Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 179 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ακυρότητα απόλυτη, Ποινή, Αναίρεση μερική, Κατηγορούμενος.
Περίληψη:
Χειροτέρευση θέσεως κατηγορουμένου. Χειροτερεύει η θέση του κατηγορουμένου και όταν το δικαστήριο μετατρέπει σε χρηματική την επιβληθείσα στερητική της ελευθερίας ποινή, η οποία όμως πρωτοδίκως είχε ανασταλεί, έστω και αν δευτεροβαθμίως επιβάλλεται μικρότερη ποινή. Απορρίπτει λοιπούς λόγους. Αναιρεί μόνο κατά το μέρος αυτό.
ΑΡΙΘΜΟΣ 179/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Kωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη - Εισηγητή, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 21 Νοεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμητρα Χρονοπούλου, περί αναιρέσεως της 393/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 3 Ιουλίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1295/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή εν μέρει η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 470 εδ. α' ΚΠΔ, στην περίπτωση που ασκήθηκε ένδικο μέσο εναντίον καταδικαστικής αποφάσεως από εκείνον που καταδικάσθηκε ή υπέρ αυτού, δεν μπορεί να γίνει χειρότερη η θέση του ούτε να ανακληθούν τα ευεργετήματα που δόθηκαν με την απόφαση που προσβάλλεται. Κατά δε το άρθρο 510 παρ. 1 εδ. θ' του ΚΠΔ, λόγο αναιρέσεως εναντίον αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου συνιστά η υπέρβαση εξουσίας. Τέτοια περίπτωση συνιστά εκτός των άλλων και η χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένου, όπως όταν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μετατρέπει σε χρηματική κατά το άρθρο 82 του ΠΚ την επιβληθείσα σ' αυτήν στερητική της ελευθερίας ποινή, η οποία όμως πρωτοδίκως είχε ανασταλεί κατά το άρθρο 99 του ιδίου Κώδικα, αφού το μέτρο της αναστολής είναι ευμενέστερο από εκείνο της μετατροπής. Πράγματι η αναστολή της στερητικής της ελευθερίας ποινής είναι μέτρο επιεικείας. Το μέτρο αυτό μολονότι με τη χορήγηση της αναστολής η στερητική της ελευθερίας ποινή που επιβάλλεται στον κατηγορούμενο δεν μετατρέπεται σε χρηματική, σε καμμία περίπτωση δεν χειροτερεύει την θέση του, αφού η χορήγηση της αναστολής δεν αποκλείει την μετατροπή. Στη προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, δικάζον έφεση του αναιρεσείοντος κατά της 3225/2006 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, με την οποίαν είχε καταδικασθεί για παράβαση του άρθρου 230 ΠΚ (ψευδής καταμήνυση κατ' αγνώστου) σε ποινή φυλακίσεως τριών μηνών, που ανέστειλε επί τριετία, με τη προσβαλλομένη απόφασή του, αφού καταδίκασε αυτόν για την πράξη αυτή και του επέβαλε ποινή φυλακίσεως τριάντα ημερών, στη συνέχεια μετέτρεψε αυτή σε χρηματική προς πέντε (5) ευρώ ημερησίως. Ετσι όμως κατέστησε χειρότερη του θέση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου κατά το άρθρο 470 ΚΠΔ και υπέπεσε στην πλημμέλεια της υπέρβασης εξουσίας. Επομένως είναι βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠΔ πρώτος λόγος αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως, με τον οποίο ο αναιρεσείων προβάλλει την πιο πάνω πλημμέλεια της προσβαλλόμενης απόφασης. Αντίθετα, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι, οι προβαλλόμενοι από το άρθρο 510 παρ.1 περ. Α και Β του ίδιου Κώδικα λόγοι αναίρεσης για απόλυτη και σχετική ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο με τις αιτιάσεις, αφενός, ότι δεν αναφέρεται στα πρακτικά της δίκης η εκπροσώπηση του αναιρεσείοντος από την πληρεξούσια αυτού δικηγόρο Γεωργία Γρηγοράκη, και, αφετέρου, ότι το δικαστήριο δεν απάντησε στο αίτημα της πληρεξούσιας αυτού δικηγόρου να διατηρηθεί η αναστολή που του είχε χορηγηθεί από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, αφού από τα πρακτικά της δίκης δεν προκύπτει ότι παραστάθηκε στη δίκη η πιο πάνω πληρεξούσια δικηγόρος, ούτε ότι υποβλήθηκε το προαναφερόμενο αίτημα από τον κατηγορούμενο.
Μετά από αυτά και την παραδοχή ως βασίμου του πρώτου λόγου αναιρέσεως, πρέπει να αναιρεθεί εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση και μόνο κατά την περί μετατροπής της ποινής διάταξή της και να διαταχθεί από τον Αρειο Πάγο η επί τριετία αναστολή εκτελέσεως της ποινής φυλακίσεως που επιβλήθηκε με αυτήν στην αναιρεσείουσα, κατ' αναλόγο εφαρμογή του άρθρου 517 παρ. 2 του ΚΠΔ, χωρίς να παραπεμφθεί κατά τούτο η υπόθεση για νέα συζήτηση, αφού δεν απαιτείται έρευνα και βεβαίωση πραγματικών γεγονότων, δεδομένου ότι για όλα αυτά είχε κρίνει το σε πρώτο βαθμό δικάσαν Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου που είχε αναγγείλει την αναστολή και απορριφθεί κατά τα λοιπά η κρινόμενη αίτηση.
Για τους λόγους αυτούς
Αναιρεί εν μέρει την 393/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, ως προς την περί μετατροπής της ποινής διάταξή της.

Αναστέλλει την ποινή φυλακίσεως που επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα με την πιο πάνω απόφαση επί μία τριετία. Και
Απορρίπτει κατά τα λοιπά την από 3/7/2008 αίτηση (δήλωση) του ..., για αναίρεση της πιο πάνω αποφάσεως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Ιανουαρίου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 23 Ιανουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή