Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 896 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Κατηγορούμενος.
Περίληψη:
Απαράδεκτη η αναίρεση ως εκπροθέσμως ασκηθείσα. Ο κατηγορούμενος θεωρείται παρών κατά την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης, διότι εκπροσωπήθηκε από συνήγορο. Απορρίπτει.

Αριθμός 896/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο, Βασίλειο Λυκούδη, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή - Εισηγητή και Νικόλαο Ζαΐρη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Μαρτίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, που δεν παρέστη στο συμβούλιο περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 1548/2003 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγουσα την "ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτήν, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22 Αυγούστου 2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1570/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή, με αριθμό 406/24.10.2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω στο Δικαστήριό σας την προκειμένη δικογραφία και εκθέτω τα εξής:
Ι. Από τις διατάξεις των άρθρων 473 και 474 παρ. 1 ΚΠΔ προκύπτει, ότι η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων γενικώς και συνεπώς και της αναίρεσης κατ'απόφασης, είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει, όταν ο κατηγορούμενος ήταν παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, από τότε που αυτή θα καταχωρηθεί καθαρογραμμένη στο Ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του Ποινικού δικαστηρίου. Εάν ο κατηγορούμενος εκπροσωπήθηκε με συνήγορο στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο κατ'άρθρο 501 παρ. 3 ΚΠΔ θεωρείται παρών και δεν χρειάζεται επίδοση της απόφασης (βλ. ΑΠ 679/2004 Πράξ. Λογ. Π.Δ. 2004, σελ. 249).

ΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση από την έκθεση αναίρεσης με αριθμό 37/22-8-2007, που συντάχθηκε από τον Διευθυντή των Φυλακών Τίρυνθας, όπου κρατείται ο αναιρεσείων Χ1, προκύπτει ότι η αναίρεση στρέφεται κατά της με αριθμό 1548/2003 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών (βλ. έκθεση). Όμως η απόφαση αυτή που εκδόθηκε στις 14-10-2003, καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο Ειδικό βιβλίο του Εφετείου Αθηνών στις 21-11-2003 (βλ. υπηρεσιακή βεβαίωση), έκτοτε δε άρχισε και η δεκαήμερη προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης, χωρίς να απαιτείται η επίδοση της απόφασης, δεδομένου ότι από τα οικεία πρακτικά προκύπτει ότι ο ήδη αναιρεσείων, εκπροσωπήθηκε στην κατ'έφεση δίκη από τους δικηγόρους Σταύρο Γεωργίου και Χρήστο Κοφίτσα (βλ. πρακτικά).


ΙΙΙ.
Συνεπώς και δεδομένου ότι στην έκθεση αναίρεσης, δεν αναφέρεται από τον αναιρεσείοντα οτιδήποτε που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της, η υπό κρίση αναίρεση πρέπει να απορριφθεί, ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης (άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ). Παράλληλα πρέπει να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 ΚΠΔ).

Για τους λόγους αυτούςΠ ρ ο τ ε ί ν ω
Ι. Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η 37/22-8-2007 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου Χ1, κρατουμένου Αγροτικής Φυλακής Τίρυνθας, που ασκήθηκε από τον ίδιο ενώπιον του Διευθυντή της Φυλακής και στρέφεται κατά της 1548/14-10-2003 καταδικαστικής απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών και

ΙΙ. Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
Αθήνα 26-9-2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Μαρκής"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.


ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, από το συνδυασμό των άρθρων 462, 473 παρ. 1 και 3 και 507 παρ. 1α του Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης εναντίον τελεσίδικης απόφασης, αρχίζει από τότε που αυτή θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο, το οποίο τηρείται από τη γραμματεία του εκδόσαντος αυτήν ποινικού δικαστηρίου και είναι δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή της, εφόσον ο δικαιούμενος, καίτοι απών, εκπροσωπήθηκε στην έκκλητη δίκη από το συνήγορό του (Κ.Π.Δ. 501 παρ. 1), οπότε λογίζεται ως παρών, η εκπρόθεσμη δε άσκησή της συγχωρείται μόνον, όταν στην κατ' άρθρο 474 παρ. 1 και 2 Κ.Π.Δ. συντασσόμενη έκθεση άσκησης ενδίκου μέσου γίνεται επίκληση περιστατικών, τα οποία συνιστούν την ανώτερη βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα, που κατέστησαν αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση, ενώ, τέλος, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, το εκπροθέσμως ασκηθέν ένδικο μέσο είναι, ως απαράδεκτο, απορριπτέο και ο ασκήσας αυτό καταδικάζεται στα έξοδα.
Εν προκειμένω, όπως διαπιστώνεται από την επιτρεπτή επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, για τον έλεγχο του παραδεκτού ή όχι της ασκηθείσας αναίρεσης, με την προσβαλλόμενη 1548/2003 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, που δίκασε με απόντα τον αναιρεσείοντα, αλλά εκπροσωπηθέντα από τους συνηγόρους του Σταύρο Γεωργίου και Χρήστο Κοφίτσα, οπότε και αυτός λογίζεται ως παρών, ο αναιρεσείων καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό σε συνολική ποινή κάθειρξης εννέα (9) ετών για τις πράξεις της πλαστογραφίας με χρήση σε βάρος τράπεζας κατ' εξακολούθηση, της απλής συνέργειας σε απάτη, τελεσμένη και σε απόπειρα, κατ' επάγγελμα και συνήθεια και για σύσταση συμμορίας. Η ανωτέρω τελεσίδικη και πληττόμενη απόφαση καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο του Εφετείου Αθηνών στις 21.11.2003, σύμφωνα με την από 31.8.2007 υπηρεσιακή βεβαίωση, οπότε και άρχισε η προθεσμία προς άσκηση της αίτησης αναίρεσης, ενώ η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε στις 22.8.2007, με τη σύνταξη σχετικής έκθεσης από το Διευθυντή της Αγροτικής Φυλακής Τίρυνθας, όπου κρατείται ο αναιρεσείων, ήτοι μετά την πάροδο της ανωτέρω δεκαήμερης προθεσμίας. Εξάλλου, ο αναιρεσείων, στην έκθεση αναίρεσής του, δεν αναφέρει ότι το εκπρόθεσμο της άσκησής της οφείλεται σε γεγονός ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Κατόπιν αυτών πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 Κ.Π.Δ., να απορριφθεί, ως απαράδεκτη η ένδικη αίτηση, λόγω του εκπροθέσμου της ασκήσεώς της και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1, 583 παρ. 1 ΚΠΔ).ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ' αρ. 37/22.8.2007 αίτηση του Χ1, για αναίρεση της υπ' αρ. 1548/14.10.2003 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) Ευρώ.-
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2008. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα την 1η Απριλίου 2008.Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή