Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1478 / 2014    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Εκπρόθεσμη άσκηση ενδίκου μέσου.
Περίληψη:
Προθεσμία για την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως, κατ΄ άρθρ 564 Κ.Πολ.Δ. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση λόγω της εκπρόθεσμης άσκησης της.

Αριθμός 1478/2014

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Σίδερη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Παναγιώτη Ρουμπή, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ελένη Διονυσοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2014, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Των αναιρεσειόντων: 1)Ιερού ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (ΝΠΔΔ), που εδρεύει στα Καλάβρυτα και εκπροσωπείται νόμιμα, 2)Καλλιμανοπούλειου Εκκλησιαστικού Διακονικού Κέντρου (Γηροκομείο), που εδρεύει στα Καλάβρυτα και εκπροσωπείται νόμιμα, τα οποίοι δεν παραστάθηκαν, ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Των αναιρεσιβλήτων: 1)Ε. συζ. Η. Γ. και 2)Α. συζ. Ι. Μ., το γένος Η. Γ., κατοίκων ..., οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Μενέλαο Καρπαθάκη, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 16-6-2004 αγωγή των ήδη αναιρεσειόντων, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 435/2006 του ίδιου Δικαστηρίου και 148/2010 του Εφετείου Πατρών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 17-1-2013 αίτησή τους. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, παραστάθηκαν μόνο οι αναιρεσίβλητες, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Αργύριος Σταυράκης ανέγνωσε την από 15-1-2014 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 577 § § 1 και 2 του ΚΠολΔ το δικαστήριο του Αρείου Πάγου πρώτα συζητεί για το παραδεκτό της αναίρεσης, και αν η αναίρεση δεν ασκήθηκε νόμιμα ή αν λείπει κάποια προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή την απορρίπτει και αυτεπαγγέλτως. Εξάλλου προϋπόθεση για το παραδεκτό της αναίρεσης αποτελεί και η άσκησή της στην οριζόμενη από τον νόμο προθεσμία, είναι δε η προθεσμία αυτή σύμφωνα με το άρθρο 564 § § 1 και 3 του ίδιου ΚΠολΔ, αν ο αναιρεσείων διαμένει στην Ελλάδα, τριάντα ημέρες και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης, και σε περίπτωση μη επιδόσεώς της, τρία χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης.
Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τις υπ' αριθμ. 1285 και 1286/20-5-2010 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Καλαβρύτων Παναγιώτας Κωνσταντινάκου, τις οποίες οι αναιρεσίβλητες προσκομίζουν και επικαλούνται, ακριβές αντίγραφο της προσβαλλόμενης υπ' αριθμ. 148/2010 αποφάσεως του Εφετείου Πατρών επιδόθηκε στο καθένα από τα εδρεύοντα στα Καλάβρυτα αναιρεσείοντα νομικά πρόσωπα, που, σημειωτέον, επισπεύδουν τη συζήτηση αλλά δεν παρέστησαν κατ' αυτήν, την 20-5-2010, όπως δε προκύπτει από την οικεία, κάτωθι του δικογράφου της αναιρέσεως, πράξη της αρμόδιας γραμματέως του Εφετείου Πατρών, η αίτηση αυτή κατατέθηκε στη γραμματεία του Εφετείου που εξέδωσε την απόφαση την 17-1-2013, ήτοι κατά πολύ μετά την πάροδο της ανωτέρω νόμιμης προθεσμίας των τριάντα ημερών από την επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης. Επομένως και σύμφωνα με την προηγηθείσα νομική σκέψη, κατά παραδοχήν δε και της σχετικής, νομίμως προταθείσης, κατ' άρθρον 570 παρ. 1 του ΚΠολΔ, ενστάσεως των αναιρεσιβλήτων, αν και το απαράδεκτο της αιτήσεως λαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπόψη, κατά τα προεκτεθέντα, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί ως απαράδεκτη, να καταδικαστούν δε οι αναιρεσείοντες στη δικαστική δαπάνη των αναιρεσιβλήτων, κατά το νόμιμο αίτημα των τελευταίων (άρθρ. 176, 183, 191 § 2 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στη δικαστική δαπάνη των αναιρεσιβλήτων, την οποία ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 18 Ιουνίου 2014.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 26 Ιουνίου 2014.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή