Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 174 / 2012    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απόρριψη, Επανάληψη διαδικασίας.
Περίληψη:
Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας ως αβάσιμη κατ' ουσίαν.
Αριθμός 174/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Κωνσταντίνο Φράγκο-Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 10 Ιανουαρίου 2012, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αιτούντος Ε. Κ. του Δ., κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης ..., που παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Φίλιππο Φίλια, για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την υπ' αριθμ. 627/2005 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αιτών ζητά τώρα την επανάληψη της διαδικασίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 25 Νοεμβρίου 2010 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1556/2010.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγο Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή με αριθμό 80/16.3.2011, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω στο Δικαστήριό Σας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 525§1, περ. 2, 527§1,3 και 528 ΚΠΔ την από 25/11/2010 αίτηση του Ε. Κ. του Δ., κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης ... με την οποία ζητάει την επανάληψη προς το συμφέρον του της διαδικασίας που περατώθηκε με την με αριθμό 627/2005 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, με την οποία καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 8 ετών για την αξιόποινη πράξη της υπεξαίρεσης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο και διαχειριστή ξένης περιουσίας και εκθέτω τα ακόλουθα:
Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 525§1 ΚΠΔ, η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση, επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασθέντος για κακούργημα ή πλημμέλημα, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που περιοριστικά αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο και όταν, μετά την οριστική καταδίκη κάποιου, αποκαλύφθηκαν νέα άγνωστα στους δικαστές που τα δίκασαν γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία από μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως, καθιστούν φανερό, ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Κατά την αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής νέα γεγονότα ή αποδείξεις θεωρούνται εκείνες, οι οποίες ασχέτως του αν υπήρχαν και πριν την καταδίκη, δεν υποβλήθηκαν στην κρίση των δικαστών που δίκασαν και ως εκ τούτου ήταν άγνωστα σ' αυτούς, την κρίση του δε αυτή το επιλαμβανόμενο της αίτησης επανάληψης της διαδικασίας δικαστήριο, σχηματίζει από την έρευνα των πρακτικών της προηγουμένης δίκης καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις μπορούν να είναι οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, όπως καταθέσεις μαρτύρων νεώτερες των προηγουμένως εξετασθεισών, συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές των όσων είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα στοιχεία της υπόθεσης, με την προϋπόθεση όμως, ότι οι αποδείξεις αυτές εκτιμώμενες μόνες τους ή σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομισθεί στο δικάσαν δικαστήριο, καθιστούν φανερό, δηλαδή σε σημείο που αγγίζει την βεβαιότητα, και όχι πιθανό, ότι ο κατηγορούμενος είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Δεν μπορούν όμως να αποτελέσουν λόγο επανάληψης της διαδικασίας γεγονότα που δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλ' αντιθέτως απορρίφθηκαν, καθώς και εκείνα με τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής και νομικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλομένης αποφάσεως, με βάση το αποδεικτικό υλικό, αφού η επανάληψη της διαδικασίας, ως στρεφομένη εναντίον αμετάκλητης απόφασης, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλ' έκτακτη διαδικασία (ΑΠ 445/09, ΑΠ 1222/08, 1207/08).
ΙΙ. Στην κρινόμενη υπόθεση, η παρά πάνω απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών είναι αμετάκλητη, δεδομένου ότι η ασκηθείσα κατ' αυτής έφεση απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη με την με αριθμό 1108/2008 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, κατά της τελευταίας δε απόφασης δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο. (βλ. σχετική βεβαίωση με αριθμό 5149/2010 του Γραμματέα του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου). Με την απόφαση αυτή του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, ο αιτών την επανάληψη της διαδικασίας καταδικάσθηκε για την προαναφερθείσα αξιόποινη πράξη που συνίσταται στο ότι: Στον ..., στις 28-9-1999 ιδιοποιήθηκε παρανόμως ξένα (ολικά ή εν μέρει) κινητά πράγματα που έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αξία και που περιήλθαν στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο, καθόσον του τα εμπιστεύθηκαν με την ιδιότητά του ως εντολοδόχου και συγκεκριμένα στον ανωτέρω τόπο και χρόνο παρέλαβε από τις αποθήκες της εταιρίας "Ένωση Μακεδονίας Φ. Λ. Ο.Ε." τα κατωτέρω περιγραφόμενα εμπορεύματα συνολικής αξίας 50.000.000 δραχμών, ήτοι 146.735,14 ευρώ, με τη συμφωνία να τα μεταφέρει επ' αμοιβή με το φορτηγό ιδιοκτησίας του εργοστασίου κατασκευής VOLVO F-16 στην Κομοτηνή. Συγκεκριμένα παρέλαβε προκειμένου να τα μεταφέρει τα εξής εμπορεύματα: 1) δυνάμει της υπ' αριθμ. 172364 φορτωτικής εκδόσεως της ως άνω εταιρείας με αποστολέα τον Ο.Τ.Ε. Α.Ε και παραλήπτη τον Ο.Τ.Ε. Κομοτηνής, 8 δέματα αξίας 8.640.000 δραχμών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 7483/1999 τιμολόγιο, 2) δυνάμει της υπ' αριθμ. 172365 φορτωτικής εκδόσεως της ως άνω εταιρίας με αποστολέα την εταιρία "UNIFON ΑΕ" και παραλήπτη την ίδια εταιρία κατάστημα Κομοτηνής, 1 δέμα αξίας 198.534 δραχμών σύμφωνα με τα υπ' αριθμ. 47870/1999, 411755/1999 και 47869/1999 τιμολόγια, 3) δυνάμει της υπ' αριθμ. 172366 φορτωτικής εκδόσεως της ως άνω εταιρίας με αποστολέα την εταιρία "Τ. Γ. ή Ι.Ο.Ε." και παραλήπτρια την Α. Χ., 1 δέμα με ενδύματα αξίας, 218.300 δραχμών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 00195/1999 τιμολόγιο, 4) δυνάμει της υπ' αριθμ. 172367 φορτωτικής εκδόσεως της ως άνω εταιρίας με αποστολέα την εταιρία "Λ. Ψ. AΕ" και παραλήπτη τον Μ. Μ., 1 δέμα εσώρουχα αξίας 116.584 δραχμών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 6982/1999 τιμολόγιο, 5) δυνάμει της υπ' αριθμ. 172368 φορτωτικής εκδόσεως της ως άνω εταιρίας με αποστολέα την εταιρία "Λ. Ψ. Α.Ε." και παραλήπτη την εταιρία "Χ. Ν.. Και ΣΙΑ Ο.Ε.", 1 δέμα εσώρουχα, αξίας 322.435 δραχμών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 6970/1999 τιμολόγιο, 6) δυνάμει της υπ' αριθμ. 172369 φορτωτικής εκδόσεως της ως άνω εταιρίας με αποστολέα την εταιρία "FRANKE ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ" και παραλήπτη την εταιρία "Π. Χ.-Π. M.. OE" 8 δέματα με διάφορα εμπορεύματα αξίας 220.525 δραχμών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 55262/1999 τιμολόγιο, 7) δυνάμει της υπ' αριθμ. 172370 φορτωτικής εκδόσεως της ως άνω εταιρίας με αποστολέα την εταιρία "ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ" και παραλήπτη το υποκατάστημα Κομοτηνής της "Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος", 3 δέματα μηχανογραφικών εντύπων αξίας 49.500 σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 16159/1999, 8) δυνάμει της υπ' αριθμ. 172371 φορτωτικής εκδόσεως της ως άνω εταιρίας με αποστολέα την εταιρία "INTERCAR ΑΕ" και παραλήπτη τον Α. Χ., 2 δέματα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων αξίας 126.395 δραχμών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 3209/1999 τιμολόγιο, 9) δυνάμει της υπ' αριθμ. 172372 φορτωτικής εκδόσεως της ως άνω εταιρίας με αποστολέα τον Ο.Τ.Ε ΑΕ και παραλήπτη τον Ο.Τ.Ε. ΑΕ υποκατάστημα Κομοτηνής, 2 δέματα με υλικά ΟΤΕ αξίας 2.077.330 δραχμών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 11663/1999 τιμολόγιο, 10) δυνάμει της υπ' αριθμ. 172373 φορτωτικής εκδόσεως της ως άνω εταιρίας με αποστολέα τον ΟΤΕ AE. και παραλήπτη τον ΟΤΕ ΑΕ υποκατάστημα Κομοτηνής, 1 δέμα με υλικά ΟΤΕ αξίας 273.185 και 325.141 δραχμών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 11666 τιμολόγιο, 11) δυνάμει της υπ' αριθμ. 172374 φορτωτικής εκδόσεως της ως άνω εταιρίας με αποστολέα τον ΟΤΕ ΑΕ και παραλήπτη τον ΟΤΕ ΑΕ υποκατάστημα Κομοτηνής, 2 δέματα αξίας 114.559 δραχμών σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 11683 τιμολόγιο, 12) δυνάμει της υπ' αριθμ. 172375 φορτωτικής εκδόσεως της ως άνω εταιρίας με αποστολέα την εταιρία "ALKA TRADING ΕΠΕ και παραλήπτη την Ι. Ι., 1 δέμα αξίας που δεν προσδιορίσθηκε εισέτι στην ανάκριση σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 186/1999 τιμολόγιο, 13) δυνάμει της υπ' αριθμ. 172376 φορτωτικής εκδόσεως της ως άνω εταιρίας με αποστολέα την εταιρία "Σ. ΑΕ" και παραλήπτη τη Β. Ν., 19 ρολά χαλιά αξίας 4.476 ευρώ σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 51513 τιμολόγιο, 14) δυνάμει της υπ' αριθμ. 172377 φορτωτικής εκδόσεως της ως άνω εταιρίας με αποστολέα την εταιρία "Α. Σ. ΕΠΕ" και παραλήπτη την εταιρία "Α. Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ" 20 δέματα κονσέρβες αξίας 504.332 δραχμών, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 1205/1999 τιμολόγιο, 15) δυνάμει της υπ' αριθμ. 172378 φορτωτικής εκδόσεως της ως άνω εταιρίας με αποστολέα την εταιρία "ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΝΤΙΣΤΙΛΛΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ" και παραλήπτη την εταιρία ΑΦΟΙ Ζ. OE" 1283 δέματα με οινοπνευματώδη ποτά αξίας 23.609.729 δραχμών, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 44638/1999 τιμολόγιο, 16) δυνάμει της υπ' αριθμ. 172379 φορτωτικής εκδόσεως της ως άνω εταιρίας με αποστολέα την εταιρία "ΓΙΟΥΝΑΙΝΤΕΝΤ ΝΤΙΣΤΙΛΛΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ" και παραλήπτη την εταιρία "ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ" 20 δέματα με οινοπνευματώδη ποτά αξίας 209.453 δραχμών. Αυτός όμως, παρότι ήταν εντολοδόχος δεν παρέδωσε τα πράγματα αυτά τα οποία έχουν ιδιαίτερα μεγάλη αξία, κατά τα προαναφερόμενα, στον ως άνω τόπο προορισμού, σύμφωνα με την εντολή που είχε λάβει, αλλά τα ιδιοποιήθηκε παράνομα. Το Δικαστήριο στην καταδικαστική για τον αιτούντα κρίση του, κατέληξε βασισθέν στην κατάθεση του μάρτυρα Γ. Φ. καθώς και στα έγγραφα της δικογραφίας τα οποία ανέγνωσε και έλαβε υπόψη. Ο αιτών την επανάληψη της διαδικασίας, διατείνεται ότι η προσβαλλομένη απόφαση δέχθηκε αναιτιολόγητα ότι τέλεσε το αδίκημα της υπεξαίρεσης, δεδομένου ότι το φορτηγό που οδηγούσε δεν ανήκε σ' αυτόν, αλλά στην Τ. Κ., ότι το αυτοκίνητο παρουσίασε βλάβη και το παρέδωσε στην τελευταία μαζί με τα εμπορεύματα που μετέφερε, αυτή δε αφήρεσε τα εμπορεύματα από το όχημα και τα κατακράτησε προς ίδιον όφελος. Προς ευδοκίμηση της αίτησής του ως νέα γεγονότα και αποδείξεις προσκομίζει α) το με αριθμό πρωτοκόλλου 13549/2010 έγγραφο του τμήματος Αδειών κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών της Νομαρχίας Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι το με αριθμό κυκλοφορίας ... φορτηγό δημόσιας χρήσης ανήκει στην Τ. Κ., β) το με αριθμό 47426/2010 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας από το οποίο προκύπτει ότι το πιο πάνω όχημα είναι ένας συρμός χρώματος μπλε και ότι πέραν αυτού η Τ. Κ. δεν κατέχει άλλο φορτηγό. Όμως τα ανωτέρω εκτεθέντα και προσκομισθέντα στοιχεία δεν αποτελούν νέα γεγονότα ικανά να θεμελιώσουν λόγο δικαιολογούντα την επανάληψη της διαδικασίας και που καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό ότι ο αιτών δεν υπεξαίρεσε τα εμπορεύματα τα οποία παρέλαβε από τις αποθήκες της εταιρείας "Ένωση Μακεδονίας Φ. Λ. Ο.Ε.". Άλλωστε τον ίδιο ισχυρισμό είχε προβάλλει και στο δικάσαν δικαστήριο, δηλαδή ότι το αυτοκίνητο δεν ήταν δικό του και τα εμπορεύματα τα υπεξαίρεσε η Τ. Κ., ο οποίος όμως δεν έγινε δεκτός με την έκδοση της καταδικαστικής για τον αιτούντα απόφασης.
ΙΙΙ. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει η κρινόμενη αίτηση να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ' ουσίαν και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αιτούντα.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: 1) Να απορριφθεί η από 25/11/2010 αίτηση του Ε. Κ. για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την έκδοση της με αριθμό 627/2005 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών. Και 2) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αιτούντα. Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2011 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Π. Παντελής".
Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντα,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 525 παρ.1 περ. 2 του ΚΠΔ η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, εκτός των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό περιοριστικά, και όταν, μετά την οριστική καταδίκη του, αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία, μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι αθώος ή καταδικάσθηκε για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής "νέα γεγονότα ή αποδείξεις" είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και έτσι ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως αν υπήρχαν πριν από την καταδίκη ή προέκυψαν μεταγενέστερα. Τέτοιες αποδείξεις μπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων μαρτύρων, αλλά και ήδη εξετασθέντων, συμπληρωματικές ή τροποποιητικές ή διευκρινιστικές εκείνων που είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υποθέσεως, με την προϋπόθεση, όμως, ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιμώμενες είτε μόνες τους, είτε σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο, καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό, ότι ο καταδικασμένος είναι αθώος ή ότι καταδικάσθηκε για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά διέπραξε. Τα νέα, άγνωστα στους καταδικάσαντες δικαστές, γεγονότα ή αποδείξεις που αποκαλύφθηκαν, πρέπει να αφορούν τα πραγματικά στοιχεία της υποθέσεως, τα οποία συγκροτούν το συλλογισμό του δικαστηρίου με τον οποίο δέχεται ότι συντρέχουν οι αντικειμενικοί ή υποκειμενικοί όροι τελέσεως ορισμένου εγκλήματος. Εξάλλου, σύμφωνα με τα άρθρα 528 παρ.1 εδ. α' και 527 παρ. 3 ΚΠΔ, αρμόδιο ν' αποφασίσει επί της αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας είναι το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, αν η αμετάκλητη καταδίκη απαγγέλθηκε από Εφετείο. Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη από 25-11-2010 αίτησή του, ο αιτών επιδιώκει την επανάληψη της ποινικής διαδικασίας, που περατώθηκε με την αμετάκλητη με αρ. 627/2005 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, δια της οποίας αυτός καταδικάστηκε σε κάθειρξη οκτώ ετών, για υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο και διαχειριστή ξένης περιουσίας, ενώ απορρίφθηκε ασκηθείσα έφεση του αιτούντος κατ' αυτής και δεν ασκήθηκε αναίρεση κατά της απορρίψασας την έφεση αποφάσεως. Ως λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας, ο αιτών προβάλλει με την αίτηση, ότι ανακύπτουν νέα στοιχεία επί των συνθηκών τελέσεως του άνω εγκλήματος, που καθιστούν δράστη της γενόμενης κατά την 28-9-1999 υπεξαίρεσης, την Τ. Κ., ιδιοκτήτρια του φορτηγού αυτοκινήτου, που είχε πλαστή άδεια κυκλοφορίας, το οποίο αυτός απλώς οδηγούσε και με το οποίο μετέφερε τα υπεξαιρεθέντα εμπορεύματα και δη επικαλείται ως νέες αποδείξεις: α) το με αρ. πρωτ. 13549/2010 έγγραφο του Τμήμ. Αδειών κυκλοφορίας της Δνσης Μεταφορών της Νομαρχίας Αθηνών και β) το με αρ. πρωτ. 47426/2010 έγγραφο της ίδιας ως άνω υπηρεσίας. Από τα δύο αυτά επικαλούμενα και προσαγόμενα έγγραφα προκύπτει ότι το με αρ. κυκλ. ... ΔΧΦ αυτοκίνητο, αποχαρακτηρίστηκε στις 28-7-1999 και μεταβιβάστηκε ως εμπόρευμα και ανήκει κατά κυριότητα από 10-8-1999 στην Τ. Κ., δια του 40502/10-8-2009 συμβολαιογραφικού συμβολαίου και ότι το όχημα αυτό είναι ένας συρμός ελκυστήρας εργοστασίου ΒΟΛΒΟ, χρώματος μπλέ και ότι πέραν αυτού η ανωτέρω ιδιοκτήτρια και κάτοχος δεν κατέχει άλλο φορτηγό αυτοκίνητο. Όμως, από την 627/2005 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, δια της οποίας ο αιτών οδηγός του παραπάνω φορτηγού ψυγείου αυτοκινήτου καταδικάστηκε σε κάθειρξη οκτώ ετών, για υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο και διαχειριστή ξένης περιουσίας και δη εμπορευμάτων που αυτός σαν οδηγός παρέλαβε και μετέφερε με το παραπάνω αυτοκίνητο, προκύπτει μεν ότι δεν αναγνώσθηκαν τα παραπάνω δύο έγγραφα και αποτελούν νέες αποδείξεις, πλην όμως, προκύπτει ότι ο αιτών- καταδικασθείς, κατά την απολογία του στη δίκη, είχε και τότε αρνηθεί την κατηγορία και είχεν ισχυρισθεί ότι σαν οδηγός του φορτηγού αυτοκινήτου, λόγω βλάβης στο δρόμο των Διαβατών, το παράδωσε μαζί με τα εμπορεύματα στην ανωτέρω ιδιοκτήτρια και αυτή παρέλαβε το φορτίο, δηλαδή τα εμπορεύματα, πράγμα που δεν δέχθηκε το δικαστήριο, ότι δηλαδή τα εμπορεύματα υπεξαίρεσε η άνω ιδιοκτήτρια και όχι αυτός που ήταν οδηγός. Το γεγονός ότι στην απόφαση γίνεται δεκτό ότι το φορτηγό ήταν και της ιδιοκτησίας του, ενώ αυτό, όπως προκύπτει από τα παραπάνω νέα έγγραφα στοιχεία δεν είναι αληθές, δεν παραλλάσσει τα πράγματα και την ενοχή του, αφού σημασία έχει ότι κατά τις παραδοχές του δικαστηρίου αυτός ιδιοποιήθηκε παράνομα τα εμπορεύματα που μετέφερε, αξίας 146.735 ευρώ, τα οποία σαν οδηγός, χωρίς μεσολάβηση της ιδιοκτήτριας, φόρτωσε στον ... στις 28-9-1999 στο παραπάνω φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε και παρέλαβε ο ίδιος από την παθούσα εγκαλούσα ανώνυμη εταιρεία προς μεταφορά και προς παράδοση, σαν εντολοδόχος, σε διάφορους παραλήπτες της βόρειας Ελλάδος, που ουδέποτε έφθασαν. Περαιτέρω, τα νέα αυτά γεγονότα από μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως στο δικάσαν πρωτοβάθμιο δικαστήριο, (έγγραφα και μαρτυρικές καταθέσεις), απορριφθείσας της ασκηθείσας εφέσεώς του ως ανυποστήρικτης, δεν κάνουν φανερό ότι ο καταδικασθείς καταδικάστηκε άδικα για κακουργηματική υπεξαίρεση που δεν διέπραξε. Κατά το λοιπό περιεχόμενό της η κρινόμενη αίτηση περιλαμβάνει ασαφή επιχειρήματα κατά της αξιολογήσεως των αποδείξεων από το δικαστήριο, που δεν συνιστούν λόγους επαναλήψεως της ποινικής διαδικασίας.
Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας πρέπει να απορριφθεί ως κατ' ουσίαν αβάσιμη και να καταδικασθεί ο αιτών στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 25 Νοεμβρίου 2010 αίτηση του Ε. Κ. του Δ., περί επαναλήψεως της ποινικής διαδικασίας η οποία περατώθηκε με την έκδοση της αμετάκλητης 627/2005 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών. Και.
Καταδικάζει τον αιτούντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 24 Ιανουαρίου 2012.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 26 Ιανουαρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή