Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2194 / 2007    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Βούλευμα παραπεμπτικό, Οργάνωση εγκληματική.
Περίληψη:
Όταν έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη για κακούργημα του άρθρου 187 Π.Κ. (εγκληματική οργάνωση), η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως γίνεται πάντοτε, και δη αμετακλήτως, από το Συμβούλιο Εφετών. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως (κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος) για παράβαση του άρθρου 187 του Π.Κ. κ.λ.π.
Αριθμός 2194/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' Ποιν. Τμήμα-ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Μιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Μάμαλη, Ελευθέριο Μάλλιο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ-Ρούσσο Παπαδάκη, (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 21 Νοεμβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος .... κατηγορουμένου, κατοίκου .... και προσωρινά κρατούμενος της δικαστικής φυλακής Κορυδαλλού, που δεν παρέστη, περί αναιρέσεως του υπ΄ αριθμ.2378/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με συγκατηγορούμενο .....
Το Συμβούλιο Εφετών Aθηνών με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ΄ αυτό και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 27-10-2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1876/2007. Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ-Ρούσσος Παπαδάκης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου του, με αριθμό 448/12-11-2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω υπό την κρίση του Υμετέρου Συμβουλίου (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 § § 1+4, 138 § 2β, 476 § 1 Κ.Π.Δ.) την υπ΄αριθμ. 827/27-10-2007 (ενώπιον του Δ/ντου της Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού) αίτηση αναιρέσεως του ...... , προσωρινά κρατούμενου κατά του υπ΄αριθμ. 2184/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και εκθέτω τ΄ακόλουθα:
Ι) Με το ανωτέρω βούλευμα ο κατηγορούμενος (με άλλους μη ασκήσαντες αναίρεση κατηγορουμένους) παρεπέμφθη στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών όπως δικασθεί για α) ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (αρ. 187 § 1 Π.Κ.) β) διακεκριμένη περίπτωση κλοπής από άτομα που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές η δε συνολική αξία των αντικειμένων της κλοπής υπερβαίνει τα 73.000 ευρώ (άρθρα 374 γ,δ,ε΄-372 § 1 Π.Κ.) γ) διακίνηση λαθρομεταναστών κατ΄επάγγελμα (αρ. 88 § 1 Ν.3386/2005) και δ) πλαστογραφία (άρθρο 216 § 1 Π.Κ.).

ΙΙ) Το εν λόγω βούλευμα επεδόθη εις τον κατηγορούμενο την 24-10-2007 και αυτός άσκησε την υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως την 27-10-2007 ενώπιον του Διευθυντή Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού όπου κρατείται προσωρινά.

ΙΙΙ) Επειδή προ πάσης έρευνας περί της βασιμότητας ή μη των λόγων αναιρέσεως πρέπει να ερευνηθεί και καταφαθεί ότι αυτή έχει ασκηθεί νομότυπα, διότι σε διαφορετική περίπτωση, εάν, δηλ. κριθεί ότι το προσβαλλόμενο βούλευμα δεν υπόκειται σε αναίρεση είναι και πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη κατά το αρ. 476 § 1 Κ.Π.Δ.
΄Οντως το βούλευμα εξεδόθη κατ΄εφαρμογή του αρ. 7 Ν.2928/2001, όπως το πρώτο εδάφιο αυτού τροποποιήθηκε με το αρ. 42 § 5 Ν.3251/2004. Κατά το εν λόγω άρθρο η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως για τα κακουργήματα των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών. Για τον σκοπό αυτόν η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρότασή του στο Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από την βαρύτητά τους, έστω και αν για κάποιο από αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περατώσεως της ανακρίσεως.

Από την ως άνω διάταξη σαφέστατα συνάγεται ότι όταν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργήματα αρ. 187 ΠΚ, ήτοι όπως εδώ (187 § 1 Π.Κ.), η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως γίνεται πάντοτε και δη αμετάκλητα από το Συμβούλιο Εφετών το οποίο ερευνά την ουσία της όλης υποθέσεως. Κατά του ανωτέρω βουλεύματος δεν συγχωρείται άσκηση αναιρέσεως (Α.Π. 1966/2006 σε Συμβ. Π. Χρ. ΝΖ/818 και την εις αυτό πρόταση του Αντεισαγγελέως Αθανασίου Κονταξή).
Ο περιορισμός αυτός στην άσκηση ενδίκων μέσων είναι συμβατός με το αρ. 6 § 1 της ΕΣΔΑ, 2 του 7ου πρωτοκόλλου σε αυτήν και 14 § 5 ΔΣΑΠ (Ν.2462/1997), δεδομένου, ότι από τις διατάξεις αυτές -που αναφέρονται στο δικαίωμα επανεξετάσεως από ανώτερο δικαστήριο της καταδικαστικής αποφάσεως ή εκείνης με την οποία επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο ποινή και όχι του βουλεύματος-, δεν καθιερώνεται παράλληλα υποχρέωση του Εθνικού νομοθέτη, για θέσπιση ενδίκων μέσων υπέρ του κατηγορουμένου. Ούτε από το εκ του αρ. 483 § 3 Κ.Π.Δ. δικαίωμα του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου να προσβάλλει με αναίρεση το βούλευμα, παραβιάζεται η αρχή της "ισότητας των όπλων", ενόψει του ότι ο τελευταίος ασκεί το ως άνω δικαίωμά του, αλλά ως δικαστικός λειτουργός εκπρόσωπος της πολιτείας και προς διαφύλαξη της έννομης τάξεως (ΑΠ 1552/2005 Π.Δ/σύνη 2006/357, ΑΠ 796/2006 Π.Δ/σύνη 2006/1218).

V) Κατά συνέπεια στην προκειμένη, περίπτωση το προσβαλλόμενο βούλευμα με το οποίο ο αναιρεσείων παρεπέμφθη για τα κακουργήματα της συγκροτήσεως εγκληματικής οργανώσεως, διακεκριμένης κλοπής κλπ συναφή πλημμελήματα δεν υπόκειται σε αναίρεση από τον κατηγορούμενο, θα πρέπει η αίτηση αναιρέσεως να απορριφθεί ως απαράδεκτη (αρ. 476 § 1 Κ.Π.Δ.) και να επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα.

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω
1) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η υπ΄αρ. 827/27-10-2007 αίτηση αναιρέσεως του .....κατοίκου ..... , προσωρινά κρατούμενου στην Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού, κατά του υπ΄αριθμ. 2184/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
2) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος των κατηγορουμένου.

Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης

Αφού άκουσε
τον παραπάνω Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλλου της δικογραφίας σημείωση του γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ.1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν.2928/2001 "Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων", η περάτωση της κύριας ανάκρισης για τα κακουργήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα κηρύσσεται από το συμβούλιο Εφετών. Για το σκοπό αυτό η δικογραφία, αμέσως μέτα την τελευταία ανακριτική πράξη, διαβιβάζεται από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρότασή του στο Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά τους, έστω και αν για κάποιο από αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανάκρισης. Από τη διάταξη αυτή, η οποία προς αποτροπή ματαιώσεως του επιδιωκομένου σκοπού της ταχείας εισαγωγής των σχετικών υποθέσεων προς συζήτηση στο ακροατήριο εφαρμόζεται όχι μόνο για το κακαούργημα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης προς διάπραξη ειδικών μορφών κακουργημάτων ( αρθρ. 187 παρ. 1 ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 παρ. 1 Ν.2928/2001 και στη συνέχεια συμπληρώθηκε με άρθρο 11 παρ. 3 Ν. 3064/2002) αλλά και για τα συναφή κακουργήματα ή πλημμελήματα, προκύπτει ότι, αν έχει διενεργηθεί κυρία ανάκριση για το κακούργημα αυτό και η ανάκριση αυτή περατώθηκε με την έκδοση παραπεμπτικού βουλεύματος του συμβουλίου Εφετεών, κατά του τελευταίου αυτού βουλεύματος δεν επιτρέπεται η άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ούτε και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά τους. Στην προκειμένη περίπτωης, με το προσβαλλόμενο υπ' αριθ.2184/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, παραπέμφθηκε, μεταξύ άλλων κατηγορουμένων, στο ακροατήριο του Τριμελούς (για κακουργήματα) Εφετείου Αθηνών, ο αναιρεσείων, προκειμένου να δικαστεί για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (αρθρ. 187 παρ. 11 ΠΚ), διακεκριμένη κλοπή και λοιπά συναφή πλημμελήματα, επί των οποίων το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 7 του Ν. 2928/2001, έχει αποφανθεί αμετακλήτως.
Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί, ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 576 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ)

Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την υπ' αριθ. 827/27-10-2007 αίτηση του ..... για αναίρεση του υπ' αριθ. 2184/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα τα οποία προσδιορίζει σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου 2007 Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή