Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 605 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ανάκληση απόφασης Α.Π..
Αριθμός 605/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 10 Φεβρουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Θάνου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αιτούντος ...., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη Θωμά, περί ανακλήσεως της υπ' αριθμ. 2142/2008 απόφασης του Αρείου Πάγου (Στ' Ποινικού Τμήματος), με πολιτικώς ενάγουσα την εταιρεία με την επωνυμία "ΕΣΚΙΜΟ ΑΒΕΕ" και ήδη μετονομασθείσα "F.G. EUROPE A.E.", που εδρεύει στην Γλυφάδα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παρέστη.
Ο ’ρειος Πάγος με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αιτών ζητεί την ανάκληση της ως άνω αποφάσεως, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 12 Ιανουαρίου 2009 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 52/2009.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση ανάκλησης για 03/03/2009.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 548 του ΚΠΔ η προπαρασκευαστική απόφαση εκτελείται μόλις απαγγελθεί. Το Δικαστήριο μπορεί πάντα να ανακαλεί τις αποφάσεις αυτές. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, προπαρασκευαστική απόφαση είναι και η εκδιδόμενη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 515 § 1 του ΚΠΔ από το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου απόφαση, με την οποία αναβάλλεται η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης σε ρητή δικάσιμο. Στην προκειμένη περίπτωση εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου η από 12-1-2009 αίτηση του ...., με την οποία ζητεί την ανάκληση της υπ' αριθ. 2142/14-10-2008 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου. Με την εν λόγω απόφαση αναβλήθηκε ύστερα από αίτησή του για τη δικάσιμο της 7-4-2009 η εκδίκαση της από 25-1-2008 αιτήσεώς του για αναίρεση της υπ' αριθ. 2727/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών με την οποία του επιβλήθηκε ποινή καθείρξεως πέντε ετών. Ζητεί επίσης ο αιτών να προσδιοριστεί συντομότερη δικάσιμος για τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως, από την οποία αίτηση έχει ήδη παραιτηθεί, ώστε να καταστεί αμετάκλητη η ανωτέρω καταδικαστική απόφαση και να έχει δικαίωμα να την εξαγοράσει σύμφωνα με το Ν. 3727/2008 και να εξέλθει το συντομότερο από τις φυλακές. Από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν όλα τα επικαλούμενα ως άνω περιστατικά και επιπλέον ότι η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 7-4-2009 θα προξενήσει βλάβη στα έννομα συμφέροντα του αιτούντος γιατί θα καθυστερήσει η επέλευση του αμετακλήτου της καταδικαστικής αποφάσεως και συνακόλουθα η εξαγορά της ποινής και η έξοδός του από τις φυλακές. Επομένως συντρέχει νόμιμος λόγος να ανακληθεί η προαναφερθείσα αναβλητική απόφαση και να οριστεί νέα συντομότερη δικάσιμος για την εκδίκαση της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ανακαλεί την υπ' αριθ. 2142/14-10-2008 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου.
Ορίζει νέα δικάσιμο την 3 Μαρτίου 2009 για την εκδίκαση της από 25-1-2008 αιτήσεως αναιρέσεως του αιτούντος κατά της υπ' αριθ. 2727/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Φεβρουαρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 26 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή