Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2318 / 2007    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος, Αναβολή συζήτησης, Νομικής βοήθειας παροχή.
Περίληψη:
Απορρίπτει αίτημα αναβολής για διορισμό δικηγόρου από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως άπορο, το οποίο υποβλήθηκε από τον εμφανισθέντα δικηγόρο. Τούτο δεν συνιστά ιδιαιτέρως εξαιρετική περίπτωση, που να δικαιολογεί την αιτούμενη αναβολή συζητήσεως της υποθέσεως αφού από το διορισμό του εν λόγω δικηγόρου ως αντικλήτου του αναιρεσείοντος, κατά την άσκηση της αναιρέσεως, μέχρι την προκείμενη συζήτηση, είχε ο αναιρεσείων στη διάθεσή του αρκετό χρονικό διάστημα να υποβάλλει εγκαίρως σχετική αίτηση για διορισμό δικηγόρου. Απορρίπτει την αίτηση ως ανυποστή-ρικτη
ΑΡΙΘΜΟΣ 2318/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Ηρακλή Κωνσταντινίδη), Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό, Βιολέτα Κυτέα και Ελευθέριο Μάλλιο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 14 Δεκεμβρίου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Θάνου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ...... και ήδη κρατούμενου στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού, που δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της 1341/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Με συγκατηγορούμενη την ......Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ΄ αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 21 Μαϊου 2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1467/2007.

Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 515 παρ. 1 ΚΠΔ με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του εισαγγελέα μπορεί το δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις να αναβάλει για μια μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο. Στην προκείμενη περίπτωση το προβαλλόμενο, για λογαριασμό του αναιρεσείοντος, από τον εμφανισθέντα δικηγόρο Ιωάννη Καλογριδάκη, αίτημα αναβολής της συζητήσεως της υποθέσεως, προκειμένου ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου να του διορίσει συνήγορο, ως άπορο, δεν συνιστά ιδιαιτέρως εξαιρετική περίπτωση, που να δικαιολογεί την αιτούμενη αναβολή συζητήσεως της υποθέσεως, αφού από το διορισμό του εν λόγω δικηγόρου ως αντικλήτου του αναιρεσείοντος, κατά την άσκηση της αναιρέσεως (21-5-2007), μέχρι την προκείμενη συζήτηση, είχε ο αναιρεσείων στη διάθεσή του αρκετό χρονικό διάστημα να υποβάλλει εγκαίρως σχετική αίτηση για διορισμό δικηγόρου. Επομένως το αίτημα αυτό πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο.
Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ Κ.ΠοιΝ. Δ. ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166 .Κατά το άρθρο 514 εδ. α του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία ...... αποδεικτικό επίδοσης του ..... ο αναιρεσείων κλητεύτηκε κατ' άρθρ. 155 παρ. 1β του Κ. Ποιν. Δ. από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, πλην όμως δεν εμφανίστηκε κατ' αυτή και την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ. Ποιν. Δ.)

Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την από 21-5-2007 αίτηση του ..... για αναίρεση της απόφασης με αριθμό 1341/18-5-2007 του Γ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου 2007. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 20 Δεκεμβρίου 2007.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή