Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 480 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως καταδικασθέντος, ασκηθείσα εμπροθέσμως από δικηγόρο που δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, κατά τα άρθρα 465 παρ. 1, 476 του ΚΠΔ, όταν ο κατηγορούμενος, δικάστηκε ωσεί παρών και διορίστηκε αυτεπάγγελτα άλλος συνήγορος υπερασπίσεως, επειδή δεν προσαρτάται στην αίτηση ή στην έκθεση ασκήσεως σχετικό πληρεξούσιο του κατηγορουμένου. Το απαράδεκτο αυτό δεν καλύπτεται από πληρεξούσιο, που δεν επισυνάπτεται στην αίτηση - δήλωση, αλλά προσκομίστηκε αργότερα, εντός 20 ημερών, αλλά φέρει μεταγενέστερη της ασκήσεως ημερομηνία (ΑΠ 444/2008).
ΑΡΙΘΜΟΣ 480/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή, Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 28 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, ο οποίος δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 225, 226, 227, 228/2008 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών.
Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22 Μαΐου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1050/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Βλάσσης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή με αριθμό 394/29.7.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ι) Το Α' Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών με την υπ'αριθμ. 228/2008 απόφασή του, που εκδόθηκε κατ'έφεση, καταδίκασε για απόπειρα ανθρωποκτονίας τον Χ σε ποινή κάθειρξης 10 ετών. Η άνω απόφαση εκδόθηκε "ωσεί παρόντος" του κατηγορουμένου, καταχωρήθηκε δε στο ειδικό βιβλίο στις 5-5-2008. Κατ'αυτής (και των παρεπιμπτουσών 225, 226, 227 αποφάσεων του αυτού δικαστηρίου της αυτής δικασίμου) άσκησε με επίδοση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, στις 23-5-2008 την από 22-5-2008 αναίρεση δια της δικηγόρου Αδαμαντίας Θεοχ. Καφούτη, η οποία υπογράφει αυτή (αναίρεση) με την ιδιότητα της συνηγόρου αυτού. Στη συνέχεια και δη στις 10-6-2008 προσκομίστηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου από τον Νικόλαο Ματαράγκα το υπ'αριθμ. ..... ειδικό πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Σαλαμίνας Δέσποινας Αραμπού με το οποίο ο άνω καταδικασθείς παρέχει στην δικηγόρο Αθηνών Αδαμαντία Καφούτη (και Νικόλαο Ματαράγκα) την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να ασκήσει αναίρεση κατά της άνω αποφάσεως.
Καθίσταται συνεπώς φανερόν ότι το πληρεξούσιο αυτό δεν υφίστατο κατά το χρόνο ασκήσεως της υπό κρίση αναίρεσης: χρόνος ασκήσεως αυτής 23-5-2008, χρόνος συντάξεως του πληρεξουσίου 4-6-2008.
ΙΙ) 'Ετσι η αναίρεση αυτή έχει ασκηθεί από πρόσωπο που δεν δικαιούται ασκήσεώς της. Και ναι μεν κατά το άρθρο 465 παρ. 1 ΚΠΔ "κατά αποφάσεως όταν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της, το πληρεξούσιο μπορεί να προσκομισθεί στο γραμματέα ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο μέσο, μέσα σε 20 ημέρες από την άσκησή του", πλην όμως προϋποτίθεται ότι η σχετική εντολή υπάρχει ήδη κατά το χρόνο ασκήσεως του ενδίκου μέσου -"που έχει εντολή"- λέγει το άρθρο 465 παρ. 1 ΚΠΔ (βλ. ΑΠ 748/2000, ΑΠ 1060/90, ΑΠ 500/89, ΑΠ 1457/2003, ΑΠ 2197/2004, ΑΠ 1141/2003, ΑΠ 1530/2002 κ.ά.).
Εξ άλλου η ασκήσασα την αναίρεση δεν ήταν παραστάσα συνήγορος (βλ. πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Π ρ ο τ ε ί ν ω όπως απορριφθεί η από 22-5-2008 αίτηση αναίρεσης της Αδαμαντίας Καφούτη που έχει ασκήσει για λογαριασμό του Χ και να επιβληθούν τα έξοδα σε βάρος αυτής.
Αθήνα 30 Ιουνίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Αθανάσιος Κ. Κονταξής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις του άρθρου 465 παρ. 1 του ΚΠοινΔ, στις οποίες ορίζεται ότι το ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί αυτοπροσώπως ή και μέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 παρ. 1 και το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του προσαρτάται στη σχετική έκθεση, σαφώς προκύπτει ότι η εντολή του κατηγορουμένου προς τον αντιπρόσωπο, πρέπει να υπάρχει κατά τη στιγμή που αυτός υπογράφει τη σχετική έκθεση αναιρέσεως, η έλλειψή της δε κατά τον χρόνο αυτό δεν αναπληρώνεται με τη μεταγενέστερη χορήγησή της. Η διάταξη του ιδίου άρθρου 465 παρ. 1, κατά την οποία "στις περιπτώσεις άσκησης ένδικου μέσου κατά βουλεύματος, καθώς και κατά αποφάσεων, όταν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία τους, το πληρεξούσιο μπορεί να προσκομισθεί στο γραμματέα ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο μέσο μέσα σε είκοσι ημέρες από την άσκησή του", δεν καθιερώνει ύστερη έγκριση του ενδίκου μέσου που ασκήθηκε χωρίς εντολή, αλλά προσδιορίζει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να προσκομισθεί στο γραμματέα το πληρεξούσιο που όμως ήδη υπάρχει κατά την άσκηση του ένδικου μέσου.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠοινΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, πλην άλλων περιπτώσεων, από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα να το ασκήσει ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή του, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν εμφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της αποφάσεως που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο.
Στην προκείμενη περίπτωση, με την κρινόμενη από 22-5-2008 αίτηση αναιρέσεως, που κοινοποιήθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 23-5-2008, προσβάλλεται η με αριθ. 225,226,227,228/2008 απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ο αναιρεσείων Χ, απών μεν, αλλά δικασθείς ωσάν να ήταν παρών, καταδικάσθηκε, κατ' έφεση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε κάθειρξη 10 ετών. Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε στις 7-4-2008 και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 5-5-2008. Τη συγκεκριμένη αίτηση αναιρέσεως, άσκησε επομένως στις 23-5-2008 εμπρόθεσμα, για λογαριασμό του παραπάνω καταδικασθέντος, η δικηγόρος Αθηνών Αδαμαντία Καφούτη, με την ιδιότητα της παραστάσας συνηγόρου ενώπιον του εκδόσαντος την καταδικαστική απόφαση Δικαστηρίου, χωρίς όμως να έχει την ιδιότητα αυτή, όπως τούτο προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης αποφάσεως, με την οποία δικηγόρος του αναιρεσείοντος διορίσθηκε αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο και παραστάθηκε ως συνήγορος του κατηγορουμένου, όχι η εν λόγω δικηγόρος, αλλά ο δικηγόρος Αθηνών Αντώνιος Παπαντωνίου. Επομένως και δεδομένου ότι για την ασκηθείσα αναίρεση η παραπάνω δικηγόρος Αδαμαντία Καφούτη, δεν επικαλείται ούτε προσαρτάται στην συνταχθείσα αίτηση αναιρέσεως πληρεξούσιο έγγραφο ή έγγραφη εξουσιοδότηση του αναιρεσείοντος με την οποία παρέχεται εντολή για την άσκηση του κρινόμενου ενδίκου μέσου σε αυτήν, τούτο ασκήθηκε απαραδέκτως. Το με αριθμό ..... και ημερομηνία ..... μεταγενέστερο πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Σαλαμίνος Δέσποινας Αραμπού, με το οποίο ο αναιρεσείων παρέχει εκ των υστέρων στην άνω υπογράφουσα την αίτηση δικηγόρο του, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να ασκήσει την αναίρεση, που προσκομίστηκε το πρώτον στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στις 10-6-2008, δεν καλύπτει το άνω απαράδεκτο, αφού ο καταδικασθείς έπρεπε, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 465 παρ. 1 ΚΠοινΔ, να είχε προσαρτηθεί πληρεξούσιο στην έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου, αμέσως με την άσκηση αυτού, μη συντρεχούσης περιπτώσεως νομίμου προσαγωγής αυτού στον γραμματέα ενώπιον του οποίου ασκήθηκε η αίτηση αναιρέσεως εντός της 20ημέρου προθεσμίας που προβλέπεται από την άνω διάταξη, αφού ο αναιρεσείων δικάστηκε ωσεί παρών με άλλον διορισθέντα συνήγορο, που ήταν παρών κατά την απαγγελία της καταδικαστικής αποφάσεως. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 465, 476 παρ. 1 και 513 παρ. 1α ΚΠοινΔ να απορριφθεί ως απαράδεκτη, η κρινόμενη αίτηση- δήλωση αναιρέσεως και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1, 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ). Σημειώνεται ότι για την απόρριψη της αιτήσεως αυτής ως απαράδεκτης κλήθηκε να προσέλθει και να εκθέσει τις απόψεις του στο Συμβούλιο τούτο η αντίκλητος δικηγόρος του αναιρεσείοντος(άρθρο 476 παρ.1 εδαφ. τελευταίο ΚΠοινΔ), όπως προκύπτει από τη σχετική επισημείωση του αρμόδιου Γραμματέα επί του φακέλου της δικογραφίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 22- 5- 2008 αίτηση - δήλωση του Χ για αναίρεση της με αριθμ. 225,226,227,228/2008 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 18 Φεβρουαρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή