Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1520 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Φοροδιαφυγή, Υπέρβαση εξουσίας, Ποινής μετατροπή.
Περίληψη:
Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας. Δεν υπάρχει υπέρβαση εξουσίας λόγω μη αναστολής ποινής φυλάκισης δύο ως τριών ετών αυτεπαγγέλτως και όχι μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος του κατηγορουμένου.
Αριθμός 1520/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή-Εισηγητή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 18 Μαρτίου 2009, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Ελένη Βασιλειάδου-Παχουλή, περί αναιρέσεως της 2530/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 13 Οκτωβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1760/2008.
Αφού άκουσε
Την πληρεξούσια δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουμένη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠοινΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του Δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προκύπτει με βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολό τους και όχι ορισμένα μόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα, από αυτούς ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισμένα αποδεικτικά μέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Δεν αποτελούν όμως λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλόμενης υπ'αριθμ. 2530/2008 αποφάσεως του, το οποίο ως ενιαίο σύνολο παραδεκτώς αλληλοσυμπληρώνονται, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, που δίκασε ως Εφετείο, δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ'είδος αναφερόμενων στην ίδια απόφαση αποδεικτικών μέσων, ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:
"... Στη ... στις 30-11-2004, χρόνος κατά τον οποίο θεωρήθηκε η σχετική έκθεση ελέγχου του διενεργήσαντος τον έλεγχο Σ.Δ.Ο.Ε Θεσσαλίας και που αποτελεί την έναρξη της παραγραφής του διωκομένου εγκλήματος κατ' άρθρο 2 και 8, 9 του Ν.2954/2001 διαπιστώθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 10-1-2002 έως και 17-11-2003 με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος τέλεσε το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, στον ως άνω τόπο και στους κατωτέρω αναφερόμενους ειδικότερα χρόνους με την ιδιότητά του ως εμπόρου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία "Χ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ -ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ" με έδρα τη ..., ... και Α.Φ.Μ ...,εξέδωσε προς την επιχείρηση "ΑΑ" με αντικείμενο εργασιών "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΦΥΛΑΞΗΣ" έδρα τη ... και Α.Φ.Μ ... τα κατωτέρω φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 976.270,25 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α 175.728,65 ευρώ.
Οικονομικό έτος 2002
1.Τιμολόγιο Πώλησης Νο ...καθαρής αξίας 11.600,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής ...
2.Τιμολόγιο Πώλησης Νο ... καθαρής αξίας 12.400,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής Νο ...
3.Τιμολόγιο Πώλησης Νο ... καθαρής αξίας 12.600,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής Νο ...
4.Τιμολόγιο Πώλησης Νο ... καθαρής αξίας 12.300,00.ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής Νο ...
5.Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 11.870,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
6. Τιμολόγιο Πώλησης Νο ... καθαρής αξίας 13.450.00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής Νο ...
7. Δελτίο Αποστολής -Τιμολόγιο Νο ...καθαρής αξίας 13.600,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
8. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.400,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
9. Τιμολόγιο Πώλησης Νο ... καθαρής αξίας 12.907,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής Νο ...
10. Τιμολόγιο Πώλησης Νο ... καθαρής αξίας 13.068,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής Νο ...
11. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.940,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
12. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.694,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
13. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.711,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
14. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.698,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
15. Τιμολόγιο Πώλησης Νο ... καθαρής αξίας 12.694,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής Νο ...
16. Τιμολόγιο Πώλησης Νο ... καθαρής αξίας 12.711,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής Νο ...
17. Τιμολόγιο Πώλησης Νο ... καθαρής αξίας 12.698,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής Νο ...
18. Τιμολόγιο Πώλησης Νο ... καθαρής αξίας 12.694,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής Νο ...
19. Τιμολόγιο Πώλησης Νο ... καθαρής αξίας 12.711,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής Νο ...
20. Τιμολόγιο Πώλησης Νο ... καθαρής αξίας 12.700,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής Νο ...
21. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.711,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
22. Τιμολόγιο Πώλησης Νο ... καθαρής αξίας 12.040,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής Νο ...
23. Τιμολόγιο Πώλησης Νο ... καθαρής αξίας 12,594,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής Νο ...
24. Τιμολόγιο Πώλησης Νο ... καθαρής αξίας 12.396,75 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής Νο ...
25. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.711,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
26. Τιμολόγιο Πώλησης Νο ... καθαρής αξίας. 12.700,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής Νο ...
27. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.698,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
28. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.690,10 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
29. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12,636,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
30. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.711,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
31. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
32. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
33. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.698,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
34. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.711,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
35. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
36. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
37. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.690,10 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
38. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Συνολική καθαρή αξία καταχωρηθέντων τιμολογίων στα βιβλία του λήπτη το έτος 2002: 481.018,55 ευρώ.
EΤΟΣ 2003
1. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.711,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ
2. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.698,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
3. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
4. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.711,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
5. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.698,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
6. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
7. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
8. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.698,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
9. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.690,10 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
10. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.86,60 ευρώ πλέον
11. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
12. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
13. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.709,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
14. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.711,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
15. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α
16. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.709,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
17. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
18. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
19. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,60 ευρώ πλέον ΦΠΑ
20. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.698,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
21. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12,709,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
22. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.709,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
23. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
24. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.709,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
25. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
26. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.711,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
27. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.709,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
28. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.698,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
29. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.656,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
30. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.709,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
31. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.709,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
32. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,60 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
33. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.709,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
34. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.709,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
35. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.686,50 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
36. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.711,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
37. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.709,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
38. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.711,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
39. Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Νο ... καθαρής αξίας 12.709,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Συνολική καθαρή αξία καταχωρηθέντων τιμολογίων στα βιβλία του λήπτη το έτος 2003: 495.251,70 ευρώ.
Όλα τα ανωτέρω τιμολόγια και δελτία αποστολής ήταν εικονικά, διότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν οι περιγραφόμενες σε αυτά συναλλαγές, γεγονός το οποίο ο κατηγορούμενος εγνώριζε και παρά ταύτα τα εξέδωσε με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
Ειδικότερα, εκτός από όσα αναφέρθηκαν ήδη, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Στη διάρκεια των ετών 2002 και 2003 ο κατηγορούμενος, Χ, κάτοικος ..., διατηρούσε ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Χ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ-ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, η οποία έδρευε στην πόλη της ..., στην οδό ... αριθμ. ..., και είχε ως αντικείμενο την εμπορία χαρτικών και πλαστικών αντικειμένων. Στη διάρκεια του Νοεμβρίου 2004 διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος στην επιχείρηση του κατηγορουμένου από το ΣΔΟΕ Θεσσαλίας και διαπιστώθηκε αναμφίβολα ότι στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 10.01.2002 έως 17.11.2003, ήτοι στη διάρκεια των οικονομικών ετών 2002 και 2003, ο κατηγορούμενος είχε εκδώσει μεγάλο αριθμό εικονικών φορολογικών στοιχείων (δελτίων αποστολής και τιμολογίων πώλησης) και, ειδικότερα, 38 εικονικά φορολογικά στοιχεία στη διάρκεια του έτους 2002 και 39 εικονικά φορολογικά στοιχεία στη διάρκεια του έτους 2003. Τα συγκεκριμένα φορολογικά στοιχεία (δελτία αποστολής και τιμολόγια πώλησης) εκδόθηκαν προς την επιχείρηση με την επωνυμία ΑΑ, η οποία έδρευε στη ... και είχε ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και φύλαξης, προκειμένου δήθεν να πιστοποιηθεί η πώληση διαφόρων εμπορευμάτων από την επιχείρηση του κατηγορουμένου προς τη λήπτρια των φορολογικών στοιχείων. Τα φορολογικά αυτά στοιχεία ήταν εικονικά, διότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι συναλλαγές που περιγράφονται σε αυτά, ήτοι ο κατηγορούμενος δεν είχε πωλήσει στη διάρκεια του επίδικου χρονικού διαστήματος προς την επιχείρηση ΑΑ τα εμπορεύματα που αναγράφονται στα επίδικα φορολογικά στοιχεία. Την έκδοση αυτών των φορολογικών στοιχείων πραγματοποίησε ο κατηγορούμενος με σκοπό να καταστεί δυνατό να αποκρύψει η λήπτρια των φορολογικών στοιχείων φορολογητέα ύλη της. Πράγματι, η λήπτρια των επίδικων φορολογικών στοιχείων καταχώρησε αυτά στα βιβλία της, με συνέπεια να μειωθεί η φορολογητέα ύλη της κατά το έτος 2002 κατά το ποσό των 481.018,55 ευρώ, στο οποίο ανερχόταν η καθαρή αξία των αντίστοιχων επίδικων τιμολογίων, τα οποία φέρουν χρονολογία έκδοσης 2002, και κατά το έτος 2003 κατά το ποσό των 495.251,70 ευρώ, στο οποίο ανερχόταν η καθαρή αξία των αντίστοιχων επίδικων τιμολογίων, τα οποία φέρουν χρονολογία έκδοσης 2003. Στη διάρκεια της δίκης τούτης ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε καθόλου ενώπιον του Δικαστηρίου και δεν αντέκρουσε καθόλου την επίδικη κατηγορία, η οποία βαρύνει αυτόν. Επομένως, πρέπει να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος για την επίδικη αξιόποινη πράξη" Ακολούθως, με βάση όσα προεκτέθηκαν το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, που δίκασε ως Εφετείο, κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα για την πιο πάνω αξιόποινη πράξη της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ'εξακολούθηση και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών (3) ετών, την οποία μετέτρεψε σε χρηματική προς πέντε 95) ευρώ ημερησίως. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη από τις αναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ'αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του άνω εγκλήματος, για το οποίο καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των 2, 26 παρ.1α, 27 παρ.1 και 98 ΠΚ, 19 παρ.1α, 4, 21 και 10 του ν.2523/1997, όπως το άρθρο 19 αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 1α και 21 του ν.2948/2001 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν.3220/2004 και τα άρθρα 21 και 10 του ν.2523/1997 αντικαταστάθηκαν με άρθρα 2, 8 και 9 του ν.2954/2001, τις οποίες ορθή ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου και χωρίς να στερήσει έτσι την απόφαση από νόμιμη βάση. Ειδικώτερα, αναφέρονται στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως τα αποδεικτικά μέσα κατά το είδος τους (μάρτυρες και έγγραφα), από τα οποία το Δικαστήριο συνήγαγε τα περιστατικά που εκτέθηκαν και οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση, ενώ δεν υπήρχε, κατά νόμο, ανάγκη να τα παραθέσει αναλυτικά και να εκθέσει τι προκύπτει χωριστά από το καθένα απ'αυτά. Περαιτέρω, εκτίθενται στην εν λόγω απόφαση με σαφήνεια και πληρότητα η συμπεριφορά του αναιρεσείοντος που συνιστά αυτουργία στην έκδοση κατά το έτος 2002 εικονικών φορολογικών στοιχείων (δελτίων αποστολής και τιμολογίων πώλησης) και 39 αντίστοιχα εικονικών φορολογικών στοιχείων κατά το έτος 2003, αναφέρονται την αποδέκτρια των φορολογικών στοιχείων που ήταν η επιχείρηση με την επωνυμία ΑΑ που έδρευε στη ... και είχε ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και φύλαξης, χωρίς να απαιτείται για την ολοκλήρωση της αξιόποινης πράξης του αναιρεσείοντος να έχει γίνει η καταχώρηση των ως άνω εικονικών φορολογικών στοιχείων στα βιβλία της αποδέκτριας επιχείρησης, περιστατικό που συνδέεται με τη συμμετοχή στο έγκλημα της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων ετέρου προσώπου, καίτοι και ως προς αυτό το στοιχείο γίνεται ρητή μνεία στα αντίστοιχα πρακτικά (βλ. σελίδα 10 των πρακτικών). Πρέπει να επισημανθεί ότι ο αναιρεσείων δεν εμφανίστηκε στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο για να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση για τις επίμαχες 77 εμπορικές πράξεις του, μετά την αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης κατά τη δικάσιμο της 19-3-2008 για λόγο που αφορούσε τον τότε εκκαλούντα και ήδη αναιρεσείοντα για τη δικάσιμο της 18-6-2008, όταν το Δικαστήριο της ουσίας προχώρησε στη διαδικασία χωρίς την παρουσία του (βλ. σελίδα 1η των ίδιων ως άνω πρακτικών). Ακόμα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν ασκεί καμμία επιρροή ως προς την πληρότητα της αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης η μη αναφορά του αν τα εικονικά φορολογικά στοιχεία αφορούσαν εμπορεύματα που μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της εκδότριας επιχείρησης και της αποδέκτριας επιχείρησης, αφού ο ισχυρισμός αυτός του αναιρεσείοντος προϋποθέτει έγκυρες και πραγματικές συναλλαγές και όχι εικονικές με τις οποίες κάθε συμβαλλόμενο μέρος φέρεται ότι πωλεί ή αγοράζει οιαδήποτε ποσότητα οιουδήποτε είδους παραγομένου ή διατιθέμενου από την επιχείρηση του αναιρεσείοντος. Γι'αυτό οι σχετικές ως άνω αιτιάσεις του αναιρεσείοντος για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας στην προσβαλλόμενη απόφαση είναι απορριπτέες ως αβάσιμες. Επομένως, ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ πρώτος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια της έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη. Κατά τα λοιπά δε με τον ανωτέρω λόγο αναιρέσεως πλήττεται απαραδέκτως η ανωτέρω απόφαση, για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και των πραγματικών περιστατικών.
Περαιτέρω η διάταξη του άρθρου 99 παρ.1 ΠΚ, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του ν. 2479/1997, ορίζει ότι "αν κάποιος που δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανωτέρω των εξ μηνών, με μία μόνη ή περισσότερες αποφάσεις, που οι ποινές δεν υπερβαίνουν συνολικώς το ανωτέρω όριο, καταδικασθεί σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, το δικαστήριο με την απόφασή του διατάσσει την αναστολή εκτελέσεως της ποινής για ορισμένο διάστημα, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τρία και ανώτερο από πέντε έτη εκτός αν κρίνει με βάση ειδικά μνημονευόμενα στην αιτιολογία στοιχεία ότι η εκτέλεση της ποινής κατά το άρθρο 82 είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιοποίνων πράξεων". Εξάλλου το εδάφιο α' της 1ης παραγράφου του άρθρου 100 του ΠΚ, που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.3 περ. β' του ν. 2207/1994, ορίζει ότι "αν κάποιος καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη των δύο και μέχρι τριών ετών και συντρέχει η προϋπόθεση του άρθρου 99, το δικαστήριο μπορεί με την απόφασή του να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τρία και ανώτερο από πέντε έτη". Από τη διατύπωση της διατάξεως αυτής προκύπτει, ότι το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο, χωρίς να υποβληθεί από τον κατηγορούμενο ειδικό και σαφές αίτημα, περί χορηγήσεως αναστολής εκτελέσεως της επιβληθείσας, υπερβαίνουσας τα δύο έτη και εξικνούμενης μέχρι τα τρία έτη ποινής του, να ελέγξει αυτεπαγγέλτως τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτής, όπως συμβαίνει αντιθέτως στην προαναφερόμενη περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 99 ΠΚ, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρ. 2 παρ.3 του ν. 2479/1997. Δηλονότι, στην τελευταία των ως άνω περιπτώσεων, αν δεν υποβληθεί αίτημα για αναστολή της εκτέλεσης της ποινής, το Δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει σχετικά, ούτε βέβαια να διαλάβει στην απόφασή του σχετική αιτιολογία και η ποινή δεν αναστέλλεται. Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων με το δεύτερο λόγο της κρινόμενης αιτήσεως του πλήττει την προσβαλλόμενη απόφαση για υπέρβαση εξουσίας (άρθρθο 510 παρ.1 στοιχ. Η ΚΠΔ) με την αιτίαση ότι το Δικαστήριο της ουσίας δεν προέβη αυτεπαγγέλτως στην αναστολή εκτελέσεως της σ'αυτόν επιβληθείσης ποινής φυλάκισης τριών (3) ετών, ενόψει του ότι αυτός είχε λευκό ποινικό μητρώο. Η αιτίαση του όμως αυτή δεν είναι νόμιμη σύμφωνα με τα προεκτιθέμενα, αφού αυτός δεν παρέστη κατά τη συζήτηση της εφέσεώς του στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, όπως έχει προαναφερθεί, και το εν λόγω δικαστήριο δεν υποχρεούταν αυτεπαγγέλτως να χορηγήσει σ'αυτόν την αναστολή της εκτελέσεως της ως άνω ποινής του ερευνώντας μόνο το πραγματικό λευκό ποινικό μητρώο του που υφίστατο στη δικογραφία σε σφραγιστό αδιαφανή φάκελο, ο οποίος αποσφραγίστηκε μετά την απαγγελία της περί ενοχής απόφαση, χωρίς το περιεχόμενο αυτού να καταστεί γνωστό στο ακροατήριο παρά μόνο στους παράγοντες της δίκης (βλ. τέλος 15ης σελίδας και αρχή 16ης σελίδας των πρακτικών της δευτεροβάθμιας δίκης). Επομένως ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η ΚΠΚ λόγος αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Τέλος, όσο αφορά την αιτίαση του αναιρεσείοντος με τον τελευταίο λόγο της κρινόμενης αιτήσεως του ότι "το δικαστήριο εσφαλμένα εφάρμοσε το άρθρο 99 του ΠΚ, καθόσον δέχθηκε ότι είχα καταδικαστικές αποφάσεις στο ποινικό μου μητρώο που υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες, ενώ από την ανάγνωση αυτού στο ακροατήριο προέκυψε ότι το ποινικό μου μητρώο ήταν λευκό και δεν είχα καμία ποινική καταδίκη" αυτή είναι απορριπτέα ως αβάσιμη, καθόσον στηρίζεται επί εσφαλμένης προϋποθέσεως. Ειδικότερα το Δικαστήριο της ουσίας δεν εφήρμοσε το άρθρο 99 του ΠΚ, αφού δεν είχε υποχρέωση να ερευνήσει αυτεπαγγέλτως την περίπτωση αναστολής της εκτελέσεως της επιβληθείσας στο αναιρεσείοντα ποινής φυλάκισης των τριών (3) ετών, αφού η ποινή αυτή υπερέβαινε το υπό του νόμου καθοριζόμενο όριο των δύο (2) ετών, δέχθηκε δε ότι ο αναιρεσείων δεν είχε καταδικασθεί αμετακλήτως για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή περιοριστική της ελευθερίας μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών (βλ. αρχή 16ης σελίδας των πρακτικών), η αναφορά δε στην περί μετατροπής της ποινής αιτιολογία του ότι έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε ποινές στερητικές της ελευθερίας, που η συνολική διάρκειά τους υπερβαίνει το όριο των έξι μηνών (βλ. μέσο της τελευταίας παραγράφου της σελίδας 16 των ίδιων πρακτικών), οφείλεται σε προφανή παραδρομή και δεν είχε κάποια έννομη επιρροή ως προς τη μετατροπή της ποινής φυλάκισης σε χρηματικής.
Μετά από αυτά, εφόσον δεν υπάρχει άλλος παραδεκτός λόγος αναιρέσεως για έρευνα, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως στο σύνολό της και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 13 Οκτωβρίου 2008 αίτηση του Χ, κατοίκου ..., για αναίρεση της υπ'αριθμ. 2530/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Μαΐου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 19 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή