Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1706 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Άσκηση αναίρεσης δια πληρεξουσίου. Το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του προσαρτάται στη σχετική έκθεση. Η εντολή παρέχεται σε συνήγορο και με απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή από δικηγόρο. Άλλως το τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο δεν είναι παραδεκτό. Η βεβαίωση της υπογραφής δεν δύναται να δοθεί με την τηλεφωνική διαβεβαίωση της υπογραφής από τον εξουσιοδοτούντα προς τον βεβαιούντα δικηγόρο. Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη.

Αριθμός 1706/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, που ορίσθηκε με τη με αριθμό 57/01.4.2008 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου Γεωργίου Σαραντινού), Βασίλειο Λυκούδη - Εισηγητή, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Νικόλαο Ζαΐρη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 6 Μαΐου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1 , που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Ανδρουλάκη, για αναίρεση της με αριθμό 225/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Με πολιτικώς ενάγουσα τη ........ που παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Γεώργογλου. Το Πενταμελές Αναθεωρητικό Δικαστήριο με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητά την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9 Ιουλίου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1368/2007.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τις διατάξεις των άρθρων 465 παρ. 1, 96 παρ. 2 και 42 παρ. 2 του ΚΠΔ, ο διάδικος μπορεί να ασκήσει το ένδικο μέσο που του ανήκει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96. Το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του προσαρτάται στη σχετική έκθεση. Ειδικότερα η παραπάνω εντολή παρέχεται σε συνήγορο και με απλή έγγραφη δήλωση του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντος κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ.2 εδ. β' και γ' ΚΠΔ, στο οποίο παραπέμπει το παραπάνω άρθρο 96 ΚΠΔ. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του άρθρου 42, η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα επί της απλής έγγραφης δηλώσεως, με την οποία παρέχεται η πληρεξουσιότητα για άσκηση ενδίκου μέσου, πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή από δικηγόρο. Η βεβαίωση αυτή της εντολής κατέστη απαραίτητη, για να εξασφαλισθεί το κύρος αυτής και να αποτραπεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη αμφισβήτηση του γεγονότος της παρασχεθείσας εντολής και υπογραφής, από τον ίδιο τον εντολέα, καθώς και της χρονολογίας αυτής, πράγμα το οποίο θα έχει επιπτώσεις στην εγκυρότητα της ενεργηθείσας πράξεως. Με την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εντολέα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα ολοκληρώνεται η εντολή, αφότου και θεωρείται υπάρχουσα αυτή.
Συνεπώς αν δεν συντρέξει και αυτή η προϋπόθεση, η πληρεξουσιότητα-εξουσιοδότηση ασκήσεως ενδίκου μέσου είναι ελλιπής και ως εκ τούτου το τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο με αυτή την παράλειψη, δεν είναι παραδεκτό και απορρίπτεται, για έλλειψη νομίμου πληρεξουσιότητας, ως απαράδεκτο. Στην προκειμένη περίπτωση, η κρινόμενη από 9 Ιουλίου 2007 αίτηση αναιρέσεως κατά της 225/2007 αποφάσεως του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (Πενταμελούς), με την οποία ο αναιρεσείων Χ1, καταδικάστηκε για σωματική βλάβη εξ αμελείας και άμεση συνεργεία σε ανυποταξία, ασκήθηκε ενώπιον του γραμματέως του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου από τον Δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Ανδρουλάκη, με την ιδιότητα του εκπροσώπου, δυνάμει ειδικής εξουσιοδοτήσεως, δικηγόρου του αναιρεσείοντος. Στη δήλωση αναιρέσεως προσαρτάται εξουσιοδότηση, με την οποία ο αναιρεσείων φέρεται να εξουσιοδοτεί τον πιο πάνω δικηγόρο να ασκήσει αίτηση αναίρεσης κατά της προσβαλλόμενης αποφάσεως και "γενικά όπως πράττει ό,τι δει προς περαίωση της ανωτέρω εντολής". Το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος βεβαιώνεται από τον Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Κλεφτοδήμο, ως εξής: "Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του Χ1 καίτοι δεν υπέγραψε ενώπιόν μου, ως προκύψαν από τηλεφωνική επικοινωνία με τον ίδιο και σχετικές βεβαιώσεις μαρτύρων, οικείων του". Κατ' αυτόν, όμως, τον τρόπο ο βεβαιών Δικηγόρος δεν βεβαιώνει ο ίδιος την γνησιότητα της υπογραφής του αναιρεσείοντος (ούτε δύναται, άλλωστε, να το πράξει, αφού η υπογραφή δεν τέθηκε ενώπιόν του), αλλά, κατ' ουσία, φέρεται να βεβαιώνει και μάλιστα όχι αυτοπροσώπως, αλλά τηλεφωνικώς, (αν και δηλώνει ως κατοικία του την ..... Αττικής) το γνήσιο της υπογραφής του ο ίδιος ο αναιρεσείων (αλλά και οι μη κατονομαζόμενοι μάρτυρες - οικείοι). Επομένως ο πιο πάνω Δικηγόρος απλώς επιβεβαιώνει το πιο πάνω περιστατικό, χωρίς να βεβαιώνει ανεπιφύλακτα το γνήσιο της υπογραφής του αναιρεσείοντος, αφού κρίνει απαραίτητο να αναφέρει τα πιο πάνω και, συνακόλουθα, δεν δύναται να γίνει δεκτό ότι βεβαιώνεται στην πιο πάνω εξουσιοδότηση, το γνήσιο της υπογραφής του αναιρεσείοντος, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, προκειμένου να εξασφαλισθεί το κύρος της και να αποτραπεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη αμφισβήτηση της υπογραφής της από τον ίδιο τον εντολέα, καθώς και της χρονολογίας της (ο εξουσιοδοτών μάλιστα φέρεται να την υπογράφει στις 29/6/2007 και ο "βεβαιών" δικηγόρος στις 5/7/2007). Έτσι, όμως, χωρίς την τήρηση της εν λόγω διατυπώσεως, η πληρεξουσιότητα - εξουσιοδότηση ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως είναι ελλιπής και ως εκ τούτου η ασκηθείσα αναίρεση είναι απαράδεκτη και συνεπώς απορριπτέα για το λόγο αυτό. Μετά από αυτά , η αίτηση πρέπει να απορριφθεί, ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 583 παρ. 1 ΚΠΔ) καθώς και στη δικαστική δαπάνη της παραστάσης πολιτικώς εναγούσης.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την 08/9-7-2007 αίτηση του Χ1, για αναίρεση της 225/2007 αποφάσεως του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (Πεντα-μελούς). Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ, καθώς και στη δικαστική δαπάνη της παραστάσης πολιτικώς εναγούσης εκ πεντακοσίων (500) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 29 Μαΐου 2008.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις 27 Ιουνίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή