<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Τραπεζική επιταγή ακάλυπτη
1)
296/2015 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής- 79 παρ. 1 του ν. 5960/1933.
Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου.
Η ανάκληση της εντολής πληρωμής επιταγής που ήδη εκδόθηκε και κυκλοφορεί ισοδυναμεί με έλλειψη διαθεσίμων κεφαλαίων και είναι αδιάφορη η αιτία έκδοσης της επιταγής και η αιτία ανάκλησης της εντολής πληρωμής στην πληρώτρια τράπεζα, είναι αδιάφορες για τη θεμελίωση του εν λόγω εγκλήματ...
2)
368/2015 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών- 79 παρ. 1 του ν. 5960/1933.
1.Αβάσιμοι οι από ο άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Η τυχόν κρυπτόμενη αιτία εκδόσεως και αν τυχόν επρόκειτο για επιταγές ευκολίας, είναι αδιάφορη για τη θεμελίωση του εν λόγω εγκλήματος, διότι το έγκλημα αυτό, ενόψει της φύσεως της επιταγής ως χρηματικού μέσου πληρωμής και της ανάγκης προστασίας των συναλλαγών, πραγματώνεται με μόνη την...
3)
393/2015 Έκδοση ακάλυπτης δίγραμμης επιταγής- 79 παρ. 1 του ν. 5960/1933.
1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου.
2. Είναι αδιάφορη η αιτία έκδοσης της επιταγής και το τυχόν παράνομο αυτής, είναι αδιάφορες για τη θεμελίωση του εν λόγω εγκλήματος.
3. Ο ισχυρισμός ότι η επιταγή που εκδόθηκε καλύπτει τοκογλυφικούς τόκους, ανάγεται στην αιτία έκδοσης και μεταβίβασης της επιταγής, γεγον...
4)
662/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακαλύπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία εγκλήματος. Όχι αναγκαία η αιτιολογία της γνώσεως περί της μη υπάρξεως διαθεσίμων κεφαλαίων. Πότε επέρχεται ακυρότητα από την έλλειψη ακροάσεως. Απόρριψη λόγου περί ελλείψεως ακροάσεως από τη μη ανάγνωση εγγράφου, το οποίο αναγνώσθηκε, αλλά και δεν προκύπτει από τα πρακτικά, τα οποία δεν προσβλήθηκαν ως πλαστά ούτε διορθώθηκαν, ότι η κατηγορουμένη ή η συνήγορος της προσέφυγαν στο δικαστήριο κα...
5)
517/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αδίκημα: Ακάλυπτη επιταγή. Λόγοι αναίρεσης: Α) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας Β) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο από τη μη ανάγνωση εγγράφου. Επαρκής αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης. Δεν είναι αναγκαίο για την έκδοση ακάλυπτης επιταγής να αιτιολογείται ο δόλος. Επαρκώς προσδιορίζεται η ταυτότητα του εγγράφου που αναγνώσθηκε από την αρίθμηση του και το είδος του, χωρίς να απαιτείται για τον προσδιορισμό του, ειδικότερη α...
6)
518/2013 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Δόλος: Αρκεί ο απλός δόλος για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος. Μη θεμελίωση υποχρέωσης του εφετείου να απαντήσει σε σχετικό ισχυρισμό περί ακυρότητας στην πρωτοβάθμια δίκη, εφόσον δεν υποβλήθηκε εκ νέου αίτημα προς τούτο.
7)
671/2013 Καταδικαστική απόφαση νομίμων εκπροσώπων ομόρρυθμης εταιρίας για έκδοση ακαλύπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση από κοινού. Στοιχεία εγκλήματος. Τις επιταγές φέρεται ότι υπέγραψε τρίτος ως άμεσος αντιπρόσωπος των αναιρεσειόντων. Η πληρεξουσιότητα δεν καλύπτει την παράνομη πράξη της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, γιατί αντιπροσώπευση στην αδικοπραξία δεν είναι δυνατή. Ως αυτουργός ενέχεται αυτός που υπέγραψε, ενώ οι εντολείς ενδεχομένως να ενέχονται ως ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί. Εσφαλμένη ερμηνεία κ...
8)
725/2013 Ακάλυπτη επιταγή. Ποινική ευθύνη εκδότη. Πραγματικά περιστατικά. Έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση. Ποινική Δικονομία.. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
9)
864/2013 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής (άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 5960/1933). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Δεν είναι αναγκαία ιδιαίτερη αναφορά στην αιτιολογία, της από μέρους του κατηγορουμένου γνώσεως του ακαλύπτου της αναφερόμενης επιταγής, την οποία αυτός εξέδωσε, αφού για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, αρκεί πλέον, μετά δηλαδή την ισχύ το έτος 1972 τ...
10)
883/2013 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακαλύπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση. Απόλυτη ακυρότητα γιατί κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο ο Εισαγγελέας δεν διατύπωσε πρόταση σχετικά με την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Ο λόγος αυτός εξετάζεται αυτεπαγγέλτως (άρθρ. 511 ΚΠΔ), γιατί η αίτηση περιέχει παραδεκτούς λόγους. Αναίρεση και παραπομπή.
11)
895/2013 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής (άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 5960/1933). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Δεν είναι αναγκαία ιδιαίτερη αναφορά στην αιτιολογία, της από μέρους του κατηγορουμένου γνώσεως του ακαλύπτου της αναφερόμενης επιταγής, την οποία αυτός εξέδωσε, αφού για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, αρκεί πλέον, μετά δηλαδή την ισχύ το έτος 1972 τ...
12)
1255/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία εγκλήματος. Ο ισχυρισμός ότι επρόκειτο για λευκή επιταγή που συμπληρώθηκε παρά τα συμφωνηθέντα ήταν αρνητικός της κατηγορίας και όχι αυτοτελής και το Δικαστήριο δεν υποχρεούτο να απαντήσει. Ελαφρυντικό προτέρου εντίμου βίου. Ορθώς δεν απήντησε το Δικαστήριο σε αυτοτελή ισχυρισμό για την αναγνώριση του ελαφρυντικού αυτού, γιατί είχε προβληθεί αορίστως. Απόρριψη αιτήσεως.
13)
1257/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία εγκλήματος. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής για κρείσσονες. Όχι απόλυτη ή σχετική ακυρότητα ή υπέρβαση εξουσίας από τη λήψη υπόψη προανακριτικής καταθέσεως μάρτυρα που είχε δοθεί στα πλαίσια άλλης ποινικής δίκης. Απόρριψη αιτήσεως.
14)
1530/2013 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Δέχεται αναίρεση Εισαγγελέα Α.Π. ως βάσιμη. Αναιρεί και παραπέμπει. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα Α.Π., για υπέρβαση εξουσίας του δικαστηρίου, που έπαυσε την ποινική δίωξη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, λόγω μη νομότυπης υποβολής της εγκλήσεως από υποκατάστατο όργανο του ΔΣ της ΑΕ, αλλά από τρίτο πρόσωπο, που δεν είχεν εξουσία εκπροσώπησης, λόγω ελλείψεως του γνησίου της υπογραφής των μελών του ΔΣ στο σχετικό πρακτικό τ...
15)
1538/2013 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Ο υποκατάστατος του ΔΣ της ΑΕ, όταν ενεργεί ως όργανο της εταιρείας, δηλαδή ως καταστατικό όργανο αυτής, κατά το αρ. 18 παρ. 2 του ν. 2190/1920, δεν έχει ανάγκη ειδικής πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδότησης και βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής των μελών του Δ.Σ., όταν πρόκειται για την υπο...
16)
2060/2007 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής στην οποία υπάρχει οπισθογράφηση που περιέχει τη μνεία ενέχουσα απλή εντολή. Συνάγεται ότι ο δυνάμει οπισθογραφήσεως λόγω πληρεξουσιό-τητας κομιστής μπορεί να ασκήσει τα από την επιταγή απορρέοντα δικαιώματα επ’ ονόματι και για λογαριασμό του οπισθογράφου, ο οποίος παραμένει νόμιμος κομιστής της επιταγής και συνεπώς αυτός δικαιούται να υποβάλει την έγκληση
17)
2061/2007 Μετά την τροποποίηση του άρθ. 79 παρ. 1 του Ν. 5960/33 από το άρθ. 1 του ν.δ. 1325/1972 για την υποκει-μενική υπόσταση του εγκλήματος της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής αρκεί ο απλός ή ενδεχόμενος δόλος και δεν απαιτείται άμεσος. Η ύπαρξη δόλου δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Αιτιολογημένη καταδίκη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής
18)
2089/2007 Μετά την τροποποίηση του αρθρ. 79 παρ. 1 του Ν. 5960/33 από το άρθρ. 1 του ν.δ. 1325/1972 για την υποκει-μενική υπόσταση του εγκλήματος της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής αρκεί ο απλός ή ενδεχόμενος δόλος και δεν απαιτείται άμεσος. Η ύπαρξη δόλου δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Αιτιολογημένη καταδίκη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής
19)
2341/2007 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία του εγκλήματος. Αυτός που έθεσε υπογραφή ως εκδότης σε επιταγή ως αντιπρόσωπος προσώπου για το οποίο δεν είχε την εξουσία να ενεργήσει υποχρεούται αυτός ο ίδιος από την επιταγή. Απορρίπτεται ως αβάσιμη η αιτίαση του αναιρεσείοντος κατά της προσβαλλόμενης απόφασης ότι απέρριψε με ελλιπή αιτιολογία τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του που κατατέθηκαν εγγράφως από τον συνήγορό του, αφού όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης οι ισχυρισμοί του αυτοί...
20)
2348/2007 Αιτιολογημένη καταδίκη αναραισείουσας για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Δικαιούχος εγκλήσεως είναι και ο εξ αναγωγής κομιστής της επιταγής. Αναστέλλεται η παραγραφή έστω και αν το κλητήριο θέσπισμα που επιδόθηκε καλούσε την αναιρεσείουσα να εμφανιστεί σε αναρμόδιο δικαστήριο.
21)
2365/2007 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ’ εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως: 1) όχι δικαιούχος προς υποβολή εγκλήσεως και η εγκαλούσα ΑΕ προηγούμενη κομίστρια που πλήρωσε τις επίμαχες 28 επιταγές στους τελευταίους νόμιμους κομιστές και έγινε πάλι κάτοχός τους για την παράστασή της ως πολιτικώς ενάγουσα. Απορρίπτονται 1ος, 2ος λόγοι αναιρέσεως (Δ΄, Ε΄, Η΄ και Α΄), καθώς και ο 5ος λόγος (510 παρ. 2 ΚΠΔ και 599 αριθ. 1 ΚΠολΔ) 2) όχι νομότυπη υποβολή εγκλήσεως (υπογράφηκε από υποκατάστατο του ΔΣ της ΑΕ και κατατ...
22)
2366/2007 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής κατ’ εξακολούθηση. Υποβολή της εγκλήσεως από δικηγόρο, απλή εντολοδόχο του ΔΣ της εγκαλούσας ΑΕ και όχι υποκατάστατο αυτού. Όχι βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής των εντολέων - μελών του ΔΣ στο προσαρτηθέν στην έγκληση σχετικό πρακτικό, σύμφωνα με 42 παρ. 2 ΚΠοινΔ.


<< Επιστροφή