Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1966 / 2007    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Βούλευμα παραπεμπτικό, Αναιρέσεως επεκτατικό αποτέλεσμα.
Περίληψη:
Επεκτείνεται και στον αιτούντα το αποτέλεσμα προγενέστερης απόφασης του Αρείου Πάγου που ανήρεσε λόγω θετικής υπερβάσεως εξουσίας παραπεμπτικού σε βάρος του αιτούντος και των τριών συγκατηγορουμένων του παραπεμπτικό βούλευμα κατόπιν ασκήσεως αναιρέσεως ενός από τους τρεις κατηγορουμένους του και εκήρυξε απαράδεκτη την κατ’ αυτών (συγκατηγορυμένων του αιτούντος) ασκηθείσα ποινική δίωξη για κακουργηματική απάτη κατά συναυτουργία και απλή συνέργεια σ’ αυτή. Κηρύσσει απαράδεκτη την ασκηθείσα ποινική δίωξη κατά του αιτούντος για απλή συνέργεια σε κακουργηματική απάτη.

Αριθμός 1966/2007ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΖ' Ποιν. Τμήμα-ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣυγκροτήθηκε από τους δικαστές: Μιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Μάμαλη, Θεοδώρα Γκοΐνη, Βασίλειο Κουρκάκη-Εισηγητή και Ελευθέριο Μάλλιο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 10 Οκτωβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αιτούντος χ1, περί συμπληρώσεως της υπ΄ αριθμ. 447/2006 αποφάσεως του Αρείου Πάγου, σχετικά με το επεκτατικό αποτέλεσμα του 2199/2004 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Ο Άρειος Πάγος (σε συμβούλιο), με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ΄ αυτή και ο αιτών, ζητεί τώρα την συμπλήρωση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Απριλίου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 691/2007. Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Ζύγουρα, με αριθμό 203/25-5-2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Φέρομεν ενώπιον του Δικαστηρίου υμών, κατά το άρθρον 469 εδ. τελευτ. Κ.Π.Δ., την από 19 Απριλίου 2007 αίτησιν του κατηγορουμένου χ1, περί συμπληρώσεως της υπ΄αριθμ. 447/2006 αποφάσεως του υμετέρου Δικαστηρίου εν συμβουλίω, σχετικώς με το επεκτατικόν αποτέλεσμα της ασκηθείσης αιτήσεως αναιρέσεως υπό της συγκατηγορουμένης του χ2, κατά του υπ΄αριθμ. 2199/2004 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και εκθέτομεν τα εξής: Ι. Κατά το άρθρον 469 Κ.Π.Δ., εάν συμμετέσχον εις το έγκλημα πλείονες ή εάν η ποινική ευθύνη κατηγορουμένου τινός εξαρτάται κατά νόμον εκ της ευθύνης του άλλου, το υφ΄ενός των κατηγορουμένων ασκηθέν ένδικον μέσον, και όταν μόνον εις αυτόν χορηγήται υπό του νόμου, ως και οι δι΄αυτού προτεινόμενοι λόγοι, εάν δεν αρμόζουν αποκλειστικώς εις το πρόσωπον του ασκήσαντος, ωφελούν και τους λοιπούς κατηγορουμένους. Δια την συζήτησιν του ενδίκου μέσου δεν είναι αναγκαία η κλήτευσις των ωφελουμένων κατηγορουμένων, οι οποίοι όμως δύνανται να εμφανισθούν και να συμμετάσχουν εις την δίκην. Εις περίπτωσιν που το δικαστήριον παρέλειψε να αποφανθή δια το επεκτατικόν αποτέλεσμα του ενδίκου μέσου, δύναται κατόπιν αιτήσεως αυτών ή του εισαγγελέως να επιληφθή εκ νέου προς συμπλήρωσιν της αποφάσεώς του. Κατά την έννοιαν της διατάξεως αυτής το επεκτατικόν αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων ισχύει μόνον, εάν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είτε δεν δικαιούνται να ασκήσουν το ένδικον μέσον, είτε δικαιούνται μεν αλά δεν ήσκησαν τούτο εντός της νομίμου προθεσμίας ή ήσκησαν αυτό και απερρίφθη ως απαράδεκτον ή ανυποστήρικτον. Εις την περίπτωσιν αυτήν το επεκτατικόν αποτέλεσμα δεν έχει ως έννομον συνέπειαν, ότι οι ωφελούμενοι κατηγορούμενοι θεωρούνται ότι ήσκησαν το ένδικον αυτό μέσον, καίτοι δεν είχον ασκήσει τούτο. Απλώς αυτοί, και εάν ακόμη δεν κλητευθούν, έχουν την δυνατότητα κατά την συζήτησιν του ενδίκου μέσου να εμφανισθούν και να συμμετάσχουν εις την δίκην, οπότε λαμβάνουν την θέσιν την οποίαν έχει εις αυτήν και εκείνος που ήσκησε το ένδικον μέσον. Εάν όμως οι ωφελούμενοι κατηγορούμενοι δεν εμφανισθούν και δεν συμμετάσχουν εις την δίκην και το δικαστήριον ή το συμβούλιον παραλείψει να αποφανθή δια το επεκτατικόν δι΄αυτούς αποτέλεσμα του ενδίκου μέσου, δικαιούνται αυτοί και ο εισαγγελεύς να ζητήσουν από το δικαστήριον ή το συμβούλιον, που εδίκασεν επί του ενδίκου μέσου, να επιληφθή εκ νέου και να συμπληρώση σχετικώς την απόφασιν ή το βούλευμά του (Α.Π. 1119/2006 Ελλ Δνη 47 σελ. 1534 κ.ά.).
ΙΙ. Εις την προκειμένην περίπτωσιν το Συμβούλιον Εφετών Αθηνών, δια του υπ΄αριθμ. 2199/2004 βουλεύματός του, παρέπεμψε την Χ2 εις το ακροατήριον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, δια να δικασθή ως υπαιτία απάτης κατά συναυτουργίαν, κατ΄εξακολούθησιν κατ΄επάγγελμα και κατά συνήθειαν, εκ της οποίας το συνολικόν όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσόν των 5.000.000 δρχ. (15.000 ευρώ). Ειδικώτερον αυτή παρεπέμφθη ομού μετά του Ζ1, συζύγου της, δια τον λόγον ότι εις ........ Ευβοίας κατά το χρονικόν διάστημα από 20/12/1998 μέχρι 30/12/1998 με σκοπόν να προσπορίσουν εις τον εαυτόν των παράνομον περιουσιακόν όφελος, η εξ αυτών Χ2, υπό την ιδιότητα της Γραμματέως της Δημοτικής Επιχειρήσεως του Δήμου Ερετρίας "..........", παρέστησε ψευδώς εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω Δημοτικής Επιχειρήσεως, καθώς και εις τους αρμοδίους υπαλλήλους, οι οποίοι ήσαν εντεταλμένοι δια την διαχείρισιν των οικονομικών της, ότι η ως άνω Δημοτική Επιχείρησις ώφειλεν εις την εταιρίαν "........Ε.Π.Ε" τα ποσά των 7.954.920 δρχ, 9.416.000 δρχ. και 8.071.000 δρχ. από πώλησιν υλικών και τεχνικάς εργασίας, που η ως άνω εταιρία είχε προσφέρει εις την Δημοτικήν Επιχείρησιν, προσκομίσασα συγχρόνως τα υπ΄αριθμ. ........, ........ και ........... δελτία αποστολής -τιμολόγια δια τα ως άνω ποσά αντιστοίχως, τα οποία έφερον την ένδειξιν "εξωφλήθη", καθώς και τας αποδείξεις με αριθμούς .......... και .......... και τους έπεισαν να εγκρίνουν την εκταμίευσιν των ως άνω ποσών 7.954.920 δρχ, 9.416.000 δρχ. και 8.071.000 δρχ. και συνολικώς του ποσού 25.444.920 δρχ. από τα ταμεία της Δημοτικής Επιχειρήσεως του Δήμου Ερετρίας, ως προς το οποίον και ωφελήθη παρανόμως αυτή μετά του συζύγου της Ζ1 με αντίστοιχον περιουσιακήν ζημίαν της προαναφερθείσης Δημοτικής Επιχειρήσεως. Δια του αυτού βουλεύματος παρεπέμφθησαν ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου και 1) ο αιτών Χ1 και 2) ο Ζ2, δια να δικασθούν δι΄απλήν συνέργειαν εις την προαναφερθείσαν κακουργηματικήν πράξιν της απάτης. Συγκεκριμένως ότι παρέδωσαν εις τους Ζ1 και Χ2 τα προαναφερθέντα δελτία αποστολής-τιμολόγια που ήσαν πλαστά, ως και τας προαναφερθείσας αποδείξεις που ήσαν επίσης πλασταί. Κατά του βουλεύματος αυτού η Χ2 ήσκησε την από 4 Μαΐου 2005 αίτησιν αναιρέσεως, προσκομίσασα το υπ΄αριθμ. 1108/2003 βούλευμα του αυτού Συμβουλίου, δια του οποίου η ανωτέρω αναιρεσείουσα είχε παραπεμφθή δια να δικασθή δια τα αυτά ακριβώς πραγματικά περιστατικά, αλλά υπό τον νομικόν χαρακτηρισμόν της απλής συνεργείας εις υπεξαίρεσιν εις την υπηρεσίαν δι΄ ιδιαιτέρων τεχνασμάτων, αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας υπερβαινούσης συνολικώς το ποσόν των 5.000.000 δρχ. (15.000 ευρώ), με χρόνον τελέσεως 4/11/1998 έως 10/11/1998, ήτοι προγενέστερον της προαναφερθείσης απάτης. Κατ΄αποδοχήν της αιτήσεως αναιρέσεως αυτής το Δικαστήριον υμών, δια της υπ΄αριθμ 447/2006 αποφάσεως του εν συμβουλίω, ανήρεσε το ανωτέρω υπ΄αριθμ. 2199/2004 βούλευμα δια θετικήν υπέρβασιν εξουσίας, συνισταμένην εις το ότι το Συμβούλιον Εφετών Αθηνών παρέπεμψε την αναιρεσείουσαν δια του ανωτέρω βουλεύματος, δια την αυτήν πράξιν δια την οποίαν είχε παραπεμφθή υπό διάφορον νομικόν χαρακτηρισμόν δια του υπ΄αριθμ. 1108/2003 βουλεύματός του. Λόγω δε του επεκτατικού αποτελέσματος της υπ΄αυτής ασκηθείσης αιτήσεως αναιρέσεως το προαναφερθέν υπ΄αριθμ. 2199/2004 βούλευμα ανηρέθη, κατ΄άρθρον 469 Κ.Π.Δ. και ως προς τους μη ασκήσαντας αναίρεσιν 1) Ζ1 και 2) Ζ2, οι οποίοι συμπαρεπέμφθησαν μετ΄αυτής δια να δικασθούν ο μεν Ζ1 ως συναυτουργός απάτης, ο δε Ζ2 ως απλούς συνεργός εις την πράξιν αυτήν. Και τούτο διότι δια τα ίδια ακριβώς πραγματικά περιστατικά αυτοί είχον παραπεμφθή δια του άνω υπ΄αριθμ. 1108/2003 βουλεύματος δια να δικασθούν 1) ο Ζ1 δι΄υπεξαίρεσιν εις την υπηρεσίαν δι΄ ιδιαιτέρων τεχνασμάτων και 2) ο Ζ2 δι΄απλήν συνέργειαν εις την πράξιν αυτήν. Ακολούθως το υμέτερον Δικαστήριον δια της αυτής εν συμβουλίω αποφάσεώς του εκήρυξεν απαράδεκτον την ασκηθείσαν ποινικήν δίωξιν κατά των 1) Ζ1 και Χ2, δι΄απάτην κατά συναυτουργίαν, κατ΄εξακολούθησιν, κατ΄επάγγελμα και κατά συνήθειαν, εκ της οποίας το συνολικόν όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσόν των 5.000.000 δρχ. (15.000 ευρώ) και 2) Ζ2,δι΄απλήν συνέργειαν εις αυτήν, πράξιν φερομένην ως αντιστοίχως υπ΄αυτών κατά συμμετοχήν τελεσθείσαν εις ........ Ευβοίας κατά το από 20-30 Δεκεμβρίου 1998 χρονικόν διάστημα εις βάρος της Δημοτικής Επιχειρήσεως του Δήμου Ερετρίας "..........".

ΙΙΙ. Το ανωτέρω υπ΄αριθμ. 2199/2004 βούλευμα δεν ανηρέθη, συμφώνως με το άρθρον 469 Κ.Π.Δ., ως προς τον ήδη αιτούντα Χ1 που είχε δι΄αυτού συμπαραπεμφθή δι΄απλήν συνέργειαν εις την προαναφερθείσαν πράξιν της απάτης. Τούτο δε διότι από το υπ΄αριθμ. 1108/2003 βούλευμα έλιπεν η σχετική παραπεμπτική δι΄αυτόν διάταξις δι΄απλήν συνεργείαν εις την ανωτέρω πράξιν της υπεξαιρέσεως εις την υπηρεσίαν δι΄ιδιαιτέρων τεχνασμάτων. Το βούλευμα τούτο συνεπληρώθη σχετικώς με την ελλείπουσαν διάταξίν του δια του υπ΄αριθμ. 2968/2003 βουλεύματος του αυτού Συμβουλίου, το οποίον όμως δεν προσεκομίσθη υπό της αναιρεσειούσης κατά την εκδίκασιν της ασκηθείσης αιτήσεως αναιρέσεώς της. Τούτο παρέμεινεν εντός της δικογραφίας που αφεώρα την υπόθεσιν της υπεξαιρέσεως εις την υπηρεσίαν δι΄ιδιαιτέρων τεχνασμάτων. ΄Ηδη δε αυτό προσκομίζεται υπό του αιτούντος δια της υπό κρίσιν αιτήσεώς του. Εκ της αντιπαραβολής του υπ΄αριθμ. 2199/2004 βουλεύματος και του υπ΄αριθμ. 1108/2003 βουλεύματος όπως συνεπληρώθη δια του υπ΄αριθμ. 2968/2003 βουλεύματος προκύπτει, ότι ο αιτών δια τα ίδια ακριβώς πραγματικά περιστατικά είχε παραπεμφθή δια του υπ΄αριθμ. 1108/2003 βουλεύματος, δια να δικασθή δι΄απλήν συνέργειαν εις υπεξαίρεσιν εις την υπηρεσίαν δι΄ιδιαιτέρων τεχνασμάτων.
Εν΄ όψει αυτών πρέπει, κατ΄άρθρον 469 Κ.Π.Δ., να συμπληρωθή η υπ΄αριθμ. 447/2006 απόφασις του υμετέρου Δικαστηρίου, να αναιρεθή το υπ΄αριθμ. 2199/2004 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών καθόσον αφορά και τον αιτούντα και να κηρυχθή απαράδεκτος η κατ΄αυτού ασκηθείσα ποινική δίωξις δι΄απλήν συνέργειαν εις την ανωτέρω κακουργηματικήν πράξιν της απάτης. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Προτείνομεν: Ι. Να συμπληρωθή η υπ΄αριθ. 447/2006 απόφασις εν συμβουλίω του υμετέρου Δικαστηρίου.
ΙΙ. Να αναιρεθή το υπ΄αριθμ. 2199/2004 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και ως προς την παραπεμπτικήν διάταξίν του που αφορά τον κατηγορούμενον Χ1.

ΙΙΙ. Να κηρυχθή απαράδεκτος η ασκηθείσα ποινική δίωξις κατά του Χ1, δι΄απλήν συνέργειαν εις απάτην κατά συναυτουργίαν, κατ΄εξακολούθησιν, κατ΄επάγγελμα και κατά συνήθειαν, εκ της οποίας το συνολικόν όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσόν των 5.000.000 δρχ. (15.000 ευρώ), πράξιν φερομένην ως υπ΄αυτού τελεσθείσαν εις ........ Ευβοίας κατά το από 20-30 Δεκεμβρίου 1998 χρονικόν διάστημα εις βάρος της Δημοτικής Επιχειρήσεως του Δήμου Ερετρίας "...........". Αθήνα 5 Μαΐου 2007.
Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου Ανδρέας Ι. Ζύγουρας
Αφού άκουσε τον παραπάνω Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 469 εδ. α΄ Λ.Ποιν.Δ, αν στο έγκλημα συμμετείχαν περισσότεροι ή αν η ποινική ευθύνη ενός κατηγορουμένου εξαρτάται σύμφωνα με το νόμο από την ευθύνη του άλλου, το ένδικο μέσο που ασκεί κάποιος από τους κατηγορουμένους, ακόμη και όταν χορηγείται μόνο σ΄ αυτόν από το νόμο, καθώς και οι λόγοι τους οποίους προτείνει, αν δεν αναφέρονται αποκλειστικά στο πρόσωπο του, ωφελούν και τους υπόλοιπους κατηγορουμένους. Κατά δε το εδάφ. γ΄ του ίδιου άρθρου για τη συζήτηση του ένδικου μέσου δεν είναι αναγκαίο η κλήτευση των ωφελούμενων κατηγορουμένων, οι οποίοι όμως μπορούν να εμφανισθούν και να συμμετάσχουν στη δίκη. Τέλος κατά το τελευταίο εδάφιο του ως άνω άρθρου σε περίπτωση που το δικαστήριο παρέλειψε να αποφανθεί για το επεκτατικό αποτέλεσμα του ένδικου μέσου, μπορεί μετά από αίτηση αυτών, ή του εισαγγελέα να επιληφθεί εκ νέου προς συμπλήρωση της αποφάσεώς του. Κατά την έννοια της ως άνω διάταξης το επεκτατικό αποτέλεσμα των ένδικων μέσων ισχύει μόνο αν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είτε δεν δικαιούνται να ασκήσουν το ένδικο μέσο, είτε δικαιούνται μεν αλλά δεν το άσκησαν μέσα στη νόμιμη προθεσμία ή το άσκησαν και τούτο απορρίφθηκε ως απαράδεκτο ή ανυποστήρικτο. Στην Περίπτωση αυτή, το επεκτατικό αποτέλεσμα δεν έχει ως έννομη συνέπεια ότι οι ωφελούμενοι κατηγορούμενοι θεωρούνται πως άσκησαν το ένδικο αυτό μέσο παρόλο που δεν το είχαν ασκήσει. Απλώς αυτοί, και αν ακόμη δεν κλητευθούν, έχουν τη δυνατότητα κατά τη συζήτηση του ένδικου μέσου να εμφανιστούν και να συμμετάσχουν στη δίκη, οπότε λαμβάνουν τη θέση που έχει σ΄ αυτή και εκείνος που άσκησε το ένδικο μέσο. Εάν όμως οι ωφελούμενοι κατηγορούμενοι δεν εμφανισθούν και δεν συμμετάσχουν στη δίκη και το δικαστήριο ή το συμβούλιο παραλείψει ν΄ αποφανθεί για το επεκτατικό γι΄ αυτούς αποτέλεσμα του ένδικου μέσου, δικαιούνται αυτοί ή ο εισαγγελέας να ζητήσουν από το δικαστήριο ή το συμβούλιο που δίκασε επί του ένδικου μέσου να επιληφθεί εκ νέου και να συμπληρώσει σχετικώς την απόφαση ή το βούλευμά του. Στην προκείμενη περίπτωση από την επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το υπ΄ αριθμ. 2199/2004 βούλευμά του, παρέπεμψε την Χ2 στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου κακουργημάτων Αθηνών, για να δικαστεί ως υπαίτια απάτης κατά συναυτουργία, κατ΄ εξακολούθηση κατ΄ επάγγελμα και κατά συνήθεια, από την οποία το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 δραχ. (15.000 ευρώ). Ειδικότερα αυτή παραπέμφθηκε μαζί με τον Ζ1, σύζυγό της, για το λόγο ότι στην ........ Εύβοιας κατά το χρονικό διάστημα από
20/12/1998 μέχρι 30/12/1998 με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους παράνομο περιουσιακό όφελος, η εξ αυτών Χ2, υπό την ιδιότητα της Γραμματέως της Δημοτικής Επιχειρήσεως του Δήμου Ερέτριας "..........", παρέστησε ψευδώς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω Δημοτικής Επιχειρήσεως, καθώς και στους αρμόδιους υπαλλήλους, οι οποίοι ήταν εντεταλμένοι για τη διαχείριση των οικονομικών της, ότι η ως άνω Δημοτική Επιχείρησις ώφειλε στην εταιρία
".......... Ε. Π. Ε" τα ποσά των 7.954.920 δρχ, 9.416.000 δρχ. και 8.071.000 δρχ. από πώληση υλικών και τεχνικές εργασίες, που η ως άνω εταιρία είχε προσφέρει στη Δημοτική Επιχείρηση, προσκομίσασα συγχρόνως τα υπ'αριθμ. ........., ......... και .......... δελτία αποστολής -τιμολόγια για τα ως άνω ποσά αντιστοίχως, τα οποία έφεραν την ένδειξη "εξωφλήθη", καθώς και τις αποδείξεις με αριθμούς .......... και ......... και τους έπεισαν να
εγκρίνουν την εκταμίευση των ως άνω ποσών 7.954.920 δρχ., 9.416.000 δρχ. και 8.071.000 δρχ. και συνολικώς του ποσού 25.444.920 δρχ. από τα ταμεία της Δημοτικής Επιχειρήσεως του Δήμου Ερέτριας, ως προς το οποίο " και ωφελήθηκε παρανόμως αυτή μετά του συζύγου της Ζ1 με αντίστοιχοι περιουσιακή ζημία της προαναφερθείσας Δημοτικής Επιχειρήσεως. Δια του αυτού βουλεύματος παρεπέμφθησαν ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου και 1) ο αιτών Χ1 και 2) ο Ζ2, για να δικασθούν για απλή συνεργεία
στην προαναφερθείσα, κακουργηματική πράξη της απάτης. Συγκεκριμένως ότι παρέδωσαν στους Ζ1 και Χ2 τα προαναφερθέντα δελτία αποστολής-τιμολόγια που ήτανπλαστά, ως και τις προαναφερθείσες αποδείξεις πουήταν επίσης πλαστές. Κατά του βουλεύματος αυτού η Χ2 άσκησε την από 4 Μαΐου 2005 αίτησηαναιρέσεως, προσκομίσασα το υπ'αριθμ. 1108/2003βούλευμα του αυτού Συμβουλίου, δια του οποίου ηανωτέρω αναιρεσείουσα είχε παραπεμφθεί για να δικασθείγια τα αυτά ακριβώς πραγματικά περιστατικά, αλλά υπότον νομικόν χαρακτηρισμό της απλής συνέργειας στηνυπεξαίρεση στην υπηρεσία δι΄ ιδιαιτέρων τεχνασμάτων, αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας υπερβαινούσηςσυνολικώς το ποσόν των 5.000.000 δρχ. (15.000 ευρώ), μεχρόνον τελέσεως 4/11/1998 έως 10/11/1998, ήτοιπρογενέστερον
της
προαναφερθείσας
απάτης. Κατ' αποδοχή της αιτήσεως αναιρέσεως αυτής το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου με την υπ'αριθμ 447/2006 απόφαση του σε συμβούλιο ανήρεσε το ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 2199/2004 βούλευμα για θετική υπέρβαση εξουσίας, συνισταμένη στο ότι το Συμβούλιον Εφετών Αθηνών παρέπεμψε την αναιρεσείουσα με το ανωτέρω βούλευμα για την αυτή πράξη για την οποία είχε παραπεμφθεί υπό διάφορον νομικόν χαρακτηρισμόν με το υπ'αριθμ. 1108/2003 βούλευμα. Λόγω δε του επεκτατικού αποτελέσματος της υπ' αυτής ασκηθείσης αιτήσεως αναιρέσεως το προαναφερθέν υπ' αριθμ. 2199/2004 βούλευμα ανηρέθη, κατ' άρθρον 469 Κ. Π. Δ. και ως προς τους μη ασκήσαντας αναίρεση 1) Ζ1 και 2) Ζ2, οι οποίοι συμπαρεπέμφθησαν μετ' αυτής για να δικασθούν ο μεν Ζ1 ως συναυτουργός απάτης, ο δε Ζ2 ως απλός συνεργός στην πράξη αυτή . Και τούτο διότι για τα ίδια ακριβώς πραγματικά περιστατικά αυτοί είχαν παραπεμφθεί με το άνω υπ'αριθμ. 1108/2003 βούλευμα για να δικασθούν 1) ο Ζ1 για υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα και 2) ο Ζ2 για απλή συνεργεία στην πράξη αυτή. Ακολούθως το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου με την αυτή σε συμβούλιο απόφασή του εκήρυξε απαράδεκτη την ασκηθείσα ποινική δίωξη κατά των 1) Ζ1 και Χ2, για απάτη κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, από την οποία το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσόν των 5.000.000 δρχ. (15.000 ευρώ) και 2) Ζ2, για απλή συνεργεία στην αυτή πράξη, φερομένη ως αντιστοίχως υπ' αυτών κατά συμμετοχή τελεσθείσα στην ......... Εύβοιας κατά το από 20-30 Δεκεμβρίου 1998 χρονικόν διάστημα σε βάρος της Δημοτικής Επιχειρήσεως του Δήμου Ερέτριας "........". Το ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 2199/2004 βούλευμα δεν αναιρέθηκε συμφώνα με το άρθρο 469 Κ.Π.Δ., ως προς τον ήδη αιτούντα Χ1 που είχε δι΄ αυτού συμπαραπεμφθεί για απλή συνεργεία στην προαναφερθείσα, πράξη της απάτης. Τούτο δε διότι από το υπ' αριθμ. 1108/2003 βούλευμα έλιπε η σχετική παραπεμπτική γι΄ αυτόν διάταξη για "απλή συνεργεία στην ανωτέρω πράξη της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα". Το βούλευμα τούτο συμπληρώθηκε σχετικώς με την ελλείπουσα, διάταξη του με το υπ' αριθμ. 2968/2003 βούλευμα. του αυτού Συμβουλίου, το οποίον όμως δεν προσεκομίσθηκε από την αναιρεσείουσα κατά την εκδίκαση της ασκηθείσηςαιτήσεως αναιρέσεώς της. Τούτο παρέμεινε εντός τηςδικογραφίας που αφορούσε την υπόθεση της υπεξαιρέσεωςστην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα. Ήδη δεαυτό προσκομίζεται υπό τον αιτούντα με την υπό κρίσηαίτηση του. Από την αντιπαραβολή του υπ'αριθμ.
2199/2004 βουλεύματος και του υπ' αριθμ. 1108/2003βουλεύματος όπως συνεπληρώθηκε με το υπ' αριθμ.
2968/2003 βούλευμα προκύπτει, ότι ο αιτών για τα ίδιαακριβώς πραγματικά περιστατικά είχε παραπεμφθεί με τουπ' αριθμ. 1108/2003 βούλευμα
για να δικασθεί για απλή συνεργεία σε υπεξαίρεση στην υπηρεσία με ιδιαίτερα τεχνάσματα. Ενόψει αυτών πρέπει κατ΄ άρθρο 469 Κ. Π. Δ., να συμπληρωθεί η υπ' αριθμ. 447/2006 απόφαση του Αρείου Πάγου, να αναιρεθεί το υπ' αριθμ. 2199/2004 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών καθόσον αφορά και τον αιτούντα και να κηρυχθεί απαράδεκτη η κατ' αυτού ασκηθείσα ποινική δίωξη για απλή συνεργεία στην ανωτέρω κακουργηματική πράξη της απάτης.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Συμπληρώνει την υπ΄ αριθμ. 447/2006 απόφαση του Αρείου Πάγου-σε Συμβούλιο.
Αναιρεί το υπ΄ αριθμ. 2199/2004 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και ως προς την παραπεμπτική διάταξή του που αφορά τον κατηγορούμενο Χ1.

Κηρύσσει απαράδεκτη την ασκηθείσα ποινική δίωξη κατά του Χ1, για απλή συνέργεια σε απάτη κατά συναυτουργία, κατ΄ εξακολούθηση, κατ΄ επάγγελμα και κατά συνήθεια, από την οποία το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 δραχμών (15.000 ευρώ), πράξη φερομένη ως υπ΄ αυτού τελεσθείσα στην ......... Εύβοιας κατά το από 20-30 Δεκεμβρίου 1998 χρονικό διάστημα σε βάρος της Δημοτικής Επιχειρήσεως του Δήμου Ερέτριας "........".
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου 2007. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 1 Νοεμβρίου 2007
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή