Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 876 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ακυρότητα απόλυτη, Υπεξαίρεση, Πολιτική αγωγή, Δικηγόροι.
Περίληψη:
Ο κατηγορούμενος (δικηγόρος των εγκαλούντων κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα) καταδικάστηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθηση. Νόμιμη παράσταση των εγκαλούντων ως πολιτικώς εναγόντων για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Απορρίπτεται ο μοναδικός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως.
Αριθμός 876/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Μάμαλη-Εισηγητή, Θεοδώρα Γκοΐνη, Βασίλειο Κουρκάκη και Ελευθέριο Μάλλιο Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 10 Οκτωβρίου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ... κατοίκου ... και ήδη κρατούμενου στο Κατάστημα της Κλειστής Φυλακής ... που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ανέστη Χατζηχρήστου, περί αναιρέσεως της 58/2006 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας.
Με πολιτικώς ενάγοντες τους 1. ... και 2. ..., αμφοτέρους κατοίκους ..., οι οποίοι δεν παραστάθηκαν.

Το Πενταμελές Εφετείο Κέρκυρας, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 23 Ιανουαρίου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 311/2007.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1, 4 και 5 του Εισ.Ν.ΚΠολΔ, που ορίζουν αντιστοίχως ότι "αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου, συμβολαιογράφου, διαιτητή, δικαστικού γραμματέα και δικαστικού επιμελητή υπάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο, κατά τις διατάξεις του ΚΠολΔ, Πολυμελές Πρωτοδικείο που δικάζει κατά την τακτική διαδικασία", ότι "αγωγή κακοδικίας επιτρέπεται μόνο αν στηρίζεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια ή αρνησιδικία και ο ενάγων ζημιώθηκε από τις τέτοιες πράξεις ή παραλείψεις" και ότι δεν επιτρέπεται αγωγή κακοδικίας, όταν περάσουν έξι μήνες από την πράξη ή παράλειψη που επικαλείται ο ενάγων", προκύπτει ότι η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί η αγωγή κακοδικίας κατά του δικηγόρου (καθώς και κατά των προσώπων που μνημονεύονται περιοριστικώς στην ανωτέρω παράγραφο 1), αρχίζει από το χρόνο γνώσεως από τον εντολέα της επικαλούμενης παράνομης πράξεως ή παραλείψεως του εντολοδόχου (Ολομ.ΑΠ 20/2000). Αντικείμενο της αγωγής αυτής δύναται να είναι και η επιδίκαση χρηματικής ικανοποιήσεως, λόγω ηθικής βλάβης, (ΑΚ 932), η οποία δεν αποκλείεται να επιδιωχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 64, 66, 68 και 82 ΚΠοινΔ, και ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου και δη με δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής κατά την ποινική διαδικασία. Η επιδίωξη, όμως, αυτή πρέπει να γίνει μέσα στην εξάμηνη προθεσμία, που αρχίζει από τη γνώση της τελέσεως της επικαλούμενης παράνομης πράξεως ή παραλείψεως. Εξ άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ.2 του ΚΠοινΔ, απόλυτη ακυρότητα που δημιουργεί λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' του ίδιου Κώδικα, επιφέρει και η παράνομη παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία του ακροατηρίου, η οποία δημιουργείται όταν δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι όροι της ενεργητικής και παθητικής νομιμοποιήσεως για την άσκηση, σύμφωνα με τα άρθρα 63, 64 και 68 του ΚΠοινΔ, της πολιτικής αγωγής ενώπιον του ποινικού Δικαστηρίου. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλόμενης υπ'αριθ. 58/2006 αποφάσεώς του, τα οποία ως ενιαίο σύνολο παραδεκτώς αλληλοσυμπληρώνονται, το Πενταμελές Εφετείο Κέρκυρας δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ'είδος αναφερομένων στην ίδια απόφαση αποδεικτικών μέσων, ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Ο κατηγορούμενος, ως δικηγόρος, κατά το από του μηνός Απριλίου 2001 έως 4-11-2002 χρονικό διάστημα, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν πράγματα που περιήλθαν στην κατοχή του, το αντικείμενο των οποίων είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Ειδικότερα, δρώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος των εγκαλούντων-αντιδίκων (αδελφοί ...), απέσπασε απ'αυτούς για τη ρύθμιση δανείων τους προς την Αγροτική Τράπεζα τμηματικά, συνολικά το ποσό των 32.567 € περίπου, έναντι εργασιών, για τον ανωτέρω σκοπό. 'Όμως, ο ίδιος (κατηγορούμενος) σε ουδεμία ενέργεια για την επίτευξη του σκοπού των πελατών του προέβη, με αποτέλεσμα οι μηνυτές, να ζημιωθούν του ανωτέρω χρηματικού ποσού, του οποίου πάντως την επιστροφή ζήτησαν από τον ίδιο, που την αρνήθηκε, υποσχέθηκε δ'όμως την επιστροφή του, που δεν έλαβε ποτέ χώρα. Το χρηματικό αυτό ποσό ιδιοποιήθηκε ο ίδιος παράνομα, αφού δεν χρησιμοποιήθηκε για τον ανωτέρω σκοπό και έτσι κατά τούτο ζημίωσε τους εντολείς του. Κατ'ακολουθίαν τούτων, πρέπει να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος". Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της πιο πάνω δίκης, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, εμφανίσθηκαν ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας οι ... και ... και δήλωσαν ότι παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες για χρηματική ικανοποίηση ποσού 40 ευρώ ο καθένας απ'αυτούς από τον εκκαλούντα κατηγορούμενο (πληρεξούσιο δικηγόρο τους, κατά τα ανωτέρω, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα), που τους επιδικάσθηκε και πρωτοδίκως, λόγω της ηθικής βλάβης που είχαν υποστεί από τη σε βάρος τους πράξη της υπεξαιρέσεως αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ'εξακολούθηση, για την οποία είχε καταδικασθεί πρωτοδίκως ο κατηγορούμενος, το οποίο ποσό και επιδικάσθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση εις βάρος του τελευταίου. Ενόψει τούτων, και σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν στη νομική σκέψη, οι από την ειρημένη πράξη του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου πιο πάνω παθόντες νομιμοποιούντο να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες ενώπιον του ποινικού Δικαστηρίου για χρηματική ικανοποίησή τους λόγω ηθικής βλάβης, και δη χωρίς έγγραφη προδικασία, αφού η άσκηση με αυτόν τον τρόπο της αγωγής αυτής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση αγωγής κακοδικίας ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου εντεύθεν δε η για την άνω αιτία παράστασή τους ενώπιον του πιο πάνω (ποινικού) Δικαστηρίου δεν εχώρησε παρά το νόμο. Επομένως, ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' του ΚΠοινΔ μοναδικός λόγος αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως, με τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμμέλεια της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο, γιατί "παρά τις διατάξεις του άρθρου 73 του Εισ.Ν.ΚΠολΔ, επετράπη στους μηνυτές να παρασταθούν ως πολιτικώς ενάγοντες κατ'αυτού (κατηγορουμένου), χωρίς να έχουν ασκήσει προηγουμένως αγωγή κακοδικίας με αίτημα την αποζημίωσή τους", είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Κατ'ακολουθίαν τούτων, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 23 Ιανουαρίου 2007 αίτηση του ... για αναίρεση της υπ'αριθ. 58/2006 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 29 Μαΐου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 30 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή