Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 4 / 1995    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Παραγραφή, Νόμος επιεικέστερος, Ολομέλεια Αρείου Πάγου.
Περίληψη:
Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και στον Άρειο Πάγο εφόσον η αίτηση περιέχει έναν τουλάχιστον παραδεκτό λόγο*. Ειδικά στην περίπτωση προσβολής αποφάσεως που κήρυξε την έφεση απαράδεκτη πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως να είναι και κατ' ουσίαν βάσιμος. Η μη εμφάνιση του νομίμως κλητευθέντος -αναιρεσείοντος ενώπιον της Ολομέλειας δεν οδηγεί σε απόρριψη της αιτήσεως ως ανυποστήρικτης, εφόσον αυτός παρέστη κατά την ενώπιον του Τμήματος συζήτηση. Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο, ο οποίος εφόσον διαπιστώσει τη συμπλήρωση της οφείλει να αναιρέσει την απόφαση και να παύσει οριστικώς την ποινική δίωξη, εφόσον η αίτηση περιέχει έναν τουλάχιστον παραδεκτό λόγο. Ειδικά στην περίπτωση προσβολής αποφάσεως που κήρυξε την έφεση απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως να είναι και κατ' ουσίαν βάσιμος, διότι αν ορθώς εκρίθη το ζήτημα του εκπροθέσμου της εφέσεως, η απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου θα έχει καταστεί αμετάκλητη και άρα δεν θα μπορεί να γίνει λόγος για παραγραφή του αξιοποίνου παρά μόνον για παραγραφή της ποινής. Απαράδεκτος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, με τον οποίο πλήττεται η πρωτόδικη απόφαση και όχι η προσβαλλομένη με την αναίρεση εφετειακή απόφαση ως προς την περί απορρίψεως της εφέσεως ως απαράδεκτης κρίση της. Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εσφαλμένης εφαρμογής, διότι δεν προσδιορίζεται η πλημμέλεια του Εφετείου. Δε συνιστά υπέρβαση εξουσίας η από το δικαστήριο σε δημόσια συνεδρίαση και όχι σε συμβούλιο απόρριψη της εφέσεως ως απαράδεκτης. Η μη παράθεση στην απόφαση του σχετικού άρθρου του ποινικού νόμου δεν θεμελιώνει λόγο αναιρέσεως, καθόσον η απορρίπτουσα το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο δεν είναι καταδικαστική. Πότε η απόφαση η απορρίπτουσα την έφεση ως απαράδεκτη είναι αιτιολογημένη. Η αιτιολογία της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη πρέπει να εκτείνεται και στους τυχόν προβληθέντες λόγους εκπρόθεσμης ασκήσεως αυτής. Ποιο πρόσωπο θεωρείται αγνώστου διαμονής. Έννοια ανωτέρας βίας και ανυπερβλήτου κωλύματος (Ολομ. ΑΠ 4/1995 Ποιν.Χρον. ΜΣΤ.820).
* Ήδη σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 5 του ν. 3060/30-6-2003 ο λόγος αναιρέσεως πρέπει να είναι παραδεκτός και βάσιμος για να παύσει οριστικώς η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής. (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται
αυτεπαγγέλτως και στον Άρειο Πάγο εφόσον η αίτηση περιέχει
έναν τουλάχιστον παραδεκτό λόγο*. Ειδικά στην περίπτωση
προσβολής αποφάσεως που κήρυξε την έφεση απαράδεκτη
πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως να είναι και κατ'
ουσίαν βάσιμος. Η μη εμφάνιση του νομίμως κλητευθέντος -
αναιρεσείοντος ενώπιον της Ολομέλειας δεν οδηγεί σε απόρριψη της αιτή-
σεως ως ανυποστήρικτης, εφόσον αυτός παρέστη κατά την ενώπιον του
Τμήματος συζήτηση. Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται
αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας ακόμη και στον Άρειο
Πάγο, ο οποίος εφόσον διαπιστώσει τη συμπλήρωση της οφείλει να αναιρέσει
την απόφαση και να παύσει οριστικώς την ποινική δίωξη, εφόσον η αίτηση
περιέχει έναν τουλάχιστον παραδεκτό λόγο. Ειδικά στην περίπτωση
προσβολής αποφάσεως που κήρυξε την έφεση απαράδεκτη (εκπρόθεσμη)
πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως να είναι και κατ' ουσίαν βάσιμος,
διότι αν ορθώς εκρίθη το ζήτημα του εκπροθέσμου της εφέσεως, η απόφαση
του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου θα έχει καταστεί αμετάκλητη και άρα δεν θα
μπορεί να γίνει λόγος για παραγραφή του αξιοποίνου παρά μόνον για
παραγραφή της ποινής. Απαράδεκτος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αι-
τιολογίας, με τον οποίο πλήττεται η πρωτόδικη απόφαση και όχι η
προσβαλλομένη με την αναίρεση εφετειακή απόφαση ως προς την περί
απορρίψεως της εφέσεως ως απαράδεκτης κρίση της. Απαράδεκτη η
αναίρεση λόγω εσφαλμένης εφαρμογής, διότι δεν προσδιορίζεται η
πλημμέλεια του Εφετείου. Δε συνιστά υπέρβαση εξουσίας η από το
δικαστήριο σε δημόσια συνεδρίαση και όχι σε συμβούλιο απόρριψη της
εφέσεως ως απαράδεκτης. Η μη παράθεση στην απόφαση του σχετικού άρ-
θρου του ποινικού νόμου δεν θεμελιώνει λόγο αναιρέσεως, καθόσον η
απορρίπτουσα το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο δεν είναι καταδικαστική. Πότε η
απόφαση η απορρίπτουσα την έφεση ως απαράδεκτη είναι αιτιολογημένη. Η
αιτιολογία της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη πρέπει
να εκτείνεται και στους τυχόν προβληθέντες λόγους εκπρόθεσμης ασκήσεως
αυτής. Ποιο πρόσωπο θεωρείται αγνώστου διαμονής. Έννοια ανωτέρας βίας
και ανυπερβλήτου κωλύματος(Ολομ. ΑΠ 4/1995 Ποιν.Χρον.
ΜΣΤ.820).* Ήδη σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 5 του ν. 3060/30-
6-2003 ο λόγος αναιρέσεως πρέπει να είναι παραδεκτός και
βάσιμος για να παύσει οριστικώς η ποινική δίωξη λόγω
παραγραφής.--------------------------------<< Επιστροφή