Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2459 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος, Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Άρθρο 513 παρ. 3 ΚΠΔ: οι διάδικοι παρίστανται με συνήγορο στον Άρειο Πάγο. Άρθρο 96 παρ. 1 ΚΠΔ, 96 παρ. 2 ΚΠΔ: ο διορισμός συνηγόρου γίνεται και με έγγραφη δήλωση κατά της διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ. β΄ και γ΄ ΚΠΔ, ήτοι με απλή έγγραφη δήλωση του εντολέως και βεβαίωση της γνησιότητος της υπογραφής από δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Αν δεν υπάρξουν αυτά, η πληρεξουσιότης δεν είναι νόμιμη. Εάν ο διάδικος δεν παραστεί στον Άρειο Πάγο μετά ή δια του συνηγόρου του, θεωρείται ως μηδόλως παραστάς και η αίτησή του απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη.
Αριθμός 2459/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάστιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Σεπτεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, για τον οποίο εμφανίστηκε η δικηγόρος Αναστασία Ασπρίδη και δήλωσε ότι τον εκπροσωπεί, περί αναιρέσεως της 300/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9 Απριλίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 767/2008.

Αφού άκουσε Την πληρεξουσία δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκειμένη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 513 παρ.3 ΚΠΔ ο αναιρεσείων παρίσταται στη συζήτηση με συνήγορο, κατά δε το άρθρο 96 παρ.1 ΚΠΔ κάθε διάδικος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συμπαρίσταται στη ποινική διαδικασία με περισσότερους από δύο συνηγόρους στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο, παρ.2. ο διορισμός συνηγόρου του κατηγορουμένου ή άλλου διαδίκου γίνεται ... ή β) με έγγραφη δήλωση κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ.2 εδ'β' και γ'. Ο διορισμός παρέχει στο συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα παρέχεται για ορισμένες μόνο από τις πράξεις αυτές. Ειδικότερα το έγγραφο της πληρεξουσιότητος μπορεί να δοθεί και με απλή έγγραφη δήλωση του εντολέως και βεβαίωση της γνησιότητος της υπογραφής αυτού από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Η βεβαίωση αυτή κατέστη απαραίτητη για να εξασφαλισθεί το κύρος της πληρεξουσιότητος-εξουσιοδοτήσεως και να αποτραπεί οποιαδήποτε ενδεχομένη αμφισβήτηση του γεγονότος της παρασχεθείσης εντολής προς αντιπροσώπευση και υπογραφής από τον ίδιο τον εντολέα καθώς και της χρονολογίας αυτής, πράγμα το οποίο θα έχει επιπτώσεις στην εγκυρότητα της ενεργηθείσης πράξεως, Μετά την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εντολέως από τα προαναφερθέντα πρόσωπα ολοκληρώνεται η πληρεξουσιότητα, αφότου και θεωρείται υπάρχουσα αυτή.
Συνεπώς αν δεν συντρέξει και αυτή η προϋπόθεση η πληρεξουσιότης εξουσιοδότηση είναι ελλιπής και ως εκ τούτου η παράσταση με αυτή την παράλειψη δεν είναι νόμιμη. Εξάλλου κατά το άρθρο 514 εδ.α' ΚΠΔ εάν ο αναιρεσείων δεν εμφανισθεί στο ακροατήριο του Αρείου πάγου με συνήγορο ή ο παριστάμενος γι'αυτόν ως εκπρόσωπος συνήγορος, δεν έχει νομίμως κατά τ'ανωτέρω διορισθεί, οπότε ο αναιρεσείων ως μη εκπροσωπούμενος από τον συνήγορο και ως εκ τούτου απών, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη. Στην προκειμένη περίπτωση κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από την οικεία σειρά ενεφανίσθη η δικηγόρος Αναστασία Ασπρίδη και εζήτησε αναβολή της εκδικάσεως αυτής (υποθέσεως), διότι ο αναιρεσείων έχει αποφυλακισθεί και έχει απελαθεί στην Αλβανία και δεν κατέστη δυνατόν να έχει πληρεξούσιο-εξουσιοδότηση, προκειμένου να παραστεί και να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Αρείου Πάγου. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της αναβολής, αλλά χορήγησε στην άνω δικηγόρο προθεσμία μέχρι την 23-9-2008, προκειμένου να εφοδιασθεί και να προσκομίσει μέχρι την τελευταία αυτή ημερομηνία πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση του αναιρεσείοντος προκειμένου να νομιμοποιηθεί για την παράστασή της στο ακροατήριο που (το πληρεξούσιο ή η εξουσιοδότηση) να έχει ημερομηνία μέχρι την 19 Σεπτεμβρίου 2008 (ημέρα συζητήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως). 'Όμως αν και παρήλθε η προθεσμία αυτή η άνω δικηγόρος ουδέν προσεκόμισε εκ των ανωτέρω για την παράστασή της στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου. Ενόψει αυτών, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος κλητευθείς νομίμως, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνίαν 7 Μαΐου 2008 αποδεικτικό επιδόσεως του ....., Γραμματέως της Δικαστικής Φυλακής Λάρισας προς τον ίδιο τον αναιρεσείοντα, προκειμένου να παραστεί κατά την συζήτηση της περί αναιρέσεως αιτήσεώς του κατά την εις την αρχή της παρούσης αναφερομένη συνεδρίαση και μη παραστάς μετά ή δια συνηγόρου, θεωρείται ως μηδόλως παραστάς και ως εκ τούτου η αίτησή του πρέπει να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη, σύμφωνα με το άρθρο 514 ΚΠΔ, καταδικασθεί δε ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 9 Απριλίου 2008 αίτηση του Χ για αναίρεση της υπ'αριθμ. 300/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220).

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 10 Οκτωβρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 21 Νοεμβρίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Και ήδη ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

<< Επιστροφή