Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1988 / 2007    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος, Έκδοση αλλοδαπού.
Περίληψη:
Απορρίπτεται έφεση κατά της οριστικής απόφασης του Συμβουλίου Εφετών με την οποία αυτό γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του εκκαλούντος στην Αλβανία.
Αριθμός 1988/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό - Εισηγητή και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 2 και 9 Νοεμβρίου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος -εκζητουμένου Χ1 Αλβανού υπηκόου, ήδη κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή Λάρισας, που παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Ασημώρη κατά της υπ΄αριθμ. 290/2007 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας.
Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας με την ως άνω απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεώς του στο κράτος της Αλβανίας. Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε την με αριθμό και ημερομηνία 16/08.10.2007 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Λάρισας, Μαγδαληνής Γκιτέρσου και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1721/2007. Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε τον εκζητούμενο και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του που με προφορική ανάπτυξη ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η έφεση του εκζητουμένου και να εκδοθεί αυτός στις αρχές του κράτους της Αλβανίας.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1.- Σύμφωνα με το άρθρο 451 παρ. 1 του ΚΠΔ, κατά της οριστικής απόφασης του συμβουλίου εφετών επιτρέπεται σ' αυτόν για τον οποίο ζητείται η έκδοση και στον εισαγγελέα να ασκήσουν έφεση ενώπιον του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη δημοσίευση της απόφασης, για την έφεση συντάσσεται έκθεση από τον γραμματέα εφετών, στην οποία πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Εξ άλλου κατά το άρθρο 168 παρ. 1 ΚΠοινΔ όταν η προθεσμία ορίζεται σε ημέρες, δεν υπολογίζεται η ημέρα με την οποία συμπίπτει το χρονικό σημείο ή το γεγονός από το οποίο αρχίζει να τρέχει η προθεσμία. Αν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας είναι εξαιρετέα, η προθεσμία παρατείνεται έως και την επομένη μη εξαιρετέα ημέρα. Η εικοσιτετράωρη προθεσμία διαρκεί όλη την επόμενη ημέρα μετά την έναρξή της. Τέλος κατά το άρθρο 1 παρ. 12 εδ. α της πράξης νομοθετικού περιεχόμενου της 29/30.12.1980, που κυρώθηκε με το Ν. 1157/1981, η διαδρομή των υπό του νόμου ή των δικαστηρίων τεταγμένων προθεσμιών άρχεται από της επιούσης της ημέρας επίδοσης ή της ημέρας κατά την οποία έχει συμβεί το αποτελούν την αφετηρία της προθεσμίας γεγονός και λήγει την τελευταία εργάσιμη ώρα της τελευταίας ημέρας, εάν δε αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα ή Σάββατο την αυτή ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας ενώ με την παράγραφο 11 εδ. α του ιδίου άρθρου 1 της ως άνω πράξης νομοθετικού περιεχομένου, ως ημέρες αργίας των δημοσίων γενικώς υπηρεσιών ορίζονται, μεταξύ άλλων και όλες οι Κυριακές. Η παραπάνω διάταξη του άρθρου 1 παρ. 12 εδ. α' που δεν διακρίνει από έποψη είδους προθεσμίας, αφορά τόσο τις προθεσμίες ενεργείας όσο και τις προθεσμίας προπαρασκευής. Επομένως αν η τελευταία ημέρα συμπλήρωσης της προθεσμίας είναι Σάββατο ή Κυριακή η συμπλήρωσή της μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμο ημέρα. Επομένως, η υπό κρίση με αριθμό 16/8-10-2007 έφεση, ασκήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως την ως άνω ημερομηνία με δήλωση ενώπιον του αρμόδιου Γραμματέα του Εφετείου Λάρισας, κατά της 290/5-10-2007 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, με την οποία τούτο γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως στις Αλβανικές Αρχές του εκζητούμενου εκκαλούντος Χ1 Αλβανού υπηκόου, για να εκτίσει ποινή φυλακίσεως πέντε (5) ετών, που του επιβλήθηκε με την 199/8-7-2003 απόφαση του Δικαστηρίου της επαρχίας Κορυτσάς για κλοπή κατά συναυτουργία, δεδομένου ότι η εικοσιτετράωρη προθεσμία από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως έληγε την ημερομηνία αυτή (8-10-2007) και τούτο διότι η μεν 6-10-2007 ήταν Σάββατο η δε 7-10-2007 Κυριακή γι ' αυτό πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.(άρθρο 451 παρ. 1 του Κ.Π.Δ.).
2.- Κατά το άρθρο 436 του ΚΠΔ, αν δεν υπάρχει σύμβαση, οι όροι και η διαδικασία της έκδοσης αλλοδαπών εγκληματιών ρυθμίζονται από τις διατάξεις των επόμενων άρθρων (άρθρ. 437-456 ΚΠΔ), οι οποίες εφαρμόζονται ακόμη και αν υπάρχει σύμβαση, αν δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτή, καθώς και στα σημεία, που δεν προβλέπει η σύμβαση. Εξάλλου, η από 13-12-1957 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως, που υπογράφηκε στο Παρίσι και κυρώθηκε από την Ελλάδα στις 6-5-1961 με το νόμο 4165/1961 και από την Αλβανία στις 19-5-1998, με έναρξη ισχύος 17-8-1998, από δε την κύρωσή της διέπει το δίκαιο της έκδοσης μεταξύ των πιο πάνω κρατών, στο άρθρο 2 παρ. 1 αυτής, ορίζει ότι η έκδοση ενεργείται για πράξεις που τιμωρούνται από τους νόμους, τόσο του κράτους που ζητεί την έκδοση, όσον και του κράτους από το οποίο ζητείται αυτή, με ποινή στερητική της ελευθερίας ή με μέτρο ασφαλείας, ανωτάτου ορίου ενός τουλάχιστον έτους ή με αυστηρότερη ποινή, ενώ στην περίπτωση που έλαβε χώρα καταδίκη σε ποινή ή έχει επιβληθεί μέτρο ασφαλείας στο έδαφος του αιτούντος κράτους η απαγγελθείσα κύρωση πρέπει να είναι διαρκείας τεσσάρων μηνών κατ΄ ελάχιστον όριο. Περαιτέρω, στο άρθρο 12 αυτής, με τον τίτλο "αιτήσεις και δικαιολογητικά στοιχεία" ορίζονται τα ακόλουθα: Η αίτηση με την οποία ζητείται η έκδοση πρέπει, αν δεν έχει συμφωνηθεί με απευθείας συνεννόηση μεταξύ των μερών άλλο μέσο, να διατυπωθεί εγγράφως και να υποβληθεί δια της διπλωματικής οδού και για την υποστήριξή της να προσαχθούν α) το πρωτότυπο ή επίσημο αντίγραφο, είτε εκτελεστής δικαστικής απόφασης είτε εντάλματος σύλληψης ή άλλης πράξης, που έχει την ίδια ισχύ και που έχει εκδοθεί κατά τους τύπους, που καθορίζονται από τη νομοθεσία του αιτούντος κράτους β) έκθεση των αξιοποίνων πράξεων, για τις οποίες ζητείται η έκδοση, του τόπου και χρόνου διάπραξής τους, του κατά νόμο χαρακτηρισμού τους και της παραπομπής στις νομοθετικές διατάξεις, που έχουν εφαρμογή, οι οποίες πρέπει να εμφανίζονται κατά το δυνατόν ακριβέστερα και γ) αντίγραφο των διατάξεων, που προβλέπουν την πράξη ή εφόσον τούτο δεν καθίσταται εφικτό, δήλωση περί του εφαρμοστέου δικαίου, καθώς και ο κατά το δυνατό ακριβέστερος καθορισμός του προσώπου που καταζητείται και κάθε άλλη πληροφορία, που μπορεί να καθορίσει την ταυτότητα και εθνικότητα αυτού. Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως και περί εκδόσεως του ΚΠοινΔ (436 έως 456), το συμβούλιο εφετών δεν μπορεί να προβεί σε έρευνα για την ύπαρξη ή όχι στοιχείων ενοχής του εκζητουμένου ή για το νομότυπο ή μη της κλητεύσεώς του ενώπιον του εκδόσαντος την καταδικαστική απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου και να καταλήξει σε κρίση αντίθετη εκείνης της εκτελεστής αποφάσεως του αλλοδαπού δικαστηρίου, προς εκτέλεση της οποίας ζητείται η έκδοση του εκζητουμένου. 3. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, μεταξύ των οποίων και τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, τα οποία αναγνώστηκαν, σε συνδυασμό και με όσα εξέθεσε ο εκζητούμενος και ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του προφορικά καθώς και με την έφεση και το έγγραφο υπόμνημα ενώπιον του Συμβουλίου, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, γνωμοδότησε για την έκδοση στις Αλβανικές δικαστικές αρχές του Αλβανού υπηκόου Χ1 για να εκτίσει ποινή φυλάκισης πέντε ετών, η οποία του επιβλήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 199/8-7-2003 απόφαση του Δικαστηρίου της επαρχίας Κορυτσάς Αλβανίας για κλοπή κατά συναυτουργία. Για την έκδοση του εκκαλούντος, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται στη Δικαστική Φυλακή Λάρισας με το υπ΄ αριθμ. 261/2007 ένταλμα σύλληψης του Προεδρεύοντος Εφέτη Λάρισας, έχει υποβληθεί νόμιμα από το κράτος της Αλβανίας, με την υπ΄ αριθμ. 2354/1/28-9-2007 ρηματική διακοίνωση της Αλβανικής πρεσβείας στην Αθήνα, η υπ΄ αριθμ. 334/3/27-9-2007 σχετική αίτηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Αλβανίας, η οποία διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας με το 112207 ΦΕΑ 1179/4-10-2007 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλονται και όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα έγγραφα σε αντίγραφα στην Αλβανική γλώσσα, η μετάφραση της οποίας στην ελληνική έγινε επισήμως από το πρωτότυπο αλβανικό κείμενο, και συγκεκριμένα: 1) η προαναφερθείσα υπ΄ αριθμ. 199/8-7-2003 εκτελεστή ποινική απόφαση του Δικαστηρίου της επαρχίας Κορυτσάς Αλβανίας, 2) η εφαρμοσθείσα ποινική διάταξη του Αλβανικού Ποινικού Κώδικα, που αφορά τη πράξη για την οποία καταδικάσθηκε ο εκζητούμενος και συγκεκριμένα η διάταξη του άρθρου 134/2 και 25 του Αλβανικού Ποινικού Κώδικα που αναφέρεται στην αξιόποινη πράξη και την προβλεπόμενη ποινή για τη πράξη αυτή, για την οποία καταδικάσθηκε ο εκζητούμενος, η διάταξη δε αυτή επισυνάπτεται στην αίτηση σε πρωτότυπο και σε μετάφραση στην Ελληνική, η οποία, όπως βεβαιώνεται, έγινε επισήμως από το Αλβανικό κείμενο, 3) το από 12-9-2007 πιστοποιητικό γέννησης του εκζητουμένου του Ληξιαρχείου της πόλης ..... Δηλαδή προσκομίζονται όλα τα έγγραφα που προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι η πράξη για την οποία έχει καταδικασθεί ο εκζητούμενος είναι αξιόποινη και κατά την ημεδαπή νομοθεσία και συγκεκριμένα προβλέπεται και τιμωρείται η κατά συναυτουργία κλοπή από τα άρθρα 1, 14, 26, 27, 45, και 372 παρ. 1α του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα σε βαθμό πλημμελήματος με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών που φθάνει μέχρι και πέντε έτη (άρθρο 53) Περαιτέρω από όλα τα στοιχεία της δικογραφίας συνάγεται ότι ο εκκαλών είναι το αυτό πρόσωπο με τον εκζητούμενο από τις Αλβανικές Αρχές, για το οποίο έχει χωρήσει η πιο πάνω καταδίκη, γεγονός το οποίο δεν αμφισβήτησε και ο ίδιος και δεν συντρέχει καμία από εκείνες τις περιπτώσεις που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση ή το άρθρο 438 ΚΠΔ οι οποίες αποκλείουν την έκδοση. Ο εκζητούμενος, ήταν απών κατά την εκδίκαση της υποθέσεως του, αλλά εκπροσωπήθηκε από τον ορισθέντα δικηγόρο Ρομπέρτ Χύσκα που τον υπερασπίσθηκε. Τα ειδικότερα περιστατικά της πράξεως για την οποία καταδικάσθηκε ο εκζητούμενος, αναφέρονται λεπτομερώς στην παραπάνω καταδικαστική απόφαση, η οποία έχει ήδη τελεσιδικήσει, ήτοι κατέστη εκτελεστή, όπως απαιτεί η ανωτέρω Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Οι ισχυρισμοί του, α) ότι είναι αβάσιμη η εναντίον του κατηγορία, και β) η κυρία διαδικασία, κατά την οποία εκδόθηκε η ανωτέρω εις βάρος του καταδικαστική απόφαση, έγιναν ερήμην του και δεν προκύπτει η κλήτευσή του στο ακροατήριο, με συνέπεια να έχουν παραβιασθεί οι αρχές του κράτους δικαίου, είναι απορριπτέοι, αφού, σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 443 παρ. 1 και 450 παρ. 2 ΚΠΔ, δηλαδή το Συμβούλιο δεν έχει δικαίωμα να ερευνήσει τη βασιμότητα της κατηγορίας, ή το νομότυπο ή μη της κλητεύσεώς του ενώπιον του εκδόσαντος την καταδικαστική απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου και να καταλήξει σε κρίση αντίθετη εκείνης όταν η έκδοση ζητείται στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Εκδόσεως (ν. 4165/1961), στο άρθρο 12 παρ. 2 της οποίας προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλει το αιτούν την έκδοση μέρος. Τέλος οι προβληθέντες λόγοι, αναγόμενοι στην οικογενειακή του κατάσταση, δεν ασκούν νόμιμη επιρροή επί του αντικειμένου της εκδόσεως.
4.- Σύμφωνα με όλες τις προηγούμενες σκέψεις, συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις κατά την πιο πάνω διεθνή σύμβαση και το άρθρο 438 ΚΠΔ, για την έκδοση του εκκαλούντος, προκειμένου αυτός να εκτίσει την ποινή του. Επομένως, το Συμβούλιο Εφετών, το οποίο με την προσβαλλόμενη απόφασή του, γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του εκκαλούντος, δεν έσφαλε και γι΄ αυτό οι αντίθετοι ισχυρισμοί του και η έφεση στο σύνολό της πρέπει να απορριφθούν ως κατ΄ ουσίαν αβάσιμοι, επιβληθούν δε σε αυτόν τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ' ουσίαν την υπ΄ αριθμ. 16/2007 έφεση κατά της 290/2007 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, με την οποία αυτό γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης στις Αλβανικές Αρχές του εκζητουμένου - εκκαλούντος Χ1 Αλβανού υπηκόου.
Καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου 2007.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 9 Νοεμβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή