Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2026 / 2010    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ακυρότητα απόλυτη, Πολιτική αγωγή, Τραπεζική επιταγή, Ανώνυμη εταιρία.
Περίληψη:
Επιταγές (άρθρο 79 ν. 5960/1933). Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της απόλυτης ακυρότητας, ως προς την παράσταση της πολιτικής αγωγής. Νόμιμα παραστάθηκε για λογαριασμό της πολιτικώς ενάγουσας τρίτο πρόσωπο, το οποίο είχε εξουσιοδοτηθεί με πρακτικό του Δ.Σ. της Α.Ε., το οποίο εξακολουθούσε να ισχύει, παρόλο που μεσολάβησε αλλαγή - αντικατάσταση του Δ.Σ. Απορρίπτει την αίτηση και επιβάλλει έξοδα και υπέρ της παραστάσας πολιτικώς ενάγουσας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2026/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Θεοχαρίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη-Εισηγητή, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά και Κυριακούλα Γεροστάθη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 19η Νοεμβρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα (κωλυομένου του Εισαγγελέα) και της Γραμματέα Αικατερίνης Φωτοπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ. Δ. του Π., κατοίκου ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Κιακούλια, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 5239/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά, με πολιτικώς ενάγουσα την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ATE LEASING", νόμιμα εκπροσωπούμενη από την Ε. Π., η οποία παραστάθηκε και διόρισε ως πληρεξούσια την δικηγόρο Μαρία Γιάγκου. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείου Πειραιά, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτήν, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητά την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 30 Ιουλίου 2010 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1086/2010.

Αφού άκουσε Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Εισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 2 του Κ.Π.Δ. απόλυτη ακυρότητα, η οποία δημιουργεί τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ίδιου κώδικα προβλεπόμενο λόγο αναιρέσεως, συνεπάγεται και η παράνομη παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία του ακροατηρίου. Η παράσταση αυτή είναι παράνομη, όταν στο πρόσωπο εκείνου, που δήλωσε ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, δεν συντρέχουν οι όροι της ενεργητικής νομιμοποιήσεως του για την άσκηση πολιτικής αγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του Κ.Π.Δ. ή όταν δεν τηρήθηκε η διαδικασία του άρθρου 68 του ίδιου κώδικα, ως προς τον τρόπο και χρόνο ασκήσεως και υποβολής της πολιτικής αγωγής. Οποιαδήποτε άλλη πλημμέλεια ή έλλειψη που αναφέρεται στην παράσταση ή την εκπροσώπηση του πολιτικώς ενάγοντος δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της παραστάσεως. Με τον μοναδικό λόγο της αιτήσεως αναιρέσεως, πλήττεται η 5239/2010 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, που δίκασε ως Εφετείο, για απόλυτη ακυρότητα, η οποία συνίσταται στο ότι κακώς παρέστη ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, κατά τη συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου 2010, η Α. Σ., ως εκπρόσωπος της εγκαλούσας και πολιτικώς ενάγουσας εταιρείας, με την επωνυμία "ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ", καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω εταιρείας, που είχε εξουσιοδοτήσει αυτήν, είχε αντικατασταθεί από τις 17 Δεκεμβρίου 2009. Στην προκειμένη περίπτωση από τα πρακτικά της δίκης, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση και τα οποία παραδεκτώς επισκοπούνται για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, προκύπτουν τα ακόλουθα: Κατά την εκδίκαση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, την 10η Μαρτίου 2006, της κατηγορίας κατά του κατηγορουμένου και ήδη αναιρεσείοντος, για την πράξη της παραβάσεως του νόμου περί επιταγών, εμφανίσθηκε η Α. Λ. και δήλωσε ότι δυνάμει του υπ' αριθμό 7604/2003 πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Λάβδα-Μπόμπου, και του υπ' αριθμό 133/2003 πρακτικού του Δ.Σ της εγκαλούσας και πολιτικώς ενάγουσας εταιρείας με την επωνυμία "ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ", παρίσταται για λογαριασμό της, κατά του κατηγορουμένου και ζήτησε την επιδίκαση του ποσού των 44 ευρώ με επιφύλαξη, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη η εταιρία από την αξιόποινη συμπεριφορά του κατηγορουμένου, ήτοι την έκδοση των επίμαχων επιταγών, των οποίων αυτή κατέστη νόμιμη κομίστρια από οπισθογράφηση. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε ποινή φυλακίσεως δυο (2) ετών και χρηματική ποινή 6.000 ευρώ, ενώ επιδίκασε και χρηματική ικανοποίηση υπέρ της πολιτικώς ενάγουσας από 44 ευρώ. Κατόπιν εφέσεως που άσκησε ο κατηγορούμενος, η υπόθεση εκδικάσθηκε σε δεύτερο βαθμό την 9η Ιουλίου 2010. Με την έναρξη της συζητήσεως εμφανίσθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, η Α. Σ., η οποία δήλωσε ότι, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως από το Δ.Σ. της "ΑΤΕLEASING", σύμφωνα με το υπ' αριθμό 236/20-2-2009 πρακτικό, παρίσταται για λογαριασμό της ως άνω εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα και ζήτησε την επιδίκαση του ποσού που είχε επιδικασθεί υπέρ αυτής και πρωτοδίκως. Κατά της παραστάσεως δε αυτής, ο κατηγορούμενος δια του συνηγόρου του, προέβαλε αντιρρήσεις. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο με την προσβαλλόμενη απόφασή του, κήρυξε εκ νέου ένοχο τον κατηγορούμενο της πράξεως του άρθρο 79 του ν. 5960/1933, κατ' εξακολούθηση και του επέβαλε ποινή φυλακίσεως δυο (2) ετών, την εκτέλεση της οποίας ανέστειλε επί τριετία, ταυτόχρονα δε επιδίκασε υπέρ της πολιτικώς ενάγουσας, το πρωτοδίκως επιδικασθέν ποσό των 44 ευρώ. Περαιτέρω, από την παραδεκτή επισκόπηση των εγγράφων του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει ότι η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της άνω εταιρείας, σύμφωνα με το υπ' αριθμό 14785/30-12-2009 Φ.Ε.Κ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, είχε αλλάξει από 17-12-2009, ήτοι σε χρόνο προγενέστερο του χρόνου εκδικάσεως της υποθέσεως ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου (9-7-2010). Όμως, τόσο ο κατηγορούμενος, όσο και ο παραστάς συνήγορός του ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, δεν ισχυρίσθηκαν και πολύ περισσότερο δεν προέκυψε από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας, ότι η πληρεξουσιότητα και η εντολή, η οποία είχε παρασχεθεί δυνάμει του υπ' αριθμό 236/2009 πρακτικού του Δ.Σ. στην Α. Σ., η οποία και παραστάθηκε ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, είχε ανακληθεί ή είχε παύσει για οποιοδήποτε λόγο να ισχύει (άρθρο 218 Α.Κ) και συνεπώς, η εντολή προς αυτήν (Α. Σ.), να παρίσταται ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, εξακολουθούσε να ισχύει. Επομένως, ο λόγος αυτός της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται η πλημμέλεια της απόλυτης ακυρότητας κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Μετά από αυτά, και εφόσον δεν υπάρχει προς έρευνα άλλος παραδεκτός λόγος αναιρέσεως, πρέπει, να απορριφθεί στο σύνολό της η αίτηση και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 Κ.Π.Δ.), καθώς και στα δικαστικά έξοδα της παραστάσας πολιτικώς ενάγουσας (άρθρο 176, 183 του Κ.Πολ.Δικ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 30 Ιουλίου 2010, αίτηση του Χ. Δ. του Π., κατοίκου ..., για αναίρεση της υπ' αριθμό ΒΤ 5239/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς. Και.

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ, καθώς και στη δικαστική δαπάνη της πολιτικώς ενάγουσας από πεντακόσια (500) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 01 Δεκεμβρίου 2010.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 20 Δεκεμβρίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή