σχηματισμό κρίσεως περί ενοχής του κατηγορουμένου ως λόγος αναιρέσεως. Αίτηση αναιρέσεως ότι η απόφαση στερείται της απαιτούμενης αιτιολογίας και ότι εσφαλμένα ερμήνευσε ουσιαστικές ποινικές διατάξει...
113)
2088/2009 Κακουργηματική υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και πλαστογραφία με χρήση με σκοπό παράνομο περιουσιακό όφελος ποσού άνω των 73.000 ευρώ. Απορρίπτει αναίρεση βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως με την έννοια του σφάλματος ως προς το εάν ο δράστης του κατ' εξακολούθηση εγκλήματος απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις ιδιοποίησης στο επελθόν αποτέλεσμα για να λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία του αντικειμένου όλων ...
114)
2116/2009 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από διαχειριστή ξένης περιουσίας. Αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Αίτημα για εμφάνιση στα Συμβούλια (Εφετών και Αρείου Πάγου). Απόρριψη αιτήματος αυτού και αίτησης αναίρεσης για τους ως άνω λόγους.
115)
2242/2009 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Στοιχεία της υποκειμενικής και αντικειμενικής υπόστασης του ανωτέρω κακουργήματος. Παραπεμπτικό βούλευμα. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία του νόμου. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβάσιμων και για τον ίδιο λόγο των σχετικών αιτήσεων αναίρεσης.
116)
2264/2009 Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Ο πράκτωρ είναι και διαχειριστής ξένης περιουσίας. Απορρίπτει αίτηση.
117)
2284/2009 Υπεξαίρεση - υπεξαγωγή εγγράφων. Λόγος αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Οι αιτιάσεις που πλήττουν την αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων είναι απαράδεκτες. Απορρίπτει αίτηση.
118)
2370/2009 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος. Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ' εξακολούθηση από εντολοδόχο. Έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν προκύπτει εάν λήφθηκαν υπόψη και αξιολογήθηκαν καταθέσεις μαρτύρων της προκαταρκτικής εξετάσεως. Ομοίως, διότι, ως προς την κατάφαση της ιδιαίτερα μεγάλης αξίας της ιδιοποίησης, εκ της συνολικής αποτίμησης των μερικότερων πράξεων, δεν γίνεται αναφορά στο ότι ο δράστης απέβλεπε εξ αρχής στο συνολικό αποτέλεσμα. Αναιρεί και παραπέμπει.
119)
2394/2009 Απορρίπτει αίτηση. Αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, που απέρριψε έφεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών, για κακουργηματική απάτη και υπεξαίρεση. Λόγοι για έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση των ουσιαστικών διατάξεων αβάσιμοι.
120)
2415/2009 Αναιρείται το βούλευμα παραπομπής του κατηγορουμένου για υπεξαίρεση από εντολοδόχο κατ' εξακολούθηση ποσού ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας για έλλειψη της επιβαλλόμενης αιτιολογίας λόγω μη προσδιορισμού του χρόνου τέλεσης των επιμέρους πράξεων υπεξαίρεσης και για το λόγο ότι δεν προέκυψε ότι έλαβε υπόψη του το Συμβούλιο Εφετών τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν με το υπόμνημα που υπέβαλε ο κατηγορούμενος για πρώτη φορά ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών μετά την υποβολή σ' αυτό της προτάσεως του Εισαγγελέα.
121)
2428/2009 Υπεξαίρεση. Έννοια. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως. Έννοια παρανόμου ιδιοποιήσεως και πως εκδηλώνεται. (ΑΠ 1/2009). Εσφαλμένη ερμηνεία εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Πότε. Εκ πλαγίου παράβαση (ΑΠ 2129/2009). Έφεση Εισαγγελέως. Πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Σε αντίθετη περίπτωση το δικαστήριο που την κάνει τυπικά δεκτή και κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο υποπίπτει σε υπέρβαση εξουσίας (άρθρο 510 παρ. 1 Η' ΚΠΔ, ΑΠ 2127/2009, ΑΠ 1540/2007, ΑΠ 209/2008, ΑΠ 16...
122)
2471/2009 Απορρίπτει αίτηση. Υπεξαίρεση. Έννοια. Στοιχεία αντικειμενικής υποστάσεως (ΑΠ 1/2009). Απάτη. Έννοια. Στοιχεία. Συρροή υπεξαίρεσης - απάτης. Πότε αληθής και πότε φαινόμενη (ΑΠ 440/2009, ΑΠ 1840/2000). Μεταβολή κατηγορίας ανεπίτρεπτη. Απόλυτη ακυρότητα (ΑΠ 79/2007). Πότε δυνατή από υπεξαίρεση σε απάτη (ΑΠ 826/1998, ΑΠ 1840/2000, ΑΠ 1026/1999). Απόλυτη ακυρότητα (άρθρα 171 παρ. 1 Δ' και 510 παρ. 1 Α' ΚΠΔ). Πότε όταν δεν δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο ή τον συνήγορο του για να υποβάλλουν ερωτήσε...
123)
2472/2009 Χειροτέρευση θέσεως κατηγορουμένου σε βούλευμα κατ΄έφεση. Υπεξαίρεση κακουργηματική από ασφαλιστικό πράκτορα.
124)
2484/2009 Βούλευμα παραπεμπτικό για κακουργηματική πράξη υπεξαιρέσεως από εντολοδόχους. Βάσιμος ο συναφής από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ του ΚΠΔ προβαλλόμενος μοναδικός λόγος αναιρέσεως, με τον οποίον πλήττεται το προσβαλλόμενο βούλευμα για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
125)
34/2008 Παράβαση άρθρου 375 παρ. 1 και 2 ΠΚ. Εντολοδόχος - θεματοφύλακας ΚΠΔ 510 παρ. 1 περ. Ε. Απόρριψη αναίρεσης.
126)
97/2008 Στοιχεία κοινής υπεξαίρεσης και χρόνος τέλεσης της πράξεως της υπεξαίρεσης. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου, ο οποίος ιδιοποιήθηκε παρανόμως ποσά 4.500.000 και 400.000 δραχμών που περιήλθαν στην κατοχή του για αγορά για λογαριασμό των εγκαλούντων δύο αυτοκινήτων, τα οποία ουδέποτε παραδόθηκαν στους τελευταίους.
127)
186/2008 Υπεξαίρεση αντικείμενου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αιτιολογημένη καταδίκη. Όχι παράβαση εκ πλαγίου. Για την πληρότητα της αιτιολογίας δεν είναι αναγκαία η συγκριτική αξιολόγηση και συσχέτιση των αποδεικτικών μέσων και η αναφορά του τι προκύπτει από καθένα εξ αυτών. Επί της υπεξαιρέσεως δεν απαιτείται η ειδική αιτιολογία του δόλου ο οποίος ενυπάρχει στη θέληση πραγματώσεως των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Απαράδεκτες οι αιτιάσεις που πλήττουν την ουσιαστική...
128)
220/2008 Υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που το είχαν εμπιστευθεί ως εντολοδόχο. Λαμβάνεται η αξία του συνόλου μερικότερων πράξεων ελλείψει αιτιολογίας (;;). Εσφαλμένη εφαρμογή ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αναίρεση.
129)
230/2008 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων κατά βουλεύματος. Κακουργηματική υπεξαίρεση όπου το παράνομο περιουσιακό όφελος που επεδίωξε ο δράστης, ή η αντίστοιχη συνολική ζημία που προκλήθηκε, υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Στοιχεία. Αιτιολογία βουλεύματος. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Εκ πλαγίου παράβαση. Αναιρεί.
130)
232/2008 Υπεξαίρεση (πλημ/μα). Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα. Παράσταση πολιτικής αγωγής. Πότε υπάρχει ακυρότητα από την παράσταση της πολιτικής αγωγής. Ισχυρισμός ότι η αξίωση αυτής είχε παραγραφεί. Αόριστη η ένσταση παραγραφής. Λόγος για έλλειψη ακροάσεως, διότι δεν καταχωρήθηκε αίτημα του κατηγορουμένου και για έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη αναίρεσης.
131)
429/2008 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή και έλλειψη αιτιολογίας για παραβίαση κατάσχεσης και υπεξαίρεσης. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
132)
494/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για υπεξαίρεση, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας (171 παρ. 1δ - 510 παρ. 1 στ.Α, του ΚΠΔ). Δεν επήλθε ακυρότητα από την δήλωση παράστασης, ως πολιτικώς ενάγοντος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρου, κατόπιν εξουσιοδότησης του Διοικητού του Ι.Κ.Α. . Απορρίπτει αναίρεση.
133)
567/2008 Υπεξαίρεση. Καταδικαστική απόφαση. Αναίρεση με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αντιφατικές παραδοχές ως προς το ακριβές ποσό και το χρόνο της ιδιοποίησης. Αναιρεί και παραπέμπει.
134)
802/2008 Αναίρεση βουλεύματος για κακουργηματική υπεξαίρεση, από κοινού, ως εντολοδόχων, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
135)
827/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Επιτρεπτή καθ’ ολοκληρία παραπομπή στην εισαγγελική πρόταση. Όχι αντίθεση στην ΕΣΔΑ. Αίτημα διενεργείας περαιτέρω ανακρίσεως. Η διεξαγωγή περαιτέρω ανακρίσεως απόκειται στην ανέλεγκτη κρίση του Συμβουλίου. Η απόρριψη όμως του αιτήματος πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Αιτιολογημένη παραπομπή και απόρριψη αιτήματος διενέργειας περαιτέρω ανακρίσεως. Απόρριψη αναιρέσεως.
136)
924/2008 Υπεξαίρεση από κοινού και κατά μόνας, ποσού άνω των 73.000 Ευρώ. Ηθική αυτουργία σε απάτη. Καθολική αναφορά σε εισαγγελική πρόταση. Ελλιπής χρονολογία εισαγγελικής πρότασης. 1) Έλλειψη αιτιολογίας 2) Εσφαλμένη εφαρμογή ποινικής διάταξης, 3) Απόλυτη ακυρότητα. Δεκτή αναίρεση κατά βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
137)
963/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Αναίρεση βουλεύματος με την επίκληση ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρεί εν μέρει. Παύει οριστικά λόγω παραγραφής την ποινική δίωξη για πλημμεληματικές πράξεις. Επεκτείνει αποτέλεσμα και στον μη ασκήσαντα αναίρεση συναυτουργό, για τις πλημμεληματικές πράξεις. Απορρίπτει κατά τα λοιπά την αναίρεση.
138)
1067/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για κακουργηματική υπεξαίρεση ως προς την ιδιότητα της αναιρεσείουσας ως εντολοδόχου. Αναιρεί και παραπέμπει.
139)
1110/2008 Έλλειψη αιτιολογίας παραπεμπτικού βουλεύματος για κακουργηματική υπεξαίρεση από κοινού. Αναιρεί και παραπέμπει.
140)
1167/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση από εντολοδόχο - διαχειριστή περιουσίας. Στοιχεία του εγκλήματος. Έμπρακτη μετάνοια. Εφαρμογή της § 1 του άρθρου 379 Π.Κ. και επί κακουργηματικής υπεξαιρέσεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
141)
1201/2008 Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Λογιστής επιχειρήσεως - ιδιοποίηση χρηματικών ποσών που έλαβε από εργοδότρια για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων. Αιτιολογημένη καταδίκη. Αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ. Απορρίπτει την αναίρεση.
142)
1223/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση (διαχειριστής ξένης περιουσίας, ιδιαιτέρως σημαντικό ποσό). Στοιχεία αδικήματος. Διαχρονικό δίκαιο. Επιεικέστερες διατάξεις. Λόγοι αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα - υπέρβαση εξουσίας. Χειροτέρευση θέσεως του κατηγορουμένου, λόγω μεταβολής του κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος σε εφάπαξ τελεσθέν, έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής νόμου. Ελαφρυντικά 84 παρ. 2α. Αόριστο αίτημα. Απορρίπτει αναίρεση.
143)
1259/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Αναίρεση βουλεύματος με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αναίρεση.
144)
1342/2008 Ασφαλιστικός πράκτορας. Πώς ευθύνεται έναντι της ασφαλιστικής εταιρίας. Υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος, εάν το αντικείμενο αυτής είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και έχει εμπιστευθεί στο δράστη ως εντολοδόχου. Απορρίπτει αναίρεση κατά βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
145)
1348/2008 Παραπεμπτικό βούλευμα. Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, άνω των 73.000 ευρώ. Το βούλευμα αναφέρεται, χωρίς δικές του σκέψεις, στην εισαγγελική πρόταση και αυτή αναφέρεται στο πρωτόδικο βούλευμα. Οι σκέψεις που υπάρχουν στην ενσωματωμένη στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, εισαγγελική πρόταση, αφορούν στην απόρριψη των, δια της έφεσης, υφισταμένων ισχυρισμών και η απόρριψής τους γίνεται με επιλεκτική αξιολόγηση αποδεικτικών μέσων και όχι όλων. Δεκτή αναίρεση για έλλειψη αιτιολογία...
146)
1411/2008 Ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και υπεξαίρεση. Λόγοι αναίρεσης. Ανάγνωση εκθέσεων ιατρικής πραγματογνωμοσύνης και έκθεσης αυτοψίας και κατάσχεσης, χωρίς να μνημονεύονται ως ιδιαίτερα αποδεικτικά μέσα. Προκύπτει, εντούτοις, ότι λήφθηκαν υπόψη τα αποδεικτικά αυτά μέσα. Τι απαιτείται για την ύπαρξη του στοιχείου της ψυχικής ορμής. Αιτιολογία αυτοτελών ισχυρισμών για τέλεση του εγκλήματος σε βρασμό ψυχικής ορμής. Ελαφρυντικά άρθρου 84 παρ. 2γ. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη α...
147)
1424/2008 Δεκτή αναίρεση Εισαγγελέα Α.Π. αθωωτικής αποφάσεως κατηγορουμένων για άμεση συνέργεια σε κακουργηματική υπεξαίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει.
148)
1430/2008 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Υπεξαγωγή εγγράφων. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. 2) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 3) Έλλειψη ακροάσεως. Απορρίπτει αναίρεση. Υπάρχει αιτιολογία. Δεν παραβιάσθηκαν ουσιαστικές ποινικές διατάξεις. Ούτε ζητήθηκε από τον αναιρεσείοντα η ανάγνωση εγγράφων και το Δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα. Απορρίπτει.
149)
1450/2008 Έλλειψη αιτιολογίας παραπεμπτικού βουλεύματος ως προς την έκθεση των αποδείξεων. Αναίρεση βουλεύματος, Συμβουλίου Εφετών, το οποίο με καθολική αναφορά στην Εισαγγελική πρόταση έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για κακουργηματική υπεξαίρεση, χωρίς να προσδιορίζονται στην Εισαγγελική πρόταση, ούτε στο προσβαλλόμενο βούλευμα το είδος των αποδεικτικών μέσων (μάρτυρες, έγγραφα, απολογίες), που έλαβε υπόψη για να καταλήξει στην παραπεμπτική του κρίση. Αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης στο Συμβούλιο α...
150)
1489/2008 Στοιχεία υπεξαίρεσης (κοινής). Έννοιες «ξένου κινητού πράγματος», «παράνομης ιδιοποίησης». Απορρίπτεται ως αβάσιμη η αιτίαση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου κατά της προσβαλλόμενης απόφασης ότι καταδικάστηκε κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της αντίστοιχης ουσιαστικής ποινικής διάταξης για την αξιόποινη πράξη της υπεξαίρεσης. Ορθή καταδίκη για υπεξαίρεση του κατηγορουμένου, ο οποίος ιδιοποιήθηκε παρανόμως ποσό 1 εκατομμυρίου δρχ. που περιήλθε στην κατοχή του από λάθος του ταμία τράπεζας...
151)
1490/2008 Υπεξαίρεση. Στοιχεία εγκλήματος. Υπεξαίρεση διαπράττει και ο ασφαλιστικός πράκτορας, ο οποίος κατακρατεί και ιδιοποιείται τα ασφάλιστρα τα οποία εισπράττει για λογαριασμό ασφαλιστικής εταιρίας με την οποία έχει καταρτίσει σύμβαση πρακτορείας, διότι ο ασφαλιστικός πράκτορας δυνάμει της συμβάσεως αυτής καθίσταται εντολοδόχος της ασφαλιστικής εταιρείας. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για την πράξη της υπεξαίρεσης, ο οποίος ως ασφαλιστικός πράκτορας είχε υποχρέωση -σύμφωνα με τη ...
152)
1498/2008 Στοιχεία υπεξαίρεσης (κοινής και κακουργηματικής). Έννοιες «ξένου κινητού πράγματος», «παράνομης ιδιοποίησης», «κατοχής» και «διαχειριστής ξένης περιουσίας». Για την κατάφαση κακουργηματικής υπεξαίρεσης, λόγω της ιδιότητας του υπαιτίου ως διαχειριστή ξένης περιουσίας, πρέπει το πράγμα που αυτός ιδιοποιείται, όπως είναι και το χρήμα, να περιήλθε στην κατοχή του λόγω της ιδιότητάς του αυτής. Διαχειριστής μπορεί να είναι και ο εντολοδόχος. Ο εντολοδόχος δεν έχει κυριότητα επί των χρημάτων που αποκτ...
153)
1532/2008 Άρθρο 308§2 Κ.Π.Δ. Αν ο διάδικος λάβει γνώση της προτάσεως, δεν απαιτείται η δικογραφία να μείνει επί δεκαήμερο στο γραφείο της εισαγγελίας, διότι έχει πληρωθεί ο σκοπός της διατάξεως αυτής. Όχι απόλυτη ακυρότης εκ της μη παραμονής της δικογραφίας στο γραφείο εισαγγελίας. Η άνω διάταξη εφαρμόζεται και στη διαδικασία του Συμβουλίου Εφετών και του Αρείου Πάγου. Άρθρο 138 § 2 Κ.Π.Δ., 309 § 2 Κ.Π.Δ. . Όταν το αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από εκείνο που αποφασίστηκ...
154)
1540/2008 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με την ιδιότητα του εντολοδόχου. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης, με τον οποίο υποστηρίζεται ότι συντρέχει έλλειψη ειδικής αιτιολογίας αναφορικά με την επιμέτρηση της ποινής του αναιρεσείοντος.
155)
1591/2008 Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή αναιρεσείοντος για κακουργηματική υπεξαίρεση. Απορρίπτει αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Απορρίπτει.
156)
1594/2008 Αιτιολογία βουλεύματος για κακουργηματική υπεξαίρεση από κοινού. Απορρίπτει αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Απορρίπτει.
157)
1612/2008 Βούλευμα που παραπέμπει για κακουργηματική υπεξαίρεση (διαχειριστής ξένης περιουσίας, ιδιαίτερα σημαντικό ποσό). Στοιχεία αδικήματος. Αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση 308 ΚΠΔ. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνεία ή εφαρμογής νόμου. Λόγοι αναίρεσης που αφορούν άλλο πρόσωπο που δεν είναι ο αναιρεσείων. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας πραγματογνωμοσύνης. Απορρίπτει αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση. Απορρίπτει αναίρεση.
158)
1618/2008 Αίτηση για αναίρεση βουλεύματος που παραπέμπει στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για υπεξαίρεση αντικειμένου εμπιστευμένου στην υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς της σαν εντολοδόχου και διαχειριστή ξένης περιουσίας και με αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Στοιχεία αδικήματος. Κακουργηματική υπεξαίρεση διαπράττει και ο ασφαλιστικός πράκτορας. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, και εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής νόμου. Το σκεπτικό του προσβαλλόμενου βουλεύματος επιτρεπτώς συ...
159)
1623/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση - Στοιχεία αυτής. Εάν το εμπιστευθέν ποσό εις εντολοδόχο - διαχειριστή υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ (άρθρ. 375 ΠΚ). Πότε διαχειριστής - εντολοδόχος. Πότε παράνομη η ιδιοποίηση. Αίρεται εάν υπάρχει και αποδεικνύεται αίτησή του προς συμψηφισμό. Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτεται αναίρεση διότι διαλαμβάνονται πλήρως τα συγκροτούντα την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση στοιχεία του εγκλήματος. Απαράδεκτοι οι λόγοι αφορώντες την ουσία.
160)
1625/2008 Απορρίπτεται ως κατ’ ουσίαν αβάσιμο το αίτημα του αναιρεσείοντος περί αυτοπρόσωπης εμφάνισής του ενώπιον του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, αφού στην αίτηση αναιρέσεώς του εκτίθενται με σαφήνεια και πληρότητα οι πλημμέλειες που αποδίδονται στο προσβαλλόμενο βούλευμα και αναπτύσσονται επαρκώς τα κρίσιμα ζητήματα της δικαζόμενης υπόθεσης, έτσι ώστε δεν ανακύπτει ανάγκη οποιασδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεως. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή του αναιρεσείοντος για κακουργηματική υπεξαίρεση κατ’ εξακολο...
161)
1648/2008 Υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ. Δέχεται την αίτηση και αναιρεί το προσβαλλόμενο βούλευμα. Παραπέμπει.
162)
1654/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Αναίρεση για ασαφή αιτιολογία και εκ πλαγίου παράβαση. Παραπέμπει.
163)
1675/2008 Στοιχεία υπεξαίρεσης και υπεξαίρεσης στην υπηρεσία. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για κακουργηματική κατ’ εξακολούθηση υπεξαίρεση στην υπηρεσία με τη χρήση ιδιαιτέρων τεχνασμάτων του αναιρεσείοντος, ο οποίος ως υπάλληλος των ΕΛΤΑ στο πλαίσιο των διαχειριστικών και ταμειακών αρμοδιοτήτων του ιδιοποιήθηκε παρανόμως το συνολικό ποσό των 49.424,23 ευρώ. Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ανήκει στην απόλυτη κρίση του συμβουλίου και δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, ενώ η αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήμ...
164)
1682/2008 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Που το είχαν εμπιστευθεί στους υπαίτιους ως διαχειριστές ξένης περιουσίας και άμεση συνέργεια από κοινού στην ανωτέρω πράξη, η οποία τελέστηκε από αυτούς, με την ιδιότητά τους ως διαχειριστών ξένης περιουσίας. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι από το άρθρ. 484 παρ.1 στοιχ. β΄ και δ΄ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως. Δεν υπάρχει ταυτότητα μεταξύ των πράξεων της απάτης, της απιστίας και της υπεξαιρέσεως και για το λόγο αυτό απορρίπτεται ο λόγος περί δεδικασμένου...
165)
1705/2008 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρα μεγάλης αξίας, που το είχαν εμπιστευθεί σε εντολοδόχο. Λόγοι αναίρεσης: 1) Έλλειψη αιτιολογίας, 2) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, 3) Μη αναγραφή άρθρου. Μη λήψη υπόψη υπομνήματος. Απορρίπτει αναίρεση.
166)
1711/2008 Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή αναιρεσειόντων για κακουργηματική υπεξαίρεση κατά συναυτουργία. Απορρίπτει αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης.
167)
1729/2008 Καταδίκη: α) για κακουργηματική υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο και β) για κακουργηματική πλαστογραφία εις βάρος Ελληνικού Δημοσίου. Αυτοτελή εγκλήματα - υπάρχει αληθινή πραγματική συρροή. Το άρθρο 16 § 2 ΝΔ 2576/53 κατισχύει ως ειδική διάταξη του άρθρου 98 ΠΚ, όπως αυτό ίσχυε υπό το κράτος ισχύος Ν. 2408/96. Οι ειδικές διατάξεις για αξιόποινη φοροδιαφυγή (άρθρ. 31 Ν. 1591/86) αποκλείουν ως ειδικές την εφαρμογή των άρθρ. 216 και 386 ΠΚ, πλην όμως δεν εμποδίζουν αυτ...
168)
1734/2008 Αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
169)
1736/2008 Αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
170)
1766/2008 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Η διάταξη του άρθρου 375 § 2 ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 2408/1996, εφαρμόζεται ως επιεικέστερη και για τις πράξεις που τελέστηκαν πριν από την ισχύ της, εφόσον η κακουργηματική μορφή της υπεξαιρέσεως αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, δεν βασίζεται αποκλειστικώς στην ιδιότητα του δράστη ως εντολοδόχου. Απορρίπτει την αναίρεση και τους πρόσθετους λόγους.
171)
1799/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση από ασφαλιστικό πράκτορα ο οποίος δεν απέδωσε τα ασφάλιστρα που εισέπραξε για λογαριασμό ασφαλιστικής εταιρείας. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία του παραπεμπτικού βουλεύματος. Απορρίπτει.
172)
1826/2008 Απλός συνεργός σε υπεξαίρεση κακουργηματική. Ο απλός συνεργός για να παραπεμφθεί σε κακουργηματική υπεξαίρεση που τελεί ο αυτουργός, συνεπεία των επιβαρυντικών περιπτώσεων του εντολοδόχου και διαχειριστή ξένης περιουσίας, πρέπει οι επιβαρυντικές αυτές περιπτώσεις να συντρέχουν και στο πρόσωπό του, ακόμη και όταν γνώριζε ότι οι ιδιότητες αυτές υπήρχαν στον αυτουργό, διότι διαφορετικά αυτός θα παραπεμφθεί για παράβαση του άρθρου 375 παρ. 1 ΠΚ, ήτοι για πλημμεληματική υπεξαίρεση. Αναιρεί βούλευμα γ...
173)
1844/2008 Ασφαλιστικός πράκτορας. Σύμβαση εντολής. Αδικήματα: Κακουργηματική υπεξαίρεση και έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Απορρίπτει αναίρεση για: α) υπέρβαση εξουσίας. Η έγκληση υποβλήθηκε εντός της τρίμηνης προθεσμίας από την ημέρα εμφάνισης της επιταγής προς πληρωμή στην πληρώτρια Τράπεζα, β) Έλλειψη αιτιολογίας.
174)
1999/2008 Υπεξαίρεση σε βαθμό πλημμελήματος. Λόγοι αναιρέσεως: 1) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και 2) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστική ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται η αίτηση, ως προς μεν τον πρώτο λόγο, διότι η προσβαλλομένη έχει επαρκή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ως προς δε τον δεύτερο λόγω αοριστίας.
175)
2267/2008 Υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος από εντολοδόχο. Στοιχεία. Πότε είναι αιτιολογημένο το βούλευμα. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας του αναιρεσείοντος μισθωτού, ο οποίος ιδιοποιήθηκε το ποσό των 45.254,80 ευρώ, που εισέπραξε στα πλαίσια της εργασίας του από οφειλέτη του εργοδότη του για λογαριασμό του τελευταίου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
176)
2310/2008 Λόγοι Αναίρεσης: 1) Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. 2) Εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 375 § 1-2 Π.Κ. Απορρίπτει αναίρεση.
177)
2316/2008 Υπεξαίρεση κακουργηματική. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 375 ΠΚ. Δεν αιτιολογείται η ιδιότητα των υπεξαιρεθέντων ως ξένων πραγμάτων και ο τρόπος που περιήλθαν στην κατοχή της κατηγορουμένης.
178)
2329/2008 Υπεξαίρεση και υπεξαγωγή εγγράφων. 1) Ειδική αιτιολόγηση της απορρίψεως του αυτοτελούς ισχυρισμού που υπέβαλε στο ακροατήριο ο συνήγορος του κατηγορουμένου, απαιτεί για το παραδεκτό αυτού και για να οφείλει να απαντήσει αιτιολογημένα το Δικαστήριο, πρέπει να αναπτυχθεί ο ισχυρισμός αυτός και προφορικά στο ακροατήριο (Ολ. Α.Π. 2/2005). 2) Υπό την επίκληση εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ποινικής διατάξεως απαραδέκτως πλήττεται η απόφαση για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, που δεν ελέγχεται ...
179)
2340/2008 Αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για υπεξαίρεση αντικειμένου μεγάλης αξίας. Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
180)
2388/2008 Υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση, αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Κακουργηματική. Έννοια. Από εντολοδόχο. Πότε εξαλείφεται το αξιόποινο λόγω έμπρακτης μετάνοιας. Απορρίπτει.
181)
2455/2008 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, οίος είναι και ο εκ του άρθρου 379 ΠΚ, στο αδίκημα της υπεξαιρέσεως ο εκ του άρθρου 375 ΠΚ. Πότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρ. 379 ΠΚ. Πότε ορισμένος ο ισχυρισμός αυτός, ώστε το δικαστήριο να υποχρεούται να απαντήσει και να αιτιολογήσει την απορριπτική του κρίση. Όταν αόριστος, δεν έχει υποχρέωση να τον εξετάσει. Απαράδεκτος ο λόγος αναιρέσεως όταν πλήττει ...
182)
2507/2008 Βούλευμα παραπεμπτικό για πλημμεληματική υπεξαίρεση. Απορρίπτει εισαγγελική πρόταση (αίτηση αναιρέσεως) για αναίρεση λόγω αντιφατικής αιτιολογίας ως προς το ύψος των υπεξαιρεθέντος ποσού. Απορρίπτει την αναίρεση του κατηγορουμένου ως απαράδεκτη.
183)
2539/2008 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που υπερβαίνει τα 73.000 € από τον πρώην Πρόεδρο Ανώνυμης Εταιρείας και εν τοις πράγμασι ασκούντος διαχείριση αυτής. Αποτελεί κινητό πράγμα δεκτικό υπεξαίρεσης και τα αποτελέσματα οι εντολές και άλλα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στους φορείς. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για αντιφατική αιτιολογία ως προς τον χρόνο τέλεσης, το δόλο, τον παράνομο και την κατοχή του ξένου πράγματος. Απορρίπτεται ως αβάσιμος λόγος αναίρεσης για απόλυτ...
184)
2623/2008 Κακουργηματική υπεξαίρεση. Αναίρεση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά του απαλλακτικού βουλεύματος, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας, λόγω της επιλεκτικής αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων και λόγω ασαφειών και αντιφάσεων του αιτιολογικού. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Συμβούλιο.
185)
2637/2008 Υπεξαίρεση κακουργηματική. Απορρίπτει αναίρεση κατά βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης με την έννοια του σφάλματος στον προσδιορισμό της καθ’ ύλην αρμοδιότητας.
186)
2671/2008 Έννοια υπεξαιρέσεως κατά συναυτουργία σε βαθμό κακουργήματος. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για κακουργηματική υπεξαίρεση του ασφαλιστικού πράκτορα, ο οποίος κατακράτησε και ιδιοποιήθηκε τα ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας ασφάλιστρα που εισέπραξε για λογαριασμό ασφαλιστικής εταιρίας βάσει συμβάσεως πρακτορείας δυνάμει της οποίας ανέλαβε, έναντι προμήθειας, να μεσολαβεί στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων μεταξύ τρίτων και της εταιρίας και να εισπράττει για λογαριασμό της τα ασφάλιστρα. Απορρίπτει.
187)
2694/2008 Άσκηση ενδίκου μέσου με αντιπρόσωπο. Η σχετική εντολή πρέπει να υπάρχει κατά την άσκηση και να προσαρτάται. Δεν αρκεί η εκ των υστέρων έγκριση. Λόγος αναίρεσης βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για υπέρβαση εξουσίας, διότι ενώ δέχθηκε ότι η έφεση του πολιτικώς ενάγοντος κατά του πρωτοδίκου απαλλακτικού βουλεύματος ασκήθηκε από τον δικηγόρο του εκκαλούντα χωρίς να έχει ειδική πληρεξουσιότητα και εντολή κατά το χρόνο της ασκήσεώς της, έκρινε τυπικά και κατ’ ουσία δεκτή την έφεση και παρέπεμψε τον ...
188)
2133/2007 Αναιρεί εν μέρει για α) μερικότε-ρη πράξη κακουργηματικής υπεξαίρεσης κατ’ εξακολούθηση (χρόνος τέλεσης Δεκέμβριος 1991) με παραπεμπόμενη την 14, β) ψευδή ανώμοτη κατάθεση (χρόνος τέλεσης 18-11-2002) με παραπεμπόμενη την 14 και γ) ψευδή ανώμοτη κατάθεση (χρόνος τέλεσης 22-7-2002) με παραπεμπόμενο τον τρίτο. Παύει οριστικά ποινική δίωξη (παραγραφή) για άνω πράξη. Απορρίπτει κατά τα λοιπά αιτήσεις (3) αναιρέσεως. Ι) Η πρώτη Πρόεδρος ΔΣ Διευθύνουσα Σύμβουλος της «ΑΕ Ψυγεία Ευρώπης». Με απόφαση ΔΣ τ...
189)
2140/2007 Αναίρεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για κακουργηματική υπεξαίρεση, ως εντολοδόχος, που το εμπιστευθέν υπερβαίνει το ποσόν των 73.000 ευρώ (άρθρο 375 ΠΚ). Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και πλήρως διαλαμβά-νονται τα συγκροτούντα την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος στοιχεία. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για εσφα-λμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ του Κ.Π.Δ.) ως απαράδεκτος
190)
2172/2007 Υπεξαίρεση από κοινού εις βάρος του Δημοσίου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας. Για την πληρότητα της αιτιολογίας δεν είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο έγινε ο αναιρεσείων κάτοχος των αρχαίων αντικειμένων, τα οποία στη συνέχεια υπεξαίρεσε. Ο δράστης μπορεί να γίνει κάτοχος με οποιο-δήποτε τρόπο. Ο αυτοτελής ισχυρισμός για χορήγηση του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. 8 ΠΚ δεν έχρηζε αιτιολογίας αφού ήταν αόριστος
191)
2307/2007 α) κακουργηματική υπεξαίρεση (υφαίρεση μεταξύ συζύγων): Ιδιοποίηση από κοινού από εντολοδόχους και διαχειριστές ξένης περιουσίας τιμήματος πωλήσεως 45.000.000 δρχ. ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Χρόνος τέλεσης Δεκέμβριος 1996 (από παραδοχές προσβαλλόμενου βουλεύματος σε συνδυασμό με αιτιολογίες και διατακτικό πρωτόδικου βουλεύματος), β) κακουργηματική απάτη από κοινού μεταξύ συζύγων, κατ’ επάγγελμα, συνήθεια, αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ζημία που υπερβαίνει τα 5.000.000 δρχ. . Έγκληση μέσα στ...


<< Επιστροφή