Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1136 / 2013    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Μεταβίβαση επιδίκου πράγματος.
Περίληψη:
Μεταβίβαση επιδίκου πράγματος μετά την εκκρεμοδικία είναι δυνατή υπό τους όρους του ουσιαστικού δικαίου αλλά δεν επιφέρει μεταβολή στην έννομη σχέση της δίκης. Ο ειδικός διάδοχος μόνον παρέμβαση μπορεί να ασκήσει ακόμη και ενώπιον του Αρείου Πάγου. Σε περίπτωση θανάτου κάποιον εκ των αρχικών διαδίκων.
Αριθμός 1136/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Φούκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω μη υπάρξεως Αντιπροέδρου στο Τμήμα), Δημήτριο Μαζαράκη, Νικόλαο Μπιχάκη, Ερωτόκριτο Καλούδη και Μαρία Βαρελά, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Μαρτίου 2013, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

Του αναιρεσείοντος - καθού η κλήση: Ελληνικού Δημοσίου νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιό του Βασίλειο Κορκίζογλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ, χωρίς να καταθέσει προτάσεις.
Των αναιρεσιβλήτων: 1. Μ. συζ. Θ. Β., και 2. Γ. Β. του Κ.-Δ., ως κληρονόμοι του Κ. - Δ. Β., οι οποίοι δεν παραστάθηκαν.
Της καλούσας: Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "Smenter Limited" και έδρα την ..., η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αθανάσιο Κανελλόπουλο, ο οποίος δήλωσε ότι οι αρχικοί αναιρεσίβλητοι απεβίωσαν και η ως άνω εταιρία συνεχίζει τη βιαίως διακοπείσα δίκη ως ειδικής διάδοχος τους (όπως αναφέρεται και στην από 3/12/2012 κλήση).

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 10/5/1997 αγωγή του αρχικού διαδίκου Κ. - Δ. Β., που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 212/1998 μη οριστική του ιδίου Δικαστηρίου που παρέπεμψε την υπόθεση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο λόγω αρμοδιότητας, 55/2001, 117/2004 μη οριστικές και 2/2006 οριστική του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, 534/2009 μη οριστική και 15/2011 οριστική του Εφετείου Πατρών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί το αναιρεσείον με την από 19/9/2011 αίτησή του και η καλούσα με την από 3/12/2012 κλήση της.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η Εισηγήτρια Αρεοπαγίτης Μαρία Βαρελά ανέγνωσε την από 25/2/2013 έκθεσή της, με την οποία πρότεινε να γίνει δεκτός ο πρώτος λόγος αναίρεσης και να απορριφθεί ο δεύτερος λόγος αναίρεσης.
Ο πληρεξούσιος της καλούσας ζήτησε την απόρριψη της αίτησης και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη της.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 568 παρ.1 ΚΠολΔ, για να προσδιρι8σθεί δικάσιμος επί αιτήσεως αναιρέσεως, ο διάδικος που επισπεύδει τη συζήτηση προσάγει στη Γραμματεία του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, επικυρωμένο αντίγραφο της αναίρεσης της προσβαλλομένης αποφάσεως, των εισαγωγικών εγγράφων της κυρίας δίκης ή των παρεμπιπτουσών δικών και των προτάσεων του ίδιου και των άλλων διαδίκων, αν είναι απαραίτητες για να διαγνωστεί η βασιμότητα των λόγων της αναίρεσης που περιέχονται στο κύριο δικόγραφο ή στο πρόσθετο αναιρετήριο. Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 572 παρ.1 ΚΠολΔ, οι διατάξεις των άρθρων 568 έως 571 εφαρμόζονται και όταν τη συζήτηση επισπεύδει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή ο Εισαγγελέας Εφετών ή ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών. Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 225 παρ.1 και 2 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους διαδίκους και μετά την εκκρεμοδικία να μεταβιβάσουν το επίδικο πράγμα ή δικαίωμα υπό τους όρους και προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου. Η μεταβίβαση όμως του επιδίκου πράγματος ή δικαιώματος, που έγινε μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας, δεν επιφέρει μεταβολή στην έννομη σχέση της δίκης, διότι αυτή δεν αποβαίνει αναγκαίο παρακολούθημα της ουσιαστικής έννομης σχέσης αλλά η δίκη συνεχίζεται μεταξύ των διαδίκων εωσότου νομίμως περατωθεί. Μέχρι τότε μόνος νομιμοποιούμενος να διεξαγάγει τη δίκη είναι ο διάδικος που μεταβίβασε, μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας, το επίδικο πράγμα ή δικαίωμα (ΑΠ 1591/2003) ή σε περίπτωση θανάτου αυτού, ο νομιμοποιούμενος, σύμφωνα με το άρθρο 290 ΚΠολΔ, να συνεχίσει στο όνομά του τη δίκη, κληρονόμος αυτού (ΑΠ 644/2000). Ο ειδικός διάδοχός του δεν αποκτά αυτοδικαίως την ιδιότητα του διαδίκου και δεν υπεισέρχεται στη θέση του δικαιοπαρόχου του, διαδίκου, ούτε μετά το θάνατο του τελευταίου, αλλά έχει δικαίωμα έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης να ασκήσει παρέμβαση, ακόμη και για πρώτη φορά ενώπιον του Αρείου Πάγου (Ολομ.ΑΠ 1/1996, ΑΠ 302/2011, ΑΠ 1475/2010).
Συνεπώς, εάν εκείνος που έγινε ειδικός διάδοχος του διαδίκου δεν άσκησε παρέμβαση, δεν έχει δικαίωμα να επισπεύσει με κλήση τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης, η οποία έχει ασκηθεί από κάποιο διάδικο, αφού όπως προκύπτει από την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 568 παρ.1 ΚΠολΔ, δικαιούνται να επισπεύσουν τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης μόνον οι διάδικοι. Η κλήση προς συζήτηση της αίτησης αναίρεσης που γίνεται εκ μέρους του ειδικού διαδόχου διαδίκου, ο οποίος δεν άσκησε παρέμβαση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη και συναφώς κηρύσσεται απαράδεκτη και η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης εφόσον η υπόθεση φέρεται να συζητηθεί με την κλήση αυτή (ΑΠ 1920/2006, ΑΠ 1345/2009).
Στην προκειμένη περίπτωση φέρεται προς κρίση η από 19-9-2011 αίτηση του αναιρεσείοντος Ελληνικού Δημοσίου κατά των αναιρεσιβλήτων Μ. συζ. Θ. Β., κατοίκου ... και Γ. Β. του Κ.-Δ., κατοίκου ..., περί αναιρέσεως της υπ' αριθμό 15/2011 τελεσίδικης αποφάσεως του Εφετείου Πατρών με την από 3-12-2012 κλήση της εδρεύουσας στη ... εταιρείας περιορισμένης ευθύνης "SMENTER LIMITED" με την ιδιότητά της ως ειδικής διαδόχου των αναιρεσιβλήτων Μ. συζ. Θ. Β. και Γ. Β., μοναδικών κληρονόμων του αρχικώς ενάγοντος Κ.-Δ. Β.. Με την προσβαλλομένη υπ' αριθ. 15/2001 απόφαση του Εφετείου Πατρών απερρίφθη έφεση του αναιρεσείοντος Ελληνικού Δημοσίου κατά των μόνων εφεσιβλήτων Μ. συζ. Θ. Β. και Γ. Β. του Κ. -Δ. και κατά της υπ' αριθμ. 2/2006 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη αγωγή του αρχικώς ενάγοντος Κ.- Δ. Β. κατά του μόνου εναγομένου, ήδη αναιρεσείοντος, Ελληνικού Δημοσίου, περί αναγνωρίσεως του αρχικώς ενάγοντος ως κυρίου αγροτεμαχίου, εκτάσεως 1.445,79 στρεμμάτων, κειμένου στην Κτηματική Περιφέρεια της Κοινότητας ... . Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως προς συζήτηση κατά την αναφερόμενη στην αρχή δικάσιμο από τη σειρά της στο πινάκιο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της καλούσης εταιρείας "SMENTER LIMITED", δήλωσε στο ακροατήριο του δικαστηρίου αυτού, όπως προκύπτει από τα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως, ότι απεβίωσαν οι αναιρεσίβλητοι Μ. συζ. Θ. Β. και Γ. Β. και ότι η ίδια (καλούσα εταιρεία "SMENTER LIMITED") συνεχίζει τη διακοπείσα δίκη ως ειδική διάδοχος αυτών. Στην ένδικη κλήση ισχυρίζεται η καλούσα εταιρεία ότι επισπεύδει τη συζήτηση της υποθέσεως ως ειδική διάδοχος των αναιρεσιβλήτων Μ. Β. και Γ. Β., καθώς και του αρχικώς ενάγοντος, δυνάμει των υπ' αριθμ. .../2005 και .../2005 πωλητηρίων συμβολαίων του συμβολαιογράφου Μαραθώνος Σταύρου Παπαδεογεωργή, με τα οποία αγόρασε την επίδικη έκταση και τα οποία έχουν νομίμως μεταγραφεί στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ιθάκης. Δηλαδή, η συζήτηση της υποθέσεως επισπεύδεται από την ειδική διάδοχο των αναιρεσιβλήτων, στην οποία, με πράξη εν ζωή, μεταβιβάσθηκε κατά κυριότητα το επίδικο ακίνητο. Η καλούσα εταιρεία περιορισμένης ευθύνης "SMENTER LIMITED", με μόνη τη μεταβίβαση αυτή, χωρίς να επικαλείται ότι έχει ασκήσει παρέμβαση στη δίκη, δεν απέκτησε την ιδιότητα του διαδίκου ούτε μετά το θάνατο των αναιρεσιβλήτων, εφόσον επικαλείται μόνον ειδική διαδοχή των αναιρεσιβλήτων και όχι καθολική διαδοχή τούτων ως μοναδικής κληρονόμου των και δεν νομιμοποιείται να επαναλάβει, στη θέση εκείνων, τη δίκη. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 3-12-2012 κλήση της καλούσης εταιρείας "SMENTER LIMITED" και να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της από 19-9-2011 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου περί αναιρέσεως της υπ' αριθμό 15/2011 αποφάσεως του Εφετείου Πατρών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 3-12-2012 κλήση της καλούσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που εδρεύει στη ... με την επωνυμία "SMENTER LIMITED".
Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της από 19-9-2011 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου περί αναιρέσεως της υπ' αριθμό 15/2011 αποφάσεως του Εφετείου Πατρών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 29 Μαΐου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 6 Ιουνίου 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή