Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2030 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Παραβίαση σφραγίδων, Αναβολής αίτημα.
Περίληψη:
Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή για φύλαξη κλεισμένων πραγμάτων (άρθρ. 178 του ΠΚ). Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και η σφράγιση επιβάλλεται από την αρχή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας. Αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό του κατηγορουμένου, ο οποίος, ενώ είχε σφραγιστεί από τη Δημοτική Αρχή το κατάστημά του (καφενείο), επειδή λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας, έθραυσε τις σφραγίδες και συνέχισε να το λειτουργεί. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής για περισσότερες αποδείξεις. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2030/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου - Εμμανουήλ Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Κυριακή Ιωαννίδου - Κουρδόγλου, περί αναιρέσεως της 2491/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 31 Μαρτίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 711/2008.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 178 του ΠΚ όποιος με πρόθεση και αυθαίρετα θραύει ή βλάπτει σφραγίδα που έθεσε η αρχή για την κατάσχεση ή για τη φύλαξη κλεισμένων πραγμάτων ή εγγράφων ή για τη βεβαίωση της ταυτότητάς τους ή ματαιώνει με οποιονδήποτε τρόπο μια τέτοια σφράγιση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Στην αναφερόμενη στο ως άνω άρθρο περίπτωση της σφραγίσεως για τη φύλαξη κλεισμένων πραγμάτων υπάγεται και η επιβαλλόμενη κατά το άρθρο 6 παρ. 9 της υπ' αριθ. ΑΙΒ/8577/1983 Υγειονομικής Διατάξεως σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο λειτουργεί χωρίς νόμιμη άδεια, αφού δια της επιθέσεως των σφραγίδων σκοπείται ακριβώς η φύλαξη των πραγμάτων του καταστήματος ώστε να μην είναι δυνατόν να συνεχιστεί η παράνομη λειτουργία του. Εξάλλου η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ τουΚΠΔ, όταν αναφέρονται σε αυτήν με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι νομικοί συλλογισμοί με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε.
Η ειδική και εμπεριστατωμένη αύτη αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται όχι μόνον στην κρίση για την ενοχή, αλλά να περιλαμβάνει και την αναφορά των αποδεικτικών μέσων, από τα οποία το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση. Τα αποδεικτικά μέσα, δηλαδή, πρέπει να προκύπτει με βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη από το Δικαστήριο όλα στο σύνολο τους και όχι ορισμένα μόνον από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τι προέκυψε από καθένα. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Δεν αποτελεί, όμως, λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση των εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως μεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Η κατά τα άνω αιτιολογία απαιτείται και για τις παρεμπίπτουσες αποφάσεις του δικαστηρίου, ανεξάρτητα αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική ή ελεύθερη κρίση του. Ετσι η παρεμπίπτουσα απόφαση του δικαστηρίου που απορρίπτει αίτημα του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης για περισσότερες αποδείξεις κατά το άρθρο 352 παρ. 3 του ΚΠΔ, πρέπει να είναι ιδιαίτερα αιτιολογημένη, αλλιώς ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Περαιτέρω λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠΔ συνιστά η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα περιστατικά που δέχτηκε, στη διάταξη που εφαρμόστηκε.
Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ πλαγίου, γιατί το πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό αιτιολογικού και διατακτικού της και αναφέρεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, ώστε να μην είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Αρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρμόστηκε, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης. Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, που δίκασε ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, δέχτηκε με την προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 2491/2008 απόφασή του ότι από τα αποδεικτικά μέσα που κατ' είδος αναφέρει αποδείχθηκε ότι "η εταιρεία "... και ΣΙΑ Ε.Ε." διατηρεί επί της οδού ... της πόλεως της ..., κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα, το καφενείο "..." εντός του οποίου έχει εγκαταστήσει τεχνικά και διασ/κά παιχνίδια, το οποίο όμως στις 2-5-2003 σφραγίστηκε από τα αρμόδια όργανα του Δήμου ..., γιατί λειτουργούσε χωρίς την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και την επομένη ημέρα, δηλαδή στις 3-5-2003, ο κατηγορούμενος ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της προαναφερθείσης εταιρίας "... και ΣΙΑ ΕΕ" προέβη στην παραβίαση των τοποθετημένων σφραγίδων και στην λειτουργία του ως άνω καταστήματος και συνεπώς, πρέπει να κηρυχθεί αυτός ένοχος της παραπάνω πράξεως που αποδίδεται σ' αυτόν". Ακολούθως στο διατακτικό της η απόφαση όρισε τα εξής: "Κηρύσσει τον κατηγορούμενο ένοχο του ότι: Στη ..., την 3-5-2003 ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας "... και ΣΙΑ ΕΕ", ιδιοκτήτριας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και δη καφενείου με τεχνικά και διασ/κά παιχνίδια, με την επωνυμία ... στην οδό ..., από πρόθεση και αυθαίρετα έθραυσε σφραγίδες που έθεσε η αρχή για τη φύλαξη κλεισμένων πραγμάτων. Συγκεκριμένα, ενώ την 2-5-03 το πιο πάνω κατάστημα, σφραγίστηκε από τον Δήμο ..., επειδή λειτουργούσε χωρίς την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, την παραπάνω ημερομηνία (3-5-03) προέβη στην παραβίαση των τοποθετημένων σφραγίδων και στη λειτουργία αυτού του ως άνω καταστήματος". Επίσης το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του συνηγόρου του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης προκειμένου να προσκομιστεί απόφαση σφράγισης του καταστήματος, με την παρακάτω αιτιολογία: "Στα έγγραφα της δικογραφίας περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η από 2-5-2003 έκθεση σφραγίσεως καταστήματος, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο του Δήμου ..., ..., με την παρουσία του υπαλλήλου του αυτού ως άνω Δήμου ... και αφορά το κατάστημα που αναφέρεται στο κατηγορητήριο και συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί το ως άνω υποβληθέν αίτημα αναβολής εκδικάσεως της κρινομένης υποθέσεως". Μετά από τα παραπάνω, το Δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε ποινή φυλακίσεως τριών (3) μηνών, την οποία μετέτρεψε σε χρηματική. Με αυτά που δέχτηκε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, γιατί από την αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό προκύπτει ότι αναφέρονται με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στήριξε την κρίση του για τη συνδρομή των στοιχείων του εγκλήματος της παραβίασης σφραγίδων που έθεσε η αρχή, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι νομικοί συλλογισμοί, με τους οποίους έκανε την υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 178 του ΠΚ, την οποία ορθά εφάρμοσε και δεν την παραβίασε ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου. Ειδικότερα, αναφέρεται στην απόφαση ότι είχε σφραγιστεί το κατάστημα από μέρους της αρχής (Δήμος ...) λόγω του ότι λειτουργούσε χωρίς νόμιμη άδεια λειτουργίας, ότι η σφράγιση έγινε για φύλαξη κλεισμένων πραγμάτων και ότι ο κατηγορούμενος με πρόθεση και αυθαίρετα έθραυσε τις σφραγίδες, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας του καταστήματος ετερόρρυθμης εταιρίας. Το ότι τα περιστατικά που δέχτηκε η απόφαση συμπίπτουν με αυτά του κατηγορητηρίου, δεν συνιστά έλλειψη αιτιολογίας, αφού η παραδοχή τους πληροί εν προκειμένω την απαίτηση της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επίσης και η αιτιολογία απορρίψεως του αιτήματος αναβολής της δίκης είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, γιατί αναφέρει το λόγο στον οποίο στηρίχθηκε η απορριπτική κρίση και αυτός ήταν το ότι προκύπτει από έγγραφο η σφράγιση του καταστήματος από την Αρχή και έτσι δεν απαιτείται και η προσκομιδή της απόφασης για τη σφράγιση. Επομένως ο σχετικός δεύτερος λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας τόσο ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης όσο και ως προς τα περιστατικά τελέσεως του εγκλήματος, είναι αβάσιμος. Επίσης και ο πρώτος λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠΔ περί εσφαλμένης εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 178 του ΠΚ, συνιστάμενης στο ότι η παραβίαση των σφραγίδων που τέθηκαν από την Αρχή λόγω λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια λειτουργίας, δεν συνιστά το ποινικό αδίκημα του άρθρου αυτού, είναι αβάσιμος, αφού όπως αναφέρθηκε συντρέχει εν προκειμένω η περίπτωση φύλαξης κλεισμένων πραγμάτων, τη συνδρομή της οποίας δέχτηκε και η προσβαλλόμενη απόφαση. Τέλος η αιτίαση του αναιρεσείοντος ότι δεν αποδείχτηκε ότι αυτός προέβη στη θραύση των σφραγίδων και ότι ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας του καταστήματος ετερόρρυθμης εταιρίας, είναι απαράδεκτη, γιατί πλήττει την αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Μετά από αυτά πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθ. 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 31-3-2008 αίτηση του Χ για αναίρεση της υπ' αριθ. 2491/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 15 Οκτωβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή