Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1170 / 2013    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Παραίτηση από δικόγραφο.
Περίληψη:
Λόγοι αναίρεσης από 1 άρθρου 560 Κ.Πολ.Δ.
Αριθμός 1170/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μαζαράκη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω μη υπάρξεως Αντιπροέδρου στο Τμήμα και κωλύματος του αρχαιοτέρου Αρεοπαγίτη), Νικόλαο Μπιχάκη, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ελένη Διονυσοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Απριλίου 2013, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

Των αναιρεσειόντων: 1) Ι. Σ. του Σ. και 2) Ν. Σ. του Σ., κατοίκων ..., οι οποίοι δεν παραστάθηκαν.
Του αναιρεσιβλήτου: Α. Σ. του Μ., κατοίκου ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία δικηγόρο του Σοφία Γκόνη.

Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το πινάκιο παραστάθηκε μόνο ο αναιρεσίβλητος, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Στο σημείο αυτό ο Προεδρεύων ανέγνωσε την από 10/4/2013 αίτηση παραίτησης από το δικόγραφο της από 12/12/2011 αίτησης για αναίρεση της 3832/2011 αποφάσεως Εφετείου Αθηνών, την 2704Β/11-4-2013 έκθεση επίδοσης της ως άνω αίτησης παραίτησης προς τον αναιρεσίβλητο, η οποία συντάχθηκε από τον δικαστικό επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ... και την από 10/4/2013 πράξη κατάθεσης της Γραμματέως του Δικαστηρίου τούτου.
Η πληρεξουσία του αναιρεσίβλητου ζήτησε την έκδοση απόφασης που να εκκαθαρίζει τα δικαστικά του έξοδα.
Το Δικαστήριο διασκέφθηκε με τη συμμετοχή και της Γραμματέως και επιφυλάχθηκε να αποφασίσει.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ.1, 97, 98, 188 παρ.1, 189 παρ.2, 190, 191 παρ.2, 192, 294, 295 παρ.1, 297, 299, 573 παρ.1 ΚΠολΔ προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο αναιρεσείων μπορεί με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά συνεδρίασης του δικαστηρίου ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αναιρεσίβλητο να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης χωρίς τη συναίνεση του αντιδίκου του, εφόσον δεν προχώρησε στην προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης, ενώ η παραίτηση που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη, εφόσον ο αναιρεσίβλητος προβάλλει αντίρρηση και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με την έκδοση οριστικής απόφασης. Η παραίτηση από το δικόγραφο της αίτησης αναίρεσης, για την οποία αρκεί η ύπαρξη γενικής μόνο πληρεξουσιότητας στο πρόσωπο του δικηγόρου του παραιτουμένου, έχει ως αποτέλεσμα ότι η αίτηση αναίρεσης θεωρείται πως δεν ασκήθηκε και η δίκη καταργείται χωρίς να είναι αναγκαία η έκδοση απόφασης που να κηρύσσει την κατάργηση της. Στην περίπτωση αυτή η εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων γίνεται κατά τη διαδικασία των αρθρ. 679 επ. ΚΠολΔ από το μονομελές πρωτοδικείο. Δεν αποκλείεται όμως και η έκδοση απόφασης του δικαστηρίου που να αναγνωρίζει το κύρος της παραίτησης και να κηρύσσει καταργημένη τη δίκη, οπότε με την απόφαση αυτή γίνεται και η εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων, εφόσον υποβλήθηκε σχετικό αίτημα, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από κατάλογο των εξόδων (ΑΠ 1287/2011). Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 576 παρ.1, 2 και 3 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, αν κάποιος από τους διαδίκους δεν εμφανισθεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή εμφανισθεί και δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο απολειπόμενος διάδικος η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, αν όμως την επισπεύδει ο αντίδικος του, τότε ερευνάται αν ο απολειπόμενος ή ο μη παριστάμενος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος διάδικος κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την 10.4.2013 έκθεση της γραμματέως του Αρείου Πάγου Ελένης Κοκκίνη κατατέθηκε σ' αυτήν από τους αναιρεσείοντες Ι. Σ. και Ν. Σ. η από 10-4-2013 δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο της από 12-12-2011 αίτησής τους για αναίρεση της 3832/2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών. Αντίγραφο της ως άνω δήλωσης παραίτησης επιδόθηκε στον αναιρεσίβλητο, όπως προκύπτει από την 2704β/11.4.2013 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ... . Η παραίτηση αυτή είναι έγκυρη και επέφερε τα αποτελέσματα της δηλ. θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε η αίτηση αναίρεσης και η δίκη καταργείται. Ο παριστάμενος αναιρεσίβλητος με δήλωση, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά του δικαστηρίου τούτου ζητεί την καταδίκη των αναιρεσειόντων στα δικαστικά του έξοδα. Όμως οι αναιρεσείοντες κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου δεν εμφανίσθηκαν στο ακροατήριο, ούτε εκπροσωπήθηκαν με δήλωση κατά το άρθρο 242 παρ.2 ΚΠολΔ από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει ποιος επισπεύδει τη συζήτηση της υπόθεσης, αφού για τν περίπτωση που επέσπευσαν τη συζήτηση οι αναιρεσείοντες, δεν προσκομίζεται από τον παριστάμενο αναιρεσίβλητο επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης αναίρεσης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση κατ' αυτήν, που να έχει επιδοθεί σ' αυτόν με επιμέλεια των αναιρεσειόντων, για δε την περίπτωση που η συζήτηση επισπεύδεται από τον παριστάμενο αναιρεσίβλητο δεν προσκομίζονται εκθέσεις επιδόσεως του αρμοδίου δικαστικού επιμελητή από τις οποίες να προκύπτει η κλήτευση των αναιρεσειόντων, για να παραστούν κατά την ως άνω δικάσιμο. Επομένως δεν μπορεί να προχωρήσει παρά την απουσία των αναιρεσειόντων η συζήτηση του αιτήματος του αναιρεσιβλήτου για καταδίκη των αναιρεσειόντων στα δικαστικά του έξοδα, η δε εκκαθάριση των εξόδων θα γίνει πλέον από τον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Θεωρεί ότι δεν ασκήθηκε η από 12.12.2011 αίτηση του Ι. Σ. κλπ για αναίρεση της 3832/2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουνίου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 11 Ιουνίου 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή