<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ψευδής καταμήνυση
1)
1230/2016 Ψευδής καταμήνυση κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, ψευδορκία μάρτυρα. Λόγοι α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και μη παράσταση πολιτικής αγωγής στην αναιρεσιβαλλόμενη ήτοι στοιχ, Δ και Η. Απορρίπτει λόγους και αναίρεση , επιδικάζει έξοδα.
2)
430/2015 Ψευδής Καταμήνυση , Ψευδορκία Μάρτυρα και Συκοφαντική
Δυσφήμηση κατά συρροή και κατ'εξακ/ση.
1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς ενοχή και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
2. Αν η κατά τόπον αναρμοδιότητα του δικαστηρίου δεν προταθεί από κάποιο
διάδικο ή τον Εισαγγελέα ή δεν γίνει αντιληπτή από τον πρωτοβάθμιο δικαστήριο μέχρι την έναρξη της απ...
3)
636/2015 Ψευδής Ανώμοτη Κατάθεση- Ψευδής Καταμήνυση.
Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης 1ου Κατηγ/νου Δημ. Βεργή, κύρια και συμπληρωματική, ως ανυποστήρικτη , λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, κύριοι και πρόσθετοι, του 2ου αναιρεσείοντος Θεοδ. Στάμου για έλλειψη ακρόασης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
4)
152/2013 Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση, και συκοφαντική δυσφήμηση. Γίνεται δεκτός ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας από το ότι δεν αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση.
5)
153/2013 Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για ψευδή καταμήνυση. Επίκληση λόγων α) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, β) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει τυπική αιτιολογία, αφού το αιτιολογικό αποτελεί πιστή αντιγραφή του διατακτικού χωρίς αναφορά στα περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας σε σχέση με τα ψευδή περιστατικά και τον δόλο του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου που είναι υπερχειλής στο συγκεκριμένο αδίκημα.
6)
437/2013 Ψευδής καταμήνυση - Συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρα 229, 362, 363 ΠΚ). 1. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε' ΠΔ: α) για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και β) για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου και για έλλειψη νόμιμης βάσης. 2. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. α ΚΠΔ και 6 της ΕΣΔΑ λόγος ακυρότητας της διαδικασίας, από την ανάγνωση των προανακριτικών καταθέσεων μαρτύρων. Το δικαστήριο δεν ήταν υποχρεωμένο να διαλάβει για την ανάγνωση των καταθέσεων αυτών ειδ...
7)
479/2013 Ψευδής καταμήνυση. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
8)
512/2013 Αδικήματα: Ψευδής Καταμήνυση κατά συρροή - Ψευδορκία Μάρτυρα - Συκοφαντική Δυσφήμηση κατά συρροή - Ηθική Αυτουργία σε Ψευδορκία Μάρτυρα (άρθρα 46, 224, 229, 362, 363 ΠΚ. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α', Δ και Ε ΚΠΔ και 6 της ΕΣΔΑ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για σφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, όσον αφορά την ενοχή. 2. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, λόγος αναίρεσης, για χωρίς ειδική αιτιολογία, παραδεκτά π...
9)
650/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία εγκλημάτων. Αναίρεση λόγω ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την αναλήθεια των καταγγελθέντων από την αναιρεσείουσα περιστατικών για την εγκαλούσα και ως προς το σκοπό ασκήσεως κατ αυτής πειθαρχικής και ποινικής διώξεως και παραπομπή.
10)
663/2013 Ψευδής καταμήνυση. Συκοφαντική δυσφήμιση. Ψευδορκία μάρτυρος. Έννοια. Στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 191/2010, ΑΠ 2005/2009, ΑΠ 173/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Για την πληρότητα των στοιχείων της υποκειμενικής υποστάσεως των άνω εγκλημάτων πρέπει να αναφέρονται και ποια τα αληθινά πραγματικά περιστατικά και από πού γνώριζε ο κατηγορούμενος τα αληθινά, δηλ. ότι τελούσε σε γνώση της αναληθείας, καθώς και τα περιστατικά από τα οποία συμπέρανε τούτο τ...
11)
665/2013 Ψευδής καταμήνυση. Συκοφαντική δυσφήμιση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Κατάθεση ψευδούς καταγγελίας- αναφοράς στο Δ.Σ.Α. περί δήθεν τέλεσης από τον εγκαλούντα δικηγόρο της πράξης της απιστίας. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: α) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης απολογίας, β) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικών ουσιαστικών διατάξεων. Ορθή και απολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
12)
925/2013 Απορρίπτεται αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας κατά αμετακλήτου καταδικαστικής, για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα, αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου, γιατί το επικαλούμενο αποδεικτικό στοιχείο (ένορκη βεβαίωση) που ως νέο προσκόμισε ο αιτών δεν είναι από μόνο του ή σε συνδυασμό με τις αποδείξεις που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ικανό να οδηγήσει με βεβαιότητα στο ότι ο καταδικασθείς ήταν αθώος.
13)
973/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, κ.λπ. Ορθώς λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν, το περιεχόμενο των οποίων προέκυπτε από άλλα έγγραφα. Ορθώς
αναγνώστηκε προανακριτική κατάθεση μάρτυρα χωρίς να βεβαιώνεται το ανέφικτο της
προσελεύσεως του, αφού η κατηγορουμένη δεν πρόβαλε αντιρρήσεις. Όχι απόλυτη ακυρότητα ούτε παραβίαση των αρχών της προφορικότητας και της κατ' αντιμωλίαν διεξαγωγής της δίκης. Η λήψη υπόψη των μη αναγνωσθέντων εγγράφων και της προανακριτικής μαρτυρικής ...
14)
1084/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση. Πότε μπορεί να προσβληθεί η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ενώπιον του Αρείου Πάγου για πλαστότητα. Στα πρακτικά δεν απαιτείται να καταχωρίζονται οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στους μάρτυρες και οι απαντήσεις τους, εκτός αν ο κατηγορούμενος ζητήσει να καταχωρισθεί κάποια ερώτηση και η σχετική απάντηση. Μη καταχώριση τέτοιων ερωτήσεων και απαντήσεων, καθώς και εσφαλμένη ερμηνεία νομικής διατάξεως δεν συνιστούν πλαστότητα της αποφάσεως. Ορθά δεν απαντήθηκε ισ...
15)
1180/2013 Απόρριψη αιτήματος αναβολής για λόγο ανώτερης βίας (αποχή δικηγόρων) λόγω επικείμενης παραγραφής αξιόποινης πράξεως. Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση, συκοφαντική δυσφήμηση και ηθική αυτουργία σε συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία εγκλημάτων. Ψευδορκία που τελέστηκε με ένορκη βεβαίωση ενώπιον ειρηνοδίκη. Απαραίτητη η αναφορά της Αρχής ενώπιον της οποίας επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί η βεβαίωση, καθώς και αν είχε προη...
16)
1281/2013 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία εγκλημάτων. Ως προς την ηθική αυτουργία, προσδιορίζονται τα μέσα και ο τρόπος, με τον οποίο ο ηθικός αυτουργός προκάλεσε στην αυτουργό την απόφαση να τελέσει τις αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες καταδικάστηκε. Λόγος αναιρέσεως ότι έπρεπε να αναβληθεί η δίκη κατ' άρθρο 59 ΚΠΔ απορρίπτεται γιατί στηρίζεται σε εσφαλμένη προ...
17)
1344/2013 Ψευδής καταμήνυση - Ψευδορκία μάρτυρα - Συκοφαντική Δυσφήμηση. Ο Άρειος Πάγος πρέπει, κατά τις διατάξεις του αρ. 8 παρ. 4 εδαφ. α, β, γ του νέου Ν. 4198/11-10-2013, να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της αναίρεσης, αφού δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα επ' αυτής απόφαση, ώστε κατά την προαναφερθείσα ρητή πρόβλεψη του νόμου να εκδοθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετική πράξη με την οποία θα παραγράφει υφόρον την επιβληθείσα ποινή και θα τεθεί από αυτόν στο αρχείο η υπόθεση, μέχρι να περ...
18)
1396/2012 Συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου και κανονική, ψευδής καταμήνυση. Σύντμηση της προθεσμίας αναιρέσεως στα εγκλήματα δια του τύπου στο ήμισυ, όταν η δια του τύπου παράβαση διώκεται αυτοτελώς, όχι όταν συρρέει αυτή με άλλη αξιόποινη πράξη ή συρρέει ως μερικότερη πράξη εξακολουθούντος εγκλήματος που δεν υπάγεται στις περί τύπου διατάξεις. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως (αρ. 367 παρ. 1 περ. γ' ΠΚ). Δεν εφαρμόζεται επί συκοφαντικής δυσφημήσεως. Ορθή και αιτιολογημένη η...
19)
19/2010 Ψευδορκία μάρτυρα. Ψευδής καταμήνυση. Πλήρης και σαφής αιτιολογία του άμεσου δόλου. Περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος. Δεν είναι απαραίτητη η παράθεση των διατάξεων που προβλέπουν παρεπόμενη ποινή. Ανάγνωση εγγράφων που ιστορικώς αναφέρονται, "ανάγνωση"- επισκόπηση φωτογραφιών.
20)
43/2010 Ψευδής καταμήνυση. Έννοια καταγγελόμενης αξιόποινης πράξης. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
21)
86/2010 Στοιχεία ψευδούς καταμηνύσεως (άρθρ. 229 § 1 ΠΚ). Στοιχεία πλαστογραφίας και χρήσεως πλαστού. Πότε αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. "Εν γνώσει". Αιτιολογία απαιτείται και για τους αυτοτελείς ισχυρισμούς που απορρίπτονται (άρθρο 170 § 2 και 333 § 2 ΚΠΔ) οίος είναι και ο περί πραγματικής πλάνης. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
22)
114/2010 Ψευδής καταμήνυση. Συκοφαντική δυσφήμιση. Έννοια. Στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 173/2009). Δεδικασμένο. Προϋποθέσεις. Συνέπεια (ΑΠ 2257/2008). Όχι ταυτότητα της πράξεως. Δεν συντρέχει δεδικασμένο. Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση (ΑΠ 173/2009). Πλήρης αιτιολογία. Λόγος αναιρέσεως, υπό το πρόσχημα της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττει την κατ' ουσία κρίση του Δικαστηρίου. Απορρίπτει αίτηση.
23)
116/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Πλήρης και σαφής αιτιολογία του άμεσου δόλου. Πολιτική αγωγή. Παραγραφή της αξιώσεως. Μη προσβολή της ενστάσεως παραγραφής ενώπιον του δικαστηρίου. Μεταβίβαση της αξιώσεως στους κληρονόμους του πολιτικώς ενάγοντος.
24)
137/2010 Ψευδής καταμήνυση κατά συρροή. 1) Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης της πρώτης ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης της νόμιμα και εμπρόθεσμα κλητευθείσας αναιρεσείουσας. 2) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως των τριών λοιπών αναιρεσειόντων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
25)
142/2010 Ψευδής καταμήνυση. Συκοφαντική δυσφήμιση. Έννοια. Στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 173/2009). Αιτιολογία ειδική και εμπεριστατωμένη. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση ως προς αποδεικτικά μέσα (ΑΠ 250/2009, ΑΠ 173/2009). Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος. Πότε και πώς προβάλλεται παραδεκτώς (ΑΠ 608/2009, ΑΠ 972/2003, ΑΠ 1513/2003). Άδεια αρχής για άσκηση ποινικής διώξεως κατ' άρθρο 10 Συντάγματος. Έννοια αναφοράς κατά την διάταξη αυτή. Πότε απαιτείται (ΑΠ 1527/2005, ΑΠ...
26)
143/2010 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδής ανώμοτη κατάθεση. Έννοια όρων. Υποβολή μηνύσεως αναιρεσείοντα κατά την ήδη πολιτικώς εναγόντων για κλοπή. Επιβεβαίωση της μηνύσεως με την κατάθεσή του ως πολιτικώς ενάγοντος ανωμοτί στο δικάσαν την κλοπή Δικαστήριο. Αθώωση των τότε κατηγορουμένων για την κλοπή. Μήνυσή του για ψευδή καταμήνυση και καταδίκη του. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
27)
191/2010 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Έννοια. Στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 2005/2009, ΑΠ 173/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει στην απόφαση. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εκ πλαγίου παράβαση. Πότε υπάρχει (ΑΠ 250/2009). Υποβολή από κατηγορούμενο εγκλήσεως σε βάρος πολιτικώς ενάγοντος για πλαστογραφία υπεξαγωγή εγγράφων και παράβαση του Ν. 2472/1997, το περιεχόμενο της οποίας βεβαίωσε ενόρκως. Άσκηση ποιν...
28)
199/2010 Ψευδής καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Αιτιολογημένη καταδίκη για το πρώτο έγκλημα του πρώτου κατηγορουμένου και για το δεύτερο των λοιπών κατηγορουμένων. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
29)
207/2010 Ψευδής καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Ψευδορκία δια-πράττει και ο ψευδομηνυτής, όταν βεβαιώνει ενόρκως το ψευδές περιεχόμενο της μηνύσεώς του. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για τα ανωτέρω εγκλήματα του κατηγορουμένου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
30)
210/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδής ανώμοτη κατάθεση, ψευδορκία μάρτυρα. Στοιχεία των ανωτέρω εγκλημάτων. Το τεκμήριο αναλήθειας που θεσπίζεται με το άρθρο 366 § 2 του ΠΚ αφορά στη συκοφαντική δυσφήμιση και δεν εφαρμόζεται στα ανωτέρω εγκλήματα και αν το δικαστήριο το εφαρμόσει για την κήρυξη της ενοχής του κατηγορουμένου υποπίπτει στην πλημμέλεια της εσφαλμένης εφαρμογής της ανωτέρω διατάξεως και της ελλείψεως αιτιολογίας, εκτός και αν, πέραν του τεκμηρίου, δεχτεί περιστατικά τα οποία αυτοτελώς στηρίζουν...
31)
295/2010 Καταδικαστική απόφαση. Ψευδής καταμήνυση - Ψευδορκία μάρτυρα. Παράπονα αναιρεσειόντων για έλλειψη απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς απόρριψη αιτήματος για αναβολή της δίκης για νέες αποδείξεις. Επίσης, παράπονα αναιρεσειόντων ότι λήφθηκε υπόψη για την ενοχή των κατηγορουμένων, έγγραφο που δεν αναγνώστηκε και απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Ο προσδιορισμός της ταυτότητας εγγράφου είναι αναγκαίος για τη δημιουργία βεβαιότητας ότι αυτό το έγγραφο και όχι κάποιο άλλο α...
32)
306/2010 Πράξεις: 1) ψευδής καταμήνυση, 2) ψευδορκία μάρτυρα, 3) συκοφαντική δυσφήμηση. Μοναδικός λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτεται η αίτηση.
33)
343/2010 Ψευδής καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση κατά συρροή (229 παρ.1 και 363 ΠΚ). 1. Αιτιολογείται ειδικώς και επαρκώς η ενοχή και ο άμεσος δόλος του κατηγορουμένου και είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ΄, Ε΄ ΚΠΔ τρίτος, τέταρτος και πέμπτος λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Η εφαρμογή του από το άνω άρθρο 366 ΠΚ συναγόμενου τεκμηρίου, που έχει θεσμοθετηθεί για την αποφυγή εκδόσεως αντι...
34)
345/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. Ηθική αυτουργία στην ψευδορκία μάρτυρος. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για κακή σύνθεση του Δικαστηρίου, έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου.
35)
346/2010 Ψευδής καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα. 1. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης του Δικαστηρίου, από την αναπλήρωση του κληρωθέντος τακτικού εισαγγελέα της έδρας, γιατί επί κληρώσεως της συνθέσεως, δεν είναι αναγκαία η αναγραφή του λόγου κωλύματος του αναπληρωθέντος εισαγγελέα, αλλά και γιατί δεν προτάθηκε από τον κατηγορούμενο πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία και έτσι καλύφθηκε οιαδήποτε ακυρότητα, κατ' άρθρο 17 στοιχ. Β΄ παρ. 10 του ν. 1756/1988 περί ΚΟΔΚ...
36)
413/2010 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Έννοια. Στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 191/2010, ΑΠ 2005/2009, ΑΠ 173/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Επί ψευδορκίας για την πληρότητα πρέπει να αναφέρονται ποια τα ψευδή, ποια τα αληθινά και από πού γνώριζε ο κατηγορούμενος τα αληθινά, δηλ. ότι τελούσε σε γνώση της αναληθείας, καθώς και τα περιστατικά από τα οποία συμπέρανε τούτο το Δικαστήριο. Επί ψευδούς καταμηνύσεως πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς η γνώση του...
37)
512/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία και συκοφαντική δυσφήμηση. Γίνεται δεκτός ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας από το ότι δεν αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη από το δικάσαν Εφετείο οι καταθέσεις των εξετασθέντων στο ακροατήριό του μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως και η απολογία του κατηγορουμένου. Παύει οριστικώς λόγω παραγραφής την ποινική δίωξη κατά ...
38)
550/2010 Ψευδής καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία μάρτυρα. Στοιχεία των ανωτέρω εγκλημάτων. Ψευδορκία διαπράττει και ο ψευδομηνυτής που βεβαιώνει ενόρκως το περιεχόμενο της μηνύσεώς του. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για τα ανωτέρω εγκλήματα της κατηγορουμένης, η οποία με έγκλησή της την οποία βεβαίωσε και ενόρκως, καταμήνυσε ψευδώς την εγκαλούσα ότι τέλεσε αξιόποινες πράξεις σε βάρος της. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
39)
562/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία Μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Ακυρότητα επιδόσεως κλήσεως -κλητηρίου θεσπίσματος. Α) Η τυχόν ακυρότητα της επιδόσεως της κλήσεως ή του κλητηρίου θεσπίσματος στον κατηγορούμενο, ως διαδικαστικής πράξεως, που κατ' ανάγκη επιδρά στο κύρος της διαδικασίας στο ακροατήριο και στην καταδικαστική απόφαση που θα εκδοθεί, αν ο κατηγορούμενος δεν εμφανισθεί κατά την πρωτοβάθμια δίκη και δικασθεί ερήμην, δεν καλύπτεται και μπορεί να προταθεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο μόνο μ...
40)
613/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όμως, εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, περιέχει και πραγματικά περιστατικά τόσο αναλυτικά κ...
41)
729/2010 Αναιρείται η αθωωτική απόφαση για την πράξη της ψευδούς καταμήνυσης, κατά παραδοχή του από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ΚΠΔ λόγου αναιρέσεως περί ελλείψεως αιτιολογίας. Παραπέμπει.
42)
775/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμιση. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για απόλυτη ακυρότητα εκ της φερομένης μη νόμιμης παράστασης της πολιτικής αγωγής.
43)
782/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα - Στοιχεία των εγκλημάτων. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αιτιολογία απαιτείται και για τις παρεμπίπτουσες αποφάσεις. Απόρριψη λόγων για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αιτήματος για αναβολή κατ' άρθρο 349 ΚΠΔ και για υπέρβαση εξουσίας ως απαραδέκτων για έλλειψη εννόμου συμφέροντος. Διακοπή της συνεδρίασης κατ' άρθρο 375 § 2 ΚΠΔ. Συγχωρούνται και διακοπές πέραν των δύο μέσα ...
44)
863/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Οι λόγοι της αιτήσεως αναιρέσεως περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αποφάσεως και για τις τρεις αξιόποινες πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε, απορρίπτεται ως αβάσιμος, διότι το δικαστήριο παραθέτει ποια ήταν τα αληθή σε αντίθεση με τα ψευδή που περιέλαβε στην έγκληση της και αιτιολογεί με σαφήνεια και τον άμεσο δόλο της. Απορρίπτεται ως αβάσιμος και ο πρώτος λόγος του δικογράφου τ...
45)
912/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Α) Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α, Β, Ε και Η ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για απόρριψη του αιτήματος του κατηγορουμένου, για αναστολή ή αναβολή της διαδικασίας κατά τα άρθρα 59 § 2 ΚΠΔ και 366 § 2 ΠΚ (ΑΠ 2235/2008). Δεν είχε ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του νυν εγκαλούντος. Β) Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ, Ε ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία κα...
46)
962/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρος, συκοφαντική δυσφήμηση - έννοια - στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 191/2010, 142/2010/ 2005/2009, 173/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη - πότε υπάρχει στην απόφαση (ΑΠ 358/2010, 191/2010, 114/2010, 250/2009). Η πλήρης αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται σε όλες τις αποφάσεις και στις παρεμπίπτουσες που απορρίπτουν αίτημα αναβολής, όπως και εκείνο κατ' άρθρο 61 ΚΠΔ (ΑΠ 427/2009). Δικαιοδοσία του ποινικού δικαστηρίου κατ' άρ...
47)
1073/2010 Ψευδής καταμήνυση. Έννοια. Στοιχεία υποκειμενικής και αντικειμενικής στοιχειοθέτησης (ΑΠ 191/2010, 142/2010, ΑΠ 2005/2009, ΑΠ 272/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει στην απόφαση. Ειδικά ως προς τον δόλο Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς το υποκειμενικό στοιχείο του δόλου του εγκλήματος της ψευδούς καταμηνύσεως. Δεκτή αίτηση αναιρέσεως και πρόσθετος λόγος αυτής. Αναιρεί και παραπέμπει.
48)
1085/2010 Ψευδής καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, ηθική αυτουργία σε ψευδορκία κλπ, επαρκής αιτιολογία. Μάρτυρες και αναγνωσθέντα έγγραφα, επαρκής προσδιορισμός. Η επίκληση της παραβίασης του άρθρου 6 ΕΣΔΑ πρέπει να διατυπώνεται με ορισμένο τρόπο. Απορρίπτει δήλωση αναιρέσεως.
49)
1091/2010 Ψευδής καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα. Στοιχεία των εγκλημάτων. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για τα εγκλήματα αυτά της κατηγορουμένης. Όταν με την ίδια υλική πράξη θίγονται προσωποπαγή έννομα αγαθά περισσότερων προσώπων, τελούνται ισάριθμα εγκλήματα, όσα και τα πρόσωπα τα οποία είναι παθόντες, των οποίων θίγονται τα ανωτέρω έννομα αγαθά, έστω και αν η παραβιασθείσα από το δράστη ποινική διάταξη σχετίζεται με άλλο έννομο αγαθό. Μη παραβίαση δεδικασμένου λόγω μη ταυτότητας πράξεως. Απορρίπτετ...
50)
1111/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Αιτιολογημένη καταδίκη για τα ανωτέρω εγκλήματα του κατηγορουμένου, ο οποίος καταμήνυσε ψευδώς τον εγκαλούντα ότι ετέλεσε σε βάρος του το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, βεβαίωσε δε και ενόρκως το ψευδές περιεχόμενο της μηνύσεως του, ισχυρισθείς τα περιεχόμενα σ' αυτήν ψευδή περιστατικά ενώπιον των δικαστικών προσώπων που έλαβαν γνώση αυτής. Αβάσιμες οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντος ότι δεν αιτιολο...
51)
1112/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Αιτιολογημένη καταδίκη για τα ανωτέρω εγκλήματα του κατηγορουμένου, ο οποίος καταμήνυσε ψευδώς τον εγκαλούντα ότι τέλεσε σε βάρος του το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, βεβαίωσε δε και ενόρκως το ψευδές περιεχόμενο της μηνύσεως του, ισχυρισθείς τα περιεχόμενα σ' αυτήν ψευδή περιστατικά ενώπιον των δικαστικών προσώπων που έλαβαν γνώση αυτής. Αβάσιμες οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντος ότι δεν αιτιολογ...
52)
1168/2010 Στοιχεία εγκλημάτων ψευδούς καταμήνυσης, ψευδορκίας μάρτυρα και συκοφαντικής δυσφήμησης, Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης και για την απόρριψη ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 § 2 περ. α΄ και ε΄ ΠΚ. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας απόφασης και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη των λόγων αναίρεσης και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
53)
1232/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Θεμελίωση των εγκλημάτων αυτών. Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης. Απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν και άλλων που αναγνώσθηκαν χωρίς να προσδιορίζεται η ταυτότητά τους. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, ειδικής και εμπεριστατωμένης, της καταδικαστικής απόφασης και για απόλυτη ακυρότητα λόγω της λήψης υπόψη του Δικαστηρίου εγγράφων των ως άνω δύο περιπτώσεων. Απόρριψη αμφοτέρων των ...
54)
1258/2010 Ψευδής καταμήνυση. Συκοφαντική δυσφήμηση. Έννοια εγκλημάτων. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Πότε υπάρχει. Αιτιολογία του δόλου επί των εγκλημάτων αυτών. Απορρίπτει λόγο αναιρέσεως περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
55)
1271/2010 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Συκοφαντική δυσφήμιση Έννοια. Στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς. Αιτιολογία πλήρης κι εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει στην απόφαση. Έγκληση. Προθεσμία υποβολής. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση για πληρότητα αιτιολογίας επί εκπροθέσμου υποβολής εγκλήσεως. Έγγραφα. Πότε παράγεται ακυρότητα από την λήψη υπόψη χωρίς να αναγνωσθούν. Αρκεί να προκύπτει από το σκεπτικό της αποφάσεως ότι αναγνώσθηκε, έστω κι αν δεν αναφέρεται μεταξύ των ανα...
56)
1360/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία και συκοφαντική δυσφήμηση. Επαρκής η αιτιολογία ως προς τον άμεσο δόλο του κατηγορουμένου. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
57)
1400/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Πλήρης και σαφής αιτιολογία του άμεσου δόλου. Απορρίπτει αίτηση.
58)
1486/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Δύο αυτοτελείς αιτήσεις αναιρέσεως και πρόσθετοι λόγοι. Δεν υπάρχει ακυρότητα από την παράλειψη στο ακροατήριο της απαγγελίας της κατηγορίας κατά την εκδίκαση της εφέσεως, διότι επί εφέσεως δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 343 ΚΠΔ. Δεν αποτελεί έλλειψη ακροάσεως η μη ανάγνωση εγγράφου που υπάρχει στη δικογραφία, αλλά δεν τηρήθηκε η ανάγνωση. Πλήρης και σαφής αιτιολογία τόσο ως προς την επί της κατηγορίας ενοχή όσο και ως προς την...
59)
1524/2010 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Έννοια όρων - αβάσιμοι οι λόγοι της αιτήσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρμόστηκε. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως και την αίτηση ως αβάσιμοι.
60)
1756/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας εν σχέσει με το δόλο (γνώση). Αναιρεί και παραπέμπει.
61)
1828/2010 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας.
62)
1939/2010 Συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδής καταμήνυση. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Δεν απαιτείται να γίνεται ιδιαίτερη μνεία κάθε αποδεικτικού μέσου (μαρτυρικής κατάθεσης σχετικής απόφασης δικαστηρίου της ουσίας) που αναγνώσθηκαν και συνομολογήθηκαν για το σχηματισμό της κρίσης του Δικαστηρίου. Απόρριψη αμφοτέρων των ως άνω λόγων ως αβασίμων και συνακόλουθα της αίτησης αναίρεσης συνολικά.
63)
2047/2010 Παραπεμπτικό βούλευμα για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας, δεκτοί ως βάσιμοι. Αναιρεί και παραπέμπει.
64)
173/2009 Ψευδής Καταμήνυση. Ψευδορκία. Συκοφαντική Δυσφήμηση. Απορριπτέοι ως ουσία αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α΄, Δ΄, Ε΄ και Ηγ΄ του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως.
65)
272/2009 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως επί ψευδούς καταμηνύσεως άρθρο 229 παρ. 1 ΠΚ. Άμεσος δόλος απαιτείται για την υποκειμενική της υπόσταση. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση των περιστατικών που την δικαιολογούν, άλλως έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παύει οριστικώς, διότι παρήλθε οκταετία από της τελέσεως της πράξεως.
66)
273/2009 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία στην τελευταία πράξη. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για ύπαρξη δεδικασμένου μεταξύ συκοφαντικής δυσφήμησης και ψευδούς καταμήνυσης. Αναίρεση για υπέρβαση εξουσίας από χειροτέρευση θέσεως κατηγορουμένου.
67)
336/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα με την επίκληση των λόγων: α) ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) υπερβάσεως εξουσίας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του άμεσου δόλου και αντιφατικές παραδοχές. Αναιρεί. Παρέλκει η έρευνα του ετέρου λόγου για υπέρβαση εξουσίας. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο.
68)
374/2009 Ψευδής καταμήνυση. 1) Απορριπτέος ως ουσία αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β΄ ΚΠΔ πρώτος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ακροάσεως εκ του ότι δεν αναγνώστηκαν τα πρακτικά της ίδιας δίκης που είχε προηγούμενα αναβληθεί, διότι από τα επισκοπούμενα πρακτικά της προσβαλλόμενης αποφάσεως δεν προκύπτει ότι ο αναιρεσείων κατηγορούμενος είχε ζητήσει ο ίδιος ή δια του συνηγόρου του την ανάγνωση των πρακτικών αυτών, ώστε το Δικαστήριο να έχει υποχρέωση να απαντήσει στο υποβληθέν αυτό αίτημα και από...
69)
450/2009 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως με λόγο την έλλειψη ακροάσεως και την έλλειψη αιτιολογίας.
70)
641/2009 Ψευδής Καταμήνυση. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Παραβίαση δεδικασμένου, έλλειψη δημοσιότητας, υπέρβαση εξουσίας. Απόλυτη ακυρότητα. Αόριστοι οι λόγοι της αναίρεσης.
71)
684/2009 Ψευδής καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρος και συκοφαντική δυσφήμηση. 1. Ο πρώτος λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, διότι το Δικαστήριο, παρά το νόμο, δέχθηκε παράσταση πολιτικής αγωγής της εγκαλούσας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, χωρίς η εν λόγω παθούσα στη δήλωση παραστάσεως, να προσδιορίζει το περιεχόμενο της βλάβης και τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ των αξιοποίνων πράξεων και της βλάβης που υπέστη, ούτε και ποία από τις τρεις πράξεις αφορά, είν...
72)
726/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Ψευδής καταμήνυση. Στοιχεία εγκλημάτων. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αιτιολογία δόλου, γνώσεως ψεύδους. Ισχυρισμός περί πραγματικής πλάνης και για αναγνώριση ελαφρυντικών του άρθρου 84 παρ. 2β ΠΚ. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
73)
735/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση. Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Στοιχεία εγκλημάτων. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Ελλιπής η αιτιολογία ως προς το στοιχείο του αμέσου δόλου (γνώση του ψεύδους) των αδικημάτων αυτών. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί.
74)
835/2009 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα κατ’ εξακολούθηση και παραδοχή λόγων αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση.
75)
884/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για πλαστογραφία κατά συναυτουργία, ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και για ηθική αυτουργία σ’ αυτές. Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης ως στρεφόμενη κατά βουλεύματος, που παραπέμπει σε ακροατήριο για τις παραπάνω τιμωρούμενες πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος.
76)
1109/2009 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και απόρριψη λόγων αναίρεσης ως αβάσιμων, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας όσον αφορά: α) το ψευδές του περιεχομένου της μήνυσης των εγκαλούντων για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση υπεύθυνης δηλώσεως του αναιρεσείοντος, β) τη γνώση από αυτόν του ψεύδους, γ) τον σκοπό της καταμήνυσης. Απορρίπτει.
77)
1150/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση. Ψευδής καταμήνυση. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αιτιολογία δόλου, γνώσεως ψεύδους. Απορρίπτει αναίρεση.
78)
1154/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα, με την επίκληση των λόγων: α) ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) απόλυτης ακυρότητας (άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄, 510 παρ. 1 περ. Α του ΚΠΔ). Επάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του άμεσου δόλου και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα από την παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος, ούτε...
79)
1244/2009 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Απόρριψη λόγων αναίρεσης: 1ον) για αρνητική υπέρβαση εξουσίας για την μη κήρυξη ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος και β) για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας: α) της απόρριψης του περί πλαστότητας επιδειχθέντος εγγράφου ισχυρισμού, λόγω αοριστίας του και β) μη λήψης υπόψη αναγνωσθέντων εγγράφων.
80)
1251/2009 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση. Συκοφαντική δυσφήμηση. Αναίρεση με την επίκληση των λόγων: α) της απόλυτης ακυρότητας, β) της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Έλλειψη ακροάσεως από το γεγονός ότι το δικαστήριο απέρριψε αίτημα των κατηγορουμένων να εξετασθούν μάρτυρες υπεράσπισης επί ορισμένων μόνο πτυχών της υποθέσεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
81)
1319/2009 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία, συκοφαντική δυσφήμηση. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για μη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ως προς ψευδή περιστατικά και γνώση της αναλήθειας των.
82)
1469/2009 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση. Συκοφαντική δυσφήμηση. Αναίρεση με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Και απόλυτης ακυρότητας. Απορρίπτει αναίρεση και πρόσθετους λόγους.
83)
1551/2009 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Στοιχεία εγκλημάτων. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων δεν συνιστά παραδεκτό λόγο αναίρεσης. Απορρίπτει αίτηση.
84)
1567/2009 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. Υποκειμενικό στοιχείο των εγκλημάτων αυτών είναι ο άμεσος δόλος που πρέπει να αναφέρεται στην καταδικαστική απόφαση. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το στοιχείο του άμεσου δόλου του κατηγορουμένου. Αναιρεί και παραπέμπει.
85)
1611/2009 Ψευδής καταμήνυση και ψευδής ανώμοτη κατάθεση (άρθρ. 225 παρ. 1α και 229 ΠΚ). Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας εκ του ότι ο εισαγγελέας δεν πρότεινε επί υποβληθέντος αυτοτελούς ισχυρισμού του κατηγορουμένου, καθόσον η πρόταση του εισαγγελέα επί της ενοχής σιωπηρώς ενέχει και πρόταση απορρίψεως του ισχυρισμού (ΑΠ 1232/2009, 511/2008, 62/ 2005). Απορρίπτει αίτηση.
86)
1670/2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως για ηθική αυτουργία σε ψευδή καταμήνυση, με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών δια-τάξεων και γ) της υπερβάσεως εξουσίας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν υπάρχει υπέρβαση εξουσίας από το γεγονός ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, απέρριψε ως απαράδεκτη τη δεύτερη έφεση κατά της αυτής αποφ...
87)
1707/2009 Ψευδής καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Απορρίπτει λόγο αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας.
88)
1711/2009 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα και απόπειρα απάτης Δικαστή. Άρθρα 224 παρ. 1-2, 227 παρ.1, 229 ΠΚ. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι κατ' ουσία οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ, Α΄, Β΄, Δ΄, Ε΄, Η΄ του ΚΠΔ και 6 ΕΣΔΑ και 14 ΔΣΑΠΔ λόγοι αναιρέσεως και των δύο αιτήσεων. Βάσιμος ο τρίτος λόγος αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ, διότι καταδικάστηκε, κατ' εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 98 και 224 παρ.2 ΠΚ, για ψευδορκία κατ' εξακολούθηση, αφ...
89)
1830/2009 Έλλειψη αιτιολογίας αν δεν γίνεται μνεία των αποδεικτικών μέσων. Η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος περιλαμβάνεται στις μαρτυρικές καταθέσεις. Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα - προϋποθέσεις. Πότε υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση.
90)
1859/2009 Έγκληση. Υποβολή μετά την τρίμηνη προθεσμία, αιτιολογία. Αδιαίρετο της εγκλήσεως, έννοια. Ψευδής καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορκία μάρτυρα, προϋποθέσεις, Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Έγγραφα, λήψη υπόψη χωρίς να αναγνωσθεί - απόλυτη ακυρότητα. Άρθρ. 367 ΠΚ δεν εφαρμόζεται επί συκοφαντικής δυσφημήσεως, οπότε ο σχετικός ισχυρισμός δεν χρήζει ειδικής αιτιολογίας. Μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής από δευτεροβάθμιο δικαστήριο, η οποία στο πρωτοβάθμιο είχε ανασταλεί - όχ...
91)
1869/2009 Ηθική αυτουργία στις πράξεις της εισαγωγής στη Χώρα, κατοχής και μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών κατ' επάγγελμα και συνήθεια με περιστάσεις που μαρτυρούν δράστη ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ψευδής καταμήνυση. Λόγος αναιρέσεως έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
92)
1876/2009 Ψευδής καταμήνυση. Για την τέλεσή της αρκεί και άκυρη έγκληση και γενικά η όποια ακυρότητα των τύπων στην αναφορά, μήνυση κλπ, δεν αποκλείει την τέλεση της πράξης. Αναίρεση για εσφαλμένη εφαρμογή. Απορρίπτει αίτηση.
93)
2162/2009 Ψευδής καταμήνυση. Λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Η επιβολή των εξόδων δεν αποτελεί δεδικασμένο για την ψευδορκία και την ψευδή καταμήνυση. Αναιρείται εν μέρει η απόφαση για το αυτεπαγγέλτως λαμβανόμενο υπόψη λόγο της υπερβάσεως εξουσίας μόνον ως προς την μετατροπή της ποινής, διότι δεν αιτιολογήθηκε η μη αναστολή αυτής.
94)
2282/2009 Α) Δεν συνιστά απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω κακής σύνθεσης του Δικαστηρίου, αν δεν διαλαμβάνεται στην προσβαλλόμενη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου, που προεδρεύεται από εφέτη που ορίσθηκε με κλήρωση, η αδυναμία, το κώλυμα ή η απουσία του Προέδρου Εφετών. Β) Ο ορθός χαρακτηρισμός της αξιόποινης πράξης ανήκει στον Εισαγγελέα που άσκησε την ποινική δίωξη. Δεν απαιτείται η έγκληση να υποβάλλεται κατά πανηγυρικό τρόπο. Γ) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο που π...
95)
2382/2009 Πράξεις: Πλαστογραφία με χρήση από την οποία το επιδιωχθέν όφελος και η αντίστοιχη βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Ψευδής καταμήνυση κατ' εξακολούθηση. Ψευδορκία μάρτυρα. Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως η απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο λόγω απορρίψεως αιτήματος αναβολής για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, έλλειψη αιτιολογίας αποφάσεως. Απορρίπτει αίτηση.
96)
38/2008 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην καταδικαστική απόφαση. Απορρίπτεται ο περί ελλείψεως αιτιολογίας λόγος αναιρέσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως. Η άσκηση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου κατ’ άρθρο 171 παρ. 1δ ΚΠΔ αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται από το νόμο υποχρέωση του δικαστή να δημιουργήσει οίκοθεν εκείνες τις προϋποθέσεις που καθιστούν δυνατή την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, χωρίς να απαιτείται προηγ...
97)
56/2008 Στοιχεία ψευδούς καταμηνύσεως και ψευδορκίας μάρτυρα. Στοιχεία ηθικής αυτουργίας. Ορθά και αιτιολογημένα καταδίκασε η προσβαλλόμενη απόφαση τον αναιρεσείοντα για τις αξιόποινες πράξεις της ψευδούς καταμηνύσεως και ηθικής αυτουργίας σε ψευδορκία μάρτυρα. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως κατά της προσβαλλόμενης απόφασης για έλλειψη ακροάσεως εκ μέρους του δικάσαντος δικαστηρίου, διότι παρέλειψε να απαντήσει σε αίτημα του κατηγορουμένου, αφού όπως προκύπτει από τα πρακτικά της απόφασης α...
98)
129/2008 Στοιχεία ψευδούς καταμηνύσεως. Αιτιολογημένη καταδίκη των αναιρεσειόντων για ψευδή καταμήνυση από κοινού. Δεν εχώρησε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας αφού η ταυτότητα των αναγνωσθέντων εγγράφων προσδιορίζονται επαρκώς στην προσβαλλόμενη απόφαση. Απορρίπτονται οι αιτήσεις αναιρέσεως.
99)
187/2008 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης. Δεν αιτιολογείται ειδικώς το στοιχείο της γνώσης.
100)
441/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία. Το κατά το άρθρο 366 παρ. 2 του ΠΚ τεκμήριο δεν αντίκειται στις διατάξεις 4 παρ. 1, 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 της ΕΣΔΑ. Αιτιολογημένη καταδίκη για τις άνω πράξεις. Αοριστία αυτοτελών ισχυρισμών για την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων μη ταπεινών αιτίων και καλής συμπεριφοράς. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως.
101)
600/2008 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. Ηθική αυτουργία. Απορρίπτει ως αβάσιμους λόγους αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ. Ο πολιτικώς ενάγων αποτελεί το βασικό μάρτυρα κατηγορίας και από την επισκόπηση προκύπτει με βεβαιότητα ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και την ανωμοτί κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος. Προσδιορίζεται επαρκώς η ταυτότητα των εγγράφων που αναγνώστηκαν. Απορρίπτει.
102)
813/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία. Έννοια. Το κατά το άρθρο 366 παρ. 2 του Π.Κ. τεκμήριο δεν αντίκειται στις διατάξεις 4 παρ. 1, 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 της ΕΣΔΑ. Αιτιολογημένη καταδίκη για τις άνω πράξεις. Μετ’ αναίρεση αποφάσεως δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, ο πολιτικώς ενάγων καλώς παρίσταται εφόσον πρωτοδίκως είχε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής. Εάν δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, το δικαστήριο οφείλει να ερευνήσει ...
103)
909/2008 1) Ψευδής καταμήνυση. 2) Ψευδορκία μάρτυρα. α) Έλλειψη αιτιολογίας. β) Έλλειψη νόμιμης βάσης. γ) Ακυρότητα από την ανάγνωση εγγράφων των οποίων δεν προσδιορίζεται η ταυτότητα. Απόρριψη αναίρεσης.
104)
929/2008 Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για ψευδή καταμήνυση με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας. Αναιρείται για αντιφατική αιτιολογία μεταξύ αιτιολογικού, με την παραδοχή ότι είναι αθώα και του διατακτικού, που την κρίνει ένοχη. Παραπέμπει.
105)
962/2008 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. Συκοφαντική δυσφήμηση. Δεκτή αναίρεση διότι δεν διευκρινίζεται πως οι αναιρεσείοντες γνώριζαν την αναλήθεια των όσων ενόρκως κατέθεσαν και η πρώτη εξ’ αυτών την αναλήθεια του περιεχομένου της μηνύσεώς της. Έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
106)
1127/2008 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. 1) Έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη αιτήματος αναβολής. 2) Απόλυτη ακυρότητα από την απόρριψη αιτήματος αναβολής, προκειμένου να διορισθεί άλλος, εκτός του παραιτηθέντος, συνήγορος. Απορρίπτει αναίρεση.
107)
1380/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μαρτύρων και ηθική αυτουργία στην ψευδορκία. Αναιρεί και παραπέμπει.
108)
1383/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα. Στην καταδικαστική απόφαση για τα ανωτέρω εγκλήματα πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, εκτός των άλλων, στην μεν συκοφαντική δυσφήμηση, η εν γνώσει διάδοση ψευδών ισχυρισμών, στη ψευδή καταμήνυση, η εν γνώσει της αναληθείας καταμήνυση άλλου για αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, στη δε ψευδορκία μάρτυρα, η εν γνώσει κατάθεση ψευδών περιστατικών ή η άρνηση ή η απόκρυψη της αλήθειας. Εάν δεν υπάρχει η ανωτέρω ειδική αιτιολογία, ιδρύετα...
109)
1427/2008 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Στοιχεία εγκλημάτων. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αιτιολογία δόλου - γνώσεως ψεύδους. Αιτιάσεις ότι το Δικαστήριο δέχθηκε τα ακριβώς αντίθετα από εκείνα που προέκυπταν από τα έγγραφα προβάλλονται απαραδέκτως. Όταν το δικαστήριο της ουσίας παρέλειψε να αποφανθεί σε αίτημα του κατηγορημένου για την ανάγνωση εγγράφων, δημιουργείται σχετική ακυρότητα. Ψευδορκία μάρτυρος τελεί και ο ψευδομηνυτής, έστω και αν δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής, όταν ...
110)
1568/2008 H απόφαση, που μετά την κήρυξη ενόχου του κατηγορουμένου, παύει οριστικά τη ποινική δίωξη, λόγω ανάκλησης της έγκλησης και αποδοχής (άρθ. 52 παρ. 2 εδ. β΄ του Κ.Π.Δ.) δεν είναι καταδικαστική, και δεν υπόκειται κατ’ άρθ. 504 παρ. 1 του ΚΠΔ αυτοτελώς σε αναίρεση. Υπόκειται αυτοτελώς σε αναίρεση κατά τις διατάξεις των άρθ. 504 παρ. 1 και 505 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. η παύουσα οριστικά την ποινική δίωξη απόφαση, εφόσον οι λόγοι της αναίρεσης έχουν σχέση μόνο με την παύση οριστικά της ποινικής δίωξης. Ψευδή...
111)
1592/2008 Ψευδής καταμήνυση. Δεν υπερέβη την εξουσία του το Δικαστήριο που δέχτηκε ως τυπικά δεκτή την έφεση του Εισαγγελέα, στην οποία εκτίθεται πλήρως και σαφώς η συγκεκριμένη πλημμέλεια της αθωωτικής απόφασης περί την εκτίμηση των αποδείξεων. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 510 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ. Διηγηματικά αναφέρεται η απόφαση που διέταξε πραγματογνωμοσύνη, η οποία (πραγματογνωμοσύνη) αναγνώστηκε και συνεπώς ο αναιρεσείων δεν στερήθηκε του από το άρθρο 358 ΚΠΔ απορρέοντο...
112)
1699/2008 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία. Στοιχεία εγκλημάτων. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αιτιολογία δόλου - γνώσεως ψεύδους. Απορρίπτει αναίρεση.
113)
1713/2008 Έλλειψη αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Αναιρεί και παραπέμπει.
114)
1730/2008 Στοιχεία ψευδούς καταμηνύσεως. Στοιχεία συκοφαντικής δυσφημήσεως. Σχέση συκοφαντικής δυσφημήσεως, απλής δυσφημήσεως και διαφυλάξεως δεδικαιολογημένου συμφέροντος. Περιπτωσιολογία. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας σε αθωωτική απόφαση. Δέχεται αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη αθωωτική απόφαση.
115)
1946/2008 Ψευδής καταμήνυση. Δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα από το γεγονός ότι ο διευθύνων τη συζήτηση δεν έδωσε αυτεπαγγέλτως το λόγο στον κατηγορούμενο, μετά από την κατάθεση του κάθε μάρτυρα κατηγορίας να προβεί σε δηλώσεις κλπ, χωρίς αίτημα. Αβάσιμος ο λόγος για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα κατ’ είδος. Αναγνώστηκαν οκτώ έγγραφα και από παραδρομή αναγράφεται «το έγγραφο που διαβάστηκε». Εξάλλου, ανεγνώσθη η πρωτόδικη απόφαση, όπου περιλαμβάνονται τα έγγραφα αυτά και έχει την έννοια ότι...
116)
2051/2008 Παράσταση πολιτικής αγωγής. Το θέμα της νόμιμης εκπροσωπήσεως νομικού προσώπου αφορά πλημμέλεια στην ουσιαστική κρίση για την εκπροσώπηση αυτού από συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο και με την έννοια αυτή δεν αποτελεί πλημμέλεια από τις διατάξεις των άρθρων 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ σε συνδυασμό με άρθρο 171 παρ. 2 Κ.Π.Δ.. Πραγματογνωμοσύνη. Η αναιτιολόγητη απόρριψη του αιτήματος διενέργειας πραγματογνωμοσύνης, υποκείμενη στην απόλυτη κατ’ ουσία κρίση του δικαστηρίου, δεν επάγεται ακυρότητα ούτε ιδρύει αν...
117)
2058/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας. Αναιρείται για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένη αιτιολογίας (πιστή κατά λέξη αντιγραφή αιτιολογικού με διατακτικό) χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία των πραγματικών περιστατικών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν τη γνώση. Αναιρεί και παραπέμπει.
118)
2179/2008 Συκοφαντική δυσφήμηση. Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρος. Στοιχεία εγκλημάτων. Απόρριψη αιτήματος αναβολής. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει αναίρεση.
119)
2192/2008 Επάρκεια αιτιολογίας. Ψευδής καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Αιτιολογείται ο δόλος όταν πρόκειται περί ιδίας συμπεριφοράς του κατηγορουμένου. Για την ψευδή καταμήνυση δεν απαιτείται και όντως τιμωρία, αλλ’ αρκεί ο σκοπός ποινικής δίωξης.
120)
2351/2008 Όταν το δικαστήριο επιβάλλει στερητική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, υποχρεούται να ελέγξει, ακόμη και χωρίς αίτημα, τη συνδρομή των προϋποθέσεων αναστολής εκτελέσεως της ποινής και να δικαιολογήσει ειδικώς την τυχόν αρνητική του κρίση, άλλως υποπίπτει στις πλημμέλειες της ελλείψεως αιτιολογίας και της αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση κλπ, με την...
121)
2373/2008 1) Πολιτική αγωγή. Απορρίπτεται ο λόγος για απόλυτη ακυρότητα της παράστασής της ως αβάσιμος. 2) Ψευδής καταμήνυση. Έννοια. Απόπειρα απάτης επί δικαστηρίου, Έννοια. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας του στοιχείου του σκοπού. 3) Ηθική αυτουργία. Έννοια. 4) Δεδικασμένο. Απορρίπτει ως αβάσιμο το σχετικό λόγο λόγω μη επίκλησης και απόδειξης του τρόπου με τον οποίο κατέστη αμετάκλητη η επικαλούμενη απόφαση. 5) Δεκτός ο λόγος αναίρεσης για ελλειπή αιτιολογία, για το ...
122)
2634/2008 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία. Απορρίπτει αναίρεση. Λόγοι αναιρέσεως: 1) Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος από τη μη αναγραφή των αληθών γεγονότων. Αβάσιμος. 2) Απόρριψη αιτήματος αναβολής, δικαιολογημένη. 3) Όχι ακυρότητα από απόρριψη αιτήματος εφόσον προκύπτει ότι δόθηκε ο λόγος στον Εισαγγελέα. 4) Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτει.
123)
2664/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, για ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδορκία μάρτυρα, με την επίκληση των λόγων: α) ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) απόλυτης ακυρότητας (άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄, 510 παρ. 1 περ. Α΄ του ΚΠΔ). Ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του άμεσου δόλου και αντιφατικές παραδοχές. Αναιρεί. Παρέλκει η έρευνα του λόγου για απόλυτη ακυρότητα. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο.
124)
2015/2007 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. Ηθική αυτουργία. Αόριστος ο λόγος για ανεπάρκεια αιτιο-λογίας. Απόρριψη λόγου για απόλυτη ακυρότητα, εκ της λήψεως υπόψη μη αναγνωσθέντος εγγράφου, γιατί το περιεχόμενό του προκύπτει από άλλα αποδεικτικά μέσα
125)
2096/2007 Στοιχεία ψευδούς καταμήνυσης και ψευδορκίας μάρτυρα. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ψευδή κατα-μήνυση και ψευδορκία μάρτυρα
126)
2238/2007 Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πά-γου δικαιούται να ασκήσει αναίρεση κατά πάσης αθωωτικής ή καταδικα-στικής αποφάσεως οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου για όλους τους λόγους του άρθρου 510 ΚΠΔ μεταξύ των οποίων και η έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Με την προσ- βαλλομένη απόφαση ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε αθώος ψευδούς καταμηνύσεως και συκοφαντικής δυσφημήσεως. Η απόφαση στερείται της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεκτή η αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείο...


<< Επιστροφή