Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1799 / 2010    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Δυσφήμηση απλη, Εξύβριση, Τύπος.
Περίληψη:
Απλή δυσφήμηση δια του Τύπου και εξύβριση δια του Τύπου κατ' εξακολούθηση. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και απόλυτης ακυρότητας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς τα ψευδή γεγονότα, και εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία άρθρ. 367 ΠΚ. Αναιρείται η απόφαση. Παραπέμπει.
Αριθμός 1799/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Θεοχαρίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη - Εισηγητή, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά και Κυριακούλα Γεροστάθη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Οκτωβρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Μπόμπολη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Αικατερίνης Φωτοπούλου, για να δικάσει την αίτηση
του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Εμμανουήλ-Μηνά Σταύρου, περί αναιρέσεως της 125/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.
Με πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ, κάτοικο ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αντώνιο Πεπελάση. Το Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 15 Ιουνίου 2010 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 917/2010.
Αφού άκουσε Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η υπό κρίση από 15-6-2010 αίτηση αναιρέσεως και οι επ' αυτής από 21-9-2010 πρόσθετοι λόγοι, του Χ, κατά της υπ' αριθμό 125/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων, με την οποία καταδικάσθηκε για τις πράξεις της απλής δυσφημήσεως δια του Τύπου και της εξυβρίσεως δια του Τύπου, κατ' εξακολούθηση, έχει ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω. Όσα δε περί του αντιθέτου υποστηρίζονται από τον πολιτικώς ενάγοντα και ειδικότερα ότι απαραδέκτως ασκήθηκε η αναίρεση, γιατί: α) στην από 15-6-2010 εξουσιοδότηση του αναιρεσείοντος προς τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, δεν προκύπτει η ειδική εντολή να υπογράψει, αλλά μόνο να καταθέσει το δικόγραφο της αναιρέσεως, β) ότι στην δήλωση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για την κατ' άρθρο 473 άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως, δεν θα έπρεπε στη σχετική εξουσιοδότηση να αναγράφεται ότι αυτή κατατίθεται, αλλά κοινοποιείται προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και γ) στη σχετική εξουσιοδότηση δεν προσδιορίζεται η αξιόποινη πράξη για την οποία καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων, ούτε εάν ο αναιρεσείων έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντα, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Τούτο γιατί, όσον αφορά τις υπό στοιχεία α και β αντιρρήσεις του, από την επισκόπηση της σχετικής εξουσιοδοτήσεως, προκύπτει ότι από τον αναιρεσείοντα δόθηκε στον πληρεξούσιο δικηγόρο του Εμμανουήλ-Μηνά Σταύρου, η εντολή να καταθέσει και να πράξει οτιδήποτε είναι αναγκαίο προκειμένου, να ασκήσει την αίτηση αναιρέσεως και συνεπώς, περιέχεται η εντολή όχι μόνο να την καταθέσει, αλλά και να την υπογράψει. Τέλος, δεν ήταν αναγκαίος ο προσδιορισμός στην εξουσιοδότηση της πράξεως για την οποία ασκείται η αναίρεση, αλλά ο αντίστοιχος προσδιορισμός της προσβαλλόμενης απόφασης και του δικαστηρίου που την εξέδωσε. Επειδή με τη διάταξη του άρθρου 362 του ΠΚ ορίζεται ότι όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη του διαπράττει το έγκλημα της δυσφημήσεως. Ως γεγονός κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως, νοείται κάθε συγκεκριμένο περιστατικό του εξωτερικού κόσμου που ανάγεται στο παρελθόν ή το παρόν, υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως, καθώς και κάθε συγκεκριμένη σχέση ή συμπεριφορά αναφερόμενη στο παρελθόν ή παρόν που υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται στην ηθική και στην ευπρέπεια. Υποκειμενικά απαιτείται δόλος που συνίσταται στη γνώση του δράστη ότι το γεγονός που διαδίδει ή ισχυρίζεται είναι πρόσφορο να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου και τη θέληση να ισχυρισθεί ενώπιον τρίτου ή να διαδώσει το βλαπτικό αυτό γεγονός. Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των παρ 1 και 2 του άρθρου 367 του ΠΚ, προκύπτει ότι αίρεται ο άδικος χαρακτήρας των πράξεων της εξυβρίσεως και της δυσφημήσεως, εκτός από άλλες περιπτώσεις και όταν η προσβλητική της τιμής και της υπόληψης άλλου εκδήλωση γίνεται για τη διαφύλαξη δικαιώματος του δράστη ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον με τον απαραίτητο όμως όρο ότι η εκδήλωση αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί το επιβαλλόμενο και αντικειμενικά αναγκαίο για τη διαφύλαξη του δικαιώματος ή την ικανοποίηση του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος μέτρο, χωρίς τη χρήση του οποίου δεν θα ήταν δυνατή η προστασία τους με άλλο τρόπο και ότι ο δράστης κινήθηκε στην προσβλητική εκδήλωση αποκλειστικά προς το σκοπό αυτό.
Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του Δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και η αξιολόγηση τους και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Ως προς τις αποδείξεις, αρκεί αυτές να αναφέρονται στην απόφαση κατ' είδος, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποίο ή ποία αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Η επιβαλλομένη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία των αποφάσεων πρέπει να υπάρχει όχι μόνο ως προς την κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται και στους προβαλλόμενους από τον κατηγορούμενο ή τον συνήγορό του, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, αυτοτελείς ισχυρισμούς. Αυτοί δε είναι εκείνοι οι οποίοι προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 του ΚΠΔ και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή της ικανότητας για καταλογισμό ή στη μείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως ή στη μείωση της ποινής. Περαιτέρω, από το συνδυασμό των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 367 του ΠΚ, προκύπτει ότι αίρεται κατ' αρχήν ο άδικος χαρακτήρας της εξυβρίσεως και απλής δυσφημήσεως, εκτός από άλλες περιπτώσεις και όταν η προσβλητική της τιμής και της υπόληψης άλλου εκδήλωση γίνεται για την εκτέλεση νόμιμου καθήκοντος ή για τη διαφύλαξη δικαιώματος του δράστη ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον, με τον απαραίτητο όμως όρο, ότι η εκδήλωση αυτή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αποτελεί το επιβαλλόμενο και αντικειμενικά αναγκαίο για την εκτέλεση του καθήκοντος, τη διαφύλαξη του δικαιώματος ή την ικανοποίηση του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος μέτρο, χωρίς τη χρήση του οποίου δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση τους με άλλον τρόπο και εφόσον δεν προκύπτει σκοπός εξύβρισης, από τον τρόπο της εκδήλωσης και τις περιστάσεις τέλεσης της. Τέτοιο δικαιολογημένο ενδιαφέρον έχει και ο δημοσιογράφος, ως προς τη δημοσίευση ειδήσεων σχετικών με τις πράξεις και τη συμπεριφορά προσώπων για τα οποία ενδιαφέρεται το κοινωνικό σύνολο, ώστε να είναι επιτρεπτά δημοσιεύματα με σκοπό την πληροφόρηση, ενημέρωση και κατατόπιση του κοινού, έστω και αν συνοδεύονται από οξεία κριτική ή δυσμενείς χαρακτηρισμούς των προσώπων στα οποία αναφέρονται. Στην περίπτωση αυτή δεν αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της πράξεως της εξύβρισης ή της δυσφήμησης, όταν τα δημοσιεύματα υπερβαίνουν το αντικειμενικώς αναγκαίο μέτρο για την ικανοποίηση του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος για την ενημέρωση του κοινού, με βάση αληθινά και όχι ψευδή ή παραπλανητικά γεγονότα. Οφείλει όμως, ο δημοσιογράφος ιδίως αν πρόκειται για δημοσίευμα που θίγει έντονα την τιμή και την υπόληψη του αναφερόμενου σ' αυτό, να εξακριβώσει πριν τη δημοσίευση, την αλήθεια των δυσφημιστικών γεγονότων, χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί, σε αντίθετη περίπτωση, ότι η παράδοση σε δημόσια ανυποληψία του δυσφημούμενου προσώπου τελεί σε αναλογία με την κοινωνική αποστολή του Τύπου, για ενημέρωση του κοινού ή ότι αποτελεί αυτή το επιβεβλημένο μέσο άσκησης του έργου της ενημέρωσης. Τέλος, εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει διαφορετική έννοια σ' αυτή από εκείνη που πράγματι έχει, εσφαλμένη δε εφαρμογή υφίσταται όταν ο δικαστής δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε στη διάταξη που εφαρμόστηκε. Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει, όπως και οι παραπάνω πλημμέλειες, τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει και όταν η παραβίαση εκείνη λαμβάνει χώρα εκ πλαγίου, γιατί δεν αναφέρονται στην απόφαση με σαφήνεια, πληρότητα και συγκεκριμένο τρόπο τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, από την ακροαματική διαδικασία ή κατά την έκθεση αυτών υπάρχει αντίφαση είτε στην ίδια την αιτιολογία, είτε μεταξύ της αιτιολογίας και του διατακτικού της αποφάσεως, ώστε να μην είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο για την ορθή ή μη εφαρμογή του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νομίμου βάσεως.
Στην προκείμενη περίπτωση, το Τριμελές Εφετείο (Πλημμελημάτων) Ιωαννίνων, που δίκασε κατ' έφεση, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, όπως προκύπτει από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της, δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, και ειδικότερα από τις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας και της υπεράσπισης που εξετάστηκαν στο Δικαστήριο τούτο, και την χωρίς όρκο κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, την ανάγνωση των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης, καθώς και των εγγράφων που αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης αυτής, όχι όμως το προαναφερόμενο CD και το απομαγνητοφωνημένο κείμενο, αφού αυτό προσκομίστηκε μετά την ανάγνωση των εγγράφων κατά την απολογία του κατηγορουμένου και η υπεράσπιση της πολιτικής αγωγής έχει αντίρρηση προς τούτο, την απολογία του κατηγορουμένου, και την όλη αποδεικτική διαδικασία, ότι αποδείχθηκαν, κατά πιστή μεταφορά τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Ο κατηγορούμενος στο από 1-8-2008 φύλλο της πιο πάνω εφημερίδας και στην ίδια στήλη δημοσίευσε ένα άρθρο ρεπορτάζ που υπογραφόταν από τον ίδιο το οποίο έχει ως εξής: "ΟΙ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ...." το ερώτημα είναι αν το οικόπεδο των 261,69 τ.μ ήταν παλιά του Δήμου και αν αυτό περιήλθε και πότε στον Ιερό ... Το ότι ο Δήμαρχος βεβαιώνει δυο φορές ότι ανήκει στην ..., δεν σημαίνει ότι γίνεται αποδεκτό από τους ... "χριστιανούς και μη". ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ....Από εκεί και πέρα τη σκυτάλη του προβληματισμού και τις απαντήσεις πρέπει να δώσει ο "Πατριάρχης" Ψ, το ποιος κτίζει για λογαριασμό τίνος. Αν η ιδιοκτήτρια ... κτίζει για λογαριασμό της τότε όλα καλώς καμωμένα, αφού σε δικό της ακίνητο κτίζει τηρώντας πάντοτε τους νόμους και τους ... προφήτες. Αν όμως κτίζει άλλος αντ' αυτής και υπάρχει νέος ιδιοκτήτης αυτό είναι ζητούμενο και σε αυτό εστιάζει την προσοχή η στήλη... Π Α ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ... Πάνω από όλα θα πρέπει να μάθουν όλοι οι Μετσοβίτες και εμείς οι υπόλοιποι ιθαγενείς μέσω ποιας οδού περιήλθε στους νέους ιδιοκτήτες το υπό αξιοποίηση οικόπεδο...Ο προβληματισμός των Μετσοβιτών είναι αν τηρήθηκε η νομιμότητα και αν δόθηκε σε άλλους η δυνατότητα να διεκδικήσουν την οικοδόμηση. Επιπλέον υπάρχει και ο φόρος να έχουν μπερδευτεί οι άνθρωποι και να χτίζουν σε ξένο οικόπεδο (!) να τους αφήσει ο παπάς τώρα να χτίσουν και μετά να τα χάσουν όλα! Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ...Επίσης το λόγο έχει η περιφέρεια που γαλαντόμα όπως είναι, είναι έτοιμη να επιδοτήσει το κατάστημα και την αποθήκη χωρίς να γνωρίζει τον ιδιοκτήτη ή το αντικείμενο της επένδυσης! Υ.Γ. Βάλε και ονόματα με διευθύνσεις στα τοπογραφικά για να μην μπερδεύεται η πολεοδομία. Ελπίζω να μη συμβεί ότι και με τον πρώην ...που έφτιαχνε κάτι βιλάρες νααα για να έχει στα γεράματα... "Στις 13-8-2008 στην ίδια εφημερίδα στην ίδια στήλη ο κατηγορούμενος δημοσίευσε άρθρο-ρεπορτάζ που είχε ως εξής "ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ...ΘΟΥ Κύριε φυλακήν τω στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου! Θέλω να αγιάσω αλλά αυτήν την φορά δεν με αφήνουν οι επί γης αντιπρόσωποι (όχι εκπρόσωποι) του Χριστού, κοσμοκαλόγεροι του .... ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΗ ΜΑΣ... Είχα την τιμητική μου στο κήρυγμα της Κυριακής στην .... Μεγάλη η χάρη της και μεγάλη η χάρη μου! ...ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΕ... Αυτός λοιπόν ο "δε σηκώνω μύγα στο σπαθί μου", δεν τόλμησε να α) διαβάσει ο ίδιος τον εναντίον μου εξάψαλμο και β) να απαντήσει για το οικόπεδο της ... που είναι και του Δήμου και των νέων ιδιοκτητών... Αντί λοιπών των οφειλομένων απαντήσεων ο κοσμοκαλόγερος Ψ έβαλε ένα άλλο καλογεροπαίδι να διαβάσει ένα υβρεολόγιο προς τέρψη της καλογερικής ματαιοδοξίας του...προς απογοήτευση των πιστών που άκουγαν ένα καλογερίστικο κήρυγμα μίσους και ματαιοδοξίας... Τον τίτλο του καλόγερου, του κληρικού και γενικά του ράσου τον τίμησαν πολλοί και σπουδαίοι πριν από τον Ψ .που κρατά τον παράδεισο για τον εαυτό του...ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ... Σε καμιά περίπτωση δεν θα αφεθεί από εμάς ο Ψ να βγάζει την γλώσσα στην κοινή γνώμη 2500 άνθρωποι και μάλιστα χριστιανοί έχασαν την ζωή τους λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα μας και αντί να ασχοληθεί με αυτό ο ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-ΒΕΛΛΑΣ-ΒΟΥΤΣΑ Μητροπολίτης Ιωαννίνων άρχισε τα πύρινα κατηγορώ κατά του Χ... ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ... Το να προσπαθεί να επιβάλει θεοκρατικό καθεστώς... είναι ουτοπία... Και απεχθάνομαι την μπούργκα που θέλουν να επιβάλουν στους πιστούς τους αυτοαγορευόμενοι ως περιούσιο του κυρίου. Όμως όλες οι πιο πάνω ενέργειες είχαν γίνει με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα προς όφελος του ως άνω Ιερού Ναού, τούτο διότι εκτός από το μίσθωμα, μετά την λήξη της μίσθωσης το κτίριο που ανήγειρε η μισθώτρια εταιρία με δικές της δαπάνες αφού θα παρέμενε, θα αύξανε την αξία του ως άνω ακινήτου και δεν μπορεί να γίνει σύγκριση του πολιτικώς ενάγοντος με τον πρώην Μητροπολίτη ... που κατηγορήθηκε για οικονομικά εγκλήματα. Επίσης ψευδή ήταν και τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα στις 13-8-2008 αφού αποδείχτηκε ότι το καλογεροπαίδι του πολιτικώς ενάγοντος δεν έκανε κήρυγμα καταφερόμενος εναντίον του κατηγορουμένου όπως και ότι ο πολιτικώς ενάγων σε καμία περίπτωση δεν προσπαθεί να επιβάλλει θεοκρατικό καθεστώς. Περί αυτού κατέθεσε με σαφήνεια η μάρτυρας Μ, η οποία έχει ιδία αντίληψη αφού ήταν παρούσα κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία στην εκκλησία. Αντίθετα τα από τον κατηγορούμενο ισχυριζόμενα δεν επιβεβαιώνονται αφού οι μάρτυρες μεταφέρουν απλά φήμες και χωρίς να κατονομάζουν πρόσωπα που ήταν παρόντα στο κήρυγμα. Από τα πιο πάνω αποδεικνύεται ότι οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου που περιλαμβάνονται στα πιο πάνω δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τα φύλλα της ως άνω εφημερίδας κυκλοφόρησαν σε όλη την ..., ήταν ψευδείς και αντικειμενικά πρόσφοροι να βλάψουν την τιμή και υπόληψη του πολιτικώς ενάγοντος, γι' αυτό πρέπει να κηρυχθεί ένοχος του αδικήματος της δυσφήμησης κατ' εξακολούθηση όπως ακριβώς του αποδίδονται, απορριπτόμενου ως αβασίμου από ουσιαστική άποψη του ισχυρισμού του περί εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 367 παρ. γ του ΠΚ (ότι δηλαδή ενήργησε από δικαιολογημένο ενδιαφέρον), καθόσον αποδείχθηκε ότι δεν τήρησε αφενός μεν το καθήκον εξακρίβωσης των δημοσιευόμενων πληροφοριών (δεν επικοινώνησε με τον εγκαλούντα, την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων, το Δήμαρχο Μετσόβου και την Πολεοδομία Ιωαννίνων) και επομένως επιπόλαια, παρέδωσε στη δημόσια ανυποληψία στοιχεία κατ' ουσίαν ανακριβή, αφετέρου δε την υποχρέωση της χρήσης ολιγότερον επιβλαβούς για την τιμή του εγκαλούντος τρόπου, λόγω των ευρύτερων συνεπειών, που προκαλεί η δια του τύπου ενέργεια, σε κάθε δε περίπτωση η προσβλητική εκδήλωση για το εγκαλούντα δεν ήταν αναγκαίο μέσο για την επικαλούμενη διαφύλαξη δικαιώματος. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος με πρόθεση προσέβαλε την τιμή του πολιτικώς ενάγοντος και δη του έχοντος το ιερατικό σχήμα. Με το από 1-8-2008 δημοσίευμα Πατριάρχης Ψ Μιας και ο λόγος για "αγίους" να επισημάνω ότι κυκλοφορούν και κάτι ψευτοάγιοι ιεραπόστολοι του θαυματουργού καλύβα...Μου θυμίζουν τους Ρεντζαίους που δολοφονούσαν, έκλεβαν, έδερναν, άφηναν ορφανά παιδιά, ξανασκότωναν για να αποκαταστήσουν στην συνέχεια... ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΝΕΣ είναι αυτοί που κάνουν τάματα μεγαλόσταυρους, πηγαίνουν μπροστά στην εικόνα του Χριστού και της Παναγίας πως είναι οι εντιμότεροι, οι καλύτεροι, που δεν έκλεψαν, δεν μοίχεψαν, δεν ψευδομαρτύρησαν και ότι εν γένει οσιομάρτυρας, που αίρουν τις αμαρτίες του κόσμου επειδή οι άλλοι τους τα φορτώνουν και όχι ότι οι ίδιοι το επιδιώκουν οι τοις άλλοις ταπεινοί και μετριόφρονες". Και με το από 13-8-2008 δημοσίευμα ...Θέλω να αγιάσω αλλά αυτήν τη φορά δεν με αφήνουν οι επί γης αντιπρόσωποι (όχι εκπρόσωποι) του Χριστού, κοσμοκαλόγεροι του Μετσόβου. ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΗ ΜΑΣ... ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΕ... Αυτός λοιπόν ο "δε σηκώνω μύγα στο σπαθί μου" δεν τόλμησε να... Αντί λοιπόν των οφειλομένων απαντήσεων ο κοσμοκαλόγερος Ψ έβαλε ένα άλλο καλογεροπαίδι να διαβάσει ένα υβρεολόγιο προς τέρψη της καλογερικής ματαιοδοξίας του...προς απογοήτευση των πιστών που άκουγαν ένα καλογερίστικο κήρυγμα μίσους και ματαιοδοξίας... Τον τίτλο του καλόγερου, του κληρικού και γενικά του ράσου τον τίμησαν πολλοί και σπουδαίοι πριν από τονΨ...που κρατά τον παράδεισο για τον εαυτό του...ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ... Προς θεού να μην κλείσει ο διάλογος εδώ. Προς θεού να μην κλείσει ο διάλογος εδώ. Με δύο τρία τέτοια κηρύγματα και τον βλέπω να μένει μόνος του στην εκκλησία... Βρες μπας και έρχεται η ώρα να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κοσμά του Αιτωλού "οι ρασοφόροι θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι όλων". Το πιο πάνω δημοσιεύματα περιείχαν περιφρονητικές φράσεις για τον εγκαλούντα και πρόσβαλαν από πρόθεση την τιμή και υπόληψη του ενώπιον αορίστου αριθμού ανθρώπων που έλαβαν γνώση κατά την ανάγνωση της παραπάνω εφημερίδας που κυκλοφόρησε σ' όλη την .... Ενόψει όλων αυτών, πρέπει να κηρυχθεί ένοχος της πράξης της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση που του αποδίδεται".
Στη συνέχεια, το δικαστήριο που την εξέδωσε κήρυξε τον κατηγορούμενο ένοχο των πράξεων της απλής δυσφημήσεως δια του Τύπου και της εξυβρίσεως δια του Τύπου κατ' εξακολούθηση και τον καταδίκασε σε συνολική ποινή φυλακίσεως 10 μηνών, την εκτέλεση της οποίας ανέστειλε επί τριετία. Ειδικότερα, κηρύχθηκε ένοχος του ότι:
"Στα ..., την 1η.08.2008 και στις 13.08.2008 με περισσότερες πράξεις τέλεσε περισσότερα εγκλήματα και ειδικότερα:
Α) Ότι στον παραπάνω τόπο και στους κάτωθι αναγραφόμενους χρόνους, ως αρθρογράφος-συντάκτης της καθημερινής τοπικής εφημερίδας της Ηπείρου, με την επωνυμία "...", με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του αυτού εγκλήματος, ενεργώντας με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, με πρόθεση και χρησιμοποιώντας ως μέσο τον τύπο κατά την έννοια του άρθρου 1 του Α.Ν. 1092/1938, ισχυρίσθηκε και διέδωσε ενώπιον τρίτων για κάποιον άλλον, γεγονότα που μπορούσαν να βλάψουν την τιμή και την υπόληψή του και ειδικότερα:
1) στα ... και την 1η.08.2008, δημοσίευσε στο από 01.08.2008 φύλλο της καθημερινής τοπικής εφημερίδας της ..., με την επωνυμία "...Σ" και συγκεκριμένα στην στήλη με τον τίτλο "Τολμηρά", ένα άρθρο-ρεπορτάζ που υπογραφόταν από τον ίδιο και ανέφερε επί λέξει τα εξής: "Οι ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ... το ερώτημα είναι αν το οικόπεδο των 261,69 τ.μ. ήταν παλιά του δήμου και αν αυτό περιήλθε και πότε στον Ιερό Ναό ... Το ότι ο Δήμαρχος βεβαιώνει δύο φορές ότι ανήκει στην ... δεν σημαίνει ότι γίνεται αποδεκτό από τους Μετσοβίτες "χριστιανούς και μη..". ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ... Από εκεί και περά τη σκυτάλη του προβληματισμού και τις απαντήσεις πρέπει να τις δώσει ο "Πατριάρχης" Ψ, το ποιος κτίζει για λογαριασμό τίνος. Αν η ιδιοκτήτρια ... κτίζει για λογαριασμό της τότε όλα καλώς καμωμένα, αφού σε δικό της ακίνητο κτίζει τηρώντας πάντοτε τους νόμους και τους ... προφήτες. Αν όμως κτίζει άλλος αντ' αυτής και υπάρχει νέος ιδιοκτήτης αυτό είναι ζητούμενο και σε αυτό εστιάζει την προσοχή η στήλη ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ .... Πάνω από όλα θα πρέπει να μάθουν όλοι οι Μετσοβίτες και εμείς οι υπόλοιποι ... ιθαγενείς μέσω ποιας οδού περιήλθε στους νέους ιδιοκτήτες το υπό αξιοποίηση οικόπεδο ... Ο προβληματισμός των Μετσοβιτών είναι αν τηρήθηκε η νομιμότητα και αν δόθηκε σε άλλους η δυνατότητα να διεκδικήσουν την οικοδόμηση. Επιπλέον υπάρχει και ο φόβος να έχουν μπερδευτεί οι άνθρωποι και να χτίζουν σε ξένο οικόπεδο (!) να τους αφήσει ο παπάς τώρα να χτίσουν και μετά να τα χάσουν όλα! Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ... Επίσης το λόγο έχει η περιφέρεια που γαλαντόμα όπως είναι, είναι έτοιμη να επιδοτήσει το κατάστημα και την αποθήκη χωρίς να γνωρίζει τον ιδιοκτήτη ή το αντικείμενο της επένδυσης! Υ.Γ. Βάλτε και ονόματα με διευθύνσεις στα τοπογραφικά για να μην μπερδεύεται η πολεοδομία. Ελπίζω να μη συμβεί ότι και με τον πρώην ... που έφτιαχνε κάτι βιλάρες νααα για να έχει στα γεράματα...".
2) στα ... και στις 13.08.2008, με την προαναφερομένη ιδιότητά του, δημοσίευσε στο από 13.08.2008 φύλλο της καθημερινής τοπικής εφημερίδας της Ηπείρου, με την επωνυμία "..." και συγκεκριμένα στην στήλη με τον τίτλο "Τολμηρά" ένα άρθρο-ρεπορτάζ που υπογραφόταν από τον ίδιο και ανέφερε επί λέξει τα εξής: "ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ.... Θού Κύριε φυλακήν τω στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου! Θέλω να αγιάσω αλλά αυτήν την φορά δεν με αφήνουν οι επί γης αντιπρόσωποι (όχι εκπρόσωποι) του Χριστού, κοσμοκαλόγεροι του Μετσόβου. ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΗ ΜΑΣ ... Είχα την τιμητική μου στο κήρυγμα της Κυριακής στην .... Μεγάλη η χάρη της και μεγάλη η χάρη μου! .... ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΕ ... Αυτός λοιπόν ο "δε σηκώνω μύγα στο σπαθί μου", δεν τόλμησε να α) διαβάσει ο ίδιος τον εναντίον μου εξάψαλμο και β) να απαντήσει για το οικόπεδο της ... που είναι και τον Δήμου και των νέων ιδιοκτητών ... Αντί λοιπόν των οφειλομένων απαντήσεων ο κοσμοκαλόγερος Ψ έβαλε ένα άλλο καλογεροπαίδι να διαβάσει ένα υβρεολόγιο προς τέρψη της καλογερικής ματαιοδοξίας του ... προς απογοήτευση των πιστών που άκουγαν ένα καλογερίστικο κήρυγμα μίσους και ματαιοδοξίας .... Τον τίτλο του καλόγερου, του κληρικού και γενικά του ράσου τον τίμησαν πολλοί και σπουδαίοι πριν από τον Ψ... που κρατά τον παράδεισο για τον εαυτό του ... ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ... Σε καμία περίπτωση δεν θα αφεθεί από εμάς ο Ψ να βγάζει την γλώσσα στην κοινή γνώμη .... 2500 άνθρωποι και μάλιστα χριστιανοί έχασαν την ζωή τους λίγα χιλιόμετρα μακριά, από την πατρίδα μας και αντί να ασχοληθεί με αυτό ο ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ-ΒΕΛΛΑΣ-ΒΟΥΤΣΑ Μητροπολίτης Ιωαννίνων άρχισε τα πύρινα κατηγορώ κατά του Χ ... ΘΕΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ... Το να προσπαθεί να επιβάλει θεοκρατικό καθεστώς ... είναι ουτοπία .... Και απεχθάνομαι την μπούργκα που θέλουν να επιβάλουν στους πιστούς τους αυτοαγορευόμενοι ως περιούσιο του Κυρίου ... Όλα όμως τα αναφερόμενα στα επίμαχα δημοσιεύματα και δη οι σαφείς κατηγορίες που απευθύνονται κατά του πολιτικώς ενάγοντα, Αρχιμανδρίτη Ψ, περί συμμετοχής του σε αδιαφανείς διαδικασίες αξιοποίησης ακινήτων της εκκλησίας της ... και σε παράνομες εισπράξεις επιδοτήσεων από την Νομαρχία Ιωαννίνων καθώς και η σύγκριση του εγκαλούντα Αρχιμανδρίτη με τον πρώην Μητροπολίτη Αττικής που κατηγορήθηκε για οικονομικά αδικήματα αλλά και η κατηγορία σε βάρος του εγκαλούντα ότι επιχειρεί να επιβάλει ένα θεοκρατικό καθεστώς είναι γεγονότα, των οποίων έλαβαν γνώση όλοι οι αναγνώστες των φύλλων της εφημερίδας "..." την 01.08.2008 και στις 13.08.2008, που κυκλοφόρησαν σε όλη την Ήπειρο, και είναι αντικειμενικά πρόσφορα να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη του πολιτικώς ενάγοντα Αρχιμανδρίτη.
Β) στα ... και την 01.08.2008 και 13.08.2008, ο πρώτος κατηγορούμενος, Χ, ως αρθρογράφος-συντάκτης της καθημερινής τοπικής εφημερίδας της ..., με την επωνυμία "...", με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του αυτού εγκλήματος, ενεργώντας με την προαναφερομένη ιδιότητά του, με πρόθεση και χρησιμοποιώντας ως μέσο τον τύπο κατά την έννοια του άρθρου 1 του Α.Ν. 1092/1938, προσέβαλε με πρόθεση την τιμή και την υπόληψη άλλου, δημοσιεύοντας τρία άρθρα-κείμενα, υπογεγραμμένα από τον κατηγορούμενο στα οποία περιέλαβαν φράσεις εξυβριστικές σε βάρος του εγκαλούντα, Αρχιμανδρίτη Ψ και ειδικότερα:
1) στα ... και την 11.08.2008, δημοσίευσε στο από 01.08.2008 φύλλο της καθημερινής τοπικής εφημερίδας της Ηπείρου, με την επωνυμία "..." και συγκεκριμένα στην στήλη με τον τίτλο "Τολμηρά", ένα άρθρο-ρεπορτάζ που υπογραφόταν από τον τελευταίο και ανέφερε επί λέξει τα εξής: "τις απαντήσεις πρέπει να τις δώσει ο "Πατριάρχης" Ψ...." ... Μιας και ο λόγος για "αγίους" να επισημάνω ότι κυκλοφορούν και κάτι ψευτοάγιοι ιεραπόστολοι του θαυματουργού καλύβα ... Μου θυμίζουν τους Ρεντζαίους που δολοφονούσαν, έκλεβαν, έδερναν, άφηναν ορφανά παιδιά, ξανασκότωναν για να αποκαταστήσουν στην συνέχεια ... ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΝΕΣ είναι αυτοί που κάνουν τάματα, μεγαλόσταυρους, πηγαίνουν μπροστά στην εικόνα του Χριστού και της Παναγίας πως είναι οι εντιμότεροι, οι καλύτεροι, που δεν έκλεψαν, δεν μοίχεψαν, δεν ψευδομαρτύρησαν και ότι εν γένει οσιομάρτυρας, που αίρουν τις αμαρτίες του κόσμου επειδή οι άλλοι τους τα φορτώνουν και όχι ότι οι ίδιοι το επιδιώκουν οι τοις άλλοις ταπεινοί και μετριόφρωνες". Επίσης όλες οι ανωτέρω περιφρονητικές φράσεις αφορούσαν ευθέως τον εγκαλούντα Αρχιμανδρίτη και αυτό ήταν κατανοητό στους αναγνώστες της επίμαχης στήλης.
2) στα ... και στις 13.08.2008, δημοσίευσε στο από 13.08.2008 φύλλο της καθημερινής τοπικής εφημερίδας της ..., με την επωνυμία "..." και συγκεκριμένα στην στήλη με τον τίτλο "Τολμηρά" ένα άρθρο-ρεπορτάζ που υπογραφόταν από τον τελευταίο και ανέφερε επί λέξει για τον πολιτικώς ενάγοντα τα εξής: "ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ .... Θού Κύριε φυλακήν τω στόματί μου και θύραν περιοχής, περί τα χείλη μου! Θέλω να αγιάσω αλλά αυτήν την φορά δεν με αφήνουν οι επί γης αντιπρόσωποι (όχι εκπρόσωποι) του Χριστού, κοσμοκαλόγεροι* του .... ΜΕΓΑΛΗ Η ΧΑΡΗ ΜΑΣ ... ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΕ ... Αυτός λοιπόν ο "δε σηκώνω μύγα στο σπαθί μου", δεν τόλμησε να ... Αντί λοιπόν των οφειλομένων απαντήσεων ο κοσμοκαλόγερος Ψ έβαλε ένα άλλο καλογεροπαίδι να διαβάσει ένα υβρεολόγιο προς τέρψη της καλογερικής ματαιοδοξίας του ... προς απογοήτευση των πιστών που άκουγαν ένα καλογερίστικο κήρυγμα μίσους και ματαιοδοξίας .... Τον τίτλο του καλόγερου, του κληρικού και γενικά του ράσου τον τίμησαν πολλοί και σπουδαίοι πριν από τον Ψ που κρατά τον παράδεισο για τον εαυτό του ... ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ... Προς θεού να μην κλείσει ο διάλογος εδώ. Με δύο τρία τέτοια κηρύγματα και τον βλέπω να μένει μόνος του στην εκκλησία ... Βρε μπας και έρχεται η ώρα να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κοσμά του Αιτωλού "οι ρασοφόροι θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι όλων". Και οι συγκεκριμένες φράσεις όμως αναφέρονταν ευθέως στον πολιτικώς ενάγοντα και στόχο είχαν την μείωση της τιμής και της αξιοπρέπειάς του".
Με τις παραδοχές του αυτές, το Δικαστήριο δεν διέλαβε στην απόφασή του την απαιτούμενη από το Σύνταγμα και τον Κ.Π.Δ, επιβαλλόμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Τούτο γιατί: α) το αιτιολογικό αποτελεί πιστή αντιγραφή του διατακτικού και συγκεκριμένα όλα τα επίμαχα δημοσιεύματα που περιέχονται στις παραδοχές, αποτελούν πιστή αντιγραφή του διατακτικού, β) δεν προσδιορίζονται και δεν εξειδικεύονται ποιές συγκεκριμένες φράσεις ή λέξεις από τα επίμαχα δημοσιεύματα, αποτελούν ψευδή γεγονότα, τα οποία μπορούσαν να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη του εγκαλούντος ή ήσαν προσβλητικές της τιμής και της υπολήψεώς του. Αντίθετα, σε σχέση με το δημοσίευμα της 1ης Αυγούστου 2008, σύμφωνα με τις παραδοχές της αποφάσεως, μεταξύ άλλων γίνονται δεκτά ως ψευδή γεγονότα ικανά να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη του εγκαλούντος, στοιχεία που αναφέρονται στην έκταση και επιφάνεια συγκεκριμένου ακινήτου, το εάν η κυριότητα του ακινήτου ανήκε στο Δήμο ... ή στην Ιερά Μονή ... ή στην άποψη του οικείου Δημάρχου που βεβαιώνει ότι το ακίνητο ανήκε στην κυριότητα της Ιεράς Μονής ...ς, ή στους προβληματισμούς που εξέφραζαν οι κάτοικοι του ..., ή αν τηρήθηκε η νομιμότητα για την εκμίσθωση του ακινήτου, ή ακόμη για την τυχόν επιδότηση από την Περιφέρεια, για την αξιοποίηση του καταστήματος. Ωσαύτως, και στο από 13-8-2008 επίμαχο δημοσίευμα, που δημοσίευσε ο κατηγορούμενος στην εφημερίδα "...", στην οικεία στήλη "Τολμηρά", εκλαμβάνονται ως ψευδή γεγονότα, το σύνολο των περιεχομένων στο πιο πάνω δημοσίευμα γεγονότων, ακόμη δε και εκείνα τα περιστατικά που συνέχονται με την επίκληση χωρίων από ψαλμούς της εκκλησίας, ή με ερωτήματα του αναιρεσείοντος σχετικά με το οικόπεδο της Ιεράς Μονής, ή και με προσωπικές αναφορές του κατηγορουμένου προς τον Μητροπολίτη της Ιεράς ..., ή και για τις απορίες και προβληματισμούς του, γιατί να μην απαντήσει στα δημοσιεύματα ο ίδιος ο Μητροπολίτης, αλλά ότι έβαλε ένα καλογεροπαίδι του να απαντήσει με υβρεολόγιο εναντίον του κατηγορουμένου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις παραδοχές η απόφαση δέχεται ως ψευδή γεγονότα, αναφορές του κατηγορουμένου σχετικές με τον Μητροπολίτη Ψ, κατά του οποίου ασκούσε δυσμενή κριτική. Αλλά και στο με χρονολογία 11-08-2008 δημοσίευμα του κατηγορουμένου, γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις παραδοχές, ως προσβλητικές της τιμής και της υπολήψεως του εγκαλούντος, αναφορές γενόμενες από τον κατηγορούμενο, σύμφωνα με τις οποίες "τις απαντήσεις στα ερωτήματά του πρέπει να τις δώσει ο Πατριάρχης Ψ...." ή ότι "...κυκλοφορούν και κάτι ψευτοάγιοι ιεραπόστολοι ... που θυμίζουν τους Ρεντζαίους, που δολοφονούσαν, έκλεβαν, έδερναν, άφηναν ορφανά παιδιά ..." ή ότι "είναι αυτοί που κάνουν τάματα, μεγαλόσταυρους, πως είναι οι εντιμότεροι, οι καλύτεροι, που δεν έκλεψαν, δεν μοίχεψαν ...", χωρίς, όμως, να αιτιολογείται ειδικότερα και εμπεριστατωμένα, ότι όλα τα επίμαχα δημοσιεύματα, αφορούσαν τον εγκαλούντα και ότι ο τελευταίος συμμετείχε σε αδιαφανείς διαδικασίες και σε παράνομες εισπράξεις από επιδοτήσεις της Νομαρχίας. Ακόμη, δεν αιτιολογείται γιατί τα περιστατικά για τα οποία ο αναιρεσείων καταδικάστηκε συνιστούν γεγονότα και όχι αξιολογικές κρίσεις, ακόμη και στην περίπτωση που με τα δημοσιεύματα τίθενται ερωτήματα τα οποία δεν συνιστούν πραγματικά γεγονότα, όπως επίσης, δεν αιτιολογείται το γεγονός ότι, ενώ στα επίμαχα δημοσιεύματα δεν κατονομάζεται το πρόσωπο του προσβαλλόμενου, παρόλα αυτά γίνεται δεκτό σύμφωνα με τις παραδοχές, ότι τον αφορούν. Πέραν τούτων, από το συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό υφίσταται ασάφεια και αντίφαση, ως προς το στοιχείο της προθέσεως του κατηγορουμένου, γιατί, ενώ, στο διατακτικό αυτός κηρύχθηκε ένοχος των πράξεων της απλής δυσφημήσεως δια του Τύπου και της εξυβρίσεως δια του Τύπου, κατ' εξακολούθηση, τις οποίες τέλεσε από πρόθεση, στο αιτιολογικό γίνεται δεκτό, ότι αυτός ενήργησε επιπόλαια, γεγονός που έρχεται σε προφανή αντίθεση με το στοιχείο του δόλου, το οποίο στη συνέχεια δέχεται ότι συνέτρεξε. Περαιτέρω, ο αναιρεσείων παραδεκτώς είχε προβάλλει τον αυτοτελή ισχυρισμό, ότι προέβη στις δημοσιεύσεις αυτές από δικαιολογημένο ενδιαφέρον, γιατί ως δημοσιογράφος είχε υποχρέωση να ενημερώσει το αναγνωστικό κοινό του. Ο ισχυρισμός του αυτός απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση με την παρακάτω αιτιολογία "να απορριφθεί ως αβάσιμος από ουσιαστική άποψη ο ισχυρισμός περί εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 367 παρ. γ του Π.Κ (ότι δηλαδή ενήργησε από δικαιολογημένο ενδιαφέρον), καθόσον αποδείχθηκε ότι δεν τήρησε αφενός μεν το καθήκον εξακρίβωσης των δημοσιευόμενων πληροφοριών (δεν επικοινώνησε με τον εγκαλούντα, την Ιερά ..., το Δήμαρχο ... και την Πολεοδομία Ιωαννίνων) και επομένως επιπόλαια παρέδωσε στη δημόσια ανυποληψία στοιχεία κατ' ουσία ανακριβή, αφετέρου δε την υποχρέωση της χρήσης ολιγότερο επιβλαβούς για την τιμήν του εγκαλούντος τρόπου, λόγω των ευρύτερων συνεπειών, που προκαλεί η δια του Τύπου ενέργεια". Η αιτιολογία, όμως, με την οποία απορρίφθηκε ο παραπάνω αυτοτελής ισχυρισμός του, δεν είναι η επιβαλλόμενη από το άρθρο 93 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ, ενόψει του ότι δεν αιτιολογείται: α) εάν τα επίμαχα δημοσιεύματα υπερβαίνουν το αναγκαίο για τη συγκεκριμένη περίπτωση μέτρο, για την ικανοποίηση του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος, με βάση αληθινά και όχι ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, β) ποια ήσαν τα αληθινά και ποια ήσαν τα ψευδή ή παραπλανητικά γεγονότα, ενόψει μάλιστα των πιο πάνω παραδοχών. Μετά από αυτά, και ενώ παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων αναιρέσεως, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, πρέπει να γίνει δεκτή, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 519 του Κ.Π.Δ, για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, του οποίου η σύνθεση είναι δυνατή από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που είχαν δικάσει προηγουμένως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ' αριθμό 125/2010 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, συντιθέμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που είχαν δικάσει προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 27 Οκτωβρίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 19 Νοεμβρίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή