<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα
1)
1238/2013 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατηγορουμένου ως αβάσιμη. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, διότι: 1. Η με τη βιντεοσκόπηση δια κινητού τηλεφώνου δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού της ερωτικής πράξης του κατ/νου και της εγκαλούσας, δε χρειάζεται καμία ομαδοποίηση ή ταξινόμηση και είναι απλή η επεξεργασία και η ηλεκτρονική μετάδοση αυτού ανά πάσα στιγμή σε τρ...
2)
1370/2010 Παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Αίτηση αναιρέσεως κατά της καταδικαστικής αποφάσεως του δικάζοντος σε δεύτερο βαθμό Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Απορρίπτεται ο λόγος από το άρθρ. 510 § 1 στοιχ. Γ΄ ΚΠΔ για παράβαση των διατάξεων για δημοσιότητα της διαδικασίας, διότι η απαγγελία της αποφάσεως έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου μετά το πέρας της συζητήσεως και δεν απαιτείτο να αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και άλλα στοιχεία ως προς τη βεβαίωση τηρήσεως των διατάξεων ...
3)
1857/2010 Καταδικαστική απόφαση για συκοφαντική δυσφήμηση και παραβίαση του νόμου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 22 Ν. 2472/1997). Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας εν σχέσει με την πράξη της συκοφαντικής δυσφημήσεως. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα ως προς την έννοια του "Αρχείου". Κήρυξη αθώου του κατηγορουμένου - αναιρεσείοντος για την πράξη της παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Απαλείφει τη διάταξη περ...
4)
2054/2010 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση του Ν. 2472/1997. Έννοια αρχείου. Παράδοση αντιγράφου μηνύσεως, της οποίας είχε προηγηθεί ανάκληση και θέση στο Αρχείο της Εισαγγελίας, με συνημμένα αντίγραφα υπομνημάτων, τα οποία περιείχαν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων και στη συνέχεια, πρωτοκόλληση αυτής στο γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου, όπου υπήρχε ελεύθερη πρόσβαση από τρίτους, στοιχειοθετεί την αξιόποινη αυτή πράξη. Ορθά το δικαστήριο δεν απάντησε επί αυτοτελών ισχυρισμών περί πραγμ...
5)
1187/2009 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έννοια αρχείου. Ποινικά αδικήματα. Επέμβαση κλπ. σε αρχείο χωρίς δικαίωμα. Στοιχεία του εγκλήματος του άρθρου 22 ν. 2472/1997. Έννοια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεν θεωρούνται δεδομένα οι πληροφορίες των οποίων κάνει κάποιος χρήση και οι οποίες περιήλθαν σε γνώση του χωρίς να ερευνήσει αυτός κάποιο αρχείο ή χωρίς να του τις έχει μεταδώσει τρίτος που επενέβη σε αρχείο, γιατί εκλείπει η προϋπόθεση του αρχείου ως στοιχείου της αντικειμενικής υπόστασης....
6)
1381/2009 Δίχως δικαίωμα η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με τη γνώση καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος του μηνυτή και την ανακοίνωση του περιεχομένου των σε αρχές που δεν είναι δικαστικές. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορουμένου. Αόριστος ο λόγος για συγγνωστή νομική πλάνη και μη νόμιμος ο ισχυρισμός ότι προέβη στην επεξεργασία προκείμενου να υπερασπίσει τον εαυτό του αφού δεν ανακοίνωσε τα προσωπικά δεδομένα στις δικαστικές αρχές, αλλά σε τρίτους που δεν είχαν δικαίωμα να λάβουν γνώση αυτώ...
7)
1744/2009 Ηθική αυτουργία κατ' εξακολούθηση σε παράβαση του άρθρου 22 § 4 του Ν. 2472/1997 (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα). Στοιχεία ηθικής αυτουργίας. Για το δόλο του ηθικού αυτουργού δεν απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία γιατί αυτός ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, στο οποίο παρακινεί ο ηθικός αυτουργός το φυσικό αυτουργό και εξυπακούεται ότι υπάρχει στην πραγμάτωση των περιστατικών αυτών. Το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση...
8)
2515/2009 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 22 § 4 Ν. 2472/1997 "προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" και συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία εγκλημάτων. Έννοια "αρχείου". Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα επειδή δεν προσδιορίζεται η ταυτότητα εγγράφων που αναγνώσθηκαν, αφού τα έγγραφα αυτά προσδιορίστηκαν επαρκώς και, με την ανάγνωση του κειμένου τους, κατέστησαν γνωστά κατά το περιεχόμενό τους στον αναιρεσείοντα, ο...
9)
2638/2008 Αναίρεση Εισαγγελέα Α.Π. Για την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εκ του άρθρ. 22 παρ. 4 Ν.2472/97 εγκλήματος, αρκεί και ο ενδεχόμενος δόλος. Αναιρείται η προσβαλλόμενη αθωωτική απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας, καθόσον, εκτός του άμεσου δόλου, που δέχθηκε ότι δεν συνέτρεχε, δεν ερεύνησε την ύπαρξη των άλλων μορφών δόλου. Επίσης γίνεται δεκτός ο λόγος της αρνητικής υπέρβασης εξουσίας, διότι δεν ερευνήθηκε αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέτρεχε αμέλεια στο πρόσωπο της κατηγορούμενης, ...
10)
2079/2007 Ο νόμος 2472/1997 (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) εφαρμόζεται όταν υπάρχουν προσωπικά δεδομέ-να σε Αρχείο και τυγχάνουν επεξεργασίας και δι’ αυτής ανακοινώσεις προσωπικών δεδομένων, ενώ ελλείψει Αρχείου, η ανακοίνωση πληροφο-ρίας στο τηλεοπτικό κοινό που αναφέρεται στην προσωπική ζωή του θιγομένου, δια προβολής συνομιλίας του δημοσιογράφου με παριστάμενο στην εκπομπή, εκφεύγει του πεδίου εφαρμογής του νόμου τούτου και οι οποίες προσβολές στην προσωπικότητα εμπίπτουν σε άλλες διατάξεις του ποινικ...


<< Επιστροφή