<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Βιασμός
1)
258/2015 Βιασμός, αιμομιξία, σωμ. Βλάβες, Ενδοοικογ. Βία , κατ'εξακολούθηση- 6παρ. 1, 345 παρ. 1, 308 ΠΚ, άρ. 1 παρ. 1 του Ν. 3500/2006.
Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για την ενοχή και την απόρριψη ελαφρυντικού άρ. 84 παρ. 2 ε' ΠΚ, και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων
2)
291/2015 Βιασμός κατ'εξακολ/ση + Αποπλαν. Παιδιού κάτω 15 ετών.
Άρθρα 336, 339 παρ.1 ΠΚ.
1 .Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
2. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγος αναίρεσης για αναιτιολόγητη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού εκ του άρθρου 344 ΠΚ.
3)
1351/2013 Βιασμός. Δέχεται αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέα ΑΠ κατά αθωωτικής (4-3) απόφασης ΜΟΕ ως βάσιμη. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα ΑΠ, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αθωωτικής απόφασης.
4)
1558/2013 Ενδοοικογενειακή βία. Καταδίκη για βιασμό, αιμομιξία και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Σωματική βλάβη ανηλίκου από τον πατέρα του. Λόγοι αναίρεσης: Εσφαλμένη ερμηνεία. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Μειωμένος καταλογισμός – διαταραχή της προσωπικότητας. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτού. Μεταβολή κατηγορίας. Δεν αποτελεί μεταβολή κατηγορίας ο περιορισμός από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο του χρονικού διαστήματος τέλεσης του κατ' εξακολούθηση εγκλήματος και ο ακριβέστερος προσδιορισμός ότι στο βραχύτερο αυτό...
5)
169/2010 Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου κατά βουλεύματος που απέρριψε την έφεση του κατηγορουμένου για παραπομπή του στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για απόπειρα βιασμού και εξύβριση, καθόσον η συμπεριφορά του κατηγορουμένου ορθώς κρίθηκε ότι περιείχε αρχή εκτελέσεως σωματικής βίας για να εξαναγκασθεί η εγκαλούσα να υποστεί εξώγαμη συνουσία χωρίς τη θέλησή της και δεν αποτελούσε μόνο προσβολή της γενετήσιας α...
6)
205/2010 Καταδικαστική απόφαση για βιασμό κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση Στοιχεία του εγκλήματος. Απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 336 ΠΚ. Δεν είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο για τον σχηματισμό της δικανικής κρίσεως ούτε μνεία του τι προέκυπτε ...
7)
253/2010 Βιασμός κατ' εξακολούθηση. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για ανεπαρκή αιτιολογία (αιτιάσεις ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων: κατάθεση παθούσας, μη λήψη υπόψη φωτογραφιών). Απόρριψη του λόγου αυτού (μόνον) ως αβάσιμου και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
8)
281/2010 Απάτη (άρθρο 386§§1,3 ΠΚ). Στοιχεία αυτής. Κατ' επάγγελμα τέλεση. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία βουλεύματος που παραπέμπει για απάτη τον αναιρεσείοντα. Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Τί είναι περιουσιακό όφελος. Μεταξύ της βλάβης της ξένης περιουσίας και του επιδιωκόμενου οφέλους πρέπει να υπάρχει υλική αντιστοιχία που προσδιορίζεται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο άλλως υπάρχει ασάφεια και αοριστία ως προς την έκθεση των πραγματικών περιστατικών. Αναιρεί και παραπέμπει.
9)
561/2010 Βιασμός και σωματεμπορία κατ' εξακολούθηση (άρθρ. 336 § 1 και 351 § 1 ΠΚ). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄, Ε΄ και Η΄ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, τόσον για την ενοχή, όσον και για την απόρριψη υποβληθέντος αιτήματος αναβολής της δίκης, για να έρθει η Λιθουανή βιασθείσα.
10)
903/2010 Βούλευμα για κακουργηματική πράξη βιασμού και αποπλάνησης ανηλίκου νεώτερου των 10 ετών (άρθρα 336 παρ.1, 339 παρ.1 α, 347 παρ.1α ΠΚ). Βάσιμοι οι από το άρθρο 171 παρ.1, 484 παρ. 1 στοιχ. α του ΚΠΔ και 6 παρ. 1 α ΕΣΔΑ, προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως, με τους οποίους πλήττεται το προσβαλλόμενο βούλευμα για απόλυτη ακυρότητα: α) λόγω παραβίασης υπερασπιστικών δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, συνεπεία μη κλητεύσεώς του από τον ανακριτή, κατ' άρθρο 97 παρ.1 ΚΠΔ, να παραβρεθεί κατά τη διενεργηθείσα υπ...
11)
1523/2010 Απόπειρα βιασμού, παράνομη οπλοφορία - απέλαση αλλοδαπού επί καταδίκης σε κάθειρξη ή φυλάκιση με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη χώρα. Το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να κρίνει περί του αναγκαίου ή μη της απελάσεως λαμβάνοντας υπόψη το είδος του εγκλήματος, τις συνέπειες αυτού, το χρόνο παραμονής του αλλοδαπού στο ελληνικό έδαφος, την εν γένει συμπεριφορά του, του επαγγελματικό προσανατολισμό και την ύπαρξη οικογένειας. Το ...
12)
1758/2010 Βιασμός. Καταδικαστική απόφαση Μικτού Ορκωτού Εφετείου. Αίτηση αναιρέσεως για εσφαλμένη και αντιφατική αιτιολογία και εσφαλμένη εφαρμογή ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας των λόγων αναιρέσεως που δεν καλύπτεται από όσα αναφέρονται σε μεταγενέστερα έγγραφα (αναφορές) του αναιρεσείοντος που διαβιβάσθηκαν στον Άρειο Πάγο, και δεν είχαν ενσωματωθεί στην έκθεση αναιρέσεως κατά την άσκησή της για να αποτελούν περιεχόμενο αυτής.
13)
1847/2010 Απόφαση Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Απόπειρα βιασμού. Απλή σωματική βλάβη. Η προσβαλλόμενη απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου στο σκεπτικό της, που αλληλοσυμπληρώνεται με το διατακτικό της, περιλαμβάνει τις ενέργειες στις οποίες προέβη ο αναιρεσείων σε βάρος της παθούσας για να κάμψει την αντίστασή της, ώστε να έλθει σε εξώγαμη συνουσία μαζί της και μη επίτευξη συνουσίας με την παθούσα από λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, καθώς και την πρόθεσή του να τελέσει την πράξη αυτή. Επίσης για το...
14)
769/2009 Βιασμός, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη είσοδος αλλοδαπού στην Ελλάδα. Καταδίκη κατηγορουμένου για τις παραπάνω πράξεις. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (ανάγνωση μαρτυρικής κατάθεσης). Απόρριψη των λόγων αυτών αναίρεσης και συνακόλουθα της αίτησης αναίρεσης.
15)
1307/2009 Βιασμός. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και κακή εκτίμηση αποδείξεων. Η σιγή απόρριψη αιτήματος για τη διενέργεια περαιτέρω ανακρίσεως ως λόγος για έλλειψη ακροάσεως εκτιμώμενος, δεν συνιστά παραδεκτό λόγο αναίρεσης του βουλεύματος. Απορρίπτει αναίρεση.
16)
1310/2009 1. Νόμιμα έγινε, κατ' άρθρο 169 παρ. 1 ΚΠΔ, σύντμηση της προθεσμίας κλητεύσεως των αναιρεσειόντων σε οκτώ ημέρες, για λόγο κινδύνου παραγραφής, μνημονευόμενο στην παραγγελία επιδόσεως και μπορούσαν οι αναιρεσείοντες να υποβάλουν και πρόσθετους λόγους προ οκτώ ημερών, η δε κρίση του Εισαγγελέα περί κινδύνου παραγραφής, δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο, παρά μόνον η αναφορά κάποιου ενδεικτικά ως άνω αναφερόμενου στην παραγγελία επιδόσεως εξαιρετικού λόγου. 2. Παραδεκτή η αναίρεση, κατ' άρθρο 504 π...
17)
1678/2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας που απέρριψε κατ' ουσία το αίτημα του κατηγορουμένου για οριστική παύση της ποινικής δίωξης κατ' άρθρο 344 ΠΚ, καθώς και το αίτημα αναβολής προκειμένου να κληθεί και καταθέσει μάρτυρας. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση.
18)
1722/2009 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 41 στ΄ του ν. 2725/99 (αθλητικός νόμος) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3207/2003 και 6 του ν. 3262/06, για την αντιμετώπιση της βίας σε αγωνιστικούς χώρους και απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για εσφαλμένη του νόμου εφαρμογή, απόλυτη ακυρότητα και ελλιπή αιτιολογία.
19)
1785/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για βιασμό. Απόρριψη λόγου αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας λόγω μη λήψης υπόψη της ιατροδικαστικής έκθεσης.
20)
1787/2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και βιασμό, με την επίκληση των λόγων α) της απόλυτης ακυρότητας, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (έλλειψη νόμιμης βάσης) και εσφαλμένης εφαρμογής των οικείων ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απορρίπτει την αναίρεση.
21)
2120/2009 Βιασμός και αποπλάνηση παιδιού. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Ισχυρισμοί κατηγορουμένου περί συνδρομής στο πρόσωπό του των προϋποθέσεων εφαρμογής των άρθρων 34, 36 και 84 παρ. 2 ε΄ ΠΚ. Ορισμένο των ισχυρισμών αυτών. Αιτιολογία απόρριψης αυτών. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας για την απόρριψη των εν λόγω ισχυρισμών. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης για το λόγο αυτό (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ) -.
22)
2423/2009 Βιασμός. Έννοια. Στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής υποστάσεως. Απόπειρα - Έννοια. Πότε υφίσταται επί βιασμού (ΑΠ 2691/2008, ΑΠ 57/2007, ΑΠ 1323/2006). Αιτιολογία. Πότε ειδική και εμπεριστατωμένη για την κατηγορία και ως προς τα αποδεικτικά μέσα (ΑΠ 2129/2009). Έλλειψη ακροάσεως. Πότε συντρέχει. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας κατ' άρθρο 171 παρ. 1 δ ΚΠΔ που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 510 παρ. 1 Α' ΚΠΔ (ΑΠ 401/2009, ΑΠ 327/2006). Έλλειψη ακροάσεως. Πότε υπάρχει. Συνέπεια (ΑΠ ...
23)
1388/2008 Πότε υπάρχει αιτιολογία στο παραπεμπτικό βούλευμα. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και αποπλάνηση ανηλίκου νεοτέρου των 13 ετών, όχι όμως και των 10 ετών κατ’ εξακολούθηση. Ο βιασμός και η αποπλάνηση ανηλίκου συρρέουν αληθώς. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως.
24)
1440/2008 Ακούσια απαγωγή με σκοπό την ακολασία. Βιασμός κατά συναυτουργία. Επαρκής αιτιολογία και απόρριψη του σχετικού λόγου αναιρέσεως.
25)
1519/2008 Βιασμός. Στοιχεία αδικήματος (άρθρο 336 Π.Κ.). Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αναίρεση.
26)
1579/2008 Αναίρεση παραπεμπτικού βουλεύματος για απόπειρα βιασμού, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
27)
1680/2008 Στοιχεία βιασμού. Έννοια συναυτουργίας. Ανήλικοι ποινικώς υπεύθυνοι. Ανήλικος που έχει συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας του όταν τέλεσε την πράξη και εισάγεται σε δίκη πριν τη συμπλήρωση του 18ου έτους. Το δικαστήριο αν κρίνει ότι είναι αναγκαίος ο ποινικός σωφρονισμός του, τον καταδικάζει σε περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων. Ορθή και αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη απόφαση που δέχθηκε ότι ο αναιρεσείων ανήλικος τέλεσε την πράξη του βιασμού κατά συναυτουργία και, αφού έκρινε ότι είν...
28)
1775/2008 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως του αυτού αναιρεσείοντος. Απόρριψη της πρώτης ως απαράδεκτης (αόριστης). Έννοια και στοιχεία ανθρωποκτονίας από πρόθεση, βιασμού και ακούσιας απαγωγής με σκοπό την ακολασία. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και αιτιολογημένη καταδίκη.
29)
1783/2008 Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, αποπλάνηση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς τις ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 § 2α ΠΚ. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
30)
2352/2008 Καταδικαστική απόφαση για βιασμό και παραδοχή του λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία της αποφάσεως σχετικά με την προβληθείσα ελαφρυντική περίσταση (άρθρο 84 παρ. 2 ε΄ ΠΚ) και αναίρεση της αποφάσεως αναφορικά προς την ποινή. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
31)
2691/2008 Βιασμός. Στοιχεία εγκλήματος. Όχι απόπειρα η μη ολοκλήρωση της συνουσίας, αν τελέστηκαν άλλες ασελγείς πράξεις. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και κακή εκτίμηση αποδείξεων. Απορρίπτει αναίρεση.
32)
2271/2007 Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί προτέρου εντίμου βίου και ότι ο υπαίτιος συμπεριφέρθηκε καλά για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την πράξη του βιασμού κατ’ εξακολούθηση.


<< Επιστροφή