Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2174 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Συνήγορος κατηγορουμένου, Αναβολής αίτημα, Εφέσεως ανυποστήρικτο.
Περίληψη:
Αιτιολογίας αποφάσεως που απορρίπτει αίτημα αναβολής και απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη. Δεν νομιμοποιείται να ζητήσει την αναβολή ο πληρεξούσιος δικηγόρος για κώλυμα που αφορά τον ίδιο προσωπικά και όχι τον κατηγορούμενο, πριν επιτραπεί από το Δικαστήριο η δια πληρεξουσίου παράσταση. Αιτιολογημένη η απόφαση που απορρίπτει το αίτημα αναβολής. Απορρίπτει την αναίρεση.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2174/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Βασίλειο Λυκούδη - Εισηγητή, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Σεπτεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Γεωργακά, περί αναιρέσεως της 918/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αλεξανδρούπολης με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 15 Οκτωβρίου 2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 208/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 349 §1 του Κ.Π.Δ., όπως αντικατ. από το άρθρο 16 του Ν. 3336/2005, το δικαστήριο, μετ' από πρόταση του Εισαγγελέα ή αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση. Μπορεί επίσης να διατάξει τη διακοπή της δίκης ή της συνεδρίασης για τον λόγο αυτόν έως δεκαπέντε το πολύ ημέρες και μέχρι δύο φορές. Δεύτερη αναβολή μπορεί να διαταχθεί μόνο εφόσον βεβαιώνεται αιτιολογημένα στην απόφαση, ότι δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί το σημαντικό αίτιο με τη διακοπή. Κάθε άλλη αναβολή απαγορεύεται. Επιτρέπεται σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο αν το δικαστήριο κρίνει με ειδική αιτιολογία ότι είναι αδύνατη η διεξαγωγή της δίκης. Εξάλλου η απαιτούμενη κατά τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ., όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2408/1996, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, εκ της ελλείψεως της οποίας ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 περ. Δ' του Κ.Π.Δ., εκτείνεται όχι μόνον στην απόφαση για την ενοχή, την καταδικαστική δηλαδή ή απαλλακτική απόφαση του δικαστηρίου, αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως του αν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Έτσι η απορριπτική της αιτήσεως του κατηγορούμενου για αναβολή της δίκης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 349 του ΚΠΔ (αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια) παρεμπίπτουσα απόφαση του δικαστηρίου, πρέπει να είναι ιδιαίτερα αιτιολογημένη, με την προϋπόθεση όμως ότι η αίτηση έχει υποβληθεί κατά τρόπο ορισμένο και είναι παραδεκτή, έστω και αν η παραδοχή ή απόρριψη μιας τέτοιας αίτησης, έχει αφεθεί στην ανέλεγκτη του δικαστηρίου κρίση. Διαφορετικά ιδρύεται ο αναφερόμενος, εκ του άρθρου 510 παρ. 1 περ. Δ' του Κ.Π.Δ., λόγος αναιρέσεως (για ελλιπή αιτιολογία). Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης 918/2007 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης, με την οποία απορρίφθηκε, ως ανυποστήρικτη, έφεση του κατηγορούμενου αναιρεσείοντος, κατά της 1620/2006 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης, με την οποία ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δεκατριών (13) μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική προς 4,40 € ημερησίως, για παράβαση του άρ. 25 ν. 1882/1990, κατά την έναρξη της διαδικασίας εμφανίστηκε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου η δικηγόρος Α, η οποία, ως άγγελος της συνηγόρου του κατηγορούμενου Β, ζήτησε την αναβολή της δίκης λόγω σημαντικών αιτίων (αρθ. 349 Κ.Π.Δ.). Ειδικότερα αυτή δήλωσε στο δικαστήριο ότι "η συνήγορος του κατηγορούμενου Β, δεν δύναται να παραστεί ενώπιον του σημερινού δικαστηρίου, διότι παρίσταται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη ..... για άλλη υπόθεση της και ζήτησε την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης". Από το περιεχόμενο της πιο πάνω δηλώσεως προκύπτει ότι η δικηγόρος Α, εμφανίστηκε ως άγγελος όχι του κατηγορουμένου, (για να δηλώσει αυτός κώλυμα στο πρόσωπό του ή στο πρόσωπο της πληρεξουσίας δικηγόρου του για να εμφανισθεί στο Δικαστήριο), αλλά ως άγγελος της φερόμενης ως πληρεξουσίου αυτού δικηγόρου, έγγραφο - αίτηση της οποίας προσκόμισε. Η τελευταία, κατά τα αναφερόμενα στην κρινόμενη αίτηση, επρόκειτο να ζητήσει από το Δικαστήριο να της επιτρέψει την εκπροσώπηση του κατηγορουμένου (κατά τα άρ.340 παρ.2 και 501 παρ.1 ΚΠΔ). Όμως η εν λόγω δικηγόρος δεν νομιμοποιείται να ζητήσει την αναβολή της δίκης για κώλυμα που αφορά αποκλειστικά την ίδια, πριν της επιτραπεί από το Δικαστήριο η εκπροσώπηση αυτή.
Συνεπώς, εφόσον δεν υποβλήθηκε παραδεκτώς το πιο πάνω αίτημα αναβολής της δίκης, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αλεξανδρούπολης δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει. Εντούτοις, ως εκ περισσού, απέρριψε τη αίτημα αυτό με παρεμπίπτουσα αυτού απόφαση, στην οποία, αφού ανέφερε όσα ορίζονται στην πιο πάνω αναφερόμενη διάταξη του άρ.349 παρ.1 του ΚΠΔ, διέλαβε στο σκεπτικό αυτής και τα εξής "...Στη περίπτωση που πρόκειται μετά την εκφώνηση του ονόματος του κατηγορουμένου εμφανίστηκε η δικηγόρος Αλεξανδρούπολης Α, ως άγγελος της δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης Β και υπέβαλε αίτημα αναβολής της δίκης λόγω κωλύματος αυτής, η οποία όπως η ίδια δήλωσε, είναι πληρεξούσια του κατηγορουμένου και κωλύεται να παραστεί στη δίκη και να τον εκπροσωπήσει, αφού, όπως η ίδια εκθέτει στην από 20-9-2007 αίτηση της προς την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης, συμμετέχει ως συνήγορος υπεράσπισης σε ποινική υπόθεση κατηγορουμένου στο Τριμελές Εφετείο Ρόδου. Το Δικαστήριο κρίνει, ότι δεν συντρέχει λόγος αναβολής κατ' άρθρο 349 §1 Κ.Π.Δ. Την κρίση του αυτή στηρίζει στο ότι, η υπό κρίση υπόθεση αναβλήθηκε ήδη από το παρόν Δικαστήριο μία φορά, επίσης για κώλυμα της ιδίας συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορουμένου (βλ. την με αριθμ. 398/2007 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου). Στη σημερινή δικάσιμο, η ίδια δικηγόρος ζήτησε (μέσω αγγέλου), όπως προαναφέρθηκε, εκ νέου αναβολή για αόριστο χρόνο, καθόσον είναι συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένου στο Τριμελές Εφετείο Ρόδου, η οποία όμως υπόθεση δεν αναφέρει πότε θα τελειώσει, ώστε το Δικαστήριο να έχει τη δυνατότητα διακοπής της δίκης έως δεκαπέντε το πολύ ημέρες. Ήδη δε από το χρόνο τέλεσης της πράξης για την οποία κατηγορείται ο κατηγορούμενος (30-8-2003, πάροδος δύο μηνών από 30-6-2003, καθόσον η καταβολή του οφειλόμενου προς το Δημόσιο χρέους ήταν εφάπαξ) παρήλθε ικανό χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ήδη χώρησε, μία αναβολή, μόνο στον παρόντα βαθμό. Πρέπει, επομένως, να απορριφθεί το σχετικό αίτημα αναβολής". Η αιτιολογία αυτή που διέλαβε το Δικαστήριο, στην απορριπτική του αιτήματος της πληρεξούσιας του κατηγορούμενου, για αναβολή της δίκης απόφασή του, είναι η απαιτούμενη κατά το Σύνταγμα και τον Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη, εκτίθενται σ' αυτή με σαφήνεια και πληρότητα, αλλά και χωρίς αντιφάσεις, οι λόγοι για τους οποίους το δικαστήριο οδηγήθηκε, στην απορριπτική του παραπάνω αιτήματος, παρεμπίπτουσα απόφασή του. Ειδικότερα εκτίθεται στην απόφαση ότι το αίτημα για αναβολή για αόριστο χρόνο υποβάλλεται όχι από τον κατηγορούμενο, αλλά από την πληρεξούσια δικηγόρο του, η οποία ζητούσε την αναβολή διότι παρίστατο ως συνήγορος υπεράσπισης άλλου κατηγορουμένου στο Τριμελές Εφετείο Ρόδου, ενώ η υπόθεση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου είχε αναβληθεί ήδη μία φορά, επίσης για κώλυμα της ιδίας συνηγόρου, χωρίς να αναφέρει πότε θα τελειώσει η υπόθεση, ώστε το Δικαστήριο να έχει τη δυνατότητα, διακοπής της δίκης έως δεκαπέντε το πολύ ημέρες. Η τελευταία αναφορά ήταν απαραίτητη, διότι , κατά την μνημονευόμενη και στη αιτιολογία της προσβαλλόμενης παρεμπίπτουσας απόφασης διάταξη του αρ. 349 παρ.1 ΚΠΔ, δεύτερη αναβολή μπορεί να διαταχθεί μόνο εφόσον βεβαιώνεται αιτιολογημένα στην απόφαση, ότι δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί το σημαντικό αίτιο με τη διακοπή. Εξάλλου το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αλεξανδρούπολης κατέληξε στην απορριπτική του αιτήματος του κατηγορούμενου, για αναβολή της δίκης πιο πάνω απόφασή του, αφού συνεκτίμησε όλα τα αποδεικτικά μέσα και ειδικότερα τόσο την ενώπιον αυτού κατάθεση της εμφανισθείσας, ως άγγελος της δικηγόρου Β, δικηγόρου Αλεξανδρούπολης Α, όσο και την αναγνωσθείσα από 20-9-2007 αίτηση της δικηγόρου Β (άλλα έγραφα δεν προκύπτει από τα πρακτικά ότι αναγνώσθηκαν ούτε εξετάστηκαν μάρτυρες), όπως αυτό προκύπτει από το πιο πάνω σκεπτικό της απόφασης όπου γίνεται αναφορά των αποδεικτικών αυτών μέσων. Επομένως οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντος ότι η απόφαση στερείται αιτιολογίας, διότι "δεν λαμβάνει υπόψη την κατάθεση (ως αγγέλου) της κ. Α, Δικηγόρου Αλεξανδρούπολης, καθώς και τα προσκομισθέντα έγγραφα... ", είναι αβάσιμες και απορριπτέες. Συνακόλουθα είναι απορριπτέος ως αβάσιμος και ο από το άρθρο 510 παρ.1 του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας της πιο πάνω αποφάσεως. Κατά τα λοιπά οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, περί εσφαλμένης απορρίψεως του πιο πάνω αιτήματος, απαραδέκτως προβάλλονται καθόσον πλήττουν την περί τα πράγματα εκτίμηση του Δικαστηρίου της ουσίας. Τέλος, μετά την απόρριψη του πιο πάνω λόγου αναιρέσεως, που αφορά την παρεμπίπτουσα απορριπτική του αιτήματος αναβολής της δίκης απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο δεν υπερέβη την εξουσία του με το να απορρίψει την έφεση του κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη, απορριπτομένου ως αβασίμου και του, κατ' εκτίμηση του δικογράφου της εκδικαζόμενης αιτήσεως, εμπεριεχόμενου σε αυτή σχετικού από το άθρο 510 παρ. 1 περ. Η του ΚΠΔ λόγου αναιρέσεως.
Μετά ταύτα πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα, κατ' άρθρο 583 παρ. 1 του ΚΠΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την 106/15-10-2007 αίτηση του Χ κατά της 918/2007 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αλεξανδρούπολης. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 10 Οκτωβρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 17 Οκτωβρίου 2008.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΙ ΗΔΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

<< Επιστροφή