<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Σωματική βλάβη επικίνδυνη
1)
172/2015 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού. Στοιχεία εγκλήματος. Επαρκώς αιτιολογείται η συνδρομή των στοιχείων της αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος. Το αν από τα πλήγματα που δέχθηκε ο παθών μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος για τη ζωή του ανήκει στην ανέλεγκτη, αναιρετικά, κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Αυτοτελείς ισχυρισμοί του ενός από τους δράστες περί καταστάσεως νόμιμης άμυνας, άλλως περί αναγνωρίσεως ελαφρυντικού άρθρ. 84 παρ. 2 γ ΠΚ. Έλλειψ...
2)
192/2015 Απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο+ Επικίνδυνη Σωματική Βλάβη.
Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, α)για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς ενοχή και την απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών του κατ/νου για άμυνα και για μεταβολή της κατηγορίας, και β) για έλλειψη νόμιμης βάσης.
3)
361/2013 Απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία, οπλοχρησία. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, για ενοχή και για απόρριψη αιτήματος αναβολής και ισχυρισμό βρασμού ψυχικής ορμής. 2. Η επίκληση της βεβαιότητας παραγραφής του πλημμελήματος, για την απόρριψη του αιτήματος αναβολής, δεν ήταν αποκλειστική, αφού το δικαστήριο ανάφερε ό...
4)
420/2013 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα, διότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν και το περιεχόμενο τους δεν προκύπτει από άλλα αναγνωσθέντα. Αναίρεση και παύση οριστική ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής, γιατί από την τέλεση της πράξεως παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της οκταετίας.
5)
432/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αδίκημα. Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Λόγοι α) Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, β) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, γ) Απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας στο ακροατήριο. Στο διατακτικό που συμπληρώνει το σκεπτικό καθορίζεται ποιό από τα δύο είδη διακινδύνευσης συνέτρεξε στη προκειμένη περίπτωση, ήτοι κίνδυνος για τη ζωή του παθόντος. Επομένως είναι αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης περί ελλείψεως νόμιμης βάσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Ε...
6)
495/2013 Ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη. 1. Η πρώτη έκθεση αναιρέσεως, η οποία δεν περιέχει ορισμένο λόγο αναιρέσεως κατά της προσβαλλομένης αποφάσεως, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι είναι παντελώς αόριστος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, διότι δεν προσδιορίζεται με την αναίρεση αυτή σε τι συνίσταται η έλλειψη αυτή, ποίες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες στην αιτιολογία της αποφάσεως. 2. Αβάσιμοι οι α...
7)
1528/2013 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Είδος διακινδύνευσης. Δεν δημιουργήθηκε ασάφεια ως προς το είδος της διακινδύνευσης. Απόλυτη ακυρότητα. Έλλειψη ακροάσεως. Δεν προκύπτει υποχρέωση του διευθύνοντος τη συζήτηση να δίνει το λόγο στους διαδίκους, χωρίς αίτησή τους για να προβούν σε δηλώσεις σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα που εξετάστηκαν. Μέσα αποδείξεως. Καταθέσει...
8)
1426/2012 Επικίνδυνη Σωματική Βλάβη. Άρθρα 308 παρ. 1,309 ΠΚ. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α', Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για απόλυτη ακυρότητα, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Η παραβίαση της διατάξεως του αρ. 327 παρ.2 ΚΠΔ και γενικότερα, η στέρηση του παρεχομένου στον κατηγορούμενο δικαιώματος της υποχρεωτικής κλητεύσεως από τον αρμόδιο εισαγγελέα των μαρτύρων, των οποίων ζητεί την κλήτευση ο κατηγορούμενος,...
9)
730/2010 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη, ως προς την καταδικαστική της διάταξη περί επικίνδυνης σωματικής βλάβης, κατά παραδοχή του από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠΔ λόγου αναιρέσεως περί ελλείψεως νομίμου βάσεως, λόγω αναφοράς στο σκεπτικό και στο διατακτικό, διαζευκτικώς των εννόμων αγαθών του παθόντος, των οποίων επήλθε διακινδύνευση (κίνδυνος για τη ζωή του ή βαριά σωματική του βλάβη), και συνακόλουθα και...
10)
791/2010 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη και οπλοφορία. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, απόλυτη ακυρότητα εκ του φερόμενου αορίστου προσδιορισμού της ταυτότητος των εγγράφων και της ελλείψεως δημοσιότητας της απαγγελίας της αποφάσεως.
11)
917/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά ανεκκλήτου αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου, το οποίο σε πρώτο βαθμό, εκτός από τις άλλες πράξεις που αφορούσαν ετέρους κατηγορουμένους, καταδίκασε τον αναιρεσείοντα κατηγορούμε-νο συνολικά σε φυλάκιση 4 μηνών για απλή συνέργεια σε επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος ενός των παθόντων και για απλή συνέργεια σε απλή σωματική βλάβη σε βάρος ετέρου παθόντος. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τον άνω κατηγορούμενο κατά παραδοχή του από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγ...
12)
1105/2010 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου. Αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά της άνω αποφάσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου (έλλειψη νομίμου βάσεως λόγω ασαφειών). Απορρίπτονται οι λόγοι αναιρέσεως διότι: α) προσδιορίζονται οι σωματικές κακώσεις που προκλήθηκαν στον παθόντα, το μέσο με το οποίο έγιναν και εξειδικεύονται και οι συνέπειες και ότι από τον τρόπο που έγινε συνέτρεξε στη συγκεκριμένη περ...
13)
1401/2010 Αιτιολογημένη καταδίκη αναιρεσείοντος για επικίνδυνη σωματική βλάβη που προκλήθηκε με τη χρησιμοποίηση ζώου. Απαράδεκτος λόγος αναίρεσης, με τον οποίο πλήττεται η ανέλεγκτη αναιρετικά περί τα πράγματα κρίση του Δικαστηρίου σε σχέση με την εκτίμηση των αποδείξεων. Απορρίπτει αίτηση.
14)
1475/2010 Η εκ παραδρομής αναφορά λανθασμένων στοιχείων ταυτότητας του κατηγορουμένου σε μια από τις διατάξεις της αποφάσεως δεν επιφέρει ακυρότητα, όταν από το λοιπό περιεχόμενο αυτής συνάγεται το ορθό. Προσδιορισμός φωτογραφιών που επισκοπήθηκαν. Επικίνδυνη σωματική βλάβη, επαρκής αιτιολογία. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
15)
1521/2010 Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή. Οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, που ασκήθηκαν κατά τρόπο διαφορετικό από τον προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 509 § 2 ΚΠΔ, απορρίπτονται ως απαράδεκτοι. Αβάσιμη η αίτηση του κατηγορούμενου ότι κατά παράβαση του άρθρου 211 Α΄ ΚΠΔ, για την κρίση του περί ενοχής του αναιρεσείοντος, το δικάσαν Δικαστήριο συνεκτίμησε τις καταθέσεις των συγκατηγορουμένων του αφού από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως προκύπτει ότι για την κρίση του αυτή, έχουν συνεκτι...
16)
1651/2010 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Λόγοι: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και παραβίαση εκ πλαγίου της ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Δέχεται τους λόγους αναίρεσης (παρελκούσης της έρευνας των λοιπών). Αναιρεί και παραπέμπει.
17)
1942/2010 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης με την επίκληση των λόγων α) της απόλυτης ακυρότητας στο ακροατήριο, β) της υπερβάσεως εξουσίας, γ) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και δ) εσφαλμένης εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 372 παρ.1 ΠΚ. Νομίμως επιδικάσθηκε υπέρ των πολιτικώς εναγόντων χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, που είχαν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στο πρωτοβάθμ...
18)
2025/2010 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και γ) απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα (έλλειψη ακροάσεως) από το γεγονός ότι απέρριψε το αίτημα αναβολής. Απορρίπτει αίτηση.
19)
384/2009 Φαρμακοδιέγερση. Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Υπέρβαση εξουσίας γιατί έγινε δεκτή έφεση του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης. Απόρριψη λόγου γιατί η έφεση είναι αιτιολογημένη. Απόλυτη ακυρότητα από το άρθρο 358 ΚΠΔ. Απορρίπτεται ο σχετικός λόγος, όπως και ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Γνωμοδοτήσεις προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις δεν αποτελούν ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο. Απορρίπτει.
20)
467/2009 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη νόμιμης βάσης, γιατί δεν προσδιορίζεται η μορφή διακινδύνευσης (για τη ζωή ή για βαριά σωματική βλάβη). Αναιρεί και παραπέμπει.
21)
583/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Απορρίπτει αίτηση.
22)
633/2009 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αναιρείται η προσβαλλομένη, διότι δεν διευκρινίζει ποία από τις δύο περιπτώσεις διακινδυνεύσεως του παθόντος συνέτρεξε.
23)
766/2009 Επικίνδυνη σωματική βλάβη (309 ΠΚ). Προσδιορισμός είδους διακινδύνευσης στην καταδικαστική απόφαση με σαφήνεια. Αίτηση αναίρεσης για ασάφεια στην καταδικαστική απόφαση ως προς το είδος της διακινδύνευσης του παθόντος και εντεύθεν στέρησης της από νόμιμη βάση. Αναίρεση απόφασης και παραπομπή στο Δικαστήριο που την εξέδωσε.
24)
1438/2009 Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία. Είναι απαραίτητο να καθορίζεται ποια από τις δύο ως άνω δύο διακινδυνεύσεις δέχεται το δικαστήριο, διακινδύνευση για τη ζωή ή για βαριά σωματική βλάβη. Αυτοτελής ισχυρισμός περί αμύνης. Λόγοι αναίρεσης και πρόσθετος λόγος για έλλειψη νόμιμης βάσης και αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
25)
1457/2009 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού. Στοιχεία του εγκλήματος αυτού. Πότε αναγιγνώσκονται οι καταθέσεις μαρτύρων στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο της ουσίας. Αίτηση αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη αίτησης.
26)
1564/2009 Χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη λόγω υπερβάσεως εξουσίας, διότι το Εφετείο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε απόπειρα ανθρωποκτονίας (κακούργημα) όχι επικίνδυνη σωματική βλάβη (πλημμέλημα) για την οποία καταδικάσθηκε πρωτοδίκως, ακύρωσε την απόφαση του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, κήρυξε το τελευταίο αναρμόδιο καθ' ύλη και παρέπεμψε την υπόθεση για να δικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, καθιστώντας έτσι χείρουσα τη θέση του κατηγορουμένου, εφόσον τον εξέθεσ...
27)
2044/2009 Επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Α) Δεκτός ο από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. ΕΚ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, όσον αφορά το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, διότι η προσβαλλόμενη απόφαση, αναφέροντας διαζευκτικώς τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό της, τα έννομα αγαθά της παθούσας των οποίων επήλθε διακινδύνευση, δημιούργησε ασάφεια ως προς το είδος της διακινδυνεύσεως που δέχθηκε και έτσι παραβίασε εκ πλαγίου τη διάταξη του άρθρου 309 ΠΚ, αφού δεν καθίσταται εφικ...
28)
2151/2009 Ληστεία και δύο επικίνδυνες σωματικές βλάβες - Ελαφρυντικά άρθρ. 84 παρ. 2 ε ΠΚ και απέλαση. Α. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο πρώτος, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς τον απορριφθέντα αυτοτελή ισχυρισμό του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, περί αναγνωρίσεως της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ.2 ε ΠΚ (ΑΠ 13/2009, 131/2008, 792, 807, 1327/2007). Β. Ανεξάρτητα του ότι από τα πρακτικά των αποφάσεων, και των δύ...
29)
2204/2009 Αν στην καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη, δεν καθορίζεται ποια από τις δύο διακινδυνεύσεις συνέτρεξε (κίνδυνος για τη ζωή ή βαριά σωματική βλάβη), υπάρχει ασάφεια που ιδρύει λόγο αναιρέσεως για έλλειψη νόμιμης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση γιατί αναφέρει διαζευκτικά και τα δύο είδη διακινδύνευσης.
30)
2223/2009 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Λόγοι αναιρέσεως: 1) Απόλυτη ακυρότητα. Δεν επέρχεται ακυρότητα από την ανάγνωση μαρτυρικής καταθέσεως που ελήφθη στην προδικασία και στην οποία δεν γίνεται μνεία της πηγής της γνώσεως της μάρτυρος. 2) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
31)
2272/2009 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και κακή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτονται οι δύο λόγοι της αναιρέσεως, διότι η απόφαση έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, διότι είναι μεν απαραίτητο στην καταδικαστική για επικίνδυνη σωματική βλάβη απόφαση να καθορίζεται ποια από τις δύο διακινδυνεύσεις δέχεται το δικαστήριο ότι συνέτρεξε στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή διακινδύνευση για τη ζωή ή για...
32)
2405/2009 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αρνητικών της κατηγορίας ισχυρισμών και ως προς τη μη λήψη υπόψη όλων των αποδεικτικών μέσων. Λόγος ότι δεν αξιολογήθηκαν ορθά τα αποδεικτικά μέσα και ότι δεν αιτιολογείται η αξιοπιστία των καταθέσεων των πολιτικώς εναγόντων σε σχ...
33)
2441/2009 Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση - λόγοι αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο, έλλειψη της κατά το Σύνταγμα και τον ΚΠΔ απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση και πρόσθετους λόγους.
34)
2456/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για επικίνδυνη σωματική βλάβη πρέπει η σωματική βλάβη να μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για την ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη και αιτιολογείται η μία ή η άλλη περίπτωση. Όχι εσφαλμένη εκτίμηση αποδείξεων από την επίκληση του λόγου της ελλείψεως αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
35)
433/2008 Επικίνδυνη σωματική βλάβη και οπλοχρησία. Αιτιολογημένη η καταδίκη. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή εφαρμοσθεισών ουσιαστικού δικαίου ποινικών διατάξεων (309-308 ΠΚ και άρθρα 1 παρ. 1 εδ. α΄ και 2 εδ. γ΄, 14 Ν. 2168/1993). Απορρίπτει.
36)
785/2008 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Λόγοι αναιρέσεως άρθρο 510§1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄. (Απορρίπτεται, αφού πλήρης αιτιολογία. Όχι ανάγκη να εκθέσει τι προκύπτει χωριστά από κάθε αποδεικτικό μέσο. Όχι λόγος αναιρέσεως η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως αποδεικτικών στοιχείων. Η επανάληψη αιτιολογικού και διατακτικού πρωτόδικης αποφάσεως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αιτιολογική κρίση του Εφετείου ή ότι η ενώπιον του δίκη δεν ήταν δίκαιη. Όχι αναγκαία η εξειδίκευση είδους βαριάς σωματικής βλάβη...
37)
804/2008 Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία. Αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, ως προς τη μορφή της διακινδύνευσης. Επίκληση λόγου ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, λόγω μη ιδιαίτερης αναφοράς στο αποδεικτικό μέσο της πραγματογνωμοσύνης (άρθρο 180 του ΚΠΔ). Επίκληση λόγου υπερβάσεως εξουσίας, γιατί δεν αιτιολογείται ειδικά η έφεση του Εισαγγελέως, ως προς τα εκ...
38)
806/2008 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη νόμιμης βάσης, γιατί δεν προσδιορίζεται η μορφή διακινδύνευσης (για τη ζωή ή για βαριά σωματική βλάβη). Αναιρεί και παραπέμπει.
39)
1078/2008 Επικίνδυνη σωματική βλάβη και απόπειρα φθοράς ξένης ιδιοκτησίας. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και αιτιολογημένη καταδίκη. Απόρριψη αναιρετικού λόγου για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής παράστασης πολιτικής αγωγής. Νομίμως, πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης οι κληρονόμοι του παθόντος ο οποίος στην προδικασία είχε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Από τη μη καταβολή του...
40)
1551/2008 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στοιχεία. Αιτιολογημένη καταδίκη για επικίνδυνη σωματική βλάβη του αναιρεσείοντος, ο οποίος επέφερε πολλαπλά χτυπήματα με ξύλινο «κλώστη», γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματος του παθόντος και ιδίως στο κεφάλι. Παραδεκτή η συμπλήρωση του αιτιολογικού ως προς τις προκληθείσες βλάβες και κακώσεις δι’ αναφοράς κατά τούτο στο διατακτικό της αποφάσεως όπου αναλυτικώς αυτές παρατίθενται. Δεν είναι απαραίτητη η ειδική αιτιολόγηση του καθενός αποδεικτικού μέσου κ...
41)
1744/2008 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στοιχεία του εγκλήματος. Απαιτείται δόλος για το επικίνδυνο του τρόπου τέλεσης. Αιτιολογημένη η απόφαση. Το δικαστήριο δεν ήταν υποχρεωμένο να απαντήσει σε αυτοτελή ισχυρισμό του κατηγορουμένου ο οποίος αν και είχε περιληφθεί σε υπόμνημα του αναιρεσείοντος που ενσωματώθηκε στα πρακτικά, δεν αναπτύχθηκε και προφορικά ούτε προκύπτει ότι έγινε προφορική αναφορά του αναιρεσείοντος ή του συνηγόρου του στο ουσιώδες περιεχόμενο αυτού. Αιτιολογημένη η απόρριψη του αιτήματος το...
42)
1895/2008 Ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση ποινικής διάταξης. Πειθώ και φορτικότητα ήταν τα μέσα που χρησιμοποίησε ο ηθικός αυτουργός έναντι του αυτουργού.
43)
2075/2008 Η τυχόν απόλυτη ακυρότητα που έλαβε χώρα κατά την πρωτοβάθμια δίκη δεν μπορεί να θεμελιώσει σχετικό λόγο αναιρέσεως κατά της αποφάσεως που εκδόθηκε κατ’ έφεση και με την οποία έγινε τυπικώς δεκτή (άρθρο 502 §§ 1, 34 ΚΠΔ). Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως : δεν απαιτείται συσχέτιση και αξιολογική σύγκριση όλων των αποδεικτικών μέσων, αρκεί να προκύπτει ότι ελήφθησαν υπ’ όψη όλα. Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Δεν δημιουργεί αντίφαση η παραδοχή σωρευτικώς και κινδύνου ζωής και βαριάς σωματικής βλάβ...
44)
2277/2008 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
45)
2426/2008 1. Παραπομπή για ηθική αυτουργία σε απόπειρα κακουργηματικής εκβίασης και σε απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, οι οποίες συρρέουν αληθώς. 2. Στοιχεία για το ορισμένο της ηθικής αυτουργίας. Απορρίπτει.
46)
2649/2008 Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωσης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και εξύβριση. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Η επιβαλλόμενη αιτιολογία, υπάρχει και όταν το Συμβούλιο αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση. Είναι επιτρεπτή και η συμπληρωματική παραπομπή στο πρωτόδικο βούλευμα. Δεν είναι επιτρεπτό να αναφέρεται το Συμβούλιο Εφετών εξ ολοκλήρου στα πραγματικά περιστατικά, τις αποδείξεις και τις σκ...
47)
2138/2007 Απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, από κοινού επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συρροή και παράνομη οπλοχρησία και οπλοφορία. Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη αναίρεση 2ου, που εκδικάζεται μετά από αναβολή. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου και διότι δεν απάντησε το Δικαστήριο στον περί ελαφρυντικών ισχυρισμό. Απορρίπτει αναίρεση


<< Επιστροφή