Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 287 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Βούλευμα παραπεμπτικό, Υπεξαίρεση.
Περίληψη:
Επάρκεια αιτιολογίας βουλεύματος που παραπέμπει τον αναιρεσείοντα για κακουργηματική υπεξαίρεση.
ΑΡΙΘΜΟΣ 287/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη και Αναστάσιο Λιανό - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 12 Δεκεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 916/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 21 Ιουλίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1275/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή με αριθμό 501/23-10-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Eισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 485 § 1 Κ.Π.Δ., την με αριθμό 139/21-7-2008 αίτηση αναίρεσης του Χ, η οποία ασκήθηκε στο όνομα και λογαριασμό του, από τον δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Σκλαβούνη του Νικολάου, δυνάμει της από 10-7-2008 προσαρτημένης στην αίτηση και νομίμως θεωρημένης εξουσιοδοτήσεως και στρέφεται κατά του με αριθμό 916/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και εκθέτω τα ακόλουθα:
Ι) Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το με αριθμό 2243/2007 βούλευμα του, παρέπεμψε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο, προκειμένου να δικασθεί ως υπαίτιος της πράξεως της υπεξαίρεσης αντικειμένου συνολικής αξίας άνω των 73.000 ΕΥΡΩ, πράξη που φέρεται ότι τέλεσε στην Αθήνα στις 17/7/2002. Κατά του παραπάνω βουλεύματος ο αναιρεσείων κατηγορούμενος άσκησε έφεση. Επί της εφέσεως αυτής, εκδόθηκε το με αριθμό 916/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο έκανε τυπικά δεκτή και απέρριψε στην ουσία την έφεσή του επικυρώνοντας το πρωτόδικο παραπεμπτικό βούλευμα. Κατά του εφετειακού αυτού βουλεύματος στρέφεται πλέον με την κρινόμενη αίτηση του, η οποία ασκήθηκε, νομότυπα παραδεκτά και εμπρόθεσμα, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος. Ειδικότερα το προσβαλλόμενο βούλευμα επιδόθηκε με θυροκόλληση, τόσο στον κατηγορούμενο, όσο και στον διορισθέντα αντίκλητο δικηγόρο του Ιωάννη Σκλαβούνη, στις 9/7/2008 και 3/7/2008 αντίστοιχα, η δε αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε την 21/7/2008 ενώπιον του Γραμματέα Εφετών Αθηνών, συνετάγη δε από εκείνον, η με αριθμό 139/2008 έκθεση, στην οποία διατυπώνονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ασκήθηκε και συγκεκριμένα η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Τέλος το προσβαλλόμενο βούλευμα υπόκειται στο ένδικο μέσο της αναιρέσεως, αφού παραπέμπει τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο για κακούργημα. Κατά συνέπεια η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και ακολούθως να ερευνηθούν οι προβαλλόμενοι λόγοι αναίρεσης.
ΙΙ) Το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την επιβαλλόμενη από τα άρθρα (93 § 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ., ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 § 1 στοιχ. δ' Κ.Π.Δ. λόγο αναίρεσης, όταν αναφέρονται σ'αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση ή την προανάκριση, για τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι σκέψεις με τις οποίες το συμβούλιο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη και έκρινε, ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Ειδικώς, ως προς τα αποδεικτικά μέσα, που ελήφθησαν υπόψη από το συμβούλιο για την παραπεμπτική του κρίση, για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ'είδος προσδιορισμός τους, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεση τους και μνεία του τί προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει όμως να προκύπτει, ότι το συμβούλιο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίμησε όλα και όχι μόνο μερικά από αυτά. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία υπάρχει και όταν το Συμβούλιο Εφετών αναφέρεται εξολοκλήρου στην ενσωματωθείσα στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση, στην οποία εκτίθενται τ'ανωτέρω στοιχεία, με τα οποία συντάσσεται και η κρίση του Συμβουλίόυ (ΑΠ 2253/2002 ΠΧ ΝΓ 795, ΑΠ 67/2006 ΠΧ ΝΣΤ 697). Περαιτέρω εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει, όταν ο δικαστής αποδίδει σ'αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται στην περίπτωση που ο δικαστής δεν υπήγαγε ορθά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι προέκυψαν, στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που αποτελεί λόγο αναίρεσης, υπάρχει και όταν η παραβίαση εγένετο εκ πλαγίου. Η παραβίαση αυτή υπάρχει, όταν στο πόρισμα του βουλεύματος, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του αιτιολογικού και του διατακτικού και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος για το οποίο πρόκειται, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος (ΑΠ 572/2005). Τέλος κατά την έννοια του άρθρου 375 § 1 ΠΚ για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της υπεξαίρεσης απαιτείται παράνομη ιδιοποίηση ξένου, ολικά ή μερικά, κινητού πράγματος, που έχει περιέλθει στην κατοχή του δράστη με οποιοδήποτε τρόπο. Το πράγμα είναι ξένο όταν βρίσκεται σε ξένη σε σχέση με το δράστη, κυριότητα, όπως αυτή διαπλάθεται στον Αστικό Κώδικα. Το έγκλημα της υπεξαίρεσης προσλαμβάνει κακουργηματικό χαρακτήρα, αν η συνολική αξία του αντικειμένου της, υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δρχ. ή 73.000 ΕΥΡΩ (ΑΠ 1050/2005 ΠΧ ΝΣΤ- 130).
ΙΙΙ. Στην κρινόμενη υπόθεση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο, βούλευμα, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών που το εξέδωσε, με επιτρεπτή εξ ολοκλήρου αναφορά στην ενσωματωμένη σ'αυτό εισαγγελική πρόταση, δέχθηκε ότι από τα αποδεικτικά μέσα που μνημονεύει και προσδιορίζει κατ'είδος και συγκεκριμένα από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα, σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου, προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
"Η εγκαλούσα εταιρεία με την επωνυμία "ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΟΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "ΑΤΕ LEASING AE", η οποία ασχολείται αποκλειστικά με τη διενέργεια χρηματοδοτικών μισθώσεων και διέπεται από τον νόμο 1665/1986, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, συνήψε με το ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΕ της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ήταν ο κατηγορούμενος, το υπ'αριθμ. ..... συμβόλαιο χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Αικατερίνης Λάβδα-Μπομπού (εσωτ. αριθ. .....) και τα συνοδεύοντα αυτό παραρτήματα ..... (εσωτ. .....), ..... (εσωτ. αριθ. .....) και ΑΝΟ ..... (εσωτ. αριθ. .....) της ιδίας συμβολαιογράφου, δυνάμει των οποίων εξεμίσθωσε στην εταιρεία ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΕ με το σύστημα χρηματοδοτικής μίσθωσης τον αναφερόμενο με κάθε λεπτομέρεια στα α) στο παράρτημα Α Νο 1/5-7-2000 και ομοίως στο υπ'αριθμ. ..... τιμολόγιο της εταιρείας "ΑΛΦΑΚΟΜ ΕΠΕ", στο υπ'αριθμ. ..... τιμολόγιο της εταριείας "ΖΟΖΕΦ Μ. ΚΑΜΟΛΙΝΗΣ ΑΕΕ", στα υπ'αριθμ. ....., ....., ..... και ....., ....., ..... τιμολόγια της εταιρείας "GENERAL SYSTEMS DIZIEN ABEE, στο υπ'αριθμό ..... τιμολόγιο της εταιρείας "..... ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ", στα υπ'αριθμ. ..... και ..... τιμολόγια της εταιρείας "ΤΕΜΑΛΚΟ ΑΕ", στο υπ'αριθμ. ..... τιμολόγιο της εταιρείας "..... ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ", στο υπ'αριθμ. ..... τιμολόγιο της εταιρείας "MEDIATEC CYBERNETICS AE" και στο υπ'αριθμ. ..... τιμολόγιο της εταιρείας "BON STUDIO AEBE" εξοπλισμό τον οποίο η εταιρεία ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΕ παρέλαβε ανεπιφύλακτα β) στο παράρτημα ΑΝΟ ..... και ομοίως στα υπ'αριθμ. ....., ....., ..... και ..... τιμολόγια της εταιρείας ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΕ εξοπλισμό. Τον εξοπλισμό αυτό η εγκαλούσα τον αγόρασε από την εταιρεία ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΕ με την υπ'αριθμ. ..... σύμβαση αγοραπωλησίας και στη συνέχεια ταυτόχρονα με την σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης διατήρησε την χρήση του έναντι καταβολής μισθώματος προς αυτήν (εγκαλούσα) -αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση- sale and lease back- γ) στο Παράρτημα ΑΝο ..... και ομοίως στα υπ'αριθ. ..... και .....τιμολόγια της εταιρείας ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ εξοπλισμό. Τον εξοπλισμό αυτό τον αγόρασε από το ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΕ με την με αριθμό ..... σύμβαση αγοραπωλησίας και στη συνέχεια ταυτόχρονα με τη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης διατήρησε τη χρήση του έναντι καταβολής μισθώματος προς την εγκαλούσα (αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση - sale and lease back). Σύμφωνα με τα πάνω τιμολόγια η συνολική αξία των ως άνω κινητών ανέρχεται στο συνολικό ποσό για το παράρτημα ΑΝΟ . των Ε 747.896,13 πλέον Φ.Π.Α. 18%, στο συνολικό ποσό για το παράρτημα ΑΝΟ ..... των 610.562,40 πλέον ΦΠΑ 18% και στο συνολικό ποσό για το παράρτημα ΑΝ0 ..... των Ε 217.045,07 πλέον Φ.Π.Α. 18%. Συγκεκριμένα: για το παράρτημα ΑΝο .....: παράρτημα Α Νο .....:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑC-DNI MONAΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (ΑCADAPTOR )54.238,.....ΤΠ .....-Ιουλ-00BP L60A ΜΠΑΤΑΡΙΑ104.400,88ΤΟ 723-Ιουλ-00ΦΑΚΟΣ ANGENIEUX 112X5,3 AIFHR S/N .....,51ΤΔΑ .....-Ιουλ-00MAX+EEFB DUALCHAN.S/N ......824, .....ΤΠ .....-Αυγ-00IMAGESTOR REMOTE RECALLPANE S/N ......833,46 ΤΠ .....-Αυγ-00TFT 12 S/N ......151,87ΤΠ .....-Αυγ-00CA-WR-855 ΜΗΧ/ΤΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ADAPTOR FOR DSR - 3003963,87 ΤΠ ..... -Αυγ-00DSR-300 APK ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΑΣ DVCAM991.122,52 ΤΠ ..... -Αυγ-00DSR-PD100AP ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΑΣ DVCAM513.769,63ΤΠ ..... -Αυγ-00WRT-810A60 ΜΗΧ/ΤΑ UHF DYNAMIC MIC782-790 MHZ32.536,20ΤΠ .....-Αυγ-00WRR-855A60 ΔΕΚΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ33.428,88ΤΠ .....-Αυγ-00ΦΑΚΟΣ Τ115Χ8,5 CSM HR213.229,64ΤΠ .....-Αυγ-00ΜΗΧ/ΤΑ SERVO ZOOM KIT21.835,95ΤΠ ....-Αυγ-00ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ225.379,31ΤΠ .....-Αυγ-00SDI ΜΟΝ.ΕΞΟΔ.ΓΙΑ DVS 7000 SER2782,71ΤΠ .....-Αυγ-00ΜΕΤΑΛΛ. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ2394,19ΤΠ .....-Αυγ-00ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΑΣ DVCAM DIGITAL440.498,90ΤΠ .....-Αυγ-00ΕΓΓΡΑΦΕΑΣ513.472,63TΠ ..... Aυγ-00ΜΟΝΑΔΑ ΛΗΨΗΣ21.052,97ΤΠ ..... Αυγ-00ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ5714,13ΤΠ .....-Αυγ-00ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ MONITOR 666.415,03ΤΠ .....-Αυγ-00ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ MONITOR SLIDE RAIL61.214,97ΤΠ .....-Αυγ-00VARIO PEDESTAL 2-75334.864,27ΤΠ .....-Αυγ-00MULTI DISC3352,16ΤΠ .....-Αυγ-00BROADC 241N/4GR/2MA S/N RW525200516138.297,87ΤΔΑ .....-Αυγ-00ΤΡΙΠΟΔΑΣ PRO 130/10GB45.693,32ΤΠ .....-Αυγ-00IFINISH V80 ON LINE VIDEO SYSTEM S/N 00561673119.809,24ΤΠ .....-Αυγ-00IFINISH V20 ON LINE VIDEO SYSTEM S/N 0056211614.680,85ΤΠ .....-Αυγ-00IFINISH V40 ON LINE VIDEO SYSTEM S/N 0056234618.642,70ΤΠ .....-Αυγ-00IFINISH V40 ON LINE VIDEO SYSTEM S/N 0056245918.642,70ΤΠ .....-Αυγ-00CYBERTEC BASE STATION PIII P6BX-CU-2313.646,37ΤΠ .....-Αυγ-00CYBERTEC DISK SERVER BM-144-SVW17.424,80ΤΠ .....-Αυγ-00HITACHI MONITOR CBM771ET 19''43.462,95ΤΠ .....Αυγ-00HITACHI MONITOR CBM776ET 19''1865,74ΤΠ .....-Αυγ-00COMPAQ AP550/733 WINDOWS NT EDITING WORKSTATIOND110.594,28ΤΠ .....-Αυγ-00UPS APC SILICON DP310E17.190,02ΤΠ .....-Αυγ-00ΒΙΝΤΕΟΕΓΓΡΑΦΕΑΣ DIGITAL-VIDEOCASSETE-REC347.720,66ΤΠ .....-Αυγ-00ΕΓΧΡΩΜΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΝΙΤΟΡ 9 ΙΝΤΣΩΝ (ΜΟΝΙΤΟΡ)157.758,78TΠ .....-Αυγ-00ΕΓΓΡΑΦΕΑΣ ΒΙΝΤΕΟ524.333,09TΠ .....-Αυγ-00ΦΟΡ.ΕΓΓΡΑΦΕΑΣ DVCAM DIGITAL CAMCORDER770.873,07ΤΠ .....-Αυγ-0020'' EΓΧΡΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ RON-COL.VID.MONIT.
612.927,25ΤΠ .....-Αυγ-00ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤ. EFF ADVESI156.733,68ΤΠ .....-Αυγ-00ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΦΦΕ 5100 CHDV135.392,52ΤΠ .....-Αυγ-00ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 5100 DSD23.697,73ΤΠ .....-Αυγ-00ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚ. 5100TFS14.754,22ΤΠ .....-Αυγ-00ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 5100 CPPS1528,25ΤΠ .....-Αυγ-00ΚΑΛΩΔΙΟ 5100 100ft1369,77ΤΠ .....-Αυγ-00ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 5100 DEF15.705,06ΤΠ .....-Αυγ-00IFINISH V40/DV S/N 0061153 0056282300,00ΤΠ .....-Σεπ-00PLATITUM CONTRACT V40/DV00,00ΤΠ .....-Σεπ-00ΗΙΤΑCHI 19'' MONITORS CM75100,00ΤΠ .....-Σεπ-00CYBERTEC BASE STATION S/N 80001 8000200,00TΠ .....-Σεπ-00CYBERTEC DISK SERVER BM-144 S/N BM001300,00ΤΠ .....-Σεπ-00IFINISH V40 DV PLAT SOFT00,00ΤΠ .....-Σεπ-00CYBERTEX BASE STATION P6BX-CV00,00ΤΠ .....-00ΟΘΟΝΗ HITACHI 19''00,00ΤΠ .....-Σεπ-00IFINISH V80/DV/SDI S/N 0061112500,00ΤΠ .....-Σεπ-00COMPAQ AP550 1733 WINDOWS NT00,00ΤΠ .....-Σπε-00747.896,13. Συγκεκριμένα για Παράρτημα Α Νο :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΟΣΟΤΗΤΑΑΞΙΑΤΙΜΟΛΟΓΙΟΗΜ/ΝΑΙDIMMERS MEMOPACK 30 (12X3kw)16.608,95ΤΔΑ .....-Ιουλ-00ΥΠΟΤΙΤΛΕΖΑ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΩΝ VW82035.238,44ΤΔΑ .....-Ιουλ-00PTS MSS ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΣΣΕΤΩΝ126.338,96ΤΔΑ .....-Ιουλ-00ΜΟΝΑΔΑ EFFE ΕΙΚΟΝΑΣ DFS 500P111.504,04ΤΔΑ .....-Ιουλ-00ΕΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ BETACAM SP UUVW 1800P546.515,04ΤΔΑ .....-Ιουλ-00ΜΟΝΑΔΑ ΕDITING PVE50024.683,79ΤΔΑ .....-Ιουλ-00MONITOR 14'' PVM14NSE21.385,18ΤΔΑ .....-Ιουλ-00ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ MONITOR 6'' PVH66041QM33.301,54ΤΔΑ .....-Ιουλ-00EΓΧΡΩΜΟ ΜΟΝΙΤΟR EIKONOΣ 9'' PVM 9040ME65.652,24ΤΔΑ ..... Ιουλ-00MONITOR 14'' PVM14NSE21.385,18TΔΑ .....-Ιουλ-00MHXANHMATA ΜΟΝΙΤΟR 6'' PVM6041 QM61.100,51ΤΔΑ .....-Ιουλ-00ΜΕΤΑΛ. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΒ-5203679,68TΔΑ 320-Ιουλ-00ΑΝΤ/ΚΟ PVM6041QMSM3190,64ΤΔΑ .....-Ιουλ-00ΕΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ BETACAM SPUVW1800P874.424,06ΤΔΑ .....-Ιουλ-00MONITOR 14'' PVM14NSE64.155,54ΤΔΑ .....-Ιουλ-00MONAΔA ΕDITING49.367,57ΤΔΑ .....-Ιουλ-00ΜΟΝΑΔΑ EFFE ΕΙΚΟΝΑΣ DFS300P19.575,94ΤΔΑ .....-Ιουλ-00MIKTHΣ ΗΧΟΥ SRP V20018.451,94TΔΑ .....-Ιουλ-00ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΩΝ19.747,29TΔΑ .....-Ιουλ-00ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΙΚΩΝ178.359,91ΤΔΑ .....-Ιουλ-00DFS-3005A-CP AUDIO/VIDEO SYNCHRONIZER220.037,12ΤΔΑ .....-Ιουλ-00DFS-3005A-CP AUDIO/VIDEO SYNC. LOCAL CONT PANEL220.037,12ΤΔΑ .....-Ιουλ-00XPR12VCP12X1 VIDEO ROUTER WITH LPC11.083,35ΤΔΑ .....-Ιουλ-00E-3005RP REMOTE CONTROL PANEL12.346,96TΔΑ .....-Ιουλ-00XPR12CA26CP VIDEO&AUDIO 12X1 ROUTER35.391,42ΤΔΑ .....-Ιουλ-00DFS3005ACP AUDIO/VIDEO SYCHNONISER220.031,25ΤΔΑ .....-Ιουλ-00UPS APC SILICON DP320E18.176,08ΤΔΑ .....-Ιουλ-00ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ TRANE MWW524&TWK52412.641,23ΤΔΑ .....-Ιουλ-00ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ XTD820K16.349,52ΤΔΑ .....-Ιουλ-00ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ WWA120'' 3200 HC130.462,22ΤΔΑ .....-Ιουλ-00ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΗ382218.372,41ΤΔΑ .....-Ιουλ-00ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΗ382218.581,07ΤΔΑ .....-Ιουλ-00ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΗ34728.415,55ΤΔΑ .....-Ιουλ-00ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ/7ΑΗ0161201601 PAL MAX W/OP154.107,12ΤΔΑ .....-Ιουλ-00ΣΥΣΤΗΜΑ DVE/DVEOUS 510-2/ABEKAS1102.297,87ΤΔΑ .....-Ιουλ-00V1601 1V RACK INTERFACE11.247,25ΤΔΑ .....-Ιουλ-00VIDEO RECORDER12.318,42ΤΔΑ .....-Ιουλ-00ΣΥΝΟΛΟ610.562,40. Συγκεκριμένα για Παράρτημα Α Νο .....:
ΑΡΚ ΜΗΧ/ΤΑ DIGITAL330.374,17ΤΔΑ .....-Αυγ-00DSR 40P ΕΓΓΡΑΦΕΑΣ VIDEO522.071,90ΤΔΑ .....-Αυγ-00DSR PD100AP ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΑΣ12.753,93TΔΑ .....-Αυγ-00ΚΟΝΣΟΛΑ BROAD241N/46GR/2MA138.297,87ΤΔΑ .....-Αυγ-00EDIT PRO 3000 FX VIDEO128.720,21ΤΔΑ .....-Αυγ-00ULTRA BLUE ICE19.684,52ΤΔΑ .....-Αυγ-00ΤΑΜΠΛΕΤΑ WACOM INTVOSAS1378,58ΤΔΑ .....-Αυγ-00DVS 7150 ΜΗΧ/ΤΑ DIGITAL137.291,75ΤΔΑ .....-Αυγ-00BKDS-7017 ΜΗΧ/ΤΑ SWITCHER112.573,21ΤΔΑ ..... Αυγ-00BKDS-2031 ΜΗΧ/ΤΑ CHROMAKEY13.692,16ΤΔΑ ..... Αυγ.00BKDS-8062 ΜΗΧ/ΤΑ AUXBUS23.478,70ΤΔΑ ..... Αυγ.00BKDS-7103 ΜΗΧ/ΤΑ IZ INPUT27.644,28ΤΔΑ ..... Αυγ.00BKDS-7163 SDI ΜΟΝ ΕΞΟΔΟΥ1391,35ΤΔΑ .....Αυγ.00BKDS-7280 ΜΗΧ/ΤΑ Μ/Ε BRD11.431,11ΤΔΑ .....Αυγ.00BKDS-6080 ΜΗΧ/ΤΑ LT UNIT12.753,58ΤΔΑ .....Αυγ.00BKDS-8060 ΜΗΧ/ΤΑ11.426,97ΤΔΑ .....Αυγ.00BKDS-7080 ΜΗΧ/ΤΑ OPERATIONALE 13.080,78ΤΔΑ .....Αυγ.00ΣΥΝΟΛΟ217.045,07 Στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης αναφέρονται και περιγράφονται και όλοι οι λοιποί όροι, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εκάστου των μερών, το δικαίωμα καταγγελίας και υπαναχωρήσεις σε περίπτωση παραβάσεως οιουδήποτε των όρων της συμβάσεως καθώς και το δικαίωμα αφαιρέσεως των πραγμάτων που αποτελούν το αντικείμενο της συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης. Με την ανωτέρω σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης η εταιρεία ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΕ αναγνώρισε την εγκαλούσα εταιρεία κυρία και νομέα του μισθωμένου εξοπλισμού, παρέλαβε αποκλειστικά και μόνο την χρήση τους (για τα κινητά που αναφέρονται στο παράρτημα Α Νο ...-lease) και διατήρησε αποκλειστικά και μόνο την χρήση του (για τα κινητά που αναφέρονται στο παράρτημα Α Νο ... και ...-lease back) αναλαμβάνοντας την υποχρέωση σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως κατά τους όρους αυτής να αποδώσει αναντίρρητα την χρήση του στην εγκαλούσα εταιρεία. Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης ορίσθηκε πενταετής, το δε σύνολο των μισθωμάτων διαιρούνταν σε 20 (είκοσι) τριμηνιαία ληξιπρόθεσμα μισθώματα, του μισθώματος ανερχομένου αρχικά σε 61.971 ευρώ ανά εκατομμύριο ευρώ καθαρής αξίας του μισθίου πλέον Φ.Π.Α. και της καταβολής αρχομένης από 23-2-2001, 27-10-2000 και 22-11-2000 για κάθε παράρτημα αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό των μισθωμάτων εισήχθη αρχικά ρήτρα ευρώ.
Επίσης δυνάμει του υπ'αριθμ. ..... συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Λάβδα-Μπόμπου και των συνοδευόντων αυτό υπ'αριθμ. ΑΝ0... (εσωτ. αριθ......), ΑΝο ..... (εσωτ.αριθ. .....) παραρτημάτων εξεμίσθωσε στην ιδία ως άνω εταιρεία με το σύστημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης τον αναφερόμενο με κάθε λεπτομέρεια στο α) στο παράρτημα ΑΝ0 ..... και ομοίως στα υπ'αριθμόν ....., ....., ..... και ..... τιμολόγια της εταιρείας ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ Α.Ε. εξοπλισμό τον εξοπλισμό αυτό η εγκαλούσα εταιρεία τον αγόρασε από την εταιρεία ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΕ με την με αριθμ. ..... σύμβαση αγοραπωλησίας και στη συνέχεια ταυτόχρονα με την σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης διατήρησε τη χρήση του έναντι καταβολής μισθώματος προς αυτήν (εγκαλούσα εταιρεία) - αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση β) στο παράρτημα ΑΝο ..... και ομοίως στο υπ'αριθμ. ..... τιμολόγιο της εταιρεία "SCREEN SERVICE ITALIA Srl" εξοπλισμό τα οποία η εταιρεία ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΕ παρέλαβε ανεπιφύλακτα. Σύμφωνα με τα πιο πάνω τιμολόγια η συνολική αξία των πιο πάνω κινητών ανέρχεται στο συνολικό για το παράρτημα ΑΝο ..... των Ε 724.681,71 πλέον Φ.Π.Α. 18% και στο συνολικό ποσό για το παράρτημα ΑΝο ..... των Ε 66.442,70 πλέον Φ.Π.Α. 18%. Συγκεκριμένα για το παράρτημα ΑΝο . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΟΣΟΤΗΤΑΑΞΙΑΤΙΜΟΛΟΓΙΟΗΜ/ΝΑΙΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΔ/ΝΙΑΣ ΚΟΝΤΡΟΛ/ΜΑSTER SN.8225617.177,11ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΤΕΤΡΑ/ΤΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤ. ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ SN.37011,1223.222,30ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΨΗΦ. ΜΟΝΤ.ΕΙΚ.ΗΧΟΥ CYBERTEC SN.B 82256 528829T2102.012,22ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΣΤΑΘΜΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΑΖ Ν.2000100001,2421.980,92ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΣΤΑΘΜΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΑΖ Ν. 00611719,11651,52839439.369,63ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΜΟΝΤΑΖ MEDIA 100 SONY MONITORS SN. 6002823,2958414.699,93ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΟΘΟΝΕΣ HITAC.I,SPIR.FOLLIO F1, ΚΟΝΣ.ΗΧΟΥ4FOSTEX16.899,49ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΜΙΚΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΧΟΥ FP 33 SN.506816111.796,04ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΜΙΚΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΧΟΥ FP 33 SN.506816247.184,15ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΜΙΚΤΗΣ ΦΟΡ.ΗΧΟΥ FP 33 STEREO SHURE SN.386786059.288,33ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΓΕΝΝ. ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ & ΣΗΜΑΤΩΝ SN.3123,45116.036,68ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΠΟΜΠΟΣ ΠΛΗΡΗΣ 200 W ELECTRA ITALY111.885,55ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΟΜΟΑΞ/ΚΟΣ ΔΙΑΚ. ΜΕΤΑΓ. ΜΕ ΜΟΝ. ΕΛΕΓΧ.
14.402,05ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΟΘΟΝΗ ΠΛΑΣΜ. FUJITSU PLASMA SN. RDS4207E-H15.429,20ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΤΡΙΠΟΔΙΑ ΚΑΜΕΡΩΝ PRO-130/9 SN.505K0770922.694,06ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΤΡΙΠ.ΚΑΜ.PRO-130/10GP SN.505K01111 SN.505K0770911.347,03ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΤΡΙΠΟΔ.ΚΑΜΕΡ.130/10GP SN.505J0611722.649,06ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΤΡΙΠΟΔ.ΚΑΜΕΡ.130/10GP SN.505K0721279.429,20ΤΔΑ .....-Φεβ-01W/STATION 620MT 933 DUAL 512 SN.DL-07-566217.021,28ΤΔΑ .....-Φεβ-01SONY L181A 18.1 LCD COLOR SN.SO-03-05613.301,54ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΕΓΓΡΑΦΕΑΣ DVCAM SONY 1800P SN.400075311.051,50ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΕΓΓΡΑΦΕΑΣ VIDEO SONY SN.135871258.399,41ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΗΛΕΚ/ΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 200Κ WA PERKINS SN. YB50496U749544G126.356,00ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΜΕΤΑΤΡ.ΣΗΜ.ΕΙΚ.ΑΝΑΛ/ΚΟΥ ΣΕ ΨΗΦ.SN.V319761031115.377,84ΤΔΑ .....-Φεβ-01METATΡ.ΣΗΜ.ΕΙΚ.ΑΝΑΛ/ΚΟΥ ΣΕ ΨΗΦ.SN.P0010519.683,64ΤΔΑ .....-Φεβ-01KEYBORDS ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ SN371313.838,00ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΓΕΝ/ΡΙΑ ΧΑΡΑΚ/ΩΝ SN.FXD1466,2368,404500041200.847,32ΤΔΑ .....-Φεβ-01EΓΧΡΩΜΗ ΒΙΝΤΕ/ΡΑ ΠΑΡ.SN.100956411.972,12ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 30Κ W A 231/400V JOHN DEERE/MARELLI426.834,92ΤΔΑ .....-Φεβ-01CONTAINER ΠΟΜΠΩΝ316.287,60ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΗΛΕΚ/ΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 200K W A PERKINS SN.WS4486N1276394116.154,16ΤΔΑ .....-Φεβ-01MON. EΞΩΤ.ΜΕΤ/ΣΕΩΝ RADIO LINK SN.NTS-IGM-ΠΕΔΙΟΜΕΤΡΟ SN.92150+SCP01,9096+,931814.453,15ΤΔΑ .....-Φεβ-01ΣΥΝΟΛΟ724.681,71Συγκεκριμένα για το παράρτημα Α Νο 2/3.4.2001:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΟΣΟΤΗΤΑΑΞΙΑΗΜ/ΝΙΑΤΙΜΟΛΟΓΙΟΠΟΜΠΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ1566.442,70Φ30/0111-Απρ-01ΣΥΝΟΛΟ566.442,70Στην ως άνω χρηματοδοτική μίσθωση αναφέρονται και περιγράφονται και όλοι οι λοιποί συνήθεις όροι, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εκάστου των μερών, το δικαίωμα καταγγελίας και υπαναχωρήσεις σε περίπτωση παραβάσεως οιουδήποτε των όρων της συμβάσεως καθώς και το δικαίωμα αφαιρέσεως των πραγμάτων που αποτελούν το αντικείμενο της συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης. Με την σύμβαση αυτή η εταιρεία ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΕ αναγνώρισε την εγκαλούσα αποκλειστική κυρία και νομέα του μισθωμένου εξοπλισμού, διατήρησε όμως αποκλειστικά και μόνο την χρήση του (για τα κινητά που αναφέρονται στο παράρτημα ΑΝο1 -lease back) και παρέλαβε αποκλειστικά και μόνον την χρήση τους (για τα κινητά που αναφέρονται στο παράρτημα ΑΝο2- lease) αναλαμβάνοντας την υποχρέωση, σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως κατά τους όρους αυτής, να αποδώσει αναντίρρητα την χρήση τους σ'αυτήν (εγκαλούσα). Η διάρκεια της ανωτέρω χρηματοδοτικής μίσθωσης ορίσθηκε πενταετής, το σύνολο δε των μισθωμάτων διαιρούνταν σε είκοσι (20) τριμηνιαία ληξιπρόθεσμα μισθώματα, του μισθώματος ανερχομένου αρχικά σε 62.284 ευρώ αν εκατομμύριο ευρώ καθαρής αξίας του μισθίου πλέον Φ.Π.Α. και της καταβολής αρχομένης από 22/5/2001 και 11-7-2001 για κάθε παράρτημα αντίστοιχα. Από την αρχή των εν λόγω χρηματοδοτήσεων εντελώς αδικαιολόγητα και χωρίς η εγκαλούσα να έχει παραβεί οποιαδήποτε συμβατική ή άλλη υποχρέωσή της η εταιρεία του κατηγορουμένου κατέστη υπερήμερη ως προς την καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων, με αποτέλεσμα η εγκαλούσα μετά από επανειλημμένες οχλήσεις και διαμαρτυρίες να καταγγείλει τις ως άνω χρηματοδοτικές μισθώσεις και τα συνοδεύοντα αυτές ως άνω παραρτήματα με την από 8-7-2002 εξώδικη καταγγελία, την οποία κοινοποίησε στην οφειλέτιδα εταιρεία στις 16-7-2002 και με την οποία την καλούσε συγχρόνως α) να καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα της χρονικής περιόδου από το Νοέμβριο 2000 μέχρι το Μάιο 2002 για την πρώτη χρηματοδοτική μίσθωση, ανερχόμενα συνολικά σε 557.255,52 ευρώ και της χρονικής περιόδου από το Φεβρουάριο 2001 μέχρι τον Απρίλιο 2002 για τη δεύτερη χρηματοδοτική μίσθωση, ανερχόμενα συνολικά σε 367.997,00 ευρώ, ήτοι συνολικά 925.252,52 ευρώ και β) να αποδώσει το μισθωμένο εξοπλισμό. Πλην όμως ο κατηγορούμενος με την προαναφερθείσα ιδιότητά του αρνήθηκε να καταβάλει τα μισθώματα, αλλ'ούτε απέδωσε στην εγκαλούσα την χρήση των μισθωμένων κινητών πραγμάτων, συνολικής αξίας, σύμφωνα με τις καταρτιθείσες συμβάσεις και παραρτήματα -2.866.638,01 ευρώ (747.896,13 + 610.562,40 + 217.045,07 = 1.575.503,60 ευρώ ο εξοπλισμός της πρώτης σύμβασης και 724.681,71 + 566.442,70 = 1.291.134,41 ευρώ ο εξοπλισμός της δεύτερης σύμβασης) πλέον Φ.Π.Α., μ'αυτό δε τον τρόπο τα ενσωμάτωσε στη δική του περιουσία, χωρίς νόμιμη δικαιολογητική αιτία. Εξ αιτίας αυτής της συμπεριφοράς του κατηγορουμένου η εγκαλούσα κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών τις : α) από 19-3-2003 αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων νομής με αύξοντα αριθμό καταθέσεως 2873/21-3-2003 β) από 15-3-2003 αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων με αύξοντα αριθμό καταθέσεως 2874/21-3-2003. Επί των αιτήσεων αυτών εξεδόθησαν οι υπ'αριθμ. 2659/2003 και 2660/2003 αντιστοίχως αποφάσεις, με τις οποίες η εγκαλούσα αναγνωρίσθηκε προσωρινά νομέας και κάτοχος του μισθίου εξοπλισμού και υποχρεώθηκε η εταιρεία του κατηγορουμένου να τον αποδώσει. Οι αποφάσεις αυτές δεν κατέστη δυνατό να εκτελεσθούν αναγκαστικά, καθόσον η καθής εταιρεία δεν υπήρχε πλέον στις γνωστές διευθύνσεις και δεν ανευρέθη ο εξοπλισμός. Μετά την ως άνω κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων η εγκαλούσα και πάλι τον κατηγορούμενο με το από 1-5-2004 εξώδικο να της επιστρέψει τον παραπάνω εξοπλισμό η τουλάχιστον να την ενημερώσει που βρίσκεται ο εξοπλισμός κυριότητας και νομή της και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της ο κατηγορούμενος ενώ όφειλε να της παραδώσει άμεσα και χωρίς προφάσεις την χρήση του πιο πάνω μισθωμένου εξοπλισμού του ουδέν έπραξε έκτοτε παρά τις επανειλημμένες έρευνες της εγκαλούσας δεν κατέστη δυνατό να εξευρεθεί ο εξοπλισμός αυτός, όπως προκύπτει από την από 23-09-2004 βεβαίωση του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο της Αθήνας ..... σύμφωνα με την οποία κατέστη αδύνατη η αναγκαστική αφαίρεση του εξοπλισμού δυνάμει των πιο πάνω αποφάσεων. Τέλος η εγκαλούσα κατέθεσε ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών στις 25-10-2004 την υπό κρίση έγκληση. Ο ως άνω εξοπλισμός μετά παρέλευση διετίας περίου (2005) ανευρέθη στο ..... (στις πρώην εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού της εταιρείας του κατηγορουμένου) και στη ..... στα χέρια τρίτων προσώπων. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ'αριθμ. 6593/2006 απόφαση διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, που εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως της εγκαλούσας κατά: α) της εταιρείας του κατηγορουμένου, β) του ιδίου, γ) της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΤΕ", δ) του Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ....., ε) της εταιρείας με την επωνυμία "SPECTRUM CONNECT FASMA AE" και στ) της Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ..... δέχθηκε ότι η εταιρεία του κατηγορουμένου πώλησε σημαντικό μέρος του εξοπλισμού της εγκαλούσας σε τρίτο πρόσωπο μετά την κοινοποίηση της εξώδικης καταγγελίας των χρηματοδοτικών συμβάσεων.
Συνεπώς ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι τον επίδικο εξοπλισμό έχει παρακρατήσει παράνομα ο ....., νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία "V C A ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ", ο οποίος τον είχε παραλάβει τον Δεκέμβριο του έτους 2002 λόγω έξωσης της εταιρείας του κατηγορουμένου από το κτίριο της οδού ....., κρίνεται αβάσιμος. Εξάλλου τα γεγονότα αυτά φέρονται ότι συνέβησαν σε χρόνο μεταγενέστερο της κοινοποιήσεως της καταγγελίας όταν αυτός είχε εκδηλώσει την πρόθεση παράνομης ιδιοποίησης του μισθίου εξοπλισμού. 'Οσον αφορά τον ισχυρισμό του ότι δεν έλαβε γνώση της εξώδικης καταγγελίας της εγκαλούσας καθόσον η επίδοση έγινε στην διεύθυνση της εταιρείας του στην οδό ....., όταν το κτίριο του τηλεοπτικού σταθμού τελούσα υπό κατάληψη από τους εργαζομένους λόγω των οφειλών της εταιρείας προς αυτούς και ως εκ τούτου δεν τον ενημέρωσε κανένας δεν αποδείχθηκε από κανένα αξιόπιστο στοιχείο, σε κάθε δε περίπτωση δε η αναφερομένη κατάληψη έληξε τον Αύγουστο του έτους 2002, οπότε αυτός επανήλθε στο χώρο του σταθμού και ασφαλώς ενημερώθηκε σχετικά, ενώ ο ίδιος εγνώριζε σε κάθε περίπτωση ότι είχε ήδη καταστεί υπερήμερος ως προς την καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων σύμφωνα με την συμβατική του υποχρέωση και ουδέν έπραξε για αυτό ούτε διασφάλισε τον παραπάνω μισθωμένο εξοπλισμό. Τέλος όσον αφορά τον για πρώτη φορά προβληθέντα ισχυρισμό με την υπό κρίση έφεση ότι υφίσταται θέμα εγκυρότητας των προαναφερθεισών συμβάσεων επί των οποίων η εγκαλούσα αντλεί αξιώσεις αλλά και θέμα ακριβείας του αναφερομένου στην έγκληση εξοπλισμού διότι οι ως άνω συμβάσεις υπ'αριθμ. ..... και ..... δεν έχουν λάβει χώρα ως εκτίθενται και δεν έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1665/86 πρέπει να λεχθεί ότι αφ'ενός μεν δεν προεβλήθη στο προαναφερθέν δικαστήριο αλλά και ούτε και στην απολογία του από τον κατηγορύμενο αφ'ετέρου δεν προσεκόμισε αποδεικτικά στοιχεία προς απόδειξη της βασιμότητος αυτού, σε κάθε δε περίπτωση ο κατηγορούμενος εγνώριζε ότι υπήρχαν σοβαρές εκκρεμότητες με την εγκαλούσα εταιρεία και δεν μερίμνησε ώστε να τις διευθετήσει, γεγονός που αποδεικνύει τον δόλο του ως προς την μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, ούτε ενημέρωσε την εγκαλούσα που βρίσκεται ο εξοπλισμός κυριότητος και νομής της, αυτός αυθαίρετα και με σκοπό παράνομης ιδιοποίησης κατακράτησε τον πιο πάνω εξοπλισμό και του ενσωμάτωσε στην περιουσία του αποκρύπτοντάς την απ'αυτήν και αποστερώντας την οριστικά απ'αυτόν, η συμπεριφορά του δε αυτή ζημίωσε την εγκαλούσα και συνεχίζει να την ζημιώνει δεδομένου ότι η εγκαλούσα παρά την τεράστια οικονομική της ζημία από τις ως άνω χρηματοδοτήσεις της εταιρείας του κατηγορουμένου, θα μπορούσε να μεταπωλήσει τον μίσθιο εξοπλισμό και να εισπράξει τίμημα ικανό ώστε να περιορίσει την μεγάλη οικονομική της απώλεια, συνεπεία δε της συμπεριφοράς του κατηγορουμένου τούτο κατέστη αδύνατο.
IV) Από τ'ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με αυτά που δέχθηκε και ακολούθως απέρριψε με το προσβαλλόμενο βούλευμά του, ως ουσιαστικά αβάσιμη την έφεση του αναιρεσείοντα κατηγορουμένου κατά του πρωτοδίκου με αριθμό 2243/07 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, αναφορικά με την πράξη της υπεξαίρεσης σε βαθμό κακουργήματος, διέλαβε την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ'αυτό με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του παραπάνω εγκλήματος, για το οποίο κρίθηκε παραπεμπτέος, τα αποδεικτικά μέσα, από τα οποία συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους νομικούς συλλογισμούς, με τους οποίους υπήγαγε αυτά στην ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 375 Π.Κ., την οποία ορθώς ερμήνευσε χωρίς να την παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου. Ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, ότι το βούλευμα στερείται της απαιτούμενης αιτιολογίας, γιατί σ'αυτό δεν αναγράφεται ούτε προσδιορίζεται, ποιά η αξία και ποιά η ποσότητα του εξοπλισμού που ανευρέθηκε στις εγκαταστάσεις στο ..... και ποιά η ποσότητα και η αξία του εξοπλισμού που βρέθηκε στα χέρια τρίτων στη ....., στερείται ουσιαστικής βασιμότητας, δεδομένου ότι αυτός κατηγορείται ότι ιδιοποιήθηκε το σύνολο του εξοπλισμού (ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά) στις 17-7-2002, όταν οι χρηματοδοτικές μισθώσεις καταγγέλθηκαν και επιδόθηκε σ'αυτόν η από 8/7/2002 εξώδικη καταγγελία τους.
V. Κατ'ακολουθίαν όλων των προεκτεθέντων, η κρινόμενη αίτηση του αναιρεσείοντα κατηγορουμένου, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη και να επιβληθούν σ'αυτόν τα δικαστικά έξοδα.
Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: Ι) Να απορριφθεί η με αριθμό 139/21-7-2008 αίτηση αναίρεσης του κατηγορούμενου χν κατά του με αριθμό 916/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και
ΙΙ) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Π. Παντελής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με το προσβαλλόμενο υπ' αριθμ. 916/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, απορρίφθηκε κατ' ουσίαν η έφεση του αναιρεσείοντος κατά του πρωτοδίκου υπ' αριθμ. 2243/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο παραπέμφθηκε αυτός στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, για να δικασθεί για υπεξαίρεση αντικειμένου συνολικής αξίας άνω των 73.000 ευρώ (άρθρ. 375 παρ 1 Π.Κ., όπως η παράγραφος 1 συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 παρ.3 α' Ν. 2721/1999 ) πράξη που φέρεται απ' αυτόν τελεσθείσα στην Αθήνα την 17-7-2002 εις βάρος της εγκαλούσας εταιρείας με την επωνυμία " ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ". Για τους λόγους που εκτίθενται στην εισαγγελική πρόταση, στους οποίους ως ορθούς, νομίμους και βασίμους και το Συμβούλιο αυτό αναφέρεται εξ ολοκλήρου για την αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης, αφού οι περιεχόμενοι σ' αυτή λόγοι από το άρθρο 484 παρ. 1 περ. β' και δ' ΚΠΔ και συγκεκριμένα για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 375 παρ.1 Π.Κ., όπως η παρ.1 συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 παρ.3 α' Ν2721/1999 είναι αβάσιμοι. Ειδικότερα, με αυτά που δέχθηκε το Συμβούλιο Εφετών και αναφέρονται διεξοδικώς στην εισαγγελική πρόταση διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμά του την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού περιέχονται σ' αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση και στοιχειοθετούν την αποδιδόμενη στον αναιρεσείοντα ως άνω αξιόποινη πράξη της υπεξαιρέσεως αντικειμένου συνολικής αξίας άνω των 73.000 Ευρώ, οι αποδείξεις από τις οποίες πείσθηκε ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις, για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, καθώς επίσης και οι συλλογισμοί με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 1,27 παρ.1 και 375 παρ. 1 ΠΚ, τις οποίες εφάρμοσε σωστά, χωρίς να τις παραβιάσει εκ πλαγίου και να στερήσει έτσι την απόφαση από νόμιμη βάση. Αλλά περαιτέρω και γιατί, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην εισαγγελική πρόταση, ο λόγος αναίρεσης που αναφέρεται σε έλλειψη αιτιολογίας του βουλεύματος, διότι δεν αναγράφεται ούτε προσδιορίζεται σ' αυτό, ποία η αξία και ποία η ποσότητα του εξοπλισμού που ανευρέθηκε στις εγκαταστάσεις στο ..... και ποία η ποσότητα και η αξία του εξοπλισμού που βρέθηκε στα χέρια τρίτων στη ....., στερείται εννόμου επιρροής, καθόσον με τις παραδοχές του προσβαλλομένου βουλεύματος ο αναιρεσείων ιδιοποιήθηκε το σύνολο του αναλυτικά περιγραφομένου σ' αυτό εξοπλισμού στις 17.7.2002, όταν οι χρηματοδοτικές μισθώσεις καταγγέλθηκαν και επιδόθηκε σ' αυτόν η από 8.7.2002 εξώδικη καταγγελία τους. Οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, που με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας πλήττουν την κρίση του Συμβουλίου, είναι απαράδεκτες, εφόσον ο 'Αρειος Πάγος ελέγχει την νομιμότητα του προσβαλλόμενου βουλεύματος και δεν συνιστά λόγο αναιρέσεως, από τους περιοριστικά αναφερομένους στη διάταξη του άρθρου 484 Κ.Ποιν.Δ., η εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών. Επομένως, μετά την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης, πρέπει να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με το άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ' αριθμ. 139/21.7.2008 αίτηση του Χ για αναίρεση του υπ' αριθμόν 916/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα από διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 9 Ιανουαρίου 2009.

Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιανουαρίου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή