<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Κλοπή
1)
1481/2018 Από κοινού κατ' εξακολούθηση διακεκριμένη κλοπή τετελεσμένη και σε
απόπειρα. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι λόγοι. Ορισμένες αιτιάσεις
απαράδεκτες. Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως και επιβάλλει τα έξοδα.
2)
67/2016 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως αβάσιμη.
Κακοργημ. Διακεκρ. Κλοπή - 374 περ. δ ΠΚ .
1.Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων νόμου.
3)
373/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για κλοπή από κοινού κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και για εκβίαση κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα. Στοιχεία εγκλημάτων. Αυτοτελής ισχυρισμός για αναγνώριση συνδρομής περιπτώσεως του άρθρου 36 ΠΚ είχε προβληθεί αορίστως, γιατί έγινε αναφορά μόνο της διατάξεως του νόμου, χωρίς επίκληση περιστατικών, και το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει, ως εκ περισσού δε τον απέρριψε ως αναπόδεικτο. Απόρριψη αιτήσεως.
4)
395/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για κλοπή και απόπειρα εκβιάσεως. Στοιχεία εγκλημάτων. Η αιτιολογία πρέπει να επεκτείνεται και επί των αυτοτελών ισχυρισμών, εφόσον αυτοί είναι ορισμένοι. Ο αυτοτελής ισχυρισμός περί συγγνωστής νομικής πλάνης τι πρέπει να περιέχει για να είναι ορισμένος. Αιτιολογημένη απόρριψη ισχυρισμού περί συγγνωστής νομικής πλάνης, ο οποίος, πάντως, είχε προβληθεί αορίστως. Απόρριψη αιτήσεως.
5)
608/2013 Κλοπή. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του ως άνω
εγκλήματος. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Απόρριψη αιτήματος αναβολής
για κρείσσονος αποδείξεις. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της
παρεμπίπτουσας απόφασης που απέρριψε το αίτημα αναβολής και της περί ενοχής
κύριας απόφασης. Απόλυτη ακυρότητα, λόγω παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά. Αναιτιολόγητη απόρριψη του ισχυρισμού, καίτοι η κατηγο...
6)
1582/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για κλοπή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία εγκλήματος. Απόπειρα κλοπής συνιστά και η ενέργεια, που τελεί σε τέτοια συνάφεια και οργανικό δεσμό με την πράξη, ώστε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θεωρείται, κατά την κοινή αντίληψη, τμήμα αυτής που αμέσως οδηγεί στην πράξη, αν από οποιοδήποτε λόγο δεν ανακοπεί, όπως είναι η είσοδος σε ξένο κατάστημα για αφαίρεση, με σκοπό ιδιοποιήσεως, χρηματικού ποσού, η οποία (αφαίρεση) δεν ολοκλη...
7)
393/2010 Απλή συνέργεια σε απόπειρα κλοπής. Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου για την άνω πράξη, για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως διότι κατά τις παραδοχές της προσβαλλόμενης αποφάσεως υπό τα γενόμενα δεκτά ότι αποδείχθηκαν πραγματικά περιστατικά, η συμμετοχή του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου συνίστατο στο ότι κατόπτευε τον χώρο έξω από το κατάστημα εντός του οποίου είχε εισέλθει ο αυτουργός που επιχειρούσε πράξ...
8)
608/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που καταδίκασε την ήδη αναιρεσείουσα ανεκκλήτως για κλοπή πραγμάτων ευτελούς αξίας (άρθρα 372§1, 377 ΠΚ). Απορρίπτεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας ότι δεν αρκούσε για την παραδεκτή εναντίον της αναιρεσείουσας υποβολή της εγκλήσεως η εξουσιοδότηση της υπαλλήλου, που την υπέβαλε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας, που ήταν σύμφωνα με το καταστατικό της ο ν...
9)
661/2010 Κακουργηματική κλοπή - στοιχεία. Πλήρης αιτιολογία. Αναιτιολόγητη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού για αναγνώριση ελαφρυντικών. Αναιρεί εν μέρει, ΠΟΠΔ και παραπέμπει.
10)
783/2010 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως από κατηγορούμενους που καταδικάσθηκαν για κλοπή από κοινού με απόφαση κατ' έφεση δικάζοντος Τριμελούς Εφετείου. Απορρίπτονται οι λόγοι των αιτήσεων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ), καθόσον δεν αναγνώσθηκαν μόνον τα έγγραφα που αναφέρονται στα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης ότι αναγνώσθηκαν, αλλά προκύπτει ότι το δικάσαν Εφετείο στήριξε την κρίση του και στα αναφερόμενα στα πρακτικά της κατ' έφε...
11)
837/2010 Κλοπή (άρθρ. 372 § 1 ΠΚ). Α) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Β) Ορθά και αιτιολογημένα απορρίφθηκαν οι αυτοτελείς ισχυρισμοί, α) ότι πρόκειται για κλοπή 80 €, ήτοι μεταβολής της κατηγορίας σε κλοπή ευτελούς αξίας και β) περί εμπράκτου μετανοίας, διότι από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 379 ΠΚ, προκύπτει ότι, για την εξάλειψη του αξιόποινου της πράξεως της κλοπής λόγω εμπράκτου μετανο...
12)
961/2010 Διακεκριμένη κλοπή από κοινού ΙΧΕ αυτοκινήτου. Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Ζητήματα: Αρχή της ειδικότητας κατ' άρθρο 34 Ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης", όπως και του άρθρου 14 ΕυρΣυμΕκδ (Ν. 4165/1961). Έννοια. Άρθρο 211 Α ΚΠΔ - έννοια. Η παραγραφή επί κακουργημάτων είναι 15ετής. Αναστολή επί 5 έτη. Αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας, διότι δικάσθηκε για πράξη για την οποία δεν είχε παραδοθεί στην Ελλάδα, εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων περί εκδόσεως, εκ ...
13)
1139/2010 Διακεκριμένη κλοπή, που η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των 73.000 €. Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων). Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι οι εξετασθέντες στο ακροατήριο ανωμοτί πολιτικώς ενάγοντες, δεν μνημονεύονται στα αποδεικτικά μέσα. Όμως, αυτοί είναι οι κατ' εξοχήν μάρτυρες κατηγορίας και από το σκεπτικό της αποφάσεως προκύπτει με βεβαιότητα ότι η κατάθεσή τους λήφθηκε υπόψη, η...
14)
1181/2010 Καταδικαστική απόφαση για από κοινού και κατ' εξακολούθηση, α) διακεκριμένων κλοπών (κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια), και β) ληστείας. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
15)
1215/2010 Συναυτουργία (άρθρο 45 ΠΚ). Όρος "από κοινού". Πότε υπάρχει αιτιολογία. Άρθρο 24 § 1 Ν. 3028/2002 - Αιτιολογία. Άρθρο 374 § 1 β.α ΠΚ. Άρθρα 329, 331, 333 § 2, 358, 364 και 369 ΚΠΔ σε συνδ. με 171 § 1δ ΚΠΔ. Πότε υπάρχει απόλυτη ακυρότης από τη λήψη υπ' όψη εγγράφου που δεν ανεγνώσθη. Πότε υπάρχει έλλειψη ακροάσεως. Τι αποδεικνύουν τα πρακτικά της συνεδριάσεως. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Πότε είναι αρνητικός ο ισχυρισμός, οπότε το Δικαστήριο απαντά με τις παραδοχές της αποφάσεως. Απαράδεκτος ο λόγος α...
16)
1428/2010 Καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένες κλοπές. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Η πραγματογνωμοσύνη αποτελεί ιδιαίτερο και αυτοτελές είδος αποδεικτικού μέσου, διακρινόμενο των εγγράφων, εάν διατάσσεται από ανακριτικό υπάλληλο ή Δικαστικό Συμβούλιο ή Δικαστήριο.
17)
1520/2010 Ληστεία από κοινού, κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα, διακεκριμένη κλοπή, απλή σωματική βλάβη κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία. Το δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνει υπόψη του τα κατ' άρθρα 79 § 4 ΠΚ στοιχεία σε συνδυασμό με τα κριτήρια των § 2 και 3 του αυτού άρθρου, σε κάθε δε περίπτωση η επιμέτρηση της ποινής ανήκει στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου. Αβάσιμος οι λόγος της αιτήσεως για έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσ...
18)
1541/2010 Καταδικαστική απόφαση για κλοπή. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας. Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Έφεση μετά την ακύρωση της αποφάσεως κατ' άρθρο 341 ΚΠΔ. Εκκαλών απών. Απορρίπτει έφεση ως ανυποστήρικτη.
19)
1625/2010 Κλοπή. Έννοια. Στοιχεία. Μπορεί να αποτελούν αντικείμενο αυτής και έγγραφα αποδεικτικά δικαιώματος. Κλοπή ευτελούς αξίας. Το ευτελές δεν κρίνεται από την αξία του κλαπέντος αυτού καθ' εαυτού, αλλά από εκείνη που έχει στις συναλλαγές. Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Πρέπει να εκτείνεται και επί των αυτοτελών ισχυρισμών. Έννοια τελευταίων. Συνιστά και εκείνος περί του ότι το αντικείμενο της κλοπής είναι ευτελούς αξίας. Πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς η επ' αυτού κρίση του δικαστηρίου (ΑΠ 48...
20)
1764/2010 Κλοπή κατ' εξακολούθηση από δύο ή περισσότερους, που είχαν ενωθεί για να διαπράττον κλοπές ή ληστείες. Ορθά απορρίφθηκε αίτημα για αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού, αφού ο ισχυρισμός δεν ήταν σαφής και ορισμένος και, το Δικαστήριο δε είχε υποχρέωση να απαντήσει και μάλιστα αιτιολογημένα. Αιτιολογημένη απόρριψη ισχυρισμού για αναγνώριση καλής συμπεριφοράς, διότι η καλή του συμπεριφορά που επέδειξε στη φυλακή, δεν είναι αρκετή, αφού είναι καταναγκαστική, μετά δε την έξοδό του από τις φυλακές εξετ...
21)
1934/2010 Καταδικαστική απόφαση για από κοινού κλοπή κυνηγετικού σκύλου. Απορρίπτεται ο κοινός λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, αλλά και για εκ πλαγίου παραβίαση του άρθρου 45 ΠΚ, που ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε ΠΚ λόγο αναιρέσεως, εκ του λόγου ότι δεν αναφέρει ποιος από τους δύο αναιρεσείοντες αφαίρεσε τον σκύλο. Απορρίπτεται ο λόγος αναίρεσης του πρώτου αναιρεσείοντα για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του άρθρου 84 παρ. 2ε ΠΚ,...
22)
1942/2010 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης με την επίκληση των λόγων α) της απόλυτης ακυρότητας στο ακροατήριο, β) της υπερβάσεως εξουσίας, γ) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και δ) εσφαλμένης εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 372 παρ.1 ΠΚ. Νομίμως επιδικάσθηκε υπέρ των πολιτικώς εναγόντων χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, που είχαν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στο πρωτοβάθμ...
23)
2072/2010 Καταδικαστική απόφαση για κλοπή από κοινού. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας σχετικά με την απόρριψη αιτήματος για αναγνώριση στο πρόσωπο του κατηγορούμενου ελαφρυντικής περιστάσεως.
24)
40/2009 Διακεκριμένες κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα. Απορρίπτεται ως κατ’ ουσία αβάσιμος ο μοναδικός λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (ΑΠ 916/2008).
25)
350/2009 Καταδίκη κατηγορουμένου για απόπειρα κλοπής. Άσκησε παραδεκτά και νόμιμα δύο (2) αναιρέσεις κατά της καταδικαστικής αποφάσεως. Η μια θεωρείται ως συμπληρωματική της άλλης (περιλαμβάνουν τον ίδιο λόγο). Εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενος και ο λόγος αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (ΚΠΔ 511 εδ.α΄). Απόρριψη αναίρεσης.
26)
355/2009 Κλοπή. Έννοια. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Αβάσιμοι. Απορρίπτει.
27)
797/2009 Κλοπή (κακουργηματική), κατ’ εξακολούθηση, που τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές ή ληστείες, κατ’ επάγγελμα και συνήθεια. Αιτιολογία: Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την επιβαρυντική περίπτωση του κατ’ επάγγελμα και συνήθεια. Ποινή: Εφόσον επιβλήθηκε το κατώτατο όριο ποινής σε δράστη που εκτέλεσε κακουργηματική κλοπή, ως εκ περισσού τίθεται η αναιτιολόγητη, επιπλέον παραδοχή της κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης του αδικήματος. Αλυσιτελής ο λόγος που...
28)
874/2009 Καταδίκη των αναιρεσειόντων κατηγορουμένων για αγροτική κλοπή από κοινού κατά συρροή (εις βάρος των πολ. εναγόντων Ν.Β. και Ν.Μ.) αντικειμένου αξίας ανώτερης των 60 ευρώ. Νομίμως παρέστησαν οι Ν.Β. και Ν.Μ. ως πολιτικώς ενάγοντες για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης τους και δη χωρίς έγγραφη προδικασία, ενόψει του πλημμεληματικού χαρακτήρα των άνω αγροτικών κλοπών. Απορριπτέος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ σχετικός λόγος αναιρέσεως. Το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην απόφασή...
29)
965/2009 Κλοπή (κινητού τηλεφώνου). Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης, ως προς τον σκοπό ιδιοποίησης και μη απάντηση σε ισχυρισμό που είχε προταθεί πρωτοδίκως. Μη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 343 εδ. 1 του ΚΠΔ επί έφεσης (ευσύνοπτη ανάπτυξη της έκθεσης εφέσεως από τον Εισαγγελέα). Ούτε προκαλείται ακυρότητα από την μη τήρηση της διάταξης αυτής. Απόρριψη λόγων αναίρεσης.
30)
1118/2009 Κλοπή. Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική κλοπή κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τελεσθείσα α) απόρριψη λόγων αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας όσον αφορά την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος και την περί απελάσεως διάταξη της προσβαλλομένης απόφασης και β) απόρριψη της δεύτερης αναίρεσης ως εκπρόθεσμης. Απορρίπτει.
31)
1143/2009 Άρθρο 372 παρ. 1, 374 ΠΚ. Πότε διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως κακουργηματικής κλοπής. Πότε κατ' επάγγελμα τέλεση. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αναίρεση.
32)
1311/2009 Λόγοι αναιρέσεως: 1) Έλλειψη εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και 2) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Για να απαντήσει το δικαστήριο της ουσίας στους αυτοτελείς ισχυρισμούς του κατηγορουμένου πρέπει να προκύπτει από τα πρακτικά ότι αυτοί αναπτύχθηκαν προφορικά, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως και ότι αυτοί ήσαν ορισμένοι και δεν αποτελούσαν άρνηση της κατηγορίας. Στην καταδικαστική για κλοπή απόφαση δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία ως προς την ύπαρξη ειδικού δόλου. Απορ...
33)
1461/2009 Καταδικαστική απόφαση για από-πειρα κλοπής από συνήθεια. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
34)
1601/2009 Στοιχεία κλοπής (άρθρ. 372 ΠΚ). Στοιχεία υφαίρεσης (άρθρ. 378 ΠΚ). Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Δόλου αιτιολογία. Εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εφόσον οι παραδοχές της αποφάσεως είναι ότι υπάρχει κλοπή, δεν έχει σημασία το εμπρόθεσμο ή μη της εγκλήσεως, το οποίο ενδιαφέρει μόνο στην υφαίρεση. Υφαίρεση είναι η κλοπή μεταξύ συγγενών σε ευθεία γραμμή και όχι μεταξύ θείου - ανεψιού. Αυτοτελής ισχυρισμός περί εμπράκτου μετανοίας. Πρέπει να είναι ορισμένος (άρθρ...
35)
1605/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για διακεκριμένες κλοπές, με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και γ) απόλυτης ακυρότητας (άρθρο 211Α ΚΠΔ). Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επάγεται ακυρότητα από το γεγονός ότι δικαστήριο στήριξε την κρίση περί ενοχής, όχι μόνο στην κατάθεση συγκατηγορουμένου, αλλά συνδυαστικά και με άλλα αποδει...
36)
1793/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για κλοπή και πλαστογραφία (νόθευση) με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και γ) της υπερβάσεως εξουσίας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν υπάρχει υπέρβαση εξουσίας από το γεγονός ότι στο αιτιολογικό γίνεται δεκτό ότι αφαίρεσε τρεις επιταγές, ενώ στο διατακτικό τελικά κηρύχθηκε ένοχος για την κλοπή μια...
37)
1864/2009 Κλοπή. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
38)
1950/2009 Κλοπή. Λόγοι αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η απόλυτη ακυρότητα διότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του το έγγραφο, το οποίο δεν αναγνώσθηκε. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης.
39)
2188/2009 Κλοπή. Λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Στην καταδικαστική για κλοπή απόφαση δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία ως προς την ύπαρξη ειδικού δόλου. Απορρίπτεται η αίτηση.
40)
2222/2009 Διακεκριμένες κλοπές από κοινού με άλλο δράστη και μεμονωμένα κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Ελαφρυντικά ελαττωμένου καταλογισμού και πρότερου έντιμου βίου. Απόρριψη αιτήματος αναβολής λόγω θεραπείας σε κέντρο απεξάρτησης. Έννοια όρων. Λόγος αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενος της ορθής ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αίτηση.
41)
2325/2009 Κλοπή κατά συρροή, Πλαστογραφία (νόθευση εγγράφων) κατά συρροή. Πλήρης και σαφής αιτιολογία για κλοπή. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως προς πράξη κλοπής. Εσφαλμένη εφαρμογή διατάξεως περί πλαστογραφίας (ΠΚ 216 § 1). Η υπογραφή εξ υπ' αρχής και η συμπλήρωση των τυπικών στοιχείων της επιταγής αποτελεί την άλλη μορφή της καταρτίσεως πλαστού εγγράφου του σωρρευτικώς μικτού εγκλήματος της πλαστογραφίας. Έννομο συμφέρον του κηρυχθέντος ενόχου για πλαστογραφία, με τη μορφή της νοθεύσεως εγγράφου, κατηγο...
42)
2327/2009 Διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση (κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια). Ανήλικος όταν τέλεσε τις πράξεις. Επικαλείται με αίτηση έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς απόρριψη δύο ελαφρυντικών, που ήταν αόριστος ο ισχυρισμός. Απορρίπτει αίτηση.
43)
10/2008 Κλοπή. Λόγοι αναιρέσεως για: 1) απόλυτη ακυρότητα εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. α΄ του Κ.Π.Δ., 2) έλλειψη αιτιολογίας και 3) εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αναίρεση
44)
16/2008 Κλοπή. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απόρριψη αναίρεσης.
45)
835/2008 Αιτιολογημένη καταδίκη για διακεκριμένες κλοπές. Έγγραφο που αυτεπαγγέλτως αναγιγνώσκεται χωρίς να αμφισβητείται η γνησιότητα και χωρίς εναντίωση του κατηγορουμένου δεν επάγεται ουδεμία ακυρότητα. Απορρίπτει.
46)
916/2008 Διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία: Πλήρης αιτιολογία όχι παραβίαση ουσιαστικής ποινικής διατάξεως είτε ευθέως, είτε εκ πλαγίου και όχι έλλειψη νόμιμης βάσεως. Αόριστη υποβολή αιτήματος από 1ο αναιρεσείοντα για ελαφρυντικό ειλικρινούς μεταμέλειας. (όχι υποχρέωση αιτιολόγησης απόρριψης). Απορρίπτονται 2ος, 3ος και 4ος λόγοι αναιρέσεως 1ου, 1ος και 2ος λόγοι αναιρέσεως 2ου και 1ος λόγος αναιρέσεως 3ου. Όχι προβολή ισχυρισμού 3ου για ελαφρυντικό πρότερου εντίμου βίου. Απορ...
47)
1060/2008 Αιτιολογημένη καταδίκη για κλοπή. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής. Δεν δημιουργείται ακυρότητα όταν το δικαστήριο δεν αποφαίνεται άμεσα επί του υποβληθέντος αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις, αλλά ενιαίως με το σκεπτικό επί της ενοχής. Απόρριψη αιτήσεως.
48)
1228/2008 Κλοπή κακουργηματική (κατ’ επάγγελμα και συνήθεια) κατ’ εξακολούθηση. Αιτιολογία. Αυτοτελής ισχυρισμός. Πότε είναι ορισμένος. Ισχυρισμός για μεταβολή της κατηγορίας. Από τον διευθύνοντα τη συζήτηση δίδεται, μετά την απολογία του κατηγορουμένου, προς τον οποίο υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τον εισαγγελέα κ.λ.π., ο λόγος στο συνήγορό του, προκειμένου να υποβάλλει και αυτός (δια του διευθύνοντος τη συζήτηση) στον κατηγορούμενο ερωτήσεις, μόνον, όμως, εφόσον το ζητήσει. Αν δεν ζητήσει το λόγο, ουδεμία α...
49)
1409/2008 Απόλυτη ακυρότητα. Με την αναφορά των εγγράφων που αναγνώστηκαν προσδιορίζεται η ταυτότητά τους. Εξάλλου η Πρόεδρος ρώτησε τους διαδίκους εάν χρειάζονται διασάφηση και απήντησαν αρνητικά. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠΔ. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αποφάσεως με την οποία ο κατηγορούμενος δικάστηκε για συγκεκριμένη απλή συνέργεια σε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση. Απορρίπτει.
50)
1506/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για κλοπή, απειλή κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία, με την επίκληση των λόγω της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας, πλην της διατάξεως περί απελάσεως. Αναιρεί κατά τη διάταξη περί απελάσεως. Παραπέμπει.
51)
1515/2008 Ηθική αυτουργία σε κλοπή. Λόγοι αναιρέσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπέρβαση εξουσίας και χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένου. Απορρίπτει αναίρεση, διότι η προσβαλλομένη έχει πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και δεν χειροτέρευσε η θέση του κατηγορουμένου, ο οποίος καταδικάστηκε σε ελαφρότερη από την πρωτοδίκως καταγνωσθείσα, με τον ακριβέστερο προσδιορισμό τω...
52)
1565/2008 Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας (αντιγραφή σκεπτικού) και μη απάντηση σε ισχυρισμό (ότι το φερόμενο ως κλαπέν το είχε αγοράσει). Απόρριψη λόγων αναίρεσης.
53)
1666/2008 Κλοπή από κοινού. Απορρίπτει αναίρεση για παράβαση του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ΄ του ΚΠΔ.
54)
1755/2008 Ειδική αιτιολογία. Δεν αποτελεί τέτοια όταν είναι εντελώς τυπική, προς την οποία εξομοιώνεται και εκείνη που παραπέμπει στα πραγματικά περιστατικά του διατακτικού με πλήρη αναφορά σ’ αυτό. Αναιρείται καταδικαστική απόφαση με την οποία καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος - αναιρεσείων για κλοπή κατά συναυτουργία λόγω παντελούς έλλειψης αιτιολογίας. Παραπέμπει.
55)
1787/2008 Πλημμεληματική κλοπή και κακουργηματική απάτη. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως. Αόριστη προβολή ισχυρισμού για την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Απορρίπτει.
56)
2074/2008 Κλοπή άρθρ. 147 § 1. Στοιχεία αυτής. Έννοια ξένου κινητού πράγματος, κατοχής αφαίρεση, με σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνομα. Αιτιολογία. Ο δόλος δεν είναι απαραίτητο να αιτιολογείται ειδικώς διότι εμπεριέχεται στα πραγματικά περιστατικά για την ενοχή του κατηγορουμένου (άρθρο 379 ΠΚ). Πρέπει ο ισχυρισμός να είναι ορισμένος άλλως το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει. Αβάσιμος ο λόγος όσον αφορά την αναιτιολόγητη απόρριψή του. Άρθρο 31 § 2, 105, 223 § 4 και άρθρο 6 § 1 της ΕΣΔΑ: απαγορεύετ...
57)
2227/2008 Διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα. Απλή συνέργεια σε απόπειρα διακεκριμένης κλοπής. Αιτιολογία. Έννοια αυτοτελών και αρνητικών της κατηγορίας ισχυρισμών. Απορρίπτει.
58)
2322/2008 Κλοπή κατά συναυτουργία. Α΄) Αόριστος ο λόγος για έλλειψη αιτιολογίας (ΟλΑΠ 2/2002). Β΄) Αόριστος ο λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διάταξης, αν δεν προσδιορίζεται ποια ποινική διάταξη παραβιάστηκε σε σχέση με ουσιαστικές παραδοχές της απόφασης, ούτε ποια η αληθής έννοια αυτής. Γ΄) Το ποινικό δικαστήριο ερευνά αυτεπαγγέλτως τη συνδρομή ή μη ελαφρυντικών περιστάσεων, αλλά δεν είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει τη μη συνδρομή αυτών, αν δεν υποβληθεί σχετικό αίτημα από τ...
59)
2530/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για κλοπή κατ’ εξακολούθηση (καρτών αναλήψεως από ΑΤΜ), με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) υπερβάσεως (αρνητικής) εξουσίας και δ) της απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Ορθώς καταδικάσθηκε για κλοπή κατ’ εξακολούθηση (98 και 372 παρ.1 ΠΚ). Δε συνεπάγεται απόλυτη ...
60)
2085/2007 Απορρίπτει αίτημα αναβολής και αίτηση ενός εκ των αναιρεσειόντων, καθώς και την αίτηση του ετέρου. Κακουργηματική κλοπή 374 στοιχ. δ΄ και ε΄ ΠΚ. Λόγοι Δ΄ και Ε΄, καθώς και Α΄. Εκ παραδρομής το αναγνωσθέν 85/23-5-98 (έγγραφο) μνημο-νεύεται ως 83
61)
2102/2007 Ανθρωποκτονία από πρόθεση και διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ΄ επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατ’ εξακολούθηση. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιο-λογίας. Ισχυρισμοί ότι πρόκειται για βρασμό ψυχικής ορμής. Η παραδοχή ελαττωμένου καταλογισμού (λόγω τοξικομανίας) με σύγχρονη παραδοχή ότι το έγκλημα διαπράχθηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση δεν ενέχει αντίφαση. Απορρίπτει αναίρεση
62)
2323/2007 Αιτιολογημένη καταδίκη αναιρεσείοντος για κλοπή. Αναιρεί ως προς την πλαστογραφία μετά χρήσεως διότι δεν αναφέρεται στο σκεπτικό της προσβαλλομένης ότι λήφθηκε υπόψη η πραγματογνωμοσύνη που διατάχθηκε από το δικαστήριο και που το πόρισμα αυτής είναι αντίθετο από αυτό που δέχθηκε η απόφαση.
63)
2349/2007 Κλοπή αντικειμένου ευτελούς αξίας. Περιέχει πλήρη αιτιολογία. Πραγματική πλάνη. Τα επικαλούμενα προς θεμελίωση πραγματικής πλάνης, πραγματικά περιστατικά δεν θεμελιώνουν τον αυτοτελή αυτό ισχυρισμό, αλλ’ αποτελούν ομολογία περί διαπραχθείσης κλοπής αντικειμένου αγνώστου ιδιοκτήμονος. Αβάσιμος ο περί απολύτου ακυρότητος λόγος αναιρέσεως, λόγω μη επακριβούς προσδιορισμού της ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων, όταν μάλιστα μερικά από τα έγγραφα αυτά τα είχε προσκομίσει η ίδια η αναιρεσείουσα.


<< Επιστροφή