<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Οργάνωση εγκληματική
1)
1341/2015 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α', Δ, Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για ασάφειες, αντιφάσεις και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσ. ποινικών διατάξεων.
2. Ο κατηγορούμενος μπορεί να αντιλέξει στην πρόοδο της δίκης και να επικαλεσθεί τυχόν ακυρότητα της κλητεύσεώς του ή του εισαγωγικού δικογράφου ή της κλήσεως μόλις εμφανισθεί και μέχρι την έναρξη της συζήτησης (εκδίκασης) της υποθέσεώς του, διαφορετικά καλύπτεται η ακυρότητα...
2)
383/2010 Κατά των βουλευμάτων του Συμβουλίου Εφετών, που περατώνουν την κυρία ανάκριση για πράξεις του άρθρου 187 ΠΚ, μετά το Ν. 2928/2001, δεν υπόκεινται σε αναίρεση. Αυτό ισχύει και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά τους.
3)
750/2010 Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει για κακουργήματα των άρθρων 187 και 187Α ΠΚ.
4)
1004/2010 Συνεκδίκαση αιτήσεων αναιρέσεως και δικογράφων προσθέτων λόγων. Καταδικαστική απόφαση για απάτη κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και για ένωση για διάπραξη κακουργήματος (άρθρο 187 § 3 ΠΚ). Στοιχεία εγκλημάτων. Έννοια "κατ' επάγγελμα", "κατά συνήθεια" και "από κοινού". Παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό. Απόρριψη λόγων από το άρθρο 510 § 1 περ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ. Απόρριψη λόγου για έλλειψη αιτιολογίας και παραβίαση δικαιώματος ακροάσε...
5)
1413/2010 Δεν δικαιούται να ζητήσει την αναίρεση ο μη διάδικος στην έκκλητη δίκη. Οι εγκληματικές πράξεις που τελούνται από τρομοκράτες δεν συνιστούν πολιτικά εγκλήματα. Η δημοσιότητα της δίκης δεν καταλύεται από τη διεξαγωγή της στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού και από τον προληπτικό έλεγχο των προσερχόμενων ακροατών, για λόγους ασφαλείας. Η ειδική διαδικασία κλήρωσης των συνθέσεων επί σοβαρών υποθέσεων που θα διαρκέσουν πολύ χρόνο δεν καταλύει την αρχή του φυσικού δικασ...
6)
1549/2010 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για τα κακουργήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από την βαρύτητα τους, έστω και αν για κάποιο από αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περατώσεως της ανακρίσεως (άρθρο 7 Ν. 2928/2001, όπως το πρώτο εδάφιο αυτού τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 παρ. 5 Ν. 3251/2004). Η τελευταία διάταξη δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος ούτε ε...
7)
1694/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο παραπέμπεται στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου για να δικαστεί, μαζί με άλλους συγκατηγορουμένους, και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργηματικών πράξεων. Δεν υπόκειται το βούλευμα στο ένδικο αυτό μέσο. Απαράδεκτη η αίτηση. Ειδοποιήθηκε προς τούτο ο αντίκλητος δικηγόρος της αναιρεσείουσας. Απορρίπτει αίτηση.
8)
34/2009 Παραβιάσεις του Νόμου Περί Ναρκωτικών και 187 Α΄ ΠΚ. Συνεκδίκαση 6 αιτήσεων αναιρέσεως 6 συγκατηγορούμενων, λόγω συνάφειας. 1) Απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη την αίτηση του απόντος, πλην κλητευθέντος νόμιμα, 6ου αναιρεσείοντος. 2) Αβάσιμοι κατ΄ ουσία: Οι λόγοι αναιρέσεως των λοιπών 5 παρισταμένων αναιρεσειόντων, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για την ενοχή για όλες τις πράξεις παράβασης του Νόμου περί Ναρκωτικών και του 187 παρ.1 του ΠΚ, για την απόρριψη των αυτοτελών ισχ...
9)
291/2009 Απαράδεκτες αιτήσεις αναιρέσεως κατά βουλεύματος που παραπέμπουν τους κατηγορουμένους για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης.
10)
446/2009 Άρθρο 7 Ν. 2928/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 παρ. 5 Ν. 3251/2004. Η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως για τα κακουργήματα του άρθρου 187 ΠΚ κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετακλήτως ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από την βαρύτητά τους. Απαράδεκτος η αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος που τον παραπέμπει για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Απορρίπτει ως απαράδεκτη σχετική αίτηση αναίρεσης (άρθρο 476 παρ. 1 και 513 παρ. 1 ΚΠΔ).
11)
565/2009 Το Συμβούλιο Εφετών αποφαίνεται αμετακλήτως, στην περίπτωση ασκήσεως ποινικής διώξεως για το αδίκημα του 187 ΠΚ και όταν ακόμη αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για τέτοια πράξη. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα (σχ. ΑΠ 911/2008, 2194/2007, 2364/2007 και 1966/2006).
12)
578/2009 Το Συμβούλιο Εφετών αποφαίνεται αμετακλήτως, στην περίπτωση ασκήσεως ποινικής διώξεως για το αδίκημα του 187 ΠΚ και όταν ακόμη αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για τέτοια πράξη. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα (σχ. ΑΠ 138/ 2009 και 911/2008, 2194/2007, 2364/2007, 1966/2006).
13)
1035/2009 Άρθρο 7 Ν. 2928/2001, όπως ετροποποιήθη με το άρθρο 42 παρ. 5 Ν. 3251/2004. Η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως για τα κακουργήματα του άρθρου 187 ΠΚ κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετακλήτως, ακόμη και για συναφή εγκλήματα. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Απορρίπτει.
14)
1036/2009 Άρθρο 7 Ν. 2928/2001, όπως ετροποποιήθη με το άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 3251/2004. Η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως για τα κακουργήματα του άρθρου 187 ΠΚ κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετακλήτως, ακόμη και για συναφή εγκλήματα. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Απορρίπτει.
15)
1047/2009 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων. Η περάτωση της κύριας ανάκρισης για τα κακουργήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα κηρύσσεται από το συμβούλιο εφετών που αποφαίνεται αμετάκλητα ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα. Απορρίπτει ως απαράδεκτες αναιρέσεις κατά βουλευμάτων που παραπέμπουν για συγκρότηση Εγκληματικής Οργάνωσης (187 ΠΚ) και συναφή κακουργήματα αγοράς, εισαγωγής στην επικράτεια, μεταφοράς, κατοχής και πωλήσεως ναρκωτικών, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, από κοινού. Ο αποκλεισμός του δικα...
16)
1265/2009 Εγκληματική Οργάνωση κλπ. Δεκτοί ως βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄, Δ΄, Η΄ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για αναιτιολόγητη απόρριψη ενστάσεως μη εξετάσεως ως μαρτύρων τριών αστυνομικών που είχαν ασκήσει προανακριτικά καθήκοντα στην υπόθεση (211 εδ. Α΄ ΚΠΔ), για απόλυτη ακυρότητα, λόγω λήψης υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν και διότι περαιτέρω προχώρησε σε καταδίκη με χρήση και των παραπάνω μαρτυρικών καταθέσεων, καθ' υπέρβαση εξουσίας (358, 369 ΚΠΔ) - (ΑΠ 965/2008). Αναιρεί και παραπέμπε...
17)
1375/2009 Αρπαγή, εκβίαση, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης. Έννοια εγκληματικής οργάνωσης. Έννοια συμμορίας. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται σε όλες τις δικαστικές αποφάσεις οριστικές παρεμπίπτουσες ή σε εκείνες που η έκδοσή τους έχει αφεθεί στη διακριτική ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου. Απορρίπτει.
18)
1623/2009 Τα βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών που περατώνουν την κύρια ανάκριση για πράξεις του άρθρου 187 του Π.Κ., μετά το Ν. 2928/2001, δεν υπόκεινται σε αναίρεση. Αυτό ισχύει και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά τους. Απορρίπτει αίτηση.
19)
790/2008 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως, διότι το Συμβούλιο Εφετών που εξέδωσε το προσβαλλόμενο βούλευμα με το οποίο έκρινε ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κατά του αναιρεσείοντος για ένταξή του σε εγκληματική οργάνωση και συγχρόνως παρέπεμψε αυτόν να δικαστεί για σωματεμπορία κατ’ επάγγελμα από κοινού και μαστρoπεία από κοινού κατ’ εξακολούθηση, αποφάνθηκε αμετακλήτως, διότι μετά τη θέσπιση της διατάξεως του άρθρου 7 του N. 2928/2001 περί προστασίας του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγ...
20)
2279/2008 Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για κακουργηματική απάτη και παράβαση του άρθρου 187 παρ. 3 του ΠΚ. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει.
21)
2396/2008 Απαράδεκτη η αναίρεση διότι στρέφεται κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα για τα εγκλήματα του άρθρου 187 Π.Κ. (άρ. 7 Ν. 2928/2001). Απορρίπτει.
22)
2194/2007 Όταν έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη για κακούργημα του άρθρου 187 Π.Κ. (εγκληματική οργάνωση), η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως γίνεται πάντοτε, και δη αμετακλήτως, από το Συμβούλιο Εφετών. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως (κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος) για παράβαση του άρθρου 187 του Π.Κ. κ.λ.π.


<< Επιστροφή