Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2420 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αγνώστου διαμονής επίδοση, Υπέρβαση εξουσίας, Επίδοση, Εφέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Ακυρότητα αποδεικτικού επίδοσης ως αγνώστου διαμονής. Δεν είναι έγκυρο το αποδεικτικό επίδοσης, αν από παραδρομή ο δικαστικός επιμελητής δεν διέγραψε μετά τη φράση «παρέδωσα την απόφαση» τη λέξη «Δήμαρχος» και να διαλάβει στο αποδεικτικό τη φράση «Παρέδωσα την απόφαση στον από τον Δήμαρχο ορισθέντα υπάλληλο». Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας δεδομένου ότι το Δικαστήριο που δέχθηκε ως έγκυρο το αποδεικτικό και στη συνέχεια απέρριψε ως εκπρόθεσμη την έφεση του αναιρεσείοντα δεν υπερέβη την εξουσία του.
Αριθμός 2420/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα - Εισηγήτρια, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 7 Οκτωβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (κωλυομένου του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χάρη Ιεροδιακόνου, για αναίρεση της με αριθμό 54.865/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητά την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 2 Απριλίου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 681/2007 Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 479 παρ. 1 Κ.Π.Δ., η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι τριάντα ημέρες και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της αποφάσεως. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 154 παρ.2 και 156 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι ως άγνωστης διαμονής θεωρείται εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του σε άγνωστο μέρος για τη δικαστική αρχή που έχει εκδώσει το επίδικο έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοσή του και στην περίπτωση αυτή η επίδοση γίνεται, ως άγνωστης διαμονής, μετά την άκαρπη αναζήτηση των αναφερομένων στη διάταξη του άρθρου 156 παρ.1 εδ. α' προσώπων, προς το δήμαρχο ή τον αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο που όρισε ο δήμαρχος της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του, άλλως η επίδοση είναι άκυρη και δεν αρχίζει η ως άνω προθεσμία ασκήσεως ενδίκων μέσων. Τέλος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 476 Κ.Π.Δ., όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε εκπρόθεσμα το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο το απορρίπτει ως απαράδεκτο (παρ.1), κατά δε της σχετικής απόφασης επιτρέπεται αναίρεση (παρ. 2). Ο έλεγχος του Αρείου Πάγου περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσης για την απόρριψη αυτή. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 501 παρ. 1 Κ.Π.Δ., κατά της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη μπορεί ο εκκαλών κατηγορούμενος να ασκήσει αναίρεση. Ως λόγος αναιρέσεως μπορεί να προβληθεί οποιοσδήποτε από τους περιοριστικώς αναφερομένους στο άρθρο 510 παρ. 1 Κ.Π.Δ., συνεπώς και εκείνος για υπέρβαση εξουσίας. Για το αν συντρέχουν τα κατά τα άρθρα 154 παρ. 2, 156 και 161 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα στοιχεία της εγκυρότητας της επίδοσης γίνεται επισκόπηση από τον Άρειο Πάγο του αποδεικτικού επιδόσεως. Αν διαπιστωθεί ακυρότητα της επιδόσεως τότε η απόφαση που προχώρησε στην απόρριψη της έφεσης ως ανυποστήρικτης υπέπεσε στην πλημμέλεια της υπέρβασης εξουσίας (άρθρ. 510 παρ 1 στοιχ. Η' Κ.Π.Δ.). Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 54865/2006 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη η έφεση του αναιρεσείοντος κατά της 126.144/2001 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία ο αναιρεσείων είχε καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) μηνών για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής κατ' εξακολούθηση. Με την έφεσή του, η οποία παραδεκτά επισκοπείται από τον Άρειο Πάγο, όπως διευκρινίσθηκε στο ακροατήριο του εκδόσαντος την προσβαλλόμενη απόφαση Δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος επικαλέσθηκε και προέβαλε ότι το από 2 Ιουνίου 2004 αποδεικτικό επίδοσης της εκκαλουμένης απόφασης, στο οποίο ο ενεργήσας την επίδοση αναφέρει ότι την παρέδωσε στο Δήμαρχο Αθηναίων, υπογράφεται από τον παραλαβόντα αυτό υπάλληλο του Δήμου Α, χωρίς ν' αναφέρεται ούτε κατ' όνομα, ούτε και η ιδιότητά του ως εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου. Όπως, όμως, προκύπτει από το παραπάνω αποδεικτικό επίδοσης, επιτρεπτά επίσης επισκοπούμενο για τον έλεγχο αναιρετικού λόγου, τούτο δεν πάσχει καμμία ακυρότητα, αφού εν όψει του ότι κάτω από τη λέξη "παρέλαβα" και τη λέξη "βεβαίωση για τοιχοκόλληση" υπάρχει το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του ανωτέρω υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων και η σφραγίδα του ανωτέρω Δήμου, τα οποία άλλωστε δεν αμφισβήτησε ο αναιρεσείων. Εξάλλου, από την αντιγραφή σ' αυτό με έντυπα στοιχεία "παρέδωσα την απόφαση στον Δήμαρχο Αθηνών..... ή στον ορισμένο από αυτόν υπάλληλο... ή Πρόεδρο της Κοινότητας ή στο Γραμματέα της" προκύπτει αναντίρρητα ότι από προφανή παραδρομή ο διενεργήσας την επίδοση δικαστικός Επιμελητής το μεν δεν διέγραψε την στο έντυπο λέξη "Δήμαρχο", το δε δεν διατύπωσε ορθά σ' αυτό τη φράση "στον ορισμένο από το Δήμαρχο Αθηνών υπάλληλο". Συνακόλουθα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο το οποίο, αν και με διαφορετική αιτιολογία έκρινε ότι το παραπάνω αποδεικτικό επίδοσης δεν έπασχε από ακυρότητα και στην συνέχεια απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη, δεν υπέπεσε στην από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' πλημμέλεια της υπέρβασης εξουσίας και είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο μοναδικός αντίθετος λόγος της αίτησης αναίρεσης. Μετά από αυτά πρέπει ν' απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 2 Απριλίου 2007 αίτηση του Χ για αναίρεση της 54.865/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου 2008.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στις 18 Νοεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή