Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 781 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Επανεξέταση λόγου αναιρέσεως.
Περίληψη:
Εάν ο Άρειος Πάγος παρέλειψε από παραδρομή να ερευνήσει προταθέντα παραδεκτώς αναιρετικό λόγο, μπορεί ενόψει της αυτοτέλειας κάθε λόγου αναιρέσεως να επανέλθει και να τον εξετάσει, διότι επί μη εξετασθέντος αναιρετικού λόγου δεν υπάρχει απόφαση. Το ίδιο όμως δεν ισχύει εάν ο Άρειος Πάγος εκ παραδρομής παρέλειψε να εξετάσει λόγο αναιρέσεως αυτεπαγγέλτως ερευνόμενο κατά το άρθρο 511 ΚΠΔ, ο οποίος όμως δεν προτάθηκε, ανεξαρτήτως του αν ο αναιρεσείων με υπόμνημα, το οποίο υπέβαλε στη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως επεσήμανε την ύπαρξη τοιούτου λόγου και ζήτησε την αυτεπάγγελτη έρευνά του. Απορρίπτει αίτηση επανεξετάσεως λόγων αναιρέσεως. Ο πολιτικώς ενάγων δεν μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση λόγου αναιρέσεως εις πάσα περίπτωση.
Αριθμός 781/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 12 Δεκεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αιτούντος (πολιτικώς ενάγοντος) ..., που παραστάθηκε αυτοπροσώπως ως δικηγόρος, περί επανεξέτασης λόγων αναιρέσεως της από 25-7-2007 αίτησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αναίρεση της 3035/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, επί της οποίας εκδόθηκε η 1667/2008 απόφαση του Αρείου Πάγου.
Με κατηγορούμενο τον ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Ηλιόπουλο.

Το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ'αυτή και ο αιτών-πολιτικώς ενάγων, ζητεί την επανεξέταση αυτή για τους λόγους που αναφέρονται στην από 8 Σεπτεμβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1455/2008.

Αφού άκουσε
Τον αυτοπροσώπως παραστάντα αιτούντα και τον πληρεξούσιο του κατηγορουμένου που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί η προκειμένη αίτηση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατ'άρθρα 340 και 514 ΚΠΔ τα ποινικά δικαστήρια δεν μπορούν να επανεξετάσουν την οριστική τους απόφαση όπως είναι αυτή με την οποίαν απορρίπτεται ένδικο μέσο, ενώ κατά της αποφάσεως του Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίπτεται αίτηση αναιρέσεως δεν επιτρέπεται ένδικο μέσο, ούτε δευτέρα αίτηση αναιρέσεως κατά της ιδίας αποφάσεως, αλλά στην περίπτωση κατά την οποίαν ο 'Αρειος Πάγος παρέλειψε από παραδρομή να ερευνήσει προταθέντα παραδεκτώς λόγον αναιρέσεως, μπορεί εν όψει της αυτοτελείας κάθε αναιρετικού λόγου, που σωρευτικώς διατυπώνεται με τους λοιπούς λόγους στο ίδιο δικόγραφο αναιρέσεως ή το δικόγραφο των προσθέτων λόγων να επανέλθει και να τον εξετάσει χωρίς αυτό να αντιτίθεται στις ανωτέρω διατάξεις, διότι επί του μη εξετασθέντος λόγου δεν υπάρχει απόφαση. Το ίδιο όμως δεν ισχύει και στην περίπτωση που ο 'Αρειος Πάγος εκ παραδρομής παρέλειψε να εξετάσει λόγον αναιρέσεως αυτεπαγγέλτως ερευνώμενο κατ'άρθρο 511 ΚΠΔ, ο οποίος δεν επροτάθη, ανεξαρτήτως του αν ο αναιρεσείων με υποβληθέν υπόμνημά του στη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως επεσήμανε την ύπαρξη τοιούτου λόγου και εζήτησε την αυτεπάγγελτη έρευνά του, καθ'όσον ο 'Αρειος Πάγος, μετά την εξέταση όλων των παραδεκτώς προβληθέντων αναιρετικών λόγων, απεκδύεται της εξουσίας του και, ελλείψει εκκρεμότητος παραδεκτώς προταθέντος λόγου, δεν έχει δικαιοδοσία να επανέλθει εκ νέου προς εξέταση της υποθέσεως. Εξ άλλου η δυνατότης επανεξετάσεως από τον 'Αρειο Πάγο αιτήσεως αναιρέσεως του κατηγορουμένου, η οποία με προηγουμένη απόφασή του είχε απορριφθεί, σε σχέση με λόγο ή λόγους του αναιρετηρίου ή του δικογράφου των προσθέτων λόγων, που φέρονται ότι δεν ηρευνήθησαν, ούτε απερρίφθησαν με την προηγουμένη απόφαση, προϋποθέτει ότι οι λόγοι αυτοί, εκτός της παραδεκτής προβολής τους, να μην αφορούν και βελτίωση, διευκρίνιση και συμπλήρωση πλημμελειών που προεβλήθησαν και απερρίφθησαν. Η απόρριψη των λόγων αναιρέσεως που αποκλείει την επανεξέτασή τους, δεν είναι απαραίτητο να προκύπτει με ρητή δι' έκαστον από αυτούς απορριπτική σκέψη της αποφάσεως. αλλά μπορεί να συνάγεται από το όλο σκεπτικό της αποφάσεως, είναι δε αδιάφορη για την κρίση της απορρίψεως ή πληρότητα ή μη της αιτιολογίας. Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από τα διαδικαστικά έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία παραδεκτώς επισκοπούνται από τον 'Αρειο Πάγο για την έρευνα της βασιμότητος ή μη της επανεξετάσεως λόγου αναιρέσεως κατά της υπ'αριθμ. 3035/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποίαν ο (τότε) κατηγορούμενος ... εκηρύχθη αθώος της ψευδορκίας μάρτυρος, ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου ήσκησε την υπ'αριθμ. 45/25 Ιουλίου 2007 αναίρεση με μοναδικό λόγο την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Επί της αιτήσεως αυτής εξεδόθη η υπ'αριθμ. 1667/2008 απόφαση του ΣΤ' Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποίαν απερρίφθη ως αβάσιμη η άνω αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Τώρα ο ... δια της από 8-9-2008 κρινομένης αιτήσεως του επιδιώκει την εξέταση λόγων αναιρέσεως, οι οποίοι είχαν προβληθεί δια του από 15-4-2008 υπομνήματός του ως πολιτικώς ενάγοντος, προς συμπλήρωση του αναιρετικού λόγου του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κατά την συζήτηση, καθήν εξεδόθη η ως άνω υπ'αριθμ. 1667/2008 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, και οι λόγοι αυτοί ερευνώνται αυτεπαγγέλτως κατ'άρθρο 511 ΚΠΔ τους επαναλαμβάνει δε και νυν με την αίτησή του. Η αίτηση αυτή, κατ'ανάλογο εφαρμογή του άρθρου 476 παρ.1 ΚΠΔ, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, αφού μετά την απόρριψη ως αβασίμου της από 25 Ιουλίου 2007 αναιρέσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, το Δικαστήριο τούτο έχει απεκδυθεί της εξουσίας του και δεν έχει δικαιοδοσία για την εκ νέου έρευνα της υποθέσεως, εκ του λόγου ότι, κατά τους ισχυρισμούς του νυν αιτούντος, παρέλειψε να ερευνήσει τους αυτεπαγγέλτως εξεταζομένους λόγους αναιρέσεως, οι οποίοι όμως ουδόλως περιείχοντο, ούτε επροτάθησαν υπό του αναιρεσείοντος εισαγγελέως του Αρείου Πάγου εις την αίτηση αναιρέσεώς του και συνεπώς μετά ταύτα, δεν συντρέχει περίπτωση παραλείψεως από παραδρομή εξετάσεως παραδεκτώς προταθέντος λόγου αναιρέσεως. 'Όλα τ' ανωτέρω, ανεξαρτήτως του ότι ο πολιτικώς ενάγων εδώ δεν μπορεί, εις πάσα περίπτωση, να ζητήσει την επανεξέταση από τον 'Αρειο Πάγο της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της απαλλακτικής αποφάσεως (πρβλ άρθρο 492, 504 παρ.3, 505 παρ.1 στοιχ. γ', 506 στοιχ. γ' ΚΠΔ). Τέλος ο αιτών πρέπει να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 476 παρ.1, 583 παρ.1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 8 Σεπτεμβρίου 2008 αίτηση του ... για επανεξέταση των λόγων αναιρέσεως αναφερομένων στο από 15-4-2008 υπόμνημά του. Και
Καταδικάζει τον αιτούντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 23 Ιανουαρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή