Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2429 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Αποδεικτικά μέσα, Παράβαση καθήκοντος.
Περίληψη:
Παράβαση καθήκοντος (άρ. 259 Π.Κ.) υπαλλήλων Διεύθυνσης Πολεοδομίας Πειραιώς. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί διότι δεν έλαβε υπόψη του το δικαστήριο έγγραφα που αναγνώστηκαν. Αυτεπάγγελτη έρευνα λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2429/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Kωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη - Εισηγητή, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 24 Οκτωβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1. Χ1, που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Μαραγκό, 2. Χ2, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Παναγιώτη Ρουμελιώτη και 3. Χ3, που παραστάθηκε με τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Δημήτριο Πουλαντζά, Ανδρέα Γαβαλά και Ιωάννη Γιαννίδη, περί αναιρέσεως της 694/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιά. Με πολιτικώς ενάγοντα τον Μιχάλη Δελημανώλη του Ιωάννη, κάτοικο Νικαίας Αττικής, που δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο. Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Πειραιά, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 3 Σεπτεμβρίου 2008, 17 Σεπτεμβρίου 2008 και 15 Σεπτεμβρίου 2008 αιτήσεις αναιρέσεως, αντιστοίχως, και στο από 15 Οκτωβρίου 2008 δικόγραφο προσθέτων λόγων του τρίτου των αναιρεσειόντων, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1549/2008.

Αφού άκουσε Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των αναιρεσειόντων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθούν ως αβάσιμες οι προκείμενες αιτήσεις αναίρεσης και ως απαράδεκτοι οι πρόσθετοι λόγοι του τρίτου των αναιρεσειόντων.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Οι κρινόμενες 1) από 3/9/2008 (με αρ.πρωτ. 7683/18-9-08), 2) από 17/9/2008 (με αρ.πρωτ. 7677/18-9-08) και 3) από 15/9/2008 (με αρ.πρωτ. 7641/17-9-08) αιτήσεις αναιρέσεως των 1) Χ1, 2) Χ2 και 3) Χ3, αντιστοίχως, για αναίρεση της 694/2008 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς, έχουν ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως, και πρέπει να συνεκδικασθούν, ως συναφείς. Οι από 15/10/2008 πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως του Χ3, που ασκήθηκαν με την κατάθεση του σχετικού δικογράφου στο Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στις 15-10-2008 (βλ. πράξη καταθέσεως επί του δικογράφου των προσθέτων λόγων), πρέπει να απορριφθούν, ως απαράδεκτοι, ως εκπροθέσμως ασκηθέντες, αφού δεν ασκήθηκαν δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συζήτηση της υποθέσεως ημέρα (24/10/2008), όπως ορίζεται στο άρθρο 509 παρ.2 του ΚΠΔ.
ΙΙ. Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, με πληρότητα,σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι νομικοί συλλογισμοί, με τους οποίος έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε. Ειδικότερα, ως προς την έκθεση των αποδείξεων, αρκεί η γενική, κατά το είδος τους, αναφορά τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιο ή ποια αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε κάθε παραδοχή. Πρέπει, όμως, να προκύπτει με βεβαιότητα από την απόφαση, ότι έχουν ληφθεί υπόψη στο σύνολό τους τα αποδεικτικά μέσα και όχι ορισμένα μόνο από αυτά. Διαφορετικά, αν από τη στάθμιση του όλου περιεχομένου του σκεπτικού της απόφασης δεν συνάγεται με τρόπο αναμφισβήτητο ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε, προκειμένου να καταλήξει στην κρίση του, όλα ανεξαιρέτως τα αποδεικτικά μέσα, μεταξύ των οποίων και όλα τα έγγραφα που αναγνώστηκαν, υπάρχει έλλειψη της κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενης αιτιολογίας της αποφάσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το Τριμελές Εφετείο Πειραιώς, που την εξέδωσε, έκρινε ενόχους τους αναιρεσείοντες κατηγορούμενους για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ), που τέλεσαν στον Πειραιά, ο πρώτος στις 13-12-2000, η δεύτερη στις 5-2-2001 και ο τρίτος στις 17-7-2001 και τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών, τον καθένα, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη για τρία (3) χρόνια. Ειδικότερα, η από πρόθεση παράβαση των καθηκόντων της Υπηρεσίας των κατηγορουμένων συνίστατο στο ότι Α) Ο πρώτος κατηγορούμενος Χ1, ως υπάλληλος της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Πειραιά, ενώ γνώριζε ότι το ακίνητο που αγόρασε ο Α, με το ..... συμβόλαιο, δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και δεν δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 4 του από 13-3-81 Π.Δ. για την κατά παρέκκλιση αρτιότητά του, εν τούτοις εξέδωσε στο όνομα του Α την ..... άδεια οικοδομής για την ανέγερση στο ακίνητο αυτό, ισογείου με υπόγειο κτηρίου εστίασης. Β) Η κατηγορουμένη Χ2, με την ιδιότητα της αρχιτέκτονος - μηχανικού και Προϊσταμένης του Τμήματος Χορήγησης Αδειών της διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Πειραιώς, εξέδωσε το με αριθμό πρωτ. ..... έγγραφο που απηύθυνε προς το Α.Τ. Μεσαγρού, με το οποίο ανεκάλεσε το με αριθμ. πρωτ. ..... προγενέστερο έγγραφό της προς το ανωτέρω Αστυνομικό Τμήμα, με το οποίο είχε ζητήσει μετά από αίτηση του Β την διακοπή των εκτελούμενων στο ακίνητο του Α οικοδομικών εργασιών δυνάμει της ..... οικοδομικής άδειας και επέτρεψε τη συνέχιση των εργασιών αυτών από το Α, αποφανθείσα περί του σύννομου της αδείας και για την κατά παρέκκλιση αρτιότητα του ακινήτου, ενώ γνώριζε ότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, αφού το εν λόγω ακίνητο δεν ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο. Και Γ) Ο Χ3 με την ιδιότητά του ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Πειραιώς, ενώ εγνώριζε ότι το πιο πάνω ακίνητο, που αγόρασε ο Α, δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και δεν δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 4 του από 13-3-81 Π.Δ. για την κατά παρέκκλιση αρτιότητα του, ζήτησε να επιτραπεί η συνέχιση των οικοδομικών εργασιών στο εν λόγω ακίνητο, βάσει της ..... οικοδομικής άδειας, γνωρίζοντας ότι δεν συνέτρεχαν οι προς τούτο προϋποθέσεις. Την πιο πάνω δε γνώση τους όλοι οι πιο πάνω κατηγορούμενοι, αντλούσαν από τα λεπτομερώς αναφερόμενα στην απόφαση - και για τον καθένα εξ αυτών - έγγραφα, καθώς και σε προηγούμενες ενέργειες των ιδίων, ενήργησαν δε με σκοπό να προσπορίσουν στον Α παράνομο όφελος, συνιστάμενο στην ανέγερση από αυτόν οικοδομής επί του οικοπέδου αυτού.
ΙΙΙ. Το Τριμελές Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφασή του, κατέληξε στη πιο πάνω κρίση του, δεχόμενο μεταξύ άλλων, και τα εξής "Το ενιαίο ακίνητο της Γ, κείμενο στη θέση "....." του προϋφισταμένου της 16-8-1923 οικισμού της ..... ..... Αίγινας, το οποίο διαιρέθηκε επί του από Απριλίου 1980 τοπογραφικού διαγράμματος του Αγρονόμου Τοπογράφου Γρηγορίου ....., ως προς τα αποχωρισθέντα τμήματα αυτού με αριθμούς 3 και 4, κατατμήθηκε κατά το χρόνο που επήλθε η μεταβίβαση των ανωτέρω τμημάτων ακινήτου στο Α, ήτοι εκείνου της μεταγραφής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο του υπ' αριθμ. ..... συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αίγινας Γεωργίας Ψάλτη - Γραμματοπούλου, δυνάμει του οποίου του μεταβιβάστηκε η κυριότητα από τους αδελφούς Γ αιτία πωλήσεως. Κατά συνέπεια το ακίνητο τούτο δεν ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 εδ. α' του άρθρου 4 του Π.Δ/τος της 2/13-3-1981 κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ως άνω Π.Δ/τος, ήτοι δεν έχει επ' αυτού εφαρμογή ή παρ.2 περ. α' του άρθρου 4 του εν λόγω Π.Δ/τος, "κατά την οποία κατά παρέκκλιση ... Θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία έχουν κατά την ημέρα δημοσιεύσεως του παρόντος Δ/τος ελάχιστον εμβαδόν τριακόσια (300) μ2". Συνακόλουθα, άρτιο και οικοδομήσιμο θα ήταν σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1 εδ. α' Π.Δ/τος της 2/13-3-1981, εφόσον θα είχε ελάχιστο εμβαδόν δύο χιλιάδες (2000) τετρ. μέτρα και πρόσωπο επί υφισταμένου κοινοχρήστου χώρου. Όμως ούτε το ανωτέρω εμβαδόν είχε, αφού η έκταση του ήταν μόλις 768,80 τετρ. μέτρα, ούτε πρόσωπο επί υφισταμένου κοινοχρήστου χώρου. Και βέβαια εφόσον δεν εκέκτητο την πρώτη προϋπόθεση, ήτοι αυτήν του ελάχιστου εμβαδού, παρίσταται χωρίς ιδιαίτερη σημασία το εάν πληρούσε και τη δεύτερη προϋπόθεση, ήτοι του εάν είχε πρόσωπο επί υφισταμένου κοινοχρήστου χώρου. Όμως επειδή επί πολύ ενασχολήθηκε η Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Πειραιά με το θέμα τούτο, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, είναι φανερό ότι δεν πληρούσε ούτε αυτή την προϋπόθεση, αφού η οδός, πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων στην οποία κατά το συμβόλαιο αγοράς είχε πρόσωπο επί πλευράς μήκους 13,50 και 15,50 μέτρων, σχηματίσθηκε για πρώτη φορά στο από Απριλίου 1980 τοπογραφικό διάγραμμα του Δ, το οποίο είναι εκείνο που συνόδευε και το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου, με προφανή σκοπό τη δημιουργία ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας και άρα η μεταβίβαση του (ακίνητα) έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 20 παρ.1 ν.δ. 17.7/16-8-1923. Ενόψει δ' αυτού, ουδεμία ασκεί έννομη επιρροή ή ενώπιον συμβολαιογράφου δήλωση των πωλητών του ακινήτου ότι αναγνωρίζουν και επικυρώνουν την άτυπη δωρεά των "κομματιών γης" που η μητέρα τους Γ έκανε στην Κοινότητα ..... δωρεά μάλιστα που από κανένα αποδεικτικό μέσο αποδείχθηκε ότι είχε γίνει και δήλωση η οποία έγινε σε χρόνο που αυτοί τυπικά τουλάχιστον είχαν αποξενωθεί από το όλο κτήμα... Για όλα δε τα ανωτέρω, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για εφαρμογή του άρθρου 6 παρ 1 Ν.720/1977 που οι επιθεωρητές ελεγκτές κάνουν λόγο στην από 25-10-2002 έκθεση τους και για ταύτα επίσης δεν είναι τυχαίο το ότι στο συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου του Α αναφέρεται τούτο (ακίνητο) ως "αγρός". Η δε αναγνώριση με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ..... της επίμαχης οδού ως Κοινοτικής, πέραν του ότι δεν αποτελεί νόμιμο τρόπο δημιουργίας Κοινοτικής Οδού, σε κάθε περίπτωση, κατά τα προλεχθέντα, ακυρώθηκε με απόφαση της Διεύθυνσης Εσωτερικών της Νομαρχίας Πειραιά. Και βέβαια ούτε για "εν τοις πράγμασι" κοινόχρηστη οδό δύναται να γίνεται λόγος, ενόψει της παραβίασης των διατάξεων του άρθρου 20 παρ 1 του δ/τος 17.7/16-8-1923... ". Επίσης, κατά την παράθεση των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως και των εγγράφων που αντάλλαξαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διευκρινισθεί το ζήτημα αν ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο το επίμαχο οικόπεδο και αν καλώς εκδόθηκε η πιο πάνω άδεια οικοδομής και αν έπρεπε να επιτραπεί ή όχι η συνέχιση των οικοδομικών εργασιών, εκτίθενται στην προσβαλλόμενη απόφαση και τα εξής " ...Η Διεύθυνση Πολεοδομίας Νομαρχίας Πειραιά/Τμήμα Δ (Τμήμα χορήγησης Αδειών) με το υπ' αριθ. Πρωτ. ..... έγγραφο της προς το Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π) σε εκτέλεση του προαναφερθέντος εγγράφου έστειλε σ' αυτό φάκελο με στοιχεία, κάνοντας μνεία του διαγράμματος που συνοδεύει την ..... έκθεση κληρώσεως και του διαγράμματος που συνοδεύει το ..... συμβόλαιο ήτοι του τοπογραφικού διαγράμματος του Δ (από Απριλίου 1980) και επισημαίνοντας ότι " ...Στο διάγραμμα αυτό εμφανίζεται ακόμη η περιμετρική προς τις παραπάνω ιδιοκτησίες οδός, προς Β και μόνον αυτή. Οι δρόμοι που εμφανίζονται στο διάγραμμα που συνοδεύει το αρ. ..... συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Κων/νου Κοντού, δημιουργήθηκαν μεταγενέστερα όπως προκύπτει από το διάγραμμα αυτό και τα συμβόλαια που σας διαβιβάζουμε συνημμένα. Κατά συνέπεια προκύπτει ότι σχηματίστηκαν ιδιωτικοί δρόμοι από τον ιδιοκτήτη της έκτασης", ζητούσε την έκδοση απόφασης σε εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 20 ΝΔ 17-7-1923. Το Ν.ΣΧΟΠ επιλήφθηκε του θέματος στη συνεδρίαση της 24-4-1987 και σύμφωνα με ομόφωνη γνωμοδότηση του ανέβαλε τη λήψη απόφασης και επέστρεψε το φάκελο στο Α' τμήμα (Τοπογραφικό) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας προκειμένου αυτό " ...να αναζητήσει περισσότερα στοιχεία, π.χ αεροφωτογραφίες σε διάφορες εποχές μετά το 1923, διαγράμματα που συνοδεύουν τίτλους ιδιοκτησίας, γνωμάτευση Υπ. Γεωργίας, Δασαρχείου κλπ για να σχηματισθεί ολοκληρωμένη άποψη για το συγκεκριμένο θέμα". Το σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο πρωτοκολλήθηκε στο Α' τμήμα στις 28-4-1987 με αριθμό πρωτοκόλλου ..... και χρεώθηκε σε υπάλληλο του Τμήματος. Όμως, σύμφωνα με το βιβλίο πρωτοκόλλου δεν προκύπτει να έγιναν περαιτέρω ενέργειες, ενώ ούτε το Ν.ΣΧΟΠ προκύπτει να ασχολήθηκε περαιτέρω με το θέμα (βλ. την από 25-10-2002 Έκθεση Επιθεώρησης Ελέγχου στη Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά, των Επιθεωρητών - Ελεγκτών, ΣΤ και Ζ και του βοηθού Επιθεωρητή - Ελεγκτή Η) ... ".
Τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης απόφασης πραγματικά περιστατικά, στα οποία στήριξε τη κρίση του το Τριμελές Εφετείο Πειραιώς για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο έκρινε ενόχους και καταδίκασε τους ήδη αναιρεσείοντες, δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, όπως αναφέρεται στην αρχή του σκεπτικού της απόφασης αυτής, "από την ανωμοτί κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, τις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας, και της υπεράσπισης, που εξετάστηκαν ενόρκως στο Δικαστήριο τούτο, τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης που αναγνώσθηκαν καθώς και τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά, την απολογία των και την όλη αποδεικτική διαδικασία". Από τα πρακτικά, όμως, της δίκης επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, προκύπτει ότι αναγνώσθηκαν, πλην άλλων και τα εξής αριθμούμενα έγγραφα " ...44. Το με αριθ. Πρωτ. ..... έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος. 45 H με αριθ. Πρωτ. ΝΣΧΟΠ ..... γνωμοδότηση της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος. 46. Το με αριθ. Πρωτ. ..... έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος... ". Από την παραδεκτή επισκόπηση των εγγράφων αυτών προς διερεύνηση της βασιμότητας των προβαλλομένων λόγων αναίρεσης προκύπτουν τα εξής. 1) Το με α.α. 46 αναγνωσθέν έγγραφο, αφορά το με αριθ. Πρωτ. ..... έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Πειραιώς προς το ΝΣΧΟΠ με θέμα "ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την εφαρμογή του άρθρου 20 παρ.4 του από 17-7-23 Ν.Δ/τος, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 411 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Π.Δ. 14-27/7/99 ΦΕΚ 580 Δ) για τις ιδιοκτησίες δικαιοπαρόχων κληρονόμων Γ, στη θέση ..... ..... Αίγινας". Στο εν λόγω έγγραφο, ως προς μεν το ιστορικό της υποθέσεως, η Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Πειραιώς αναφέρεται στα όσα εκτίθενται στην παράγραφο Ε 1.1 (σελ. 8-15) της από 25-10-02 έκθεσης επιθεώρησης - ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ως προς δε τα συμπεράσματα και τις απόψεις της επί του θέματος αυτού αναφέρεται σε όσα αναγράφονται στην παράγραφο Ε 1.2 (σελ. 15-18) της αυτής από 25-10-2002 εκθέσεως, με ιδιαίτερη επισήμανση στις παρ. 3 (τελευταίο εδάφιο), 4 και 5 της από 25-10-02 έκθεσης, τις οποίες η Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Πειραιώς, όπως αναφέρει στο προαναφερόμενο έγγραφό της, θεωρεί ότι αποτελούν εισήγησή της προς το Συμβούλιο (ΝΣΧΟΠ) "για την εξέταση του θέματος, που αφορά στο σύννομο ή μη των τίτλων ιδιοκτησίας (σύμφωνα με το (γ) σχετ.), καθώς και στη νομιμότητα ή μη του σχηματισμού κοινοχρήστων χώρων (δρόμων), σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.1577/85-(ΓΟΚ/85), όπως ισχύει". Τα πιο πάνω έγγραφα, τα οποία, κατά τους κατηγορουμένους, στηρίζουν τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς τους (κατά τους οποίους αυτοί ενήργησαν συννόμως και σε κάθε περίπτωση ότι ελλείπει το υποκειμενικό στοιχείο του αδικήματος για το οποίο αυτοί καταδικάστηκαν), δεν προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη από το Δικαστήριο, αν και αναγνώστηκαν. Ειδικότερα, το φερόμενο στα πρακτικά της δίκης με α.α. 45 έγγραφο, που αφορά την γνωμοδότηση του ΝΣΧΟΠ (με αριθ. Πρωτ. ΝΣΧΟΠ ..... έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος), είναι σαφές ότι δεν λήφθηκε υπόψη, αφού με την παραδοχή του το Τριμελές Εφετείο, ότι για τελευταία φορά "Το Ν.ΣΧΟΠ επιλήφθηκε του θέματος στη συνεδρίαση της 24-4-1987 και σύμφωνα με ομόφωνη γνωμοδότηση του ανέβαλε τη λήψη απόφασης και επέστρεψε το φάκελο στο Α' τμήμα (Τοπογραφικό) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας προκειμένου να αναζητήσει περισσότερα στοιχεία... και σύμφωνα με το βιβλίο πρωτοκόλλου δεν προκύπτει να έγιναν περαιτέρω ενέργειες, ενώ ούτε το Ν.ΣΧΟΠ προκύπτει να ασχολήθηκε περαιτέρω με το θέμα... ", το Δικαστήριο φέρεται να αγνοεί το εν λόγω έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ότι το ΝΣΧΟΠ ασχολήθηκε με το θέμα. Ομοίως είναι σαφές ότι το Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του ούτε αξιολόγησε και τα άλλα δύο αναγνωσθέντα έγγραφα, ήτοι το με αριθ. πρωτ. ..... έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος... ". (σχετ.46). και το με αριθ. πρωτ. ..... έγγραφο της αυτής Υπηρεσίας Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, όπου εμπεριέχεται η πραναφερόμενη απόφαση του Νομάρχη Πειραιώς (σχετ. 44), αφού με τα έγγραφα αυτά προκύπτει ότι έγιναν περαιτέρω ενέργειες επί του ερευνομένου στην απόφαση θέματος.
ΙΙΙ. Ενόψει αυτών, η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται της επιβαλλόμενης από το Σύνταγμα και το νόμο ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την λήψη υπόψη των αποδεικτικών μέσων που έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο και ο από το άρθρο 510 παρ. 1 Δ' ΚΠΔ τρίτος λόγος αναιρέσεως του αναιρεσείοντος Χ3, με τον οποίο προβάλλεται η έλλειψη αυτή, είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός. Ο λόγος αυτός, της έλλειψης αιτιολογίας, ο οποίος προβάλλεται και από τους λοιπούς αναιρεσείοντες (αλλά με άλλες αιτιάσεις) και ο οποίος, άλλωστε, και αυτεπαγγέλτως ερευνάται, εφόσον οι κρινόμενες αιτήσεις κρίνονται παραδεκτές (511 ΚΠΔ), πρέπει να γίνει δεκτός και για τους αναιρεσείοντες αυτούς και να αναιρεθεί, ως προς όλους, η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο (άρθρο 519 ΚΠΔ), αφού είναι δυνατή η συγκρότησή του από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την 694/2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (πλημμελημάτων) Πειραιώς. Και,

Παραπέμπει την υπόθεση, για νέα συζήτηση, στο ανωτέρω Δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων, που την είχαν δικάσει προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου 2008 Και,
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 18 Νοεμβρίου 2008.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή