Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 457 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος, Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Παράσταση της αναιρεσείουσας με δικηγόρο ο οποίος δεν είχε πληρεξουσιότητα και δεν προσκόμισε πληρεξούσιο ή δήλωση εντός της τριήμερης προθεσμίας που του χορηγήθηκε. Συζήτηση της αιτήσεως ερήμην και απόρριψη αυτής.

Αριθμός 457/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη, Ελευθέριο Νικολόπουλο - Εισηγητή, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Φεβρουαρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Στυλιανού Γκρόζου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Χ1, για την οποία εμφανίστηκε ο δικηγόρος Δημήτριος Μπαλέρμπας και δήλωσε ότι την εκπροσωπεί, περί αναιρέσεως της 224/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης. Με πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ1, που δεν παρέστη στο ακροατήριο. Το Τριμελές Εφετείο Κρήτης, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορουμένη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Μαρτίου 2007 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 628/2007.

Αφού άκουσε Τον εκπροσωπούντα την αναιρεσείουσα δικηγόρο, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 3 εδ. α' του Κ.Π.Δ., οι διάδικοι παρίστανται στο Δικαστήριο του Αρείου Πάγου με συνήγορο. Ο διορισμός συνηγόρου του αναιρε-σείοντος - κατηγορούμενου, γίνεται κατά το άρθρο 96 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, δηλαδή εφόσον ο τελευταίος παρίσταται, με δήλωσή του που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ. β' και γ' του Κώδικα, δηλαδή με πληρεξούσιο ή με απλή έγγραφη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα της έπ' αυτής υπογραφής του εντολέα από Αρχή ή δικηγόρο και αν αυτός (κατηγορούμενος) κρατείται στη φυλακή, κατά το άρθρο 513 παρ. 3 εδ. β' του Κώδικα, με δήλωσή του δηλαδή στο διευθυντή της φυλακής. Αν δεν προσκομίζεται πληρεξούσιο ή δήλωση, εξετάζεται η κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' του Κ.Π.Δ., κλήτευση του αναιρεσείοντος και των άλλων διαδίκων στο ακροατήριο, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η κλήτευση αυτή γίνεται με επίδοση, σύμφωνα με τα άρθρα 155 - 161 του ίδιου Κώδικα και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Τέλος κατά το άρθρο 514 εδ. α' του Κ.Π.Δ., εάν ο αναιρεσείων δεν εμφανισθεί ή δεν εμφανισθεί προσηκόντως δηλαδή με συνήγορο, η αίτησή του απορρίπτεται.

ΙΙ. Στην προκείμενη περίπτωση, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, εμφανίσθηκε ο Δικηγόρος Δημ. Μπαλέρμπας, ως εκπροσωπών την αναιρεσείουσα, χωρίς όμως να καταθέσει σχετικό πληρεξούσιο ή έγγραφη δήλωση, τα οποία δεν κατέθεσε ούτε μέσα στην αιτηθείσα και δοθείσα διήμερη προθεσμία από τη συζήτηση της υποθέσεως, όπως δε προκύπτει από τo με χρονολογία ...... αποδεικτικό επιδόσεως του αστυφύλακα ......... του ΑΤ Χανίων η αναιρεσείουσα-κατηγορουμένη, κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, νόμιμα και εμπρόθεσμα, με επίδοση της σχετικής κλήσεως στην δηλούμενη στην αίτηση αναιρέσεως διεύθυνση της κατοικίας της, για να εμφανισθεί κατά την αναφερόμενη συνεδρίαση. Αυτή όμως δεν εμφανίσθηκε προσηκόντως, δηλαδή με νόμιμα διορισμένο συνήγορο, κατά τη συνεδρίαση αυτή. Επομένως, θεωρείται δικονομικώς απούσα και πρέπει η υπό κρίση αίτησή του αναιρέσεως να απορριφθεί και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 583 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., στα δικαστικά έξοδα.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 19 Μαρτίου 2007 αίτηση της Χ1, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 224/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) Ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 20 Φεβρουαρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 26 Φεβρουαρίου 2008.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή